Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroilmoitus – kommandiittiyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto

Kommandiittiyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto (pääomarahastoyhtymä) ilmoittaa elinkeinotoiminnan tiedot tuloverotusta varten veroilmoituksella 6A. Veroilmoituksen voi antaa esimerkiksi OmaVerossa. Lue lisää veroilmoituksen antamisesta.

Tee veroilmoitus OmaVerossa

OmaVerossa ja muissa sähköisissä kanavissa ilmoituksessa on kohtia pääomarahastojen ilmoittamista varten. Tämä ohje koskee ainoastaan ilmoitusta sähköisissä kanavissa. Paperilomakkeessa 6A ei ole erityisiä pääomarahastoja koskevia kohtia.

Miten pääomarahastoyhtymän veroilmoitus annetaan sähköisissä kanavissa?

Jos annat veroilmoituksen OmaVerossa, avautuu pääomarahastoyhtymälle tälle suunnattu ilmoitus, jos rekisteritiedoista löytyy merkintä pääomarahastoyhtiömuodosta. Tämän voi varmistaa tarkastamalla näkyykö jokin Pääomarahastoa koskevat kohdat veroilmoituksessa -otsikon alla listatuista kohdista OmaVerossa. Kommandiittiyhtiö voi ilmoittaa olevansa pääomarahasto Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän lomakkeella Y2 - Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustamisilmoitus (ytj.fi).

Jos ilmoitat muissa sähköisissä kanavissa, täytä ilmoituksessa kohta "Ilmoittaja on pääomarahasto". Tällöin voit täyttää pääomarahastoyhtymälle suunnatut kohdat ilmoituksessa.

Pääomarahastoa koskevat kohdat veroilmoituksessa

Veroilmoituksessa 6A on kommandiittiyhtiömuotoisen pääomarahaston ilmoituksella huomioitava lisäksi seuraavat erityiset kohdat:

OmaVerossa näytetään Verohallinnon tiedoissa olevat yhtiömiesten osakkuuksien alku- ja loppupäivämäärät. Kaikki pääomarahaston yhtiömiehissä tapahtuvat muutokset on rekisteröitävä kaupparekisteriin, josta Verohallinto saa tiedon yhtiömiesmuutoksista. Tätä ei voi korvata veroilmoituksen liitteillä. Tämä takia on huomioitava myös Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) käsittelyajat. Kaupparekisterin käsittelyaikatilanteen voi tarkistaa PRH:n sivuilta. Veroilmoituksella ei voi antaa tai muuttaa yhtiömiesten osakkuuksien alku- ja loppupäivämääriä.

Pääomarahaston on annettava tieto tilikauden päättyessä maksettuna olleesta pääomapanoksesta yhtiömieskohtaisesti. Valitse ensin Kyllä tai Ei sen mukaan, onko yhtiömiehen maksettu pääomapanos 0 tilikauden päättyessä. Oletuksena on, että yhtiömiehen pääomapanos ei ole 0 tilikauden päättyessä. Tällöin pääomapanoksen määrä on pakollinen tieto. Veroilmoituksella on kohta, johon on merkittävä yhtiömiehen maksettuna ollut pääomapanos tilikauden päättymishetkellä. Jos maksetun pääomapanoksen määräksi ilmoitetaan 0, ei lisätietoja tarvitse antaa.

Tiedot maksetuista pääomapanoksista on mahdollista antaa myös csv-tiedostona. Lue lisää csv-tiedoston antamisesta alla olevasta kohdasta Tulonjakotietojen ilmoittaminen.

Yhtiömiehille jaettavat tulo-osuudet voi ilmoittaa prosenttiosuuksina, jolloin tulo-osuusprosenttien on oltava yhteensä 100 prosenttia.

Pääomarahasto voi ilmoittaa yhtiömieskohtaiset tulo-osuudet vaihtoehtoisesti euromääräisinä prosenttiosuuksien sijaan. Euromääräisesti ilmoitettujen tulo-osuuksien yhteissumman tulee täsmätä tulolähteiden yhteenlaskettuun tulokseen. Euromääräisessä tulonjaossa ei tule ottaa huomioon verovuoden tuloksesta vähennettäviä aiempien vuosien tappioita. Verohallinto vähentää tappiot automaattisesti ja laskee euromääräisesti ilmoitetun tulonjaon perusteella yhtiömiehille kuuluvat veronalaiset tulo-osuudet tappioiden vähentämisen jälkeen.

Tulonjakotiedot csv-tiedostona

Tulonjakotiedot voi antaa myös csv-tiedostona tietojen yksittäisen ilmoittamisen sijaan. Yhtiömiestiedot voi antaa tällöin suoraan esimerkiksi Excel-taulukossa ylläpidetyistä tiedoista. Myös csv-tiedostossa tulonjako tulee ilmoittaa vain joko prosenttiosuuksina tai euromääräisenä, ei molemmissa muodoissa.

