Tillgänglighetsutlåtande – vero.fi

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.vero.fi och upprättades den 22 september 2020. Tillgängligheten av tjänsten har utvärderats av Eficode Oy.

Läge för överensstämmelse med kraven

Denna webbplats uppfyller de delvis kraven enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

Nedan nämnda innehåll är inte tillgängligt av följande orsaker:

Underlåtenhet att iaktta lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Följande innehåll och/eller funktioner överensstämmer ännu inte med kraven:

 1. Vissa innehållssidor och filer för kontorsprogram innehåller bilder och diagram som saknar alternativtexter. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)
 2. Vissa innehållssidor och filer för kontorsprogram har tabeller som saknar kolumn- och radrubriker samt förklaringar. (WCAG 1.3.1)
 3. På vissa innehållssidor och i vissa filer för kontorsprogram har man hoppat över rubriknivåer och alla rubriker har inte angetts i programkoden som rubriker. (WCAG 1.3.1).
 4. Strukturen i vissa Excel- och csv-dokument har flera nivåer och är svår att uppfatta med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
 5. HTML-kod har använts för att utforma innehållet på vissa innehållssidor. (WCAG 1.3.1)
 6. Webbplatsen kan innehålla länkar som öppnas på en ny flik utan att användaren informeras om detta i förväg. (WCAG 2.4.4)
 7. Fillänkarnas filtyper är inte alltid en del av länktexten, vilket innebär att länken inte ger skärmläsaranvändare information om filtypen. (WCAG 2.4.4)
 8. Det är svårt att svara på nöjdhetsenkäten på utloggningssidan för MinSkatt med skärmläsare och talinmatning. (WCAG 2.5.3, 1.3.2, 4.1.3)
 9. På webbplatsen förekommer inbäddad BI, vilket kräver särskild kännedom. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.1, 4.1.2)
 10. Största delen av PDF-formulären är inte webbtillgängliga. Skatteförvaltningen tillhandahåller andra elektroniska anmälningskanaler, t.ex. MinSkatt, Lomake.fi och inkomstregistret.fi, där tjänsten är webbtillgänglig. Anmälnings- och ansökningsärenden som gäller bil- och punktbeskattningen kan skötas elektroniskt i MinSkatt fr.o.m. 1.1.2021. Formulären görs om möjligt webbtillgängliga då de uppdateras. 
 11. Följande brister i tillgängligheten förekommer i tjänsten Fordonsprisuppgifter och bilskatteräknaren:
  • Det förekommer brister i fältrubrikerna. (WCAG 3.3.2)
   • Fälten saknar etiketter (label).
   • Asterisken som anger att fältet är obligatoriskt står skilt från den övriga fältrubriken.
   • Enheten för fältet Antal körkilometer är svårtydd och ingpr inte i programkoden för fältet.
   • Alternativknapparna har inte kopplats till varandra med fieldset-element.
  • Logotyplänken saknar alt-attribut, vilket innebär att skärmläsaren inte kan berätta vart logotypen länkar. Också de vågräta strecken i layouten saknar alt-attribut. (WCAG 1.1.1, 2.5.3)
  • Brister i sökresultaten (WCAG 1.3.1, 2.4.4, 2.4.7, 4.1.3)
   • Skärmläsaranvändare uppfattar inte ett resultat om hen inte flyttar fokus.
   • Resultattabellen saknar rubrikceller.
   • Länken Nästa är svår att förstå före resultattabellen. Termen Nästa kan överlag vara svårtydd.
   • På grund av radernas blå bakgrundsfärg är det mycket svårt att se tangentbordsfokuset.
  • Att göra ett val med alternativknapparna eller rullgardinsmenyerna flyttar fokus till något annat ställe, vilket är mycket störande för tangent- och skärmläsaranvändare. (WCAG 2.4.3)
  • I de tomma alternativen i alternativlistorna finns ingenting för skärmläsaren att läsa upp. (Allmän tillgänglighet)
  • Det finns följande brister på sidan Fordonsuppgifter (WCAG 1.3.1, användbarhet):
   • Det är även svårt för användare med icke nedsatt syn att läsa sidan på grund av de vertikalt centrerade texterna.
   • Sidans layout har gjorts med en tabell, vilket innebär att skärmläsaren ofta läser ”tom”.
   • Vid de uppgifter som saknas som markerats med ett streck (-) finns ingenting för skärmläsaren att läsa upp.
   • Datatabellen på sidan sakar rubrikceller.
  • Alla sidors title-attribut är endast ”Fordonsprisuppgifter”. Detta anger inte vilken sida det i verkligheten är fråga om. (WCAG 2.4.2)
  • Det förekommer brister i sidornas layout och kontraster (WCAG 1.3.1, 1.4.3, användbarhet)

