77 Uträkning av resultatet från näringsverksamhet/Kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsanstalt, anvisning för ifyllningen

Blankett 77 är avsedd för kreditinstitut, värdepappersföretag och försäkringsanstalter. Blanketten kan också användas för att räkna ut pensionsstiftelsers och pensionskassors resultat av näringsverksamheten.

Räkna ut resultatet av näringsverksamheten så att utgångspunkten är det resultat som bokföringen utvisar och detta resultat rättas med de belopp som följer av skillnaderna mellan beskattningen och bokföringen. I slutet av blanketten anges sammandragsuppgifter, dvs. resultatet eller förlusten från näringsverksamhetens förvärvskälla samt de poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust.

Om samfundet har inkomst från jordbrukets förvärvskälla, fyll i blankett 7M.

Anvisning för ifyllningen.

Uträkning av resultatet från näringsverksamheten

Räkenskapsperiodens vinst

Räkenskapsperiodens vinst enligt resultaträkningen.

Icke-avdragbara kostnader

Direkta skatter 

Direkta skatter i resultaträkningen, förutsatt att det sammanlagda beloppet utgör kostnad.

Fastighetsskatten anges inte här, eftersom den fastighetsskatt som hänför sig till näringsverksamheten eller till annan förvärvsverksamhet är avdragbar.

Skatteförhöjningar och räntor på skatter

Ange i denna punkt

 • den samfundsränta som bokförts som kostnad (kvarskatteränta)
 • skattetillägg och förseningsränta
 • försummelseavgift
 • skatteförhöjning, oberoende av vilken skatt den hänför sig till.

Dessa poster får inte dras av i beskattningen.

Böter och övriga avgifter av sanktionskaraktär (NärSkL 16 § 5 punkten)

Böter, påföljdsavgifter och övriga offentligrättsliga betalningspåföljder av sanktionskaraktär. Förutom böter ange här t.ex.

 • parkeringsböter
 • överlastavgifter
 • påföljdsavgift för konkurrensbegränsning
 • avgifter för överskriden utsläppsrätt
 • ordningsavgift eller påföljdsavgift enligt lagen om Finansinspektionen
 • påföljdsavgift enligt kommunikationsmarknadslagen.

Avtalsvite eller skadestånd som grundar sig på civilrättsliga avtal anges inte här.

Representationskostnader

Samtliga representationskostnader enligt bokföringen. Du får dra av hälften av representationskostnaderna (NärSkL 8 § 1 mom. 8 punkten).

Värdenedgång på anläggningstillgångsaktier

Värdenedgång på aktier som utgör anläggningstillgångar, förutsatt att beloppen har bokförts som kostnad. En avskrivning som gjorts på grund av värdenedgång på värdepapper får inte dras av i beskattningen.

Icke-avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster från anläggningstillgångsaktier (NärSkL 6b § och 51d §)

Icke-avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster från aktier som utgör anläggningstillgångar. Specificera överlåtelser av anläggningstillgångsaktierna enligt följande:

 • blankett 71A: överlåtelser som inte påverkar beskattningen, dvs. skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster samt de icke-avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster
 • blankett 71B: skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster samt avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster.

Enligt huvudregeln får förlusten från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier inte dras av (och en motsvarande överlåtelsevinst utgör skattefri inkomst) om

 • man ägt de överlåtna aktierna oavbrutet i minst ett år och
 • ägarandelen av bolagets aktiekapital har varit minst 10 procent.

Ytterligare information:

Bolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet får dra av de förluster som uppstått vid överlåtelse av anläggningstillgångsaktier (och deras motsvarande överlåtelsevinster är skattepliktiga) – dessa bolag behöver således inte fylla i blankett 71A eller 71B.

Fusionsförluster (NärSkL 52 b §)

Fusionsförluster enligt bokföringen. Fusionsförluster får inte dras av i beskattningen.

Koncernstöd och värdenedgångar på fordringar (NärSkL 16 § 1 mom. 7 punkten)

Ange i den här punkten förluster av och värdenedgångar på andra fordringar än försäljningsfordringar hos ett sådant aktiebolag av vilket bolaget ensamt eller tillsammans med andra bolag inom samma koncern enligt ABL äger minst 10 %.

Ange i punkt 908 också annat ekonomiskt stöd till ett sådant aktiebolag, t.ex. marknadsföringsstöd till ett nystartat dotterbolag.

