Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Olenko palkansaaja vai yrittäjä?

Yrittäjyyden ja palkkatyön väliseen rajanvetoon verotuksessa vaikuttavat monet tekijät. Yhteiskunta on kehittynyt ja työntekomuodot ovat monipuolistuneet. Samalla yrittäjänä toimiminen on yleistynyt monella alalla. Työsuhteen erottaminen yritystoiminnasta on tärkeää sekä korvauksen maksajan että saajan velvollisuuksien kannalta.

Työn teettäjä ja työn tekijä voivat solmia työtä koskevan työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen. Ainoastaan silloin, jos on epäselvää, onko kyseessä työ- vai toimeksiantosuhde, ratkaisu sopimussuhteen luonteesta tehdään erilaisten tunnusmerkkien kokonaisarvioinnin perusteella.

Palkkatyön ja yrittäjyyden rajanvedolla on merkitystä

Tehdystä työstä maksettu korvaus voi olla palkkaa tai työkorvausta. Verotuksessa työkorvauksen ja palkan välinen rajanveto on tärkeä, koska osapuolten velvollisuudet riippuvat siitä, maksetaanko palkkaa vai työkorvausta. Jos työn teettäjän ja työn tekijän välillä on työsuhde, kyse on palkasta. Myös tietyt palkkiot katsotaan palkaksi, vaikka työsuhdetta ei muodostuisikaan. Jos työ tehdään toimeksiantosuhteessa, kyse on työkorvauksesta.

Työsuhteen ja yrittäjyyden tunnistamisella on merkitystä myös muutoin kuin verotuksen kannalta. Jos työsuhde syntyy, työnantajan on huolehdittava työntekijän sosiaaliturvasta ja lakisääteisistä eläke- ja vakuutusmaksuista. Lisäksi työnantajan on yleensä maksettava palkkaa loman ja sairauden ajalta ja noudatettava työaikalakia. Yrittäjälle maksetaan vain tehdystä työstä yrittäjän esittämän laskun mukaan. Laskutus voi perustua esimerkiksi kokonaishintaan tai tuntiveloitukseen. Yrittäjän tuntikorvaus on yleensä suurempi, koska hän maksaa sosiaalikulunsa itse.

Kokonaisuus ratkaisee, onko kyse palkasta vai työkorvauksesta

Verotuksessa arvioidaan useiden eri tekijöiden perusteella, onko kyseessä palkkatyö vai yritystoiminta. Ratkaisu perustuu aina kokonaisarviointiin, sillä toiset seikat voivat puoltaa suorituksen käsittelyä palkkana ja toiset taas käsittelyä yrittäjän työtulona. Lisätietoa työsuhteen ja yrittäjyyden sekä maksetun korvauksen luonteen arvioinnista.

On huomattava, että rajanvetoa ei välttämättä voida tehdä eri yhteyksissä samalla tavoin. Joissakin laeissa on rajanvedosta omia säännöksiä: vaikka työn tekijä olisi esimerkiksi yrittäjän eläkelain määritelmän mukaan yrittäjä, verotuksessa hänen työstään saamaa korvausta voidaan silti pitää palkkana.

Jos on epäselvyyttä siitä, onko kyse palkkatyöstä vai yrittäjänä toimimisesta, asia kannattaa selvittää etukäteen. Yksittäisessä tapauksessa suorituksen maksaja tai saaja voi pyytää Verohallinnolta maksullista ennakkoratkaisua. Ennakkoratkaisun hakemisesta on tarkempaa tietoa sivulla Ennakkoratkaisu- ja poikkeuslupahakemus.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.5.2020