Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattedeklaration för dryckesförpackningar, deklarationsanvisning

I denna anvisning beskrivs det hur du deklarerar punktskatt på dryckesförpackningar och korrigerar en deklaration som du lämnat in tidigare.

Deklarera på elektronisk väg – pappersblanketten kan användas endast i undantagssituationer

Punktskatt på dryckesförpackningar ska deklareras på elektronisk väg. Pappersblanketten (1393) kan endast användas om elektronisk anmälan av någon orsak inte är möjlig.

Om du deklarerar på pappersblanketten, sänd blanketten till den adress som där uppges.

När ska deklarationen lämnas?

En skattedeklaration för dryckesförpackningar ska lämnas in om:

 • dryckesförpackningar frisläpps för konsumtion ur ett skatteupplag
 • dryckesförpackningar överförs i ett uppskovsförfarande
 • företaget tar emot dryckesförpackningar i ett uppskovsförfarande eller utanför det
 • en privatperson tar emot dryckesförpackningar som hen skaffat som distansköp
 • dryckesförpackningar fylls med en dryck i Finland utan att fyllda förpackningar flyttas till ett uppskovsförfarande
 • dryckesförpackningar säljs till Finland som distansförsäljning.

Vem ska lämna in deklarationen?

Aktörer i olika roller ska ge skattedeklarationen för dryckesförpackningar för dessa produkter:

 • godkänd upplagshavare: produkter som upplagshavaren frisläppt för konsumtion eller flyttat skattefritt från ett skatteupplag
 • registrerad mottagare: produkter som mottagits i Finland och som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar
 • skatterepresentant: produkter som mottagits i Finland och som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar
 • distansförsäljare: produkter som mottagits i Finland och som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar, om distansförsäljaren inte har en skatterepresentant i Finland
 • tillfälligt registrerad mottagare: mottagna produkter som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar
 • privatperson: produkter som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar och som skaffats som distansköp, det vill säga som privatpersonen köpt från en annan medlemsstat på så sätt att hen själv ordnat transporten av produkterna till Finland.
  Obs! När du lämnar in deklarationen, välj uppgiftslämnarens roll ”Mottagare av harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläpps för konsumtion i en annan medlemsstat”.
 • registrerad avsändare: produkter som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar och som i strid med reglerna avlägsnats från uppskovsförfarandet
 • annan skattskyldig: till exempel aktör som använt skattefria produkter för ett skattepliktigt ändamål.

Observera att det med en skattedeklaration är möjligt att anmäla enbart en roll enligt verksamheten. Om du under skatteperioden haft flera roller, lämna in en deklaration för varje roll. Om du till exempel har verksamhet som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar i egenskap av godkänd upplagshavare och registrerad mottagare, ska du lämna in två skattedeklarationer för dryckesförpackningar: en för den godkände upplagshavarens verksamhet och en annan för den registrerade mottagarens verksamhet.

Småskaliga tillverkare behöver inte betala punktskatt på dryckesförpackningar och inte heller lämna in en punktskattedeklaration för dryckesförpackningarna. Med småskalig tillverkare avser en sådan läskedryckstillverkare, som i rättsligt och ekonomiskt hänseende är oberoende av andra företag i samma bransch och som under kalenderåret för konsumtion frisläpper högst 70 000 liter läskedrycker packade i detaljförsäljningsförpackningar. En utredning om oberoendet och den årliga produktionen ska på begäran överlämnas till Skatteförvaltningen.

När ska en deklaration lämnas in?

Skatteperioden är en kalendermånad, det vill säga punktskatt på läskedrycker deklareras och betalas för en period som omfattar en kalendermånad.

Läs närmare anvisningar: Hur deklarerar och betalar man punktskatt?

Inget att deklarera

Denna punkt gäller enbart för tillståndshavare inom punktbeskattning, med regelbunden verksamhet som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar. Fyll i dina kontaktuppgifter och kryssa för denna punkt, om det för skatteperioden inte finns skattepliktiga eller skattefria produkter att deklarera. Kom också ihåg att underteckna skattedeklarationsblanketten.

Den skattskyldiges kontaktuppgifter

FO-nummer eller personbeteckning

FO-nummer eller personbeteckning ska alltid anmälas. Utifrån FO-numret eller personbeteckningen kan Skatteförvaltningen koppla samman uppgifterna med rätt skattskyldig. Anmäl det namn som antecknats i handelsregistret och FO-numret i formen 1234567-8. Om du deklarerar som privatperson, uppge hela ditt namn och din personbeteckning. Uppge dessutom en postadress för eventuella begäranden om tilläggsuppgifter.