Tiedoston on oltava rakenteeltaan mallin mukainen:

Csv-tiedoston tulee täyttää tietyt vaatimukset sisällön, muodon ja teknisten ominaisuuksien osalta. Tiedot täytyy esimerkiksi merkitä sarakkeisiin tietyssä järjestyksessä eikä tiedostossa saa ilmoittaa ylimääräisiä tietoja.

Rivi 1, Otsikkorivi

Jätä rivi 1 otsikoksi.

Rivi 2, sarake B, Tulolähteiden verotettavat tulokset verovuodelta yhteensä ennen tappioiden vähentämistä

Ilmoita kohdassa verovuoden verotettava tulos euroina. Mikäli pääomarahastolla on useita tulolähteitä, ilmoita kohdassa kaikkien tulolähteiden verotettavien tulosten yhteenlaskettu määrä. Älä vähennä tässä kohdassa ilmoittamastasi tuloksesta mahdollisia aiemmilta verovuosilta vahvistettuja tappioita, vaan ilmoita kohdassa veroilmoituksella 6A (ja/tai 7B ja/tai 7C) ilmoittamasi verotettava tulos.

Rivi 3, Yhtiömiestiedot

Rivin sarakkeissa A-K on ilmoitettu tarvittavien yhtiömiestietojen otsikot. Aloita yhtiömiestietojen täyttäminen riviltä 4. Seuraavana rivillä 3 ilmoitettujen sarakkeiden A-K selitykset tarkemmin:

  • Sarake A, Nimi: Yhtiömiehen nimi.
  • Sarake B, Tunnus: Yhtiömiehen y-tunnus tai henkilötunnus.
  • Sarake C, Asema yhtymässä: Merkitse tieto, onko yhtiömies yhtymän vastuunalainen vai äänetön yhtiömies.
  • Sarake D, Maksettu pääoma tilikauden päättyessä: Yhtiömiehen pääomarahastolle maksettuna olleen pääoman määrä tilikauden päättymispäivänä. Kohdassa ei ilmoiteta yhtiömiehen enimmäissitoumuksen määrää, vaan tosiasiassa maksettuna olleen pääoman määrä yhtiömieskohtaisesti.
  • Sarake E, Yhtiömiehen tulo-osuus euroina: Yhtiömiehen tulo-osuus euromääräisenä. Käytä senttien erotinmerkkinä joko pilkkua tai pistettä. Ilmoita sarakkeessa luvut muodossa 1111111,11 tai 1 111 111,11. Älä käytä tuhaterottimena pistettä tai pilkkua (esim. 1.111.111,11). Ilmoita tulo-osuus kaikille yhtiömiehille samassa muodossa, joko euroina TAI prosentteina. Et voi ilmoittaa tulonjakoa molemmissa muodoissa yhtäaikaisesti. Ilmoita tulo-osuus verovuoden tulolähteiden yhteenlasketusta tuloksesta ennen mahdollisten aiempien vuosien tappioiden vähentämistä. Verohallinto vähentää vähennyskelpoiset tappiot tuloksesta verotuksen toimittamisen yhteydessä. Varmista lopuksi, että yhtiömiehille ilmoittamasi euromääräiset tulo-osuudet yhteensä vastaavat ilmoittamaasi verovuoden verotettavaa tulosta. Mikäli ilmoitat tulo-osuudet euromääräisinä, älä täytä tietoja sarakkeeseen F Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina. 
  • Sarake F, Yhtiömiehen tulo-osuus prosentteina: Yhtiömiehen tulo-osuus prosenttiosuuksina. Voit ilmoittaa tulo-osuuden prosentteina kahdeksan desimaalin tarkkuudella (esim. 11,12345678). Käytä kokonaislukujen ja desimaalien erottamiseen joko pilkkua tai pistettä. Varmista lopuksi, että yhtiömiehille ilmoittamasi prosenttiosuudet ovat yhteensä tasan 100,0000000 prosenttia. Mikäli ilmoittamiesi prosenttiosuuksien yhteismäärä eroaa 100 prosentista edes desimaalien erolla (esim. 99,98 %), voi tiedosto ilmoittaa OmaVerossa virheestä tulonjaossa. Tällöin korjaa tiedostossa ilmoitettu tulonjako vastaamaan sataa prosenttia ja liitä csv-tiedosto uudelleen OmaVeroon. Ilmoita tulo-osuus kaikille yhtiömiehille samassa muodossa, joko euroina TAI prosentteina. Et voi ilmoittaa tulonjakoa molemmissa muodoissa yhtäaikaisesti. Mikäli ilmoitat tulo-osuudet prosenttiosuuksina, älä täytä tietoja sarakkeeseen E Yhtiömiehen tulo-osuus euroina.
  • Sarake G, Osakas on työskennellyt tilikauden aikana yhtiössä: Merkitse X, mikäli osakas on työskennellyt yhtiössä tilikauden aikana. Mikäli osakas ei ole työskennellyt yhtiössä, jätä sarake tyhjäksi.
  • Sarakkeet H-K, Tiedot suorituksista (Vuokrat, korot, luovutushinnat, muut suoritukset): Mikäli yhtiömiehelle on maksettu muita suorituksia, kuin tulo-osuuksia, täytä tiedot suorituslajin mukaiseen sarakkeeseen. Mikäli muita suorituksia ei ole maksettu, jätä sarakkeet tyhjiksi.

