Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

16B Selvitys ulkomaantuloista (pääomatulot), täyttöohje

Ulkomailta saadut tulot on ilmoitettava verotusta varten

Suomessa asuvien henkilöiden on maksettava Suomeen veroa myös ulkomailta saamistaan tuloista.

Voit ilmoittaa ulkomailta saamasi tulot Omaverossa. Silloin et tarvitse lomaketta, mutta voit käyttää tätä täyttöohjetta apuna pääomatulojen ilmoittamisessa. Jos haluat ilmoittaa paperilla, paperilomakkeen saat lomakesivulta: Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot (lomake 16B).

Käytä samaa lomaketta sekä puuttuvien tietojen ilmoittamiseen että tietojen korjaamiseen. Esimerkiksi suomalaisen välittäjän kautta maksetut ulkomaiset osinko- ja korkotulot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Tarkista nämä tiedot ja korjaa niitä tarvittaessa.

Jos ilmoitat ulkomaantulot paperilomakkeella, huomaa, että ansiotuloille on oma lomake. Ilmoita ulkomailta saadut ansiotulot lomakkeella 16A.

Ilmoita lisäksi luovutusvoitot tai tappiot, joita olet saanut ulkomaisista julkisesti noteeratuista arvopapereista. Myös nämä tiedot voit ilmoittaa OmaVerossa tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella: Arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot (lomake 9A).

Verohallinto saa tietoa digitaalisen alustan kautta saamistasi tuloista sekä Suomesta että ulkomailta ja valvoo näiden tietojen ilmoittamista verotuksessa. Muista aina ilmoittaa tulot esitäytetyllä veroilmoituksella.

Verokorttihakemus, ennakkoverohakemus tai oikaisuvaatimus

Voit käyttää lomaketta 16B myös ilmoittaessasi tietoja verokorttia tai ennakkoveroa varten. Tee verokortti- tai ennakkoverohakemus lomakkeella 5010 ja liitä lomake 16B hakemukseesi.

Käytä tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus (lomake 3308) ja liitä tämä lomake vaatimukseesi.

Voit tehdä verokorttihakemuksen, ennakkoverohakemuksen ja oikaisuvaatimuksen myös Omaverossa. Silloin paperilomakkeita ei tarvita.

Yleistä lomakkeen täyttämisestä ja palauttamisesta

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, täytä lomakkeesta koko se osa, jonka jotakin tietoa korjaat.

Ilmoita tulot euroina sentin tarkkuudella. Jos tulo on maksettu muussa valuutassa kuin euroissa, muunna tulot ja niistä mahdollisesti perityt verot euroiksi tapahtumapäivän kurssin mukaan. Voit käyttää myös Euroopan keskuspankin julkaisemaa keskikurssia.

Tarkista verovuoden keskikurssi

Luovutusvoittojen ja -tappioiden osalta pitää kuitenkin käyttää omaisuuden hankintahetken ja luovutushetken kursseja.

Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle. Älä lähetä lomakkeen mukana kuitteja tai tositteita, vaan säilytä ne itselläsi 6 vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Verohallinto pyytää niitä tarvittaessa.

Täyttöohjeet

1 Henkilötiedot ja verovuosi
2 Ulkomailta saadut osinkotulot
3 Vuokratulot ulkomailta
4 Luovutusvoitot tai -tappiot ulkomailta
5 Muut ulkomailta saadut pääomatulot

1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita myös verovuosi, eli se vuosi, jonka aikana olet saanut ulkomaantulot.

2 Ulkomailta saadut osinkotulot

Ilmoita tässä tiedot ulkomailta saamistasi osinkotuloista.

 • Ilmoita maa, josta osinko on saatu, sekä osingon määrä.
 • Jos olet maksanut osingosta veroa ulkomaille, ilmoita tämä kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Verosopimuksissa on määritelty veroprosentti, jonka mukaan tiettyyn maahan maksettua veroa voidaan enintään hyvittää. Esimerkiksi pohjoismaisessa verosopimuksessa osinkojen veroprosentti on 15 %. Merkitse kohtaan Ulkomaille maksettu vero korkeintaan verosopimuksessa olevan veroprosentin mukaan laskettu vero, vaikka olisitkin maksanut ulkomaille enemmän veroa.
 • Ilmoita osinkoa jakavan yhtiön nimi ja se, onko kyseessä julkisesti noteerattu yhtiö vai muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö.
 • Jos olet saanut osinkotuloa muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä, ilmoita lisäksi osakkeiden lukumäärä ja osakkeiden matemaattinen tai käypä arvo yhteensä euroina sentin tarkkuudella (käypä arvo edellisen verovuoden viimeisenä päivänä).
 • Ilmoita myös osinkotuloon kohdistuvat mahdolliset tulonhankkimismenot.