Fordonsprisuppgifter och bilskatteräknaren flyttas till MinSkatt fr.o.m. 1.2.2021, varefter de kommer att vara webbtillgängliga.

 1. FIFO-räknaren för virtuella valutor som finns på webbplatsen är inte webbtillgänglig.
  • FIFO-räknaren är ett hjälpmedel för att beräkna en eventuell värdestegring av transaktioner med virtuella valutor, och för närvarande tillhandahålls den endast som en nedladdningsbar Excel-fil med makron. Eftersom FIFO-räknaren endast tillhandahålls på ovan nämnda sätt är den inte webbtillgänglig.
  • För närvarande är det inte av flera skäl möjligt att genomföra räknaren på ett alternativt sätt. För det första syns inte det bakomliggande makrot i kalkylen för den som använder räknaren och dessutom är det signerat med ett certifikat. Trots att det inte är nödvändigt att dölja själva principen, FIFO, för användarna, har man velat tona ut själva makrot för att den inte ska modifieras och till exempel delas i felaktig form till andra användare. För det andra saknar Skatteförvaltningen för närvarande en kanal, via vilken privatpersoner kan ladda upp sina transaktioner i en strukturerad form. En liknande lösning som för Skatteförvaltningens andra räknare är inte tillämplig i detta fall, eftersom FIFO-räknaren uttryckligen används för beräkning av tiotals, hundratals eller tusentals transaktioner.
 2. På innehållssidan för nyhetsbrev finns länkar till nyhetsbrev som skapats i en utomstående leverantörs tjänst. Nyhetsbrevets struktur består av tabeller och brevet innehåller återkommande länkar och illustrationerna saknar alternativtexter.

Tillämplig lagstiftning omfattar inte innehåll

Följande innehåll och/eller funktioner är inte tillgängliga på grund av att tillämplig lagstiftning (Lag om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019) inte omfattar dem.

 1. Användaren styrs från webbplatsen till Skatteförvaltningens Youtubekanal som har videoinnehåll som publicerats före den 23 september 2020. Detta videoinnehåll saknar textning och/eller syntolkning. Enligt lagen behöver videoinnehåll som har publicerats före den 23 september 2020 inte retroaktivt göras tillgängligt eller tas bort.
 2. På webbplatsen finns pdf-dokument som har publicerats före den 23 september 2018 och som inte är tillgängliga till alla delar. Dessa pdf-dokument som har publicerats före den 23 september 2018 behöver enligt lagen inte göras tillgängliga retroaktivt.
 3. I nättjänsten finns arkiverat innehåll, såsom nyheter, statistik- och forskningsuppgifter samt äldre versioner av detaljerade skatteanvisningar, som inte är tillgängliga till alla delar. Tillgänglighetskraven tillämpas inte på innehåll som arkiverats före den 23 september 2019. Den arkiverade webbplatsen eller dess innehåll varken ändras eller uppdateras och den behövs inte för aktiva förvaltningsprocesser.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna webblankett.

Skatteförvaltningens kommunikation ansvarar för tillgängligheten av webbplatsen skatt.fi och hanteringen av respons.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn