Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Skatteförvaltningens grundläggande uppgifter är verkställande av beskattningen, skattekontroll samt uppbörd, indrivning och redovisning av skatter och avgifter. Skatteförvaltningen bevakar också skattetagarnas rätt i beskattningen och i sökande av ändring i skatteärenden. I sina ålägganden beaktar Skatteförvaltningen objektivt skattetagarnas och skattskyldigas intressen.

Skattetagare är staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är den enhet på Skatteförvaltningen som bevakar skattetagarnas rätt. Enheten har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sin rättsbevakningsuppgift.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har fyra verksamhetsgrupper: personbeskattnings- och företagsbeskattningsgruppen, samfundsbeskattningsgruppen, konsumtionsbeskattningsgruppen samt förmögenhetsbeskattningsgruppen.

Ett ledande skattetagarombud ansvarar för sakkunnigledningen i varje verksamhetsgrupp. Sammanlagt har enheten cirka 25 skattetagarombud som arbetar på flera orter.

Innehållet i bevakningen av skattetagarnas rätt

Skattetagarombuden använder cirka 85 procent av sin arbetstid till att bemöta klagomål av skatt- och avgiftsskyldiga och cirka 15 procent till ändringssökande i fråga om Skatteförvaltningens och lagskipningsmyndigheternas avgöranden. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ger cirka 900 bemötanden och söker ändring i totalt cirka 150 ärenden varje år.

Bemötande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

När en skattskyldig eller en förhandsavgörandesökande ansöker om en ändring i beskattningen, i ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen eller i ett förhandsavgörande av centralskattenämnden hos förvaltningsdomstolen, ger Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ett bemötande. I bemötandet framställer enheten sin ståndpunkt i ärendet och den reglering, rättspraxis och de anvisningar som hänför sig till ärendet. Ofta preciserar enheten för en ändringssökande också ett beskattningsbeslut eller motiveringen till ett beslut av en lägre instans. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan dessutom i sitt bemötande begära ytterligare utredningar av ändringssökanden.

Ändringssökande av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan söka ändring i den verkställda beskattningen, i ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen eller av centralskattenämnden eller i ett beslut av en instans för ändringssökande. I allmänhet söker enheten ändring om det är fråga om ett ärende som juridiskt lämnar rum för tolkningar.

Genom sitt ändringssökande strävar enheten efter att rättspraxis blir publicerad så att riktigheten, förutsägbarheten och enhetligheten i beskattningen ökar. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har varit ändringssökande i något skede av processen (skatterättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen) i cirka hälften av de beskattningsrelaterade beslut av högsta förvaltningsdomstolen som publiceras årligen.

Föregripande rättsbevakning

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan på begäran ge andra enheter på Skatteförvaltningen utlåtanden om sådana anvisningsutkast och lagberedningshandlingar som hänför sig till materiell och förfaringsmässig beskattning. Skatteförvaltningen kan också höra enheten innan ett ärende avgörs, varvid enhetens ståndpunkt blir känd för Skatteförvaltningen och den skattskyldige på förhand och i officiell form. Detta möjliggör en mångsidigare prövning av ärenden samt förbättrar beskattningsbeslutens kvalitet och skatteprocessens förutsägbarhet.

Verksamhetsprinciper

Skatteförvaltningens värden är förtroende, samarbete och förnyelse. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillämpar dessa Skatteförvaltningens värden och

 • verkar enhetligt, fokuserar i regel på rättsligt betydande fall och främjar på så vis skapandet av ett bra skattesystem
 • beaktar i sin rättsbevakningsuppgift objektivt också den skattskyldiges rättigheter och främjar på så vis att den skattskyldiges rättssäkerhet förverkligas
 • utvecklar personalens yrkeskunskap och kvaliteten på dokumenten och främjar på så vis att den skattskyldiges rättssäkerhet förverkligas
 • samarbetar med andra sakkunniga på Skatteförvaltningen och med intressentgrupper
 • iakttar god tjänstemannaetik i all sin verksamhet.

Skattetagares ändringssökande

Enligt 27 § i lagen om Skatteförvaltningen:

Kommunens, församlingens och Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring kan utövas av de nämnda skattetagarna och, oberoende av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, dessutom av de personer vid enheten som har utsetts för uppgiften. Dessa personer biträder kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten också i övrigt i frågor som gäller bevakningen av deras rätt.

Finlands Kommunförbund rf utser de personer som avses i 1 mom. på framställning av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ett beslut att utse en person kan av särskilda skäl återkallas i samma ordning som det fattats.

I denna uppgift utövar ett skattetagarombud kommunens, församlingens eller Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring. Ändringssökanden är således kommunen eller församlingen i fråga eller Folkpensionsanstalten; alltså inte Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och inte heller skattetagarombudet. Skattetagarombuden biträder vid behov skattetagarna också i fråga om andra uppgifter som ingår i bevakningen av skattetagarnas rätt. De till uppgiften utsedda skattetagarombuden är:

 • Tero Alanko, skattetagarombud
 • Jaakko Salmenhaara, ledande skattetagarombud
 • Jarkko Uusitalo, ledande skattetagarombud

Telefonväxel: 029 512 000
E-post: fornamn.efternamn@vero.fi

Alla utsedda skattetagarombud är behöriga i hela landet och i alla skatteslag som berör de skattetagare som nämns i bestämmelsen. Skattetagaren i fråga kan kontakta vem som helst av de utsedda skattetagarombuden.

Kontaktuppgifter

Direktör

Sulevi Rauhala

Ledande skattetagarombud, chef

Jaakko Salmenhaara

Ledande skattetagarombud

 • Jaakko Salmenhaara (person- och företagsbeskattning)
 • Johanna Salmikivi (samfundsbeskattning)
 • Mirja Salo (konsumtionsbeskattning)
 • Jarkko Uusitalo (egendomsbeskattning)

Ytterligare information

Sidan har senast uppdaterats 8.4.2024