Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Pensionerna höjdes – för de flesta påverkar ändringen inte skattesatsen

Skatteförvaltningens meddelande, 10.1.2023

En indexförhöjning på 6,8 procent gjordes i arbetspensionerna 2023. Den höjda pensionen påverkar visserligen inte alls skattesatsen för alla.

Överinspektör Heikki Koskela från Skatteförvaltningen berättar att indexförhöjningen har beaktats på skattekortet. Enligt honom påverkar höjningen inte alls skattesatsen för alla pensionärer i betydande mån.
– För största delen av pensionärerna påverkar indexförhöjningen skattesatsen med cirka en halv procentenhet. Det är först när pensionen är cirka 4 000 euro i månaden som inverkan på skattesatsen är så stor att den helt klart höjer skattesatsen för dem, säger Koskela.

De personer som endast får folkpension eller garantipension har skattesatsen noll både före och efter indexhöjningen.

Går du i pension? Gör ett nytt skattekort för att undvika för mycket skatt på din första pension

Enligt Skatteförvaltningens uppskattning går 100 000 finländare i ålderspension i år. När det blir aktuellt med pensionering ska de som går i pension själv göra ett nytt skattekort för pensionsinkomsten.

Lättast gå det att göra ett nytt skattekortet i MinSkatt. Det lönar sig att göra ett skattekort för pensionsinkomsten genast efter pensionsbeslutet.

– I och med den nya livssituationen ska också skattekortet uppdateras. Om det nya skattekortet inte görs i tid tas det ut 40 procent i skatt på pensionen, säger Koskela.

Skattekortet för pension behöver inte skickas till pensionsutbetalaren, utan Skatteförvaltningen skickar automatiskt uppgifterna vidare.

Sverige slutade med att betala garantipension för utlänningar – kan påverka skattesatsen

Sverige slutade med att betala garantipension till Finland från och med den 1 januari 2023. På grund av att rätten till pensionerna upphör kan de som fått garantipension från Sverige ha en för hög skattesats eller förskottsskatt för 2023. Detta beror på att Skatteförvaltningen på basis av tidigare inkomster och avdrag beräknade skattekorten för 2023 redan i december 2022.
– Vi har inte heller fått uppgifter från Sverige om hur mycket var och en av pensionstagarna har haft i garantipension och därmed har vi inte kunnat beakta beloppet av den avslutade pensionen på skattekortet eller i förskottsskatten, berättar Koskela.
– Pensionstagaren behöver nödvändigtvis inte göra någonting om de övriga inkomsterna och avdragen bevaras oförändrade. Om skattesatsen inte ändras kan en eventuell skatteåterbäring för 2023 bli större eller en eventuell kvarskatt bli mindre, säger Koskela.

När som helst under året kan pensionstagaren göra ett nytt skattekort där den inkomst som upphört har beaktats. För beräkningen av ett skattekort behöver personen uppgifter om beloppen av sina pensioner, eventuella andra inkomster och eventuella avdrag.

Invalidavdraget slopas

Det är bra för pensionärer att beakta att invalidavdraget slopas på finländska fastlandet från och med den 1 januari 2023 och syns alltså inte i grunderna för skattekortet. Bakgrunden till att avdraget slopas är ändringar som hänför sig till att välfärdsområdena grundas. Ett belopp som motsvarar invalidavdragsbeloppet riktas till att utveckla handikappservicen inom välfärdsområdena. Invalidavdraget bevaras i kommunalbeskattningen på Åland.

FAKTA: Skattekort för pensionärer

  • De som går i pension ska själv göra ett skattekort för pension eftersom pensioner beskattas på ett annat sätt än löneinkomster. Det lönar sig att göra ett skattekort för pension genast efter beslutet om pension.
  • Det lönar sig att göra skattekortet för pension i MinSkatt.
  • Skattekortet för pension behöver inte skickas till pensionsutbetalaren eftersom skattekortsuppgifterna överförs automatiskt till utbetalaren av pensionen.
  • Efter att ha gjort skattekortet en gång gör Skatteförvaltningen skattekortet automatiskt och skickar det till pensionsutbetalaren.
  • År 2022 gjordes allt som allt cirka 35 procent av skattekorten för pensionsinkomst i MinSkatt.

Läs mer:

Så här ansöker du om ett skattekort för pension

Skatteförvaltningen skickar korrigerade skattekort för pension vilka ersätter de felaktiga – pensionstagarna behöver inte göra något

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2023