Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ansökan om skattekort, förskottsskatt eller skattenummer – person som bor eller har bott utomlands (blankett 5042r), blankettanvisning

Allmänt

Du kan i MinSkatt eller med denna blankett ansöka om skattekort eller förskottsskatt om du bor eller har bott utomlands, och om du kommer att vistas i Finland i över sex månader. Om du arbetar inom bygg- eller skeppsbyggnadsbranschen kan du i MinSkatt eller med denna blankett ansöka om ett skattenummer och begära att det införs i skattenummerregistret.

På blankettsidan hittar du blanketten och ytterligare information. Returadressen finns på blankettens första sida.

Om du också har andra inkomster från Finland utöver lön eller arbetsersättning eller om du yrkar på avdrag, ska du också fylla i blankett 5010r Ansökan om skattekort och förskottsskatt.

Om du kommer från utlandet till Finland för över 6 månader blir du allmänt skattskyldig. Allmänt skattskyldiga betalar skatt till Finland på inkomster både från Finland och från utlandet (global skattskyldighet). Beskattningen av en person som kommer från utlandet till Finland är beroende av vistelsens längd och även av till exempel ländernas skatteavtal, som kan begränsa Finlands beskattningsrätt.

Du kan också använda den här blanketten om du har fått ett beslut om förskottsuppbörd i vilket ändring får sökas och om du vill lämna in en begäran om omprövning av beslutet till skatterättelsenämnden. Fyll i begäran om omprövning (blankett 5002r) och bifoga den här blanketten till den.

Om du korrigerar uppgifter som du tidigare gett eller ansöker om rättelse av beskattningen, fyll i alla de tidigare inlämnade uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Så här fyller du i blanketten

Innehållsförteckning

1 Ansökan och skatteår
2 Personuppgifter
3 Uppgifter om vistelsen i Finland
4 Uppgifter som hänför sig till arbetet
5 Arbete i Finland som lärare, professor eller forskare
6 Uppgifter om studier
7 Inkomster som har fåtts från utlandet efter flyttningen till Finland
8 Tilläggsuppgifter lämnas av

 1 Ansökan och skatteår

Kryssa för om din ansökan gäller skattekort, skattekort för nyckelperson, förskottsskatt eller skattenummer. Om din ansökan gäller skattenummer ansöker du samtidigt om att få skattenumret infört i skattenummerregistret.

Ange här också det skatteår för vilket du ansöker om skattekort, förskottsskatt eller skattenummer.

Om du ansöker om skattekort för nyckelperson, bifoga till din ansökan en kopia av arbetsavtalet. Av avtalet ska framgå beloppet av penninglön samt arbetsuppgifterna som kräver specialkompetens.

 2 Personuppgifter

Ange dina personuppgifter. Fyll omsorgsfullt i alla fält som gäller personuppgifter.

 • Fyll i ditt efternamn och samtliga förnamn. Fyll inte i titlar eller civilstånd här.
 • Ange din finska personbeteckning om du har en sådan. Ange ditt födelsedatum i formatet ddmmåååå.
 • Fyll i din hemviststat och ditt medborgarskap i de punkter som är avsedda för dessa uppgifter. Skriv din hemviststats hela namn, använd inte endast landskoden.
 • Ange skattenumret som getts i din hemviststat i punkten "Skatteregistreringsnummer som hemviststaten tilldelat (Tax Identification Number, TIN)". Närmare information om skattenumret får du av skattemyndigheten i din hemviststat.
 • Adress i hemviststaten: Ange dina adressuppgifter i hemviststaten. Fyll i gatuadress, postnummer, postkontor och stat i fälten.
 • Adress i Finland: Ange din postadress, husets nummer, trappa, lägenhetens nummer eller postboxens nummer. Ange slutligen postnummer och postkontor.
 • Om du har en make/maka eller barn ska du ange deras namn och födelsedatum. Ange födelsedatumet i formatet ddmmåååå. Om du har fler än två barn ska du lämna uppgifterna i en fritt formulerad bilaga.

 3 Uppgifter om vistelsen i Finland

Ange datumet då du anlände till Finland. Ange också en uppskattning av när du tänker lämna Finland. Ange datumen i formatet ddmmåååå.

Ange de tidsperioder då du tidigare har vistats i Finland. Fyll i såväl inlednings- som avslutningsdatum (ddmmåååå−ddmmåååå) i rutorna.

Kryssa för "Ja" om du vet att du kommer att stanna permanent i Finland.

 4 Uppgifter som hänför sig till arbetet

Fyll i här både uppgifter om ditt arbete och uppgifter om prestationer som du fått för annat än arbete.

