Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Skatteförvaltningens grundläggande uppgifter är verkställande av beskattningen, skattekontroll samt uppbörd, indrivning och redovisning av skatter och avgifter. Skatteförvaltningen bevakar också skattetagarnas rätt inom beskattningen och i sökande av ändring i skatteärenden. I sina grundläggande uppgifter beaktar Skatteförvaltningen skattetagares och skattskyldigas intressen på ett opartiskt sätt.

Skattetagare är staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten. Vid Skatteförvaltningen bevakas skattetagarnas rätt av en särskild enhet – Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Enheten har självständig beslutanderätt vid fullgörandet av sin rättsbevakningsuppgift.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har fyra verksamhetsgrupper: personbeskattnings- och företagsbeskattningsgruppen, samfundsbeskattningsgruppen, konsumtionsbeskattningsgruppen samt förmögenhetsbeskattningsgruppen.

Ledande skatteombud ansvarar för verksamhetsgruppens sakkunnigledning. Sammanlagt har enheten för bevakning av skattetagarnas rätt cirka 25 skatteombud som arbetar på flera orter.

Innehållet i bevakningen av skattetagarnas rätt

Skatteombuden använder cirka 85 procent av sin arbetstid till att bemöta klagomål av skatt- och avgiftsskyldiga och ca 15 procent till ändringssökande avseende Skatteförvaltningens och lagskipningsmyndigheternas avgöranden. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ger cirka 900 bemötanden och söker ändring i cirka 150 ärenden varje år.

Bemötande av enheten för bevakning av skatteagarnas rätt

När en skattskyldig eller en sökande av förhandsavgörande söker ändring i beskattningen, i ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen eller i ett förhandsavgörande av centralskattenämnden i förvaltningsdomstolen, avger enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ett bemötande. I bemötandet framställer enheten sin ståndpunkt i ärendet med anknytande reglering, rättspraxis och anvisningar. Ofta preciserar enheten också skattebeslutet eller motiveringarna till beslutet av en lägre besvärsinstans. Dessutom kan enheten begära ytterligare utredningar av ändringssökanden.

Ändringssökande av enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan söka ändring i den verkställda beskattningen, i ett förhandsavgörande av Skatteförvaltningen, i ett förhandsavgörande av centralskattenämnden eller i ett beslut av en besvärsinstans. I allmänhet söker enheten ändring om det är fråga om ett ärende som ger rum för rättsliga tolkningar. Rättsbevakningsenheten kan också söka ändring till skattskyldigas fördel.

Enhetens möjlighet att söka ändring skapar förutsättningar för rättspraxis som ökar beskattningens riktighet, förutsägbarhet och enhetlighet. I ungefär hälften av högsta förvaltningsdomstolens årliga skatterelaterade beslut har enheten för bevakning av skattetagarnas rätt varit ändringssökande under processen (rättelsenämnden, förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen).

Proaktiv rättslig bevakning

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt kan på begäran ge andra enheter vid Skatteförvaltningen utlåtanden om anvisningsutkast som hänför sig till materiell och förfaringsmässig beskattning och lagberedningshandlingar. Skatteförvaltningen kan också höra enheten innan ett ärende avgörs, varvid enhetens ståndpunkt blir känd för Skatteförvaltningen och den skattskyldige på förhand och i officiell form. Detta möjliggör en mångsidigare prövning av ärenden samt förbättrar beskattningsbeslutens kvalitet och skatteprocessens förutsägbarhet.

Verksamhetsprinciper

Skatteförvaltningens värderingar är förtroende, samarbete och förnyelse. Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt tillämpar dessa värderingar genom att

 • verka enhetligt och iaktta gemensamma förfaranden
  i regel fokusera på rättsligt betydande fall och därigenom främja utvecklingen av ett bra skattesystem
 • i sina rättsbevakningsuppgifter opartiskt beakta även skattskyldigas rättigheter för att främja skattskyldigas rättsskydd
 • utveckla personalens kompetens och handlingarnas kvalitet och därigenom främja skattskyldigas rättsskydd
 • samarbeta med Skatteförvaltningens övriga sakkunniga och intressenter
 • iaktta hög tjänstemannaetik i all verksamhet.

Skattetagarnas rätt att söka ändring

27 § i lagen om Skatteförvaltningen:

Kommunens, församlingens och Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring kan utövas av de nämnda skattetagarna och, oberoende av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, dessutom av de skatteombud vid enheten som har utsetts för uppgiften. Dessa skatteombud biträder kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten också i övrigt i frågor som gäller bevakningen av deras rätt.

Finlands Kommunförbund rf utser de skatteombud som avses i 1 mom. på framställning av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Ett beslut att utse ett skatteombud kan återkallas i samma ordning som det har fattats.

I denna uppgift utövar skatteombudet kommunens, församlingens eller Folkpensionsanstaltens rätt att söka ändring. Ändringssökanden är således den aktuella kommunen, församlingen eller Folkpensionsanstalten; således inte Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och inte heller skatteombudet. Skatteombuden biträder skattetagarna även i övrigt när det gäller uppgifter som knyter an till bevakningen av skattetagarnas rätt. Till denna uppgift har följande skatteombud utsetts:

 • skatteombud Tero Alanko
 • ledande skatteombud Jaakko Salmenhaara
 • ledande skatteombud Jarkko Uusitalo

Växel: 029 512 000

E-post: fornamn.efternamn@skatt.fi

Alla skatteombud är behöriga i hela landet och i alla skatteslag som berör de i paragrafen nämnda skattetagarna. En skattetagare kan kontakta vilket skatteombud som helst.

Kontaktuppgifter

Skatteöverombudsman

Sulevi Rauhala

Ledande skatteombud, chef

Jaakko Salmenhaara

Ledande skatteombud

 • Jaakko Salmenhaara (person- och företagsbeskattning)
 • Johanna Salmikivi (samfundsbeskattning)
 • Mirja Salo (konsumtionsbeskattning)
 • Jarkko Uusitalo (förmögenhetsbeskattning)

Ytterligare information

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2022