Dessa kostnader får inte dras av i beskattningen.

Icke-avdragbar andel av donationer

Den icke avdragbara andelen av bolagets donationer t.ex. till politiska partier. Skäliga donationsbelopp till lokala allmännyttiga samfund är i allmänhet avdragbara och sådana antecknas inte i denna punkt.

Ange också den del av donationerna som överstiger maximibeloppen i 57 § i ISkL (antingen 250 000 euro eller 50 000 euro, beroende på mottagaren).

Icke-avdragbar andel av utbetalda dividendersättningar (NärSkL 16 § 6 punkten)

Den icke-avdragbara andelen av dividendersättningarna. En dividendersättning som betalats av ett bolag som lånat aktierna är icke-avdragbar till den del den dividend i stället för vilken dividendersättningen har betalats utgör skattefri inkomst för låntagaren.

Mer information och ett räkneexempel finns i anvisningen Beskattning av dividendinkomster.

Periodiseringsskillnader mellan bokföringen och beskattningen

Tillägg för avskrivningar

Det belopp varmed avskrivningarna i bokföringen överskrider det belopp som får dras av i beskattningen. Också de avskrivningar som företaget frivilligt har låtit bli att dra av ingår i detta belopp (s.k. överavskrivningar).

Tillägg för finansiella instrument

Tillägg för skillnaderna mellan bokföringen och beskattningen då skillnaderna ska läggas till inkomsten. Skillnader kan uppstå t.ex. på grund av att derivat, såsom terminer och optionspremier, har periodiserats på olika sätt i bokföringen och i beskattningen.

Ange också de icke-realiserade värdenedgångar på finansiella instrument då de inte enligt en uttrycklig bestämmelse i lag är avdragbara utgifter på samma sätt som i bokföringen. Specificera tilläggen enligt grupp i en separat bilaga.

Tillägg för värdenedgångar på investeringsfastigheter

Ange i den här punkten sådana icke-realiserade värdenedgångar som följer av värdering till det gängse värdet i investeringsfastigheters bokföring då fastigheten inte enligt NärSkL hör till finansinstitutets eller försäkringsanstaltens investeringstillgångar.

Tillägg för värdenedgångar på biologiska nyttigheter

Sådan icke-realiserad värdenedgång på biologiska nyttigheter (t.ex. skog) som följer av att nyttigheten värderas till det gängse värdetorealiserad värdenedgång på biologiska nyttigheter, t.ex. sådan värdenedgång som följer av värdering av skogen till det gängse värdet.

Värdenedgångar är inte avdragbara i beskattningen.

Tillägg för avsättningar

Sådan ökning av avsättningar som bokförts som kostnad i resultaträkningen (BokfL 5 kap. 14 §).

Avsättningarna kan i allmänhet inte dras av i beskattningen.

Övriga framtida utgifter och förluster

I den här punkten anges sådana övriga framtida utgifter och förluster som bokförts som kostnad (BokfL 5 kap. 14 §) och som inte realiserats och därför inte ännu får dras av i beskattningen.

Skattepliktiga intäkter (ingår inte i resultaträkningen för denna räkenskapsperiod)

Värdenedgångar som återförs (NärSkL 5 a §)

Rättelseposter enligt 5 a § i NärSkL, dvs. återföring av tidigare värdenedgångar på finansierings-, omsättnings-, investerings- och anläggningstillgångar om värdestegringen inte har bokförts som en intäkt under skatteåret.

Inkomstandelar från inhemska sammanslutningar (ISkL 16 §)

Skattepliktiga inkomstandelar från inhemska sammanslutningar. Inkomstandelen omfattar också en skattepliktig dividendandel.

Om inkomstandelarna inte är kända vid deklarationstidpunkten, lämna punkten tom.

Inkomstandelar från utländska sammanslutningar (ISkL 16 a §)

Skattepliktiga inkomstandelar från utländska sammanslutningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Inkomstandelen omfattar också en skattepliktig dividendandel.

Om inkomstandelarna enligt ISkL 16a a § inte är kända eller går att räkna ut, kan du ange vinstandelarna från utländska sammanslutningar såsom de har tagits upp i bokföringen.

Andel av intäkten från ett bassamfund

Räkna ut andelen av intäkt från utländska bassamfund på blankett 74 och överför resultatet här om det är positivt.

