Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse, anvisning 2023

1 Av vilka inkomster ska en årsanmälan om kapitalåterbetalningar lämnas?

1.1 Aktiebolag

Med kapitalåterbetalning avses att medel som flutit in i ett aktiebolag genom kapitalplaceringar återbetalas till aktieägarna. Kapital får återbetalas från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet eller från bolagets bundet eget kapital. Till det bundna kapitalet hör också exempelvis aktiekapital och sådana överkursfonder och reservfonder som har avsatts under giltighetstiden för lagen om aktiebolag. De övriga fonderna samt redovisningsperiodens och de föregående redovisningsperiodernas vinst utgör fritt eget kapital.

Då medel betalas ut från en fond för fritt eget kapital, anses utdelningen av medel i allmänhet utgöra dividendinkomst i beskattningen. Om utdelaren av medel inte är ett offentligt noterat bolag och särskilda villkor uppfylls, betraktas utdelningen av medel i beskattningen som en skattepliktig överlåtelse.

I fråga om andra än offentligt noterade bolag beskattas utdelning av medel från en fond för fritt eget kapital som överlåtelse, om alla följande villkor uppfylls:

 • en kapitalplacering som den skattskyldige själv gjort återbetalas till denne
 • det gått högst 10 år från kapitalplaceringen då medlen betalas ut
 • den skattskyldige lägger fram en pålitlig redogörelse för att dessa två villkor uppfylls.

Ange i en årsanmälan om kapitalåterbetalningar (VSPAOPAL eller webblankett Årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse) endast sådana kapitalåterbetalningar som betraktas som överlåtelser i beskattningen.

Den som gjort en kapitalplacering anses vara aktieägarens oskiftade dödsbo, om en kapitalplacering återbetalas till dödsboet efter den ursprungliga kapitalplaceraren.

När man räknar ut vinsten från kapitalåterbetalningen, ska den icke-avskrivna anskaffningsutgiften på aktien dras av från beloppet av utdelade medel. Man kan får mellertid dra av högst kapitalåterbetalningens belopp. Kapitalåterbetalningar kan inte orsaka överlåtelseförlust. Skatteförvaltningen räknar ut beloppet av överlåtelsevinst i regel enligt uppgifterna i årsanmälan. Har medlen delats ut från fonden för fritt eget kapital, kan en presumtiv anskaffningsutgift inte dras av.

Om bolaget som betalar ut medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet är offentligt noterat, anses utbetalningen utgöra dividend i beskattningen och anges i årsanmälan om dividender (VSOSYHTV och VSOSERIT eller på webblanketter Årsanmälan om dividender (7812r). Som prestationsslag anges 04 = FFEK-dividend (dividend som betalats ut från fonden för fritt eget kapital).

Med en årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse anges inte sådana medel som bolaget betalat ut till aktieägarna då bolaget anskaffar eller löser in egna aktier.

Aktiebolag och andelslag är skyldiga att lämna uppgifter endast om sådana återbetalningar av kapital som betalas till allmänt skattskyldiga i Finland.

Sådant återbetalt kapital som hänför sig till aktier på långsiktiga sparkonton (lagen om bundet långsiktigt sparande) och aktiesparkonton (lagen om aktiesparkonton) anmäls inte

Den skattskyldige kan ha förvärvat i flera rater de aktier på vilka kapital återbetalas. Om aktierna eller andelarna har anskaffats i flera partier, ska du lämna en separat årsanmälan om varje anskaffningsparti. I samma årsanmälan får inte ingå två eller flera specifikationer som har helt identiska identifikationsuppgifter, eftersom då skulle endast en av sådana specifikationer beaktas i beskattningen. Identifikationsuppgifterna har räknats upp i slutet av anvisningen.

Exempel: Om du anmäler sådana lika stora aktieantal på vilka kapitalåterbetalning har betalats som är lika stora och som samma person anskaffat samma dag, ska du du ange dem som en totalsumma i en och samma specifikation. Annars skulle två specifikationer ha identiska identifikationsuppgifter.

Om du inte har uppgifter om de olika anskaffningspartierna, ska du i samma specifikation ange alla de medel som delats ut till samma skattskyldig.

Närmare information om beskattningen av medel som aktiebolag delat ut finns i Skatteförvaltningens anvisningar

1.2 Andelslag

Då medel som andelslag delar ut från en fond för fritt eget kapital, behandlas utdelningen av medel i allmänhet som överskott i beskattningen. Om utdelaren av medel inte är ett offentligt noterat andelslag och särskilda villkor uppfylls, betraktas utdelningen av medel i beskattningen som en skattepliktig överlåtelse. Villkoren är i regel desamma som när aktiebolag betalar ut medel från en fond för fritt eget kapital.