Jos osinkotulosta on peritty ulkomailla veroa enemmän kuin verosopimuksessa on säädetty, liikaa maksetut verot haetaan takaisin lähdevaltiolta. Esimerkiksi jos olet maksanut Ruotsiin veroa enemmän kuin 15 %, sinun on haettava veroa takaisin Ruotsin verohallinnolta.

Tarkista verosopimuksen mukaiset hyvitettävien verojen enimmäismäärät, kun osinkotulo on saatu ulkomailta

3 Vuokratulot ulkomailta

Ilmoita tässä tiedot ulkomailta saamastasi vuokratulosta. Jos omistat vain osan vuokratusta kohteesta, ilmoita vain oma osuutesi vuokratulosta ja siihen kohdistuvista kuluista.

3.1 Laskelma vuokratulosta tai tappiosta

 • Ilmoita, onko kyseessä huoneisto vai kiinteistö. Jos kyse on muusta omaisuudesta, ilmoita, mitä olet vuokrannut.
 • Ilmoita maa, jossa vuokrattu kohde sijaitsee.
 • Jos kohteella on tunnus, täytä se kohtaan Vuokratun kohteen tunnus.
 • Ilmoita kohteen nimi ja osoite.
 • Ilmoita ajanjakso, jonka kohde on ollut vuokralla, sekä omistusosuutesi.
 • Ilmoita vuokratulon määrä (bruttona) ja vuokratuloon kohdistuvat kulut ilman vuokratuloon kohdistuvia korkoja.
 • Voit ilmoittaa kiinteistöjen ja muun omaisuuden osalta myös poiston määrän (lue lisää kohdasta 3.2). Täytä ensin poistolaskelma kohdassa 3.2 ja siirrä sieltä verovuoden poiston yhteismäärä kohtaan Verovuoden poistot.
 • Laske ja ilmoita verotettavan vuokratulon tai vuokraustoiminnan tappion määrä (tulojen ja kulujen erotus ilman vuokratuloon kohdistuvia korkoja). Merkitse positiivinen erotus plusmerkkiseen (+) laatikkoon ja negatiivinen miinusmerkkiseen (–) laatikkoon.
 • Jos olet maksanut vuokratulosta veroa ulkomaille, ilmoita se kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Ilmoita ulkomaille maksettua veroa vain, jos toisella valtiolla on verosopimuksen mukaan oikeus verottaa vuokratuloa.
 • Jos sinulla on tulonhankkimisvelkaa, joka kohdistuu ulkomailla vuokralle annettuun kohteeseen, ilmoita velan korot kohdassa Vuokratuloon kohdistuvien korkojen määrä.

3.2 Poistolaskelma (kiinteistöt, muu omaisuus)

Vuokratulojen verotuksessa poistoilla tarkoitetaan vuokraustoiminnan käytössä olevien rakennusten, pitkävaikutteisten menojen sekä kalusteiden ja kodinkoneiden ja muu irtaimen omaisuuden (esim. veneen) hankintamenojen vähentämistä ja jaksottamista.

 • Ilmoita, onko kyse kiinteistöstä vai muusta omaisuudesta.
 • Jos kyseessä on kiinteistö, ilmoita koko kiinteistön hankintahinta. Jos kyse on muusta omaisuudesta, jätä kohta täyttämättä.
 • Merkitse käyttämäsi poistoprosentti (esimerkiksi vuokralle annetun asuinrakennuksen hankintamenosta voi tehdä enintään neljän prosentin poiston rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta):
  • Irtaimen omaisuuden (sekä kiinteistöön kuuluvan että muun omaisuuden) enimmäispoistoprosentti on 25 %.
  • Myymälä-, varasto-, tehdas- tai työpajarakennuksen enimmäispoistoprosentti on 7 %.
  • Asuin- tai toimistorakennuksen enimmäispoistoprosentti on 4 %.
 • Jos kyseessä on kiinteistön vuokraus, ilmoita vuokratun rakennuksen tai omaisuuden osuus euroina koko kiinteistön hankintahinnasta. Jos kyse on muusta omaisuudesta, jätä kohta täyttämättä.
 • Ilmoita poistamaton hankintameno verovuoden alussa. Täytä kohta myös silloin, jos kyse on muusta omaisuudesta.
 • Ilmoita omaisuuden hankintamenoon tehdyt lisäykset sekä poistamaton hankintameno lisäysten jälkeen. Jos et ole tehnyt lisäyksiä, merkitse kohtaan "Poistamaton hankintameno lisäysten jälkeen" sama summa kuin minkä olet ilmoittanut kohdassa Poistamaton hankintameno verovuoden alussa.
 • Laske poiston määrä (käyttämäsi poistoprosentin mukainen osuus poistamattomasta hankintamenosta) ja merkitse se kohtaan Verovuoden poisto. Laske yhteen Verovuoden poisto -rivin kaikkien sarakkeiden poistot ja siirrä summa kohtaan 3.1 Verovuoden poistot.
 • Vähennä kohdan "Poistamaton hankintameno lisäysten jälkeen" määrästä Verovuoden poisto ja merkitse erotus kohtaan "Poistamaton hankintameno verovuoden lopussa".