 • Kryssa för "Ja" om du har ett intyg från din hemviststat om att du omfattas av den sociala tryggheten i din hemviststat (A1/E101-intyg). Ange intygets giltighetstid i formatet ddmmåååå−ddmmåååå.Ange längden på din arbetsperiod i Finland i formatet ddmmåååå−ddmmåååå.Ange anställningsförhållandets eller uppdragets typ. Alternativen är följande:
  • Hyrd arbetstagare: Sätt kryss i den här rutan om du arbetar som hyrd arbetstagare hos en utländsk uthyrare. Läs mera i anvisningen Utländska hyrda arbetstagare.
  • Anställd i arbetsavtalsförhållande: Sätt kryss i den här rutan om du är i ett arbetsavtalsförhållande med en finländsk eller utländsk arbetsgivare, men om du inte arbetar som hyrd arbetstagare.
  • Yrkesutövare: Sätt kryss i den här rutan om du är verksam som yrkesutövare i Finland. Läs mer i anvisningen Inkomstbeskattning hos utländska rörelseidkare och yrkesutövare i Finland.
 • Uppskattning av inkomst som fåtts från Finland
 • Inkomstens natur: Ange om den inkomst du får är lön eller arbetsersättning. Om inkomsten du får varken är lön eller arbetsersättning, sätt då kryss i rutan "annat: vad?" och ange hurdan inkomst det är fråga om. Utred vid behov inkomstens natur hos den som betalar ut lönen eller prestationen. Sätt ett kryss i rutan om det är fråga om sjöarbetsinkomst eller inkomst till sportutövare eller uppträdande artist.

Inkomst under skatteåret: Uppskatta hur mycket du kommer att få i inkomst under hela skatteåret. Ange inkomsterna i euro.

 • Namnet på arbetsgivaren eller den som betalar arbetsersättningen: Ange namnet på arbetsgivaren eller den som betalar arbetsersättningen.
 • Arbetsorter: Ange alla de orter på vilka du arbetar under din vistelse i Finland.
 • Namnet på den finländska uppdragsgivaren: Om du arbetar som hyrd arbetstagare, ange då i den här punkten namnet på det företag eller den person som har hyrt dig som arbetstagare. Ange i följande punkt ifrågavarande företags FO-nummer. Om det är fråga om en person ska du ange personbeteckningen. FO-numret ska anges i formatet xxxxxxx-x. Du kan kontrollera uppdragsgivarens FO-nummer på adressen ytj.fi.
 • Arbetsgivarens finska FO-nummer: Om du inte är en hyrd arbetstagare utan har ett direkt arbetsavtalsförhållande till en finländsk arbetsgivare, ska du ange arbetsgivarens finska FO-nummer. FO-numret ska anges i formatet xxxxxxx-x. Du kan kontrollera arbetsgivarens FO-nummer på adressen ytj.fi.
 • Arbetsgivarens utländska TIN-nummer eller Business ID: Om din arbetsgivare är utländsk ska du ange din arbetsgivares TIN-nummer (Tax Identification Number) eller Business ID-nummer. Ange också arbetsgivarens hemviststat.
 • Arbetsgivarens representant i Finland: Det är möjligt att din utländska arbetsgivare har en representant i Finland. Ange representantens namn samt personbeteckning eller FO-nummer. Du kan kontrollera FO-numret på adressen ytj.fi.

 5 Arbete i Finland som lärare, professor eller forskare

Sätt kryss i den första rutan om du arbetar i Finland som lärare och arbetet i Finland pågår i högst två år.

Sätt kryss i den andra rutan om din inkomst från Finland har fåtts för vetenskapligt forskningsarbete.

 6 Uppgifter om studier

Om du i Finland avlägger praktik som hänför sig till dina studier i din hemviststat, fyll då här i läroinrättningen och studieinriktningen i din hemviststat. Med studieinriktning avses det som du studerar.

 7 Inkomster som har fåtts från utlandet efter flyttningen till Finland

I punkten "Inkomstens slag" ska du fylla i den inkomst som du har fått från utlandet efter att du har flyttat till Finland. Inkomsten kan vara till exempel lön, förmån eller pension. Ange inkomstbeloppet i euro.

 8 Tilläggsuppgifter lämnas av

Ange namnet och telefonnumret för den person som kan ge kompletterande uppgifter om ansökan. Du kan lämna punkten tom om du lämnar de kompletterande uppgifterna själv.

Datera och underteckna din ansökan. Ange ett sådant telefonnummer på vilket du kan nås under dagtid.

Sidan har senast uppdaterats 11.11.2019