Om beloppet av medel som delats ut från fonden för fritt eget kapital är högre än beloppet av insats som tagits upp i andelskapitalet, ska du lämna årsanmälan om överskott från aktielag eller årsanmälan om kapitalåterbetalningar, beroende på om det handlar om överskott eller överlåtelse. Om det är fråga om en överlåtelse, ska du ange prestationsslag 7 (utbetalning av medel från fonden för inbetalt fritt eget kapital) i årsanmälan.

Andelslag lämnar uppgifter om utdelade överskott och sådana utdelningar av medel från fonden för det fria egna kapitalet som beskattas som någonting annat än överlåtelse i årsanmälan om överskott från andelslag (VSOKERIE och VSOKVYHT eller webblanketter Årsanmälan om överskott från andelslag (7816r).

Återbetalning av insats när medlemskapet i ett andelslag upphör betraktas som en skattepliktig överlåtelse. Som skattepliktig överlåtelse räknas också utbetalning av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet i stället för återbetalning av insatsen som skattepliktig överlåtelse till den del som utbetalningen motsvarar insatsen som har betalats. Andelslaget behöver inte lämna årsanmälan om sådana återbetalningar av insatsen som ska beskattas som överlåtelse eller motsvarande utdelningar av medel, men andelslaget kan anmäla dem i årsanmälan om kapitalåterbetalningar. Prestationslaget i årsanmälan för sådana utdelningar av medel är 6 (Kapitalåterbetalning vars ursprung inte är känt).

Närmare information om beskattningen av utbetalda medel i andelslag finns i Skatteförvaltningens anvisningar

1.3 Kontoförvaltarens skyldighet att lämna uppgifter

Enligt 15 § i lagen om beskattningsförfarande ska var och en tillställa Skatteförvaltningen för beskattningen behövliga uppgifter om förmåner med penningvärde som han betalt eller förmedlat. Enligt 17 § 10 mom. i L om beskattningsförfarande ska bl.a. kontoförvaltare som har uppgifter som behövs för beräkning av den skattskyldiges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust om försäljning eller annan överlåtelse av värdepapper till den del som den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.

Enligt Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter ska kontoförvaltare som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet lämna uppgifter om kapitalåterbäringar som de förmedlat till aktier som behandlas i värdeandelssystemet. Dessutom ska ovan nämnda uppgiftsskyldiga lämna uppgifter som behövs för beräkning av den överlåtelsevinst som den skattskyldige fått på grund av kapitalåterbäringen till den del den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter. Enligt beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter ska aktiebolag lämna uppgifter om kapitalåterbetalningar som det har betalt till sina delägare. Aktiebolag lämnar uppgifterna endast om kontoförvaltaren inte lämnat dem. Till Skatteförvaltningen lämnas således en enda årsanmälan om en skattskyldig som återbetalts kapital.

2 När ska man lämna årsanmälan?

Årsanmälan om dividender som har kunnat lyftas under år 2023 ska lämnas senast 31.1.2024.

Utdelning av medel från en fond för fritt eget kapital är inkomst för det skatteår under vilket medel kunnat lyftas i enlighet med bolagsstämmans beslut.

Lämna en anmälan om de kapitalåterbetalningar som kunnat lyftas under skatteåret även om mottagaren ännu inte lyft sin kapitalåterbetalning.

3 Detaljerad anvisning

Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (083)

Om mottagaren inte har en finsk personbeteckning ska du ange en konstgjord beteckning i formatet ddmmåå-UUUU, där ddmmåå är mottagarens födelsedatum. Om du inte vet mottagarens födelsedatum ska du ange den konstgjorda beteckningen 010101-UUUU.

Om det utländska samfundet inte har ett inhemskt FO-nummer, ska du ange den konstgjorda beteckningen 0000000-0.

Typ av kapitalåterbetalning (241)

7 = utdelning av medel från en fond för fritt eget kapital
8 = utdelning av medel genom att minska aktiekapitalet
9 = utdelning av medel genom att minska en överkursfond eller en reservfond
6 = kapitalåterbetalning vars ursprung inte är känt

Prestationsslaget i årsanmälan för medel som delats ut från det bundna kapitalet är 8, 9 eller 6.

Beloppet av kapitalåterbetalning (242)

Ange bruttobeloppet av kapitalåterbetalningen eller andra medel som delats ut i euro. Ange beloppet i euro. Om du behöver räkna om beloppet från en annan valuta i euro, ska du använda den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralparken och som gäller för den dag då kapitalåterbetalningen har betalats.

Skatteförvaltningen räknar ut beloppet av en eventuell överlåtelsevinst som följer av utdelningen av medel så att från kapitalåterbetalningens belopp dras av den anskaffningspris (punkt 250) och de anskaffningskostnader (punkt 252) som angetts i årsanmälan.

Källskatt som tagits ut på kapitalåterbetalningen utomlands (243)

Om skatt tagits ut på de utdelade medlen någon annanstans än i Finland, ange den uttagna skattens belopp. Ange beloppet i euro. Om du måste räkna beloppet i en annan valuta i euro, ska du använda den växelkurs som offentliggörs av Europeiska centralparken och som gäller för den dag då kapitalåterbetalningen har betalats.

Datum då det varit möjligt att lyfta kapitalåterbetalningen (244)

Om bolagsstämman inte beslutat separat från och med vilken dag dividenden kan lyftas, ange i punkt 244 datumet för bolagsstämman.

Antalet aktier eller andelar på vilka kapitalåterbetalning har betalats (245)

Om medel som någon annan part än en delägare betalat in i fonden för fritt eget kapital återbetalas till denna part, ska du ange 0 som antalet aktier eller andelar.

Typ av värdepapper (127)

Ange värdepappersslagets kod för andra än offentligt noterade aktiebolag eller andelsslag enligt samfundets hemort. Som inhemska aktier anges offentligt noterade aktier som är föremål för handel på Helsingfors börs. Aktier som har noterats på någon annan börs anges som utländska aktier.

Namn för samfundet som delat ut medel (020)

Namnet på samfundet som delat ut kapitalåterbetalning är inte en obligatorisk uppgift.

FO-nummer för samfundet som delat ut medel (010)

Ange FO-numret för samfundet som delat ut kapitalåterbetalning.

FO-nummer för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som har lämnat anmälan (080)

Med kontoförvaltare avses det kontoförande institut som beviljats rätt att göra registreringar i värdeandelsregistret.

Datum då kapitalplaceringen har gjorts eller anskaffningsdatum för de aktier eller andelar på vilka kapitalåterbetalningen betalats (249)

Om datum för kapitalplaceringen eller anskaffningstiden för aktierna eller andelarna är okänd, ska du som anskaffningstid ange 00000000.

Anskaffningspriset som dras av från kapitalåterbetalningen (250)

Det sammanlagda beloppet av anskaffningspriset och anskaffningskostnaderna (punkt 252) får inte vara större än kapitalåterbetalningens belopp (242).

Uppgift om det avdragbara anskaffningspriset (251)

Ange om anskaffningspriset för aktierna eller andelarna är känt. Om anskaffningspriset är känt, ska du ange det i punkten Anskaffningspris som ska dras av från det återbetalda kapitalet.

Anskaffningskostnaderna som dras av från kapitalåterbetalningen (252)

Om du haft anskaffningskostnader när du köpt eller anskaffat aktierna eller andelarna, ska du ange kostnadsbeloppet. Det sammanlagda beloppet av anskaffningspriset (punkt 250) och anskaffningskostnaderna får inte vara större än kapitalåterbetalningens belopp (242).

Mottagarens namn (085)

Ange mottagarens namn, om du i stället för mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (083) angett en konstgjord beteckning.

4 Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

En ny anmälan med samma identifikationsuppgifter ersätter alltid den tidigare anmälan. Om det i samma årsanmälan finns två eller flera specifikationer som har helt identiska identifikationsuppgifter, beaktas endast en av specifikationerna i beskattningen. Om det finns ett fel i identifikationsuppgifterna, ska du först ta bort den felaktiga specifikationen. Ange sedan en ny specifikation där uppgifterna är korrekta.

Identifikationsuppgifterna i årsanmälan om kapitalåterbetalningar som ska beskattas som överlåtelse

 • postkod (endast om årsanmälan lämnas i filformat)
 • uppgiftslämnarens roll
 • mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
 • typen av kapitalåterbetalning
 • datum då det varit möjligt att lyfta kapitalåterbetalningen
 • antalet aktier eller andelar på vilka kapitalåterbetalning har betalats
 • typ av värdepapper
 • namn för samfundet som delat ut medel (denna punkt används som identifikationsuppgift endast om uppgiften har angetts)
 • FO-nummer för samfundet som delat ut medel
 • FO-numret för den kontoförvaltare eller annan uppgiftslämnare som lämnat anmälan (denna punkt används som identifikationsuppgift endast om uppgiften har angetts)
 • anskaffningsdatum för de aktier eller andelar på vilka kapitalåterbetalningen betalats
 • mottagarens namn (den här punkten används som identifieringsuppgift endast om uppgiften har angetts)
 • uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan (endast om anmälan lämnas i filformat).

Läs mer om korrigering av årsanmälningsuppgifter i anvisningen Korrigering av årsanmälningar.

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023