Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Vid Skatteförvaltningen finns Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Såsom part i ärenden som gäller beskattningen för enheten skattetagarnas talan på det sätt som föreskrivs i denna lag och någon annanstans i lag.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har till uppgift att bevaka statens, kommunernas, församlingarnas och Folkpensionsanstaltens rätt vid beskattningen och vid sökande av ändring i beskattningen och i andra ärenden som avses i förvaltningslagen eller i förvaltningsprocesslagen när enheten anser att

  1. det behövs för lagens tillämpning i andra likadana fall eller för en enhetlig beskattnings- eller rättspraxis,
  2. ärendet är ekonomiskt betydelsefullt, eller
  3. bevakningen av skattetagarnas rätt i övrigt förutsätter det.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sin rättsbevakningsuppgift.

Närmare information om bevakningsenheten finns i Skatteförvaltningens anvisningar Bevakning av skattetagarnas rätt inom skatteförvaltningen och Anvisning om skattebesvärsförfarandet.

Skatteöverombudsman:
Sulevi Rauhala

Ledande skatteombudsmän:

  • Jaakko Salmenhaara (gruppen för person- och företagsbeskattning)
  • Johanna Salmikivi (samfundsskattegruppen)
  • Mirja Salo (konsumtionsskattegruppen)
  • Jarkko Uusitalo (gruppen för kapitalbeskattning)

Skattetagarnas ändringssökande och i 27 § i lagen om skatteförvaltningen avsedda skatteombud