13 Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster, deklarationsanvisning

På den här blanketten lämnar du uppgifter om delägarlån som du har lyft eller återbetalat under skatteåret. Kontrollera dock först om uppgifterna redan finns med på din förhandsifyllda skattedeklaration. Om delägarlånets uppgifter i skattedeklarationen stämmer behöver du inte göra någonting.

Delägarlånet är skattepliktig kapitalinkomst för dig om du ensam eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 10 % av aktierna i långivarbolaget eller om du eller dina familjemedlemmar har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

På den här blanketten lämnar du också uppgifterna på basis av vilka dividender från andra än offentligt noterade bolag delas in i förvärvsinkomst och kapitalinkomst. Lämna uppgifterna, med andra ord fyll i del 4 på blanketten om

  • du är en företagardelägare (se avsnitt 4.5 i anvisningen) och du har använt en bostad som ingår i dividendutdelarbolagets tillgångar eller om du har haft delägarlån från bolaget
  • du är en ägarföretagare (se avsnitt 4.4 i anvisningen) och du har haft delägarlån från bolaget.

Du kan lämna uppgifterna antingen i MinSkatt eller med en pappersblankett. Blanketten och ytterligare information finns på blankettsidan. Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Du kan använda den här blanketten även för att begära omprövning efter att beskattningen har slutförts. Fyll i en begäran om omprövning och bifoga den här blanketten. Du kan också begära omprövning i MinSkatt.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad uppgift eller begär omprövning av beskattningen ska du fylla i hela den del av blanketten (2, 3 eller 4) vars uppgifter du korrigerar.

Läs mer:
Delägarlån räknas som kapitalinkomst
 
Dividender från ett onoterat bolag 


1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

Ange också skatteåret, dvs. det år för vilket du lämnar uppgifterna.

2 Delägarlån som har lyfts under skatteåret (beskattas som kapitalinkomst)

2.1 Aktiebolagets namn: Ange namnet på bolaget som gett dig delägarlånet.

2.2 FO-nummer: Bolagets FO-nummer.

2.3 Delägarlån som har lyfts under skatteåret och som inte har återbetalats senast 31.12: Ange de delägarlån som du har lyft från bolaget under skatteåret och som du inte har återbetalat senast 31.12 samma år. På samma blankett kan du lämna uppgifter om delägarlån från endast ett bolag. Om du har lyft delägarlån från flera olika bolag ska du fylla i en separat blankett för varje bolag.

3 Återbetalat delägarlån (dras av som utgift för förvärvande av kapitalinkomst)

3.1 Aktiebolagets namn: Ange namnet på det bolag vars delägarlån du återbetalar.

3.2 FO-nummer: Bolagets FO-nummer.

3.3 Beloppet av delägarlån som återbetalats

Ange de delägarlån som du återbetalat under skatteåret, om de har tidigare räknats som din inkomst och du har återbetalat lånet eller en del av det senast det femte skatteåret efter året då du lyfte lånet. Ange året under vilket delägarlånet har beskattats som kapitalinkomst. Ange också det återbetalda delägarlånet i euro. På samma blankett kan du lämna uppgifter om delägarlån från endast ett bolag. Om du har återbetalat delägarlån till flera olika bolag ska du fylla i en separat blankett för varje bolag.

Exempel: Du har från samma bolag lyft 2 000 euro i delägarlån år 2017 och 1 000 euro år 2018. Dina delägarlån har beskattats som kapitalinkomst. Du har under 2019 återbetalat alla dina delägarlån. I den första kolumnen anger du året 2017 och beloppet 2 000,00 euro och i den andra kolumnen året 2018 och beloppet 1 000,00 euro.

4 Uppgifter som gäller förvärvs- och kapitalinkomst av dividend

4.1 Bolagets namn: Namnet på bolaget som delade ut dividenden.

4.2 FO-nummer: FO-numret för bolaget som delade ut dividenden.

4.3 Dividendutdelning: Ange den dag fr.o.m. vilken dividenden har stått att lyfta (ddmmåååå). Ange även hur många aktier du ägde i bolaget den dag då bolaget fattade beslutet om dividendutdelning. Ange dividendens bruttobelopp utan att dra av skattefria andelar. Om samma bolag har delat ut dividender flera gånger under skatteåret anger du det sammanlagda beloppet av dividender som du har mottagit och datumet då du har kunnat lyfta den senaste av dividenderna.

4.4 Delägarlånets belopp i bolagets balansräkning: Ange här hur mycket det finns kvar av delägarlånet i bolagets balansräkning vid utgången av den räkenskapsperiod som gick ut under året före det år då dividenden stod att lyfta.

Exempel: Du har under 2018 lyft från bolaget ett delägarlån på 10 000 euro. Bolagets räkenskapsperiod gick ut 31.12.2018 och då var lånet obetalt till hela beloppet. Bolaget delar ut dividend år 2019. Du anger i denna punkt det återstående lånebeloppet per 31.12.2018, dvs. 10 000 euro.

Du ska ange delägarlånet här endast om du är ägarföretagare. Med ägarföretagare avses att du ensam eller tillsammans med dina familjemedlemmar äger minst 10 % av aktierna i bolaget som bedriver näringsverksamhet eller du har en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför. Med familjemedlemmar avses make och minderåriga barn. Varje familjemedlem som har mottagit ett delägarlån lämnar vid behov en egen deklaration.

4.5 Värdet av den av delägaren eller av hens familj använda bostaden vid beräkningen av nettoförmögenheten: Ange här bostadens värde sådant det var i bolagets nettoförmögenhet för det föregående året (bostadens bokföringsvärde eller ett högre beskattningsvärde).

Ange bostadens värde om du har använt en bostad som hör till bolagets tillgångar (delägarbostad) som bostad för dig själv eller din familj under det år då du har fått dividenden. Ange bostadens värde i den här punkten endast om du är företagardelägare. Detta innebär att du äger mer än 30 % av bolagets aktier eller innehar en motsvarande andel av röstetalet. Du är företagardelägare också om din ägarandel eller ditt röstetal tillsammans med dina familjemedlemmar överskrider 50 %.

Datera och underteckna blanketten. Ange också ett telefonnummer där vi kan nå dig på dagtid.