Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tillgänglighetsutlåtande – ilmoitin.fi

Skatteförvaltningen strävar efter att se till att dess webbplats och digitala tjänster är tillgängliga enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten Ilmoitin.fi. Utlåtandet har uppdaterats den 31 januari 2024. Tillgängligheten för tjänsten har utvärderats genom en självvärdering.

Status för kravöverensstämmelse

Denna tjänst uppfyller delvis kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019. Underlåtenhet att uppfylla kraven och undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Icke-tillgängligt innehåll (enligt kriterierna WCAG 2.1)

 1. Tabeller: Tabellerna (även de som genomförs i form av dragspelspaneler) är inte tillgängliga. Som hjälpmedel i dem används bl.a. färger, colspan-attribut och tabeller inuti varandra, som gör att kolumnrubrikerna i tabeller på högre nivå inte fungerar i skärmläsare och gör tabellerna svårtolkade.
 2. Länkar och navigering
  • Via länkarna öppnas information på nya flikar eller i nya fönster, utan att detta anges separat. Till snabblänk-innehållet går det inte alls att förflytta sig med hjälp av tabulator.
  • I den vertikala navigeringen finns ingen sådan struktur med identifierbar kod som anger vilka punkter i navigeringen som ligger på huvudnivå respektive på undernivåer. Exempelvis är alt-texten ”öppna undermeny” i den ikon som indikerar att det finns undernivåer i den vertikala navigeringen, även om menyn är öppen.
  • Webbplatsen kräver mycket rullning horisontellt när webbläsarfönstret zoomas.
  • På fullmakter-sidan ändras det innehåll som visas under radioknapparna utan att användaren varnas om detta. Ändringen i innehållet är dock relativt enkel att förstå utifrån kontexten. På arkiv-sidan fungerar motsvarande radioknappar först efter att användaren har klickat på Sök-knappen.
  • Label-element används inte i tjänster för att markera namnen på inmatningsfält.
 3. Bilder och videor
  • Bilderna saknar alt-texter.
  • Videon över Anvisning om inlämnade av material saknar textning. Videolänken öppnas oväntat nog på en ny flik i webbläsaren. Videokontrollerna har engelskspråkiga/inga textförklaringar. Till en början går det att använda kontrollerna med tangentbord, men när videon börjar spela göms kontrollerna och det är inte uppenbart för användaren hur hen får fram dem utan att använda musen.
 4. Kontroll av fil: När användaren väljer fil för kontroll blir texten ”inga valda fler” kvar även efter att hen har valt fil. Responsen till användaren är felaktig och överensstämmer inte med den information som visas nedanför. De fältspecifika felmeddelandena kommuniceras inte tydligt till hjälpmedlen, och de obligatoriska fälten är inte markerade. Om en fil saknas, visas ett felmeddelande, som dock saknar role=alert-attribut eller som ännu inte har något fokus. Detsamma gäller det meddelande som visas om användaren efter kontrollen inte väljer någon fil som ska skickas.

Oproportionell börda

Det ovan nämnda innehållet och/eller funktionerna är inte tillgängliga på grund av att oproportionell börda som avses i artikel 5 i direktiv (EU) 2016/2102 som tillfälligt tillämpas på dem.

 1. Tjänsten Ilmoitin.fi skapades i början av 2000-talet och dess tekniska utförande stöder för närvarande inte tillgänglighetskraven i tillräckligt stor omfattning, och det är svårt att uppfylla kraven i den nuvarande tjänsten. Flera av de punkter som inte är tillgängliga behövs främst av programutvecklare och bokföringsbyråer, vilket innebär att antalet användare är mycket begränsat. Att göra ändringar med anledning av tillgängligheten i de nuvarande användargränssnitten i Ilmoitin.fi bedöms vara mycket omfattande och det tekniska utförandet skulle kräva en storskalig ombyggnad av tjänsten. Kostnaderna för de nödvändiga ändringarna är stora i relation till antalet användare. Tillgänglighetskraven kommer att beaktas i den kommande gränssnittsreformen i Ilmoitin.fi, vilken inleds under år 2024.
 2. Skatteförvaltningens dataflöden håller stegvis på att överföras till MinSkatt och till API-realtidsgränssnitt, varvid dessa tjänster erbjuder ett tillgängligt alternativ.

Respons och kontaktuppgifter

Märkte du brister i tillgängligheten? Informera oss om dem! Du kan kontakta oss med denna nätblankett.

Tillämpningsförfarande

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen ska du först ge respons till webbplatsens administratör. I enlighet med lagen och inom ramen för övergångstiden strävar Skatteförvaltningen efter att svara på respons inom två veckor senast från och med 23.9.2020.

Om du inte är nöjd med svaret kan du skicka respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen tillgänglighetskrav.fi som administreras av Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns information om hur du lämnar in klagomål och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn

Sidan har senast uppdaterats 5.2.2024