Skatteperiod och skatteår

Uppge den skatteperiod för vilken du lämnar in en deklaration (uppge månadens nummer (1–2) som skatteperiod).

Exempel: Om du lämnar uppgifter för mars, uppge 3 som skatteperiod. Uppge det skatteår som deklarationen gäller i siffror.

Punktskattenummer

En beteckning som Skatteförvaltningen gett till den skattskyldige och som specificerar skattedeklarationen. Beteckningen för tillståndshavare har antecknats i tillståndsbeslutet och beteckningen för registrerade aktörer i registreringsbeslutet.
Sporadiska aktörer får en beteckning av Skatteförvaltningen efter att de betalat den partispecifika säkerheten. Om en sporadiskt skattskyldig aktör tagit emot flera skattepliktiga försändelser under samma skatteperiod, ska man på skattedeklarationen uppge punktskattenumret för alla mottagningar som skattedeklarationen gäller.

Förtullningsnummer

Om du tagit emot produkter som omfattas av punktskatt på dryckesförpackningar från områden utanför Europeisk unionen, uppge det förtullningsnummer som Tullen gett i samband med införseln i landet (gäller inte godkända upplagshavare).

Den skattskyldiges kontaktperson

Uppge namn, telefonnummer och e-postadress för den person som vid behov kan lämna ytterligare upplysningar om skattedeklarationen.

Uppgiftslämnarens roll

Uppge i vilken roll du lämnar in skattedeklarationen. Om du vill deklarera verksamhet som hänför sig till olika roller (till exempel godkänd upplagshavare och registrerad mottagare), ska du ge separata skattedeklarationer om dessa. Se närmare om rollerna i denna deklarationsanvisnings punkt: Vem ska lämna in skattedeklarationen?

Hur korrigeras uppgifter?

Om du i efterskott upptäcker ett fel i en skattedeklaration som du redan lämnat in, ska du korrigera den genom att lämna in en ersättande skattedeklaration för den skatteperiod som omfattar de felaktiga uppgifterna. Felet åtgärdas på samma sätt, oberoende av om skattebeloppet ökar eller minskar på grund av korrigeringen.

Den nya skattedeklarationen ersätter uppgifterna i den tidigare deklarationen. Vad gäller punktskatt på dryckesförpackningar ska såväl de korrigerade uppgifterna som de uppgifter som deklarerats rätt därför uppges.

Obs! När du korrigerar sådana uppgifter med vilka till exempel såväl beloppet på skattefria produkter som grunden för skattefrihet anmäls, ska du hänföra bägge korrigeringar till samma skatteperiod.

Exempel: I maj 2022 vill du korrigera uppgifterna om punktskatt på dryckesförpackningar för skatteperioden 3/2021. Gör korrigeringen genom att lämna in en ny punktskattedeklaration för dryckesförpackningar för skatteperioden 3/2021.

Uppge orsaken till korrigeringen av deklarationen av punktskatt på dryckesförpackningar.

Om du korrigerar uppgifterna i skattedeklarationen för dryckesförpackningar, ska du välja orsaken till korrigeringen:

Räkningsfel/Fyllningsfel

Kryssa för rutan, om du korrigerar uppgifterna i deklarationen på grund av att du efter att ha lämnat in deklarationen har upptäckt räknefel eller andra fel i ifyllandet av deklarationen.

Ändrad rättspraxis

Välj detta alternativ när det har gjorts en sådan ändring i rättspraxisen som gör att du behöver korrigera uppgifterna i deklarationen.

Handledning i samband med skatterevision

Kryssa för rutan, om du korrigerar deklarationen utifrån den handledning som du har fått vid skatterevisionen.

Felaktig lagtolkning

Kryssa för rutan, om du ursprungligen har misstolkat lagen.

Om deklarationen lämnas för sent

Om du lämnar in skattedeklarationen för sent eller korrigerar den mer än 45 dagar för sent, är du tvungen att betala en förseningsavgift.

