Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningen samlade in 81,6 miljarder euro för samhället i fjol – att bostadshandeln stått nästan stilla sänkte intaget av överlåtelseskatt

Skatteförvaltningens meddelande, 29.1.2024

I fjol samlade Skatteförvaltningen in 81,56 miljarder euro i skatteintäkter till samhället. Det är 0,1 miljarder euro (+0,1 %) mer än år 2022. Mest skatteintäkter inflöt av inkomstskatt för privatpersoner, moms och inkomstskatt för samfund.

År 2023 inflöt det inkomstskatt för privatpersoner för ett totalbelopp på 36,4 miljarder euro, vilket är 0,9 miljarder (+2,6 %) mer än år 2022.

Intaget av förskottsinnehållningar på löner, pensioner och skattepliktiga förmåner var totalt 34,2 miljarder euro vilket är 1,6 miljarder (+4,9 %) mer än året innan.

Bakom de ökade förskottsinnehållningarna ligger ett gott sysselsättningsläge och att de förhöjningar av löner, pensioner och förmåner som gjorts på grund av inflationen nu har varit större än under tidigare år.

I början av 2023 ökade antalet personer med löneinkomster men under slutändan av året ökade antalet inte längre jämfört med samma tidsperiod under det föregående året.

– I januari–juni 2023 fanns det cirka 50 000 fler löntagare varje månad än i januari–juni 2022. I juli–november 2023 har löntagarna varit endast en aning fler än under samma period 2022, alltså har tillväxttakten i sysselsättningen avtagit under den senare hälften av 2023, berättar överinspektör Matti Luokkanen från Skatteförvaltningen.

Skatteintaget per skatteslag under kalenderåren 2019–2023

Lite mer moms inflöt än året innan

År 2023 var det influtna momsbeloppet totalt 21,3 miljarder euro, vilket är 80 miljoner euro (+0,4 %) mer än år 2022.

– Ännu under början av 2023 inflöt det mer moms än under motsvarande period det föregående året men efter det förstärktes lågkonjunkturen och minskade på konsumtionen. Betraktat per skatteperiod började momsbeloppet minska från och med mars 2023, säger Luokkanen.

Momsen ska deklareras och betalas före den 12:e dagen i den andra månaden efter skatteperioden. Momsen för 2023 är till största delen sådan skatt som har uppkommit under skatteperioderna från november 2022 till oktober 2023.

Drygt en tredjedel mindre överlåtelseskatt än under 2022

År 2023 inflöt det sammanlagt 608 miljoner euro i överlåtelseskatt, vilket är 35 procent (327 miljoner euro) mindre än år 2022. Största delen av överlåtelseskatten betalas för bostadsaktie- och fastighetshandel, och att skatteintaget minskat beror på att bostadsmarknaden mattats av under förra året.

– Överlåtelseskatteprocenten sänktes retroaktivt från och med mitten av oktober. Ändringarna i överlåtelseskattesatserna har visserligen ännu inte under 2023 påverkat skatteintaget sänkande eftersom överlåtelseskatten vid köp gjorda under slutet av 2023 ännu betalades enligt de gamla skattesatserna och Skatteförvaltningen återbetalar den överbetalda skatten under 2024, säger Luokkanen.

Intaget av överlåtelseskatt per månad 2021–2023

Inkomstskatterna för samfund sjönk betydligt – det slutliga beloppet blir klart först när beskattningen för 2023 blir färdig

År 2023 uppgick inkomstskatten för samfund till sammanlagt 7,7 miljarder euro, vilket är 0,8 miljarder mindre än under året 2022.

Av inkomstskatteintaget för samfund för året 2023 hänförde sig 5,9 miljarder euro till skatteåret 2023, 1,3 miljarder till 2022 och 494 miljoner till andra skatteår.

– I intaget av samfundsskatt för kalenderåret påverkar bland annat faktorer som hänför sig till tidpunkten för skattebetalningen och i synnerhet hur bra förskottsskatterna motsvarar beloppet av den slutliga inkomstskatten. Ur jämförbarhetens synvinkel lönar det sig att granska samfundsskatten per skatteår, inte per kalenderår, säger Luokkanen.

Skillnaden mellan den förskottsskatt som företag betalat och den slutliga samfundsskatten för företag kan vara stor beroende på konjunkturen. Exempelvis under skatteåret 2022 var det slutliga totalbeloppet av samfundsskatterna 8,0 miljarder. Beloppet är hela 1,4 miljarder större än beloppet av de förskottsskatter som debiterats vid utgången av skatteåret och 0,5 miljarder mindre än samfundsskatteintaget för kalenderåret 2022.

Det går inte att dra slutsatser om inkomstskattebeloppen utifrån intagssiffrorna

De nu publicerade skatteintagssiffrorna anger ännu inte de exakta inkomstskattebeloppen för privatpersoner och företag för skatteåret 2023. Under våren anger kunderna på sina skattedeklarationer uppgifterna om de inkomster och avdrag som påverkar beskattningen för förra året. Inkomstbeskattningens belopp är slutgiltiga efter att Skatteförvaltningen har slutfört alla kunders beskattning vid utgången av oktober 2024.

Skatteförvaltningens siffror presenteras alltid till nominellt värde, det vill säga beräknat enligt gängse priser för det innevarande året, och inflationens påverkan har inte beaktats i årsjämförelsen.

Skatterna används till förmån för samhället

Av de år 2023 insamlade skatterna redovisades 75,9 procent till staten och 17,9 procent till kommunerna. Andra skattetagare utöver dessa är församlingarna med en andel på 1,3 procent och FPA med 4,9 procent.

År 2023 ändrades utdelningsandelarna till staten och kommunerna väsentligt, då organiseringsansvaret och kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet överfördes från kommunerna till välfärdsområdena. Staten finansierar välfärdsområdenas verksamhet, och när kostnaderna för social- och hälsovården har överförts till staten överfördes på motsvarande sätt också finansieringen.

Så här delades skatterna mellan olika skattetagare åren 2022 och 2023

Närmare information om och analyser av skatteintäkternas utveckling hittar du i statistikartikeln på vero.fi (endast på finska).

Du kan också bekanta dig med Skatteförvaltningens statistikdatabas:

Skatteförvaltningen statistikdatabas (--> Utvecklingen av skatteintäkterna)

Tolkningsanvisning till statistiken över utvecklingen av skatteintäkterna

Sidan har senast uppdaterats 29.1.2024