Huomioithan, että Excel-mallipohja tulee muuttaa csv-tiedostomuotoon ennen liittämistä veroilmoitukseen.

Jos tiedot annetaan csv-tiedostona, korvaavat nämä tiedot mahdolliset OmaVerossa aikaisemmin olleet yhtiömiestiedot. Tämän vuoksi esimerkiksi yhtiömiesten osuuksien alku- ja loppupäivämäärät eivät enää näy OmaVeron veroilmoituksella.

Jos csv-tiedostossa on virhe, on virhe korjattava tiedostoon ja ladattava se uudelleen OmaVeroon. Ladattavassa tiedostossa on aina oltava kaikki tiedot, jotka halutaan ilmoittaa.

Saatuja tulo-osuuksia ei tule ilmoittaa liikevaihdossa, vaan veroilmoituksen 6A kohdassa Tulo-osuuksien veronalainen osuus. Tämä on tärkeää, jotta tulo-osuudet tulee käsiteltyä oikein yhtiömiesten verotuksessa. Ilmoita kotimaisilta ja ulkomaisilta yhtymiltä saadut tulo-osuudet myös liitelomakkeella 37: Pääomarahastoyhtymän erittely yhtymistä saaduista tulo-osuuksista. Siirrä tieto lomakkeella ilmoitetuista veronalaisista tulo-osuuksista myös ilmoitukselle 6A. Veroilmoituksella olevien tulo-osuuksien on täsmättävä lomakkeeseen 37, jotta veronalaisen tulon määrä on oikea. Lue lisää lomakkeen 37 täyttämisestä täyttöohjeesta:

Erittele tässä kohdassa pääomarahaston maksamat hallinnointipalkkiot.

Jos yli puolet osuuksista on vaihtanut omistajaa verovuoden aikana, ilmoita verovuosi, jolloin vaihto on tapahtunut. Kommandiittiyhtiön omistusmuutoksista on kerrottu tarkemmin ohjeessa Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos.

Jos vaihto on tapahtunut vaiheittain usean vuoden aikana, ilmoita se verovuosi, jota ennen tai jonka aikana syntyneet tappiot eivät ole omistajanvaihdosten vuoksi vähennyskelpoisia.

Ilmoita verovuosi myös silloin, jos yli puolet osuuksista on vaihtanut omistajaa välillisesti. Välillinen omistajanvaihdos tapahtuu, jos tappiollisen yhtymän osuuksista vähintään 20 prosenttia omistavan yhteisön tai yhtymän osakkeista tai osuuksista yli puolet on vaihtanut omistajaa.

Anna lisäksi selvitys omistajanvaihdoksista ja niiden ajankohdasta erillisellä vapaamuotoisella liitteellä. OmaVerossa voit lisätä liitteitä vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot.

Liitteiden antaminen

Voit antaa OmaVerossa veroilmoituksen liitteenä tilinpäätöstiedot sekä muita vapaamuotoisia liitteitä. Liitteet lisätään veroilmoituksen vaiheessa Muut selvitykset ja tilinpäätöstiedot.

Säännönmukaisen verotuksen nopean toimittamisen kannalta on suositeltavaa, että pääomarahastot liittävät tilinpäätöstiedot veroilmoituksen mukaan.

Pääomarahastot ovat velvollisia ilmoittamaan veroilmoituksella tai sen eritellyissä kaikki elinkeinoyhtymän ilmoittamisvelvollisuuteen kuuluvat tiedot, kuten yhtiömiesten poikkeavat tulo-osuudet. Näitä ei voi korvata vapaamuotoisilla liitteillä.

Ota yhteyttä

Pääomarahaston veroilmoituksen antamiseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen paaomarahastoyhtymat(a)vero.fi.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2023