Läs mer: Om punktskatten deklareras eller betalas för sent

Specifikation över produkter och punktskatt på dryckesförpackningar

Varukod enligt tulltariff och produkt, produktgrupp

Med dryckesförpackning avses en förpackning för detaljhandeln, vars volym är högst fem liter och innehåller de drycker som nämnts i skattetabellen i bilagan till lagen om accis på vissa dryckesförpackningar. Förpackningen kan i stället för detaljhandel vara avsedd för försäljning också i förplägnadsverksamhet. Punktskatt på dryckesförpackningar är bunden till varukoden enligt tulltariffen för drycken: skatt ska betalas på en förpackning som innehåller drycker som hör till grupp 22 i tulltariffen. Tulltarifgruppen har delats in i varukoder enligt tulltariffen, och dryckesförpackningarna ska delas in enligt produktgrupperna i dessa på skattedeklarationen. Till exempel dryckesförpackningar innehållande vatten vilka hör till varukoden enligt tulltariffen 2201 uppges i produktgrupp 1.

Förpackningens tillverkningsmaterial kan vara till exempel plast, glas eller aluminium. Skatten omfattar också krandryckesförpackningar, med en separat inre påse som är tillverkad av plast eller annat material i kartongen eller pappen (så kallad bag in box-förpackningar).

Däremot är inte en dryckesförpackning som tillverkats av vätskekartong en sådan dryckesförpackning som avses här. Punktskatt på dryckesförpackningar gäller inte heller för sådana förpackningar, som fylls i precis innan försäljningen och vars innehåll är avsett att drickas precis efter köpet (till exempel engångsmuggar vid snabbmatsställen)

Mängd (liter)

Uppe de skattepliktiga mängder som ingår i dryckesförpackningarna enligt produktgrupp i kolumnen Mängd. Uppge alla mängder så att talet bryts och anges med två decimalers noggrannhet. Decimalerna avrundas alltså inte och uppge därför 15,559 liter i formen 15,55 liter.

Punktskatt på dryckesförpackningar (euro)

Uppge punktskatten på dryckesförpackningar för varje produktgrupp sammanlagt. Ange skatten i euro med en cents noggrannhet.
I början av 2021 uppgick punktskatten på dryckesförpackningar till 51 cent per liter dryck. När du beräknar skatten, ska du alltid förvissa dig om att du använder det gällande skattebeloppet för dryckesförpackningar. Kontrollera skattebeloppet i skattetabellen.

Punktskatt på dryckesförpackningar gäller inte för tomma förpackningar. Skatt betalas enbart på förpackningar som innehåller drycker enligt skattetabellen i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar.

Deklarera skattefria mängder

Om du i kommersiell verksamhet har rätt att leverera eller ta emot dryckesförpackningar skattefritt, uppge de skattefria produkterna och mängderna enligt produktgrupp i kolumnen Skattefri mängd. Uppge mängden i liter under den punkt som motsvarar grunden för skattefrihet för produkten.

Grunder för skattefrihet och förklaringar till skattefrihetskoder

Observera att du endast kan använda skattefrihetskoden, om du lämnar en deklaration i den roll som anges under koden.

Förpackningar som hör till ett retursystem (kod 61)

Om en förpackning hör till ett pantbaserat retursystem och kan fyllas i på nytt eller användas för råvaruåtervinning, är det inte nödvändigt att betala punktskatt på dryckesförpackningar för förpackningen. Uppge en sådan dryckesförpackning under skattefrihetskoden 61. Obs! Om en förpackning som hör till återbäringssystemet dock är skattefri utifrån en annan grund, använd kod 62.

Observera att administreraren av retursystemet ska höra till de producentregister som förs av närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland eller motsvarande register i landskapet Åland.

Andra skattefrihetskoder (kod 62)

Granska övriga grunder för skattefrihet från tabellen nedan.

Grunder för skattefrihet och kodförklaringar

Lagen om accis på vissa dryckesförpackningar

Förpackningar som hör till ett retursystem, skattefrihetskoden 61

6 § 1 punkten

Dryckesförpackningar som hör till ett retursystem, vilka kan fyllas på nytt eller användas för råvaruåtervinning

Uppgiftslämnarens roll: kommersiell aktör, som i sin affärsverksamhet frisläpper sådana förpackningar för konsumtion eller tar emot sådana

Övriga skattefriheter, kod 62

6 § 2 punkten

Dryckesförpackningar innehållande drycker som en godkänd upplagshavare levererar för användning i ett annat EU-land

Uppgiftslämnarens roll: godkänd upplagshavare

6 § 3 punkten

Dryckesförpackningar innehållande drycker som är föremål för bestämmelser om skattefrihet i punktskattelagen.
Uppgiftslämnarens roll: godkänd upplagshavare

 • 17 § i punktskattelagen:
  • flyttningar i ett uppskovsförfarande
  • Försättande av produkter i ett tullagerförfarande enligt artikel 240 i tullkodex eller ett exportförfarande enligt artikel 269.
 • 9 § i punktskattelagen:
  • En dryck i förpackningar vilken förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorad inom ramen för ett uppskovsförfarande på grund av produkternas natur (till exempel att de gått ut eller avdunstat), ett oöverstigligt hinder eller en oförutsedd händelse (till exempel en brand, bristning).

   Uppge förstörda och förlorade produkter i skattedeklarationen för den skatteperiod under vilken produkterna förstörts eller förlorats eller under vilken detta upptäckts.

   Obs! Då du använder koden, observera att samma produkter inte längre anmäls på nytt med koden 10H1, trots att produkterna senare förstörs eller slängs bort i samband med avfallshanteringen. Koden 10H1 används inte om samma produkter redan en gång anmälts med koden 9H1.
 • 10 § i punktskattelagen:

Förstöring av produkter under ett uppskovsförfarande med tillstånd av myndigheten. Förstöringen ska ske under övervakning av myndigheten eller i övrigt på ett sätt som den godkänt.

Obs! Se också föregående punkt (9H1): använd inte koden 10H1, om det handlar om förstöring av produkter som förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. Det handlar om annan förstöring än förstöring av produkter som förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade.

 • 18 § i punktskattelagen:
  • Överlåtelse av drycker i förpackningar till diplomater, till internationella organisationer eller till andra aktörer som anges i 18 § för ett skattefritt ändamål.
 • 19 § i punktskattelagen:
  • Proviantering: produkterna har levererats (på de villkor som myndigheten har bestämt) för försäljning eller konsumtion på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik.
6 § 4 punkten

Dryckesförpackningar vars skattefrihet är föremål för bestämmelser i följande punkter av 8 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Uppgiftslämnarens roll: kommersiell aktör, som i sin affärsverksamhet till exempel tar emot, i sin tillverkningsverksamhet använder eller överlåter de drycker som finns i förpackningarna till tillverkningsverksamhet. Om den alkohol som förpackningarna innehåller är skattefri utifrån den nämnda bestämmelsen, är också förpackningen skattefri utifrån samma grund.

 1. Dryckerna används för tillverkning av produkter enligt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker eller ättika.
 2. Dryckerna används för tillverkning av sådana produkter, som inte innehåller alkohol som kan förtäras.
 3.  Dryckerna används för vetenskaplig forskning och undervisning eller för prover och analyser som är nödvändiga inom laboratorieverksamhet.
 4. Dryckerna ingår i aromämnen som används vid tillverkning av livsmedel eller av sådana drycker som innehåller högst 1,2 volymprocent etylalkohol.
 5. Dryckerna används i läkemedel som avses i läkemedelslagen eller vid tillverkning av läkemedel eller av produkter och utrustning enligt lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård.
 6. Dryckerna ingår i livsmedel med en alkoholhalt på högst 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram choklad eller 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel.
 7.  Dryckerna ingår i kosttillskott i den förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av livsmedelslagen.
 8. Dryckerna används vid tillverkning av läskedrycker.
 9. Dryckerna levereras till apotek som avses i läkemedelslagen, sjukhus som avses i lagen om specialiserad sjukvård och hälsovårdscentraler som avses i folkhälsolagen för medicinska ändamål eller medicinalvård.
 10. Dryckerna levereras till producenter att hälsovårdstjänster enligt lagen om privat hälso- och sjukvård för medicinska ändamål eller medicinalvård.
6 § 5 punkten

Dryckesförpackningar innehållande drycker som är föremål för bestämmelser om skattefrihet i 1 § 3 mom. och 4 § 1 mom. 1–5 punkterna i lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010):

Uppgiftslämnarens roll: godkänd upplagshavare

4 § 1 mom. 1 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker

 • Produkterna används för tillverkning av läskedrycker

4 § 1 mom. 2 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker:

 • Produkterna används som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel.

4 § 1 mom. 3–5 punkten i lagen om punktskatt på läskedrycker:

 • Produkterna används för tillverkning av medicin, alkoholdrycker, kliniska kostpreparat, modersmjölksersättning och tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat, synnerligen energifattiga livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för viktkontroll, kosttillskott eller medicinska preparat enligt 4 § i läkemedelslagen.

Skatter sammanlagt

Uppge den totala punktskatten på läskedrycker som ska betalas med en cents precision.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna blanketten. Observera att den som undertecknar ska ha nödvändiga fullmakter. Bifoga vid behov en fullmakt.