Övriga rättelseposter

Övriga tillägg

Alla sådana tillägg till den beskattningsbara inkomsten som inte har en egen punkt på blanketten.

Anges också samfundets eventuella förluster i den personliga förvärvskällan och jordbrukets förvärvskälla. Om det finns flera tillägg till denna punkt, specificera tilläggen i en separat bilaga.

Tillägg sammanlagt

Räkna ut beloppet av tillägg och fyll i summan i den här punkten.

Avdras

Räkenskapsperiodens förlust

Räkenskapsperiodens förlust enligt resultaträkningen.

Skattefria intäkter

Skatteåterbäring och samfundsränta som återbärs

Direkta skatter som bokförts i resultaträkningen, förutsatt att saldot på skattekontot utvisar skatteåterbäring.

Ange i denna punkt också samfundsräntan på skatteåterbäring. Denna ränta utgör skattefri inkomst (BFL 46 §).

Skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier som utgör anläggningstillgångar (NärSkL 6 b § och 51 d §)

Räkna ut beloppet av skattefria överlåtelse- och upplösningsvinster från anläggningstillgångsaktier på blankett 71A och överför resultatet till denna punkt. Enligt huvudregeln utgör vinsten från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier skattefri inkomst (och motsvarande överlåtelseförlust icke-avdragbar) om man ägt aktierna som överlåts oavbrutet under minst ett års tid och ägarandelen av bolagets aktiekapital har varit minst 10 %.

Följande överlåtelsevinst är däremot aldrig skattefria och de antecknas således inte i denna punkt:

 • vinst från överlåtelse av aktier i fastighets- och bostadsbolag och motsvarande bolag
 • vinst från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier som erhållits av bolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet

Ytterligare information:

Fusionsvinster (NärSkL 52 b §)

Sådana bokförda fusionsvinster som enligt NärSkL 52 b § inte utgör skattepliktig inkomst.

Den skattefria andelen av erhållna dividender

Den skattefria andelen av dividender som samfundet erhållit.

Indela de erhållna dividenderna på blankett 73 i skattefria dividender, delvis skattepliktiga dividender och i sin helhet skattepliktiga dividender i enlighet med om dividenden har erhållits från ett finländskt bolag eller från ett bolag med hemvist i någon annan EU-medlemsstat eller i en stat utanför EU.

Sådana dividendandelar som eventuellt ingår i inkomstandelarna från sammanslutningar anges inte här.

Den skattefria andelen av erhållna dividendersättningar

Den skattefria andelen av erhållna dividendersättningar. En dividendersättning är skattefri för mottagarsamfundet till den del den dividend som utgör grunden för betalningen av dividendersättningen hade varit skattefri för samfundet om samfundet hade mottagit dividenden.

Mer information finns i anvisningen Beskattning av dividendinkomster

Periodiseringsskillnader mellan bokföringen och beskattningen

Avdrag för avskrivningar

Överavskrivningar som använts under skatteåret.

Med överavskrivning avses det belopp varmed avskrivningarna i beskattningen överskrider beloppet av de avskrivningar som bokförts som kostnad under skatteåret.

Specificera de överavskrivningar som använts under skatteåret på blankett 12A.

Avdrag för finansiella instrument

Skillnader mellan bokföringen och beskattningen som beror på finansiella instrument då skillnaderna ska dras av från den skattepliktiga inkomsten. En sådan differens kan uppstå t.ex. vid periodisering av derivat (t.ex. terminer och optionspremier) (NärSkL 27 d § 1 mom.).

Ange i denna punkt också icke-realiserade värdestegringar på finansiella instrument då de inte enligt en uttrycklig bestämmelse i lag utgör skattepliktig inkomst på samma sätt som i bokföringen.

Avdrag för värdestegring på investeringsfastigheter

Som skattepliktig inkomst räknas inte en sådan värdestegring på finansieringsfastighet som kreditinstitut och värdepappersföretag gjort i sin bokföring och som följer av att egendomen värderats till det gängse värdet. Ange en sådan icke-realiserad värdestegring i den här punkten.

Skattepliktig inkomst utgör däremot en uppskrivning som försäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringskassor och med dem jämförbara försäkringsanstalter och pensionskassor gjort i bokföringen av sina investeringstillgångar (NärSkL 5 § 1 mom. 6 punkten), varför uppgiften inte anges här.

Avdrag för värdestegring på biologiska nyttigheter

Som