Myndighetsbegäran om information ur beskattningshandlingar, ifyllnadsanvisning

Blanketten Myndighetsbegäran om information ut beskattningshandlingar (3281r) är avsedd att användas i situationer där en myndighet eller en annan organisation har rätt att få ta del av en viss enskild beskattningsuppgift som inte lämnas ut som massutlämnanden i informationstjänsten eller en elektronisk användarförbindelse.

Enskilda utlämnanden av uppgifter grundar sig på myndighetens eller en annan organisations lagstadgade rätt att få information för att sköta en viss myndighetsuppgift. Sådana uppgifter har till exempel FPA, pensionsanstalterna samt utsökningsmyndigheterna.

En myndighet eller en organisation kan få ta del av beskattningsuppgifter endast på grundval av en lagstadgad rätt att få information.

Om begäran om information gäller en bouppteckning, ska man använda beställningsblanketten för kopia av bouppteckning (3627).

1. Den myndighet eller en annan organisation som gör beställningen

Ange den myndighet eller organisation, för vilken uppgifterna begärs. Myndigheter eller organisationer som beställer är vanligtvis de statliga och kommunala myndigheterna, arbetspensionsanstalterna och skadeförsäkringsbolagen. FO-nummer behöver inte anges om beställaren är en myndighet.

Ange som adress den postadress vart du vill att kopiorna på handlingarna ska skickas.

Ange kontaktpersonens uppgifter för eventuella begäran om tilläggsutredning.

2. Med stöd av vilken lag begärs uppgifterna?

En myndighet eller en organisation kan få information ur sekretessbelagda beskattningshandlingar endast om beställarens rätt att få information är lagstadgad.

Den myndighet eller organisation som begär uppgifterna ska specificera den lag och det lagrum, där myndighetens eller organisationens rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna få ta del av Skatteförvaltningens uppgifter uttryckligen föreskrivs.

En myndighet har inte med stöd av sin myndighetsställning allmän rätt att få ta del av sekretessbelagda beskattningsuppgifter, även om de skulle vara till nytta i utförandet av en myndighetsuppgift.

Läs mer om på vilka grunder beskattningsuppgifterna lämnas ut till myndigheter och organisationer.

3. För vilka användningsändamål begärs uppgifterna?

Berätta för vilken myndighetsuppgift eller annan uppgift som enligt lagen ger rätt att få information uppgifterna behövs.

Du kan läsa mer om omfattningen av begäran om information och hur man specificerar dess användningsändamål här.

4. Uppgifter som omfattas av spärrmarkering

Uppgifter som omfattas av spärrmarkering är kundens kontaktuppgifter och dennes hemkommun. Uppgifter som omfatta av spärrmarkering lämnas även ut till myndigheter endast i undantagsfall.

Ange här varför uppgifter som omfattas av spärrmarkering är nödvändiga. Ange lag och lagrum, på grundval av vilka den myndighet som gör beställningen har rätt att behandla uppgifter som omfattas av spärrmarkering. Utred hur myndigheten som gör beställningen skyddar uppgifter som omfattas av spärrmarkering.

Om den beställande myndigheten inte tidigare har lämnar in en utredning om skydd för uppgifter som omfattas av spärrmarkering till Stabs- och rättsenheten vid Skatteförvaltningen, ska alla punkter om spärrmarkering på blanketten fyllas i.

Uppgifter som omfattas av spärrmarkering kan endast lämnas ut till myndigheter om myndigheten företer en godtagbar grund för att få ta del av en kunds spärrmarkerade kontaktuppgifter. Dessutom ska myndigheten förete en utredning om skydd för uppgifterna och hur uppgifterna ska användas (befolkningsdatalagen 44 § och offentlighetslagen 29.2 och 13 §).

5. Beskattningshandingar som begärs

Personen eller företaget, vars beskattningshandlingar begärs

Ange vems eller vilket företags beskattningshandlingar begärs här. Om du inte känner till personbeteckningen eller FO-numret kan du precisera vems uppgift begärs under punkten Annan identifieringsuppgift.

Ange vilka beskattningshandlingar beställningen gäller. Ange även vilken tidsperiod eller vilket skatteår din beställning gäller.

Du kan med samma blankett begära uppgifter om flera skattskyldiga endast om rätten att få information grundar sig på samma lagrum och om användningsändamålet för uppgifterna är samma. Gäller begäran om information flera än två skattskyldiga ska du fylla i ange nödvändigt antal på sida 2 på blankett 3281r och lämna in dem i samma kuvert med sida 1.

Man får inte skicka USB-minnen eller andra lagringar som bilaga till blanketten.

Du kan inte beställa kopia av bouppteckning med denna blankett.

Datum och underskrift

Kom ihåg att datera och signera beställningsblanketten.

Sidan har senast uppdaterats 4.1.2021