Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Blankettanvisning för sammandragsdeklaration för moms

Sammandragsdeklarationen ska lämnas in elektroniskt. Du kan lämna uppgifterna med en pappersblankett endast av särskilda skäl om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder. 

Lämna deklarationen i MinSkatt

Du kan också skicka deklarationen som en fil i Ilmoitin.fi eller via ekonomiförvaltningens program om det har en förbindelse, det vill säga ett gränssnitt, till Skatteförvaltningen.

Se anvisningarna för deklaration

Blankettanvisning

Fyll i uppgifterna per kund.

Ange alla försäljningar till samma köpare på en enda specifikationsrad oberoende av handelssätt (varuförsäljningar, tjänsteförsäljningar och trepartshandel). En kundspecifik specifikationsrad motsvarar således en kundspecifik sammandragsdeklaration.

Om du korrigerar uppgifter som du lämnat tidigare ska du lämna en ersättande specifikation för den köpare vars uppgifter du korrigerar.  De kundspecifika specifikationsrader som har deklarerats korrekt behöver inte lämnas på nytt. Läs mer om korrigering av en sammandragsdeklaration.

FO-nummer 
FO-numret för den som lämnar sammandragsdeklarationen ska alltid uppges om det på webblanketten eller pappersblanketten har reserverats ett fält för detta. På pappersblanketten ska uppgiften antecknas med mellanstreck. 

Månad och år 
Uppge månaden med numret på månaden (1-12) och årtalet med fyra siffror. Läs mer om hur EU-försäljning av varor och tjänster ska hänföras.

Landskod 
Uppge landskoden för köparens momsnummer. Kontrollera landskoden

Köparens momsnummer  
Uppge momsnumret som köparen angett utan landskod. Numret skrivs utan skiljetecken. Formen av momsnummer varierar i de olika EU-länderna. Formen av momsnummer varierar i de olika EU-länderna.

Varuförsäljningar 
Räkna ihop EU-försäljningarna av varor till en och samma handelspartner under en kalendermånad.

EU-säljaren ska per kund deklarera det sammanlagda beloppet av vederlagen för alla försäljningar under månaden. Vederlaget är det pris som säljaren och köparen överenskommit inklusive alla pristillägg. Till vederlaget räknas även de kostnader för leveransen av varan eller tjänsten för vilka säljaren debiterat köparen.

Från värdet på försäljningar till EU-länder får dras av de rabatter och andra motsvarande rättelseposter som beviljats köparen och som hänförs till deklarationsmånaden. Om värdet på försäljningar till EU-länder är negativt till följd av en rättelsepost, antecknas ett minustecken framför värdet.

Som varuförsäljning anses också att en vara som hör till tillgångarna för en näringsidkares rörelse överförs från Finland till ett annat EU-land. Näringsidkare som överför varor till ett annat EU-land ska uppge:

  1. inköpspriset för en köpt vara eller ett sannolikt överlåtelsepris som är lägre än det (exkl. moms)
  2. den grund för momsen på en självimporterad vara som avses i 9 kap. i mervärdesskattelagen eller ett överlåtelsepris som är lägre än den
  3. de direkta och indirekta kostnaderna för tillverkningen av en självtillverkad vara.

Tjänsteförsäljningar 
Räkna ihop EU-försäljningarna av tjänster till en och samma handelspartner under en kalendermånad.

Trepartshandel 
Räkna ihop försäljningarna till en och samma handelspartner under en kalendermånad, i vilka deklaranten har varit den andra säljaren i en trepartshandel.

Försäljningar av varor och tjänster sammanlagt 
Ange det sammanräknade värdet på EU-varuförsäljningarna och -tjänsteförsäljningarna specificerade enligt handelssätt.

Läs mer: Så här påverkar brexit beskattningen

Sidan har senast uppdaterats 31.12.2020