4 Luovutusvoitot tai -tappiot ulkomailta

Ilmoita tässä tiedot ulkomailta saamastasi luovutusvoitosta tai -tappiosta.
Jos omistat vain osan kohteesta, ilmoita tässä omaa osuuttasi vastaava osa luovutushinnasta, hankintamenosta ja myyntikuluista sekä voiton tai tappion määrästä.

Huomaa, että ulkomailta saadut julkisesti noteerattujen osakkeiden ja arvo-osuuksien luovutusvoitot ja -tappiot sekä luovutusvoittona verotettavat pääomanpalautukset pitää ilmoittaa erikseen. Voit ilmoittaa tiedot OmaVerossa tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella: Arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot (lomake 9A).

Ilmoita tässä myös tiedot luovutuksista, vaikka niistä saamasi voitto ei olisikaan veronalaista tuloa tai tappio vähennyskelpoista.

Tavanomainen koti-irtaimisto

Tavanomaisen koti-irtaimiston luovutuksesta saatu voitto ei ole veronalaista tuloa, jos voitto on verovuonna enintään 5 000 euroa. Tavanomaiseen koti-irtaimistoon eivät kuulu autot, veneet, arvokkaat korut, taide-esineet tai muu sijoitusomaisuus.

Pienet luovutukset

Omaisuuden luovutuksesta syntynyt voitto ei ole veronalaista tuloa, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1 000 euroa. Omaisuuden luovutuksesta syntynyt tappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa ja verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat samalla yhteensä enintään 1 000 euroa.

Luovutushintoihin ja hankintamenoihin ei lasketa mukaan sellaisia omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on erikseen säädetty verovapaaksi, eikä tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia.

Oman vakituisen asunnon luovutus

Oman vakituisen asunnon luovutus ohjeistetaan kohdassa 4.2.

4.1 Luovutettu omaisuus

 • Ilmoita maa, jossa luovutettu omaisuus sijaitsee.
 • Ilmoita, onko kyseessä kiinteistö, asunto- tai kiinteistöyhtiön osakkeet vai noteeraamattoman yhtiön osakkeet. Ilmoita luovutetun omaisuuden nimi ja tunnus, jos luovutetulla omaisuudella on sellainen. Jos kyse on jostain muusta omaisuudesta, ilmoita, mitä omaisuutta olet luovuttanut.
 • Ilmoita luovutus- ja hankintapäivä sekä luovutetun omaisuuden omistusosuus murtolukuna tai prosentteina (esim. ½ tai 50 %).
 • Ilmoita ostajan tai muun luovutuksensaajan henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus (verotunniste asuinvaltiossa, Tax Identification Number) ja nimi.
 • Merkitse rasti jompaankumpaan ruutuun, jos olet saanut luovutetun omaisuuden lahjana tai perintönä. Ilmoita perinnönjättäjän tai lahjanantajan nimi sekä henkilötunnus, Y-tunnus tai TIN-tunnus.

4.2 Oman vakituisen asunnon luovutus

Luovutuksesta saamasi voitto ei ole veronalaista tuloa, jos olet luovuttanut asuinhuoneiston tai -rakennuksen, jonka olet omistanut vähintään kaksi vuotta ja jota olet omistusaikanasi ennen luovutusta käyttänyt yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan omana tai perheesi vakituisena asuntona.

Luovutusvoiton verovapaus koskee myös luovutetun rakennuksen rakennuspaikkaa (maapohjaa), jos sen pinta-ala on enintään 10 000 neliömetriä tai jos se sijaitsee kaavoitetulla alueella ja on enintään kaavan mukaisen tontin tai rakennuspaikan suuruinen.

Ilmoita tässä ajanjakso, jonka aikana olet käyttänyt luovutettua rakennusta tai huoneistoa omana tai perheesi vakituisena asuntona.

Ilmoita myös rakennuksen tai huoneiston kokonaispinta-ala ja se osa pinta-alasta, jota olet käyttänyt omana tai perheesi vakituisena asuntona.

Jos kyseessä on kiinteistön luovutus, ilmoita myös luovutetun rakennuksen rakennuspaikan (maapohjan) pinta-ala.

Sinun ei tarvitse täyttää laskelmaa luovutusvoitosta tai -tappiosta, jos kyseessä on oman vakituisen asuntosi verovapaa luovutus.

4.3 Laskelma luovutusvoitosta tai -tappiosta

Voit laskea luovutusvoiton tai -tappion käyttämällä joko todellisia kuluja (vasemmanpuoleinen sarake) tai omistusaikaan perustuvaa hankintameno-olettamaa (oikeanpuoleinen sarake). Ilmoita laskelmassa vain omaa omistusosuuttasi vastaavat tiedot.

 • Myyntihinta: Ilmoita todellinen myyntihinta.
 • Hankintahinta tai poistamaton hankintameno tai perintö- tai lahjaverotuksessa vahvistettu verotusarvo: Jos olet tehnyt hankintamenosta poistoja omistusaikanasi, ilmoita hankintahinta, josta on vähennetty verotuksessa tehdyt poistot.
  Jos olet saanut luovutetun omaisuuden perintönä tai lahjana, merkitse kohtaan perintö- tai lahjaverotuksessa vahvistettu verotusarvo. Jos kyseessä on lahjana saatu omaisuus ja lahjoitus- ja luovutuspäivän välinen aika on vähemmän kuin yksi vuosi, merkitse tähän kuitenkin lahjoittajan hankintameno eli se summa, jonka lahjanantaja olisi saanut vähentää omassa verotuksessaan.
 • Varainsiirtovero tai vastaava ulkomaille maksettu vero: Jos olet maksanut omaisuuden hankinnan yhteydessä varainsiirtoveron tai vastaavan ulkomaille maksetun veron, ilmoita tämä laskelmassa.
 • Omaisuuden hankkimisesta aiheutuneet menot: Ilmoita mahdolliset muut omaisuuden hankintaan välittömästi liittyvät menot, esimerkiksi ostajan maksamat välitys-, tarkastus-, arviointi- ja asianajopalkkiot.
 • Perusparannusmenot: Ilmoita laskelmassa menot, jotka ovat syntyneet luovutettuun omaisuuteen omistusaikanasi tehdyistä perusparannuksista. Ilmoita myös vuosikorjauksen luontoiset menot, jotka ovat syntyneet siitä, kun omaisuutta on kunnostettu myyntiä varten.
 • Myyntikulut: Ilmoita omaisuuden myynnistä aiheutuneet kulut ja muut voiton hankkimisesta aiheutuneet menot.
 • Hankintameno-olettama: Jos lasket luovutusvoiton määrän hankintameno-olettamaa käyttäen, laske ja ilmoita hankintameno-olettama kohdassa Hankintameno-olettama 20 % tai 40 % myyntihinnasta.
  • Hankintameno-olettaman suuruus riippuu luovutetun omaisuuden omistusajasta. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, jos omaisuuden omistusaika on alle 10 vuotta. Jos omaisuuden omistusaika on 10 vuotta tai enemmän, hankintameno-olettama on 40 % myyntihinnasta.
  • Lahjana saadun omaisuuden omistusaika alkaa lahjoituksen ajankohdasta.
  • Jos ilmoitat laskelmassa myös myyntihintaan lisättäviä eriä, lisää ne myyntihintaan ja laske hankintameno-olettama.
 • Luovutusvoitto tai luovutustappio: Laske luovutusvoiton tai luovutustappion määrä vähentämällä myyntihinnasta hankintahinta sekä mahdolliset hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut. Jos käytät hankintameno-olettamaa, vähennä se myyntihinnasta. Tällöin et voi enää vähentää omaisuuden hankinnasta tai myynnistä aiheutuneita kuluja.
  • Jos ilmoitat laskelmassa myös myynti- tai hankintahintaan lisättäviä eriä, lisää ne myynti- tai hankintahintaan ja laske luovutusvoiton tai -tappion määrä (ks. myös ohjeen kohta Lisättävät erät).
  • Ilmoita laskemasi luovutusvoiton tai tappion määrä kohdassa Luovutusvoitto tai Luovutustappio.
 • Ulkomaille maksettu vero: Jos olet maksanut omaisuuden myynnistä veroa ulkomaille, ilmoita maksamasi veron määrä. Ilmoita ulkomaille maksettua veroa vain, jos toisella valtiolla on verosopimuksen mukaan oikeus verottaa omaisuuden myynnistä saatua tuloa.

Lisättävät erät

 • Myyntihintaan lisättävät erät: Ilmoita myyntihintaan lisättävät erät, jos olet saanut luovutettuun omaisuuteen luovutusvuotena tai viitenä sitä edeltävänä vuotena kohdistuneesta vahingosta vahingonkorvauksen. Ilmoita korvaussummasta se osuus, jota ei ole käytetty vahingoittuneen omaisuuden korjaamiseen tai uudistamiseen.
 • Hankintahintaan lisättävät erät: Ilmoita mahdolliset hankintahintaan lisättävät erät. Esimerkiksi jos avoimesta tai kommandiittiyhtiöstä on luovutettu osuus, niin hankintahintaan lisättävänä eränä voidaan ilmoittaa yksityistilin positiivinen saldo.
 • Jos luovutuksen kohteena on ollut metsäkiinteistö, ilmoita mahdolliset luovutusvoittoon tai -tappioon lisättävät erät. Metsäkiinteistön luovutuksesta saatuun luovutusvoittoon tai -tappioon lisätään tehdystä metsävähennyksestä määrä, joka vastaa enintään 60:ta prosenttia luovutettavan metsän hankintamenosta.

5 Muut ulkomailta saadut pääomatulot

Ilmoita tässä ulkomailta saamasi muut pääomatulot. Ne on jaoteltu seuraavasti:

5.1 Ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen tuotto
5.2 Korko toisesta EU-maasta
5.3 Korko EU:n ulkopuolelta

Jos saamasi tulo ei ole mitään edellä luetelluista, ilmoita se kohdassa 5.4 Muu pääomatulo, mikä? Kerro, mistä tulosta on kyse. Esimerkiksi sijoitus- tai säästöhenkivakuutuksesta (esimerkiksi niin sanottu vakuutuskuori) ulkomailta saatu tulo sekä CFD-hinnanerosopimuksista saamasi voitot ilmoitetaan tässä kohdassa. Lue lisää CFD-hinnanerosopimuksista.

Puun myyntitulo ulkomailta

Ilmoita kohdassa 5.4 Muu pääomatulo, mikä? myös pääomatulona verotettava tulo puun myynnistä, kun olet myynyt puuta esimerkiksi ulkomailla sijaitsevan vapaa-ajan kiinteistösi tontilta. Ilmoita tuloksi ”Puun myyntitulo”. Lue lisää ulkomailta saaduista puun myyntituloista.

Metsätaloudesta saatu tulo ulkomailta

Jos harjoitat ulkomaisella kiinteistölläsi varsinaista kestävää metsätaloutta, anna metsätalouden veroilmoitus OmaVerossa tai paperilomakkeella: Metsätalouden veroilmoitus (lomake 2C). Jos olet maksanut veroa ulkomaille, ilmoita tulo kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi lisäksi ulkomaan muuna pääomatulona kohdassa 5.4. Ilmoita tuloksi ”Metsätalouden tulo”. Lue lisää ulkomailta saaduista puun myyntituloista.

Ulkomailta saaduista muista pääomatuloista ilmoitettavat tiedot

Ilmoita kussakin kohdassa maa, josta tulo on saatu, maksajan nimi ja tulon määrä (bruttona). Jos olet maksanut tulosta veroa ulkomaille, ilmoita tämä kohdassa Ulkomaille maksettu vero. Huomaa, että Suomen ja eri maiden välisissä verosopimuksissa on sovittu joillekin tuloille enimmäisveroprosentti. Se määrittää, kuinka paljon tulosta voidaan periä veroa siinä maassa, josta tulo maksetaan. Ilmoita veron määräksi enintään tämän prosentin mukaan laskettu määrä. Suomi hyvittää ulkomaille maksettua veroa korkeintaan saman verran. Voit ilmoittaa myös ulkomaantuloon kohdistuvat tulonhankkimismenot.

Verosopimuksen mukaiset hyvitettävien verojen enimmäismäärät, kun korkotulo on saatu ulkomailta

Kohdassa 5.4 Muu pääomatulo, mikä? voit ilmoittaa myös tappion, joka on aiheutunut ulkomaisesta osakesäästötilistä, säästöhenkivakuutuksesta, kapitalisaatiosopimuksesta, määräaikaisesta vapaaehtoisesta eläkevakuutuksesta tai sellaisesta vakuutuksesta, johon sovelletaan erityistä verotusmenettelyä (tuloverolain 35b §). Merkitse tappion määrä kohtaan "Tulon määrä" ja lisää luvun eteen miinusmerkki.

Päivää ja allekirjoita lomakkeesi. Ilmoita sellainen puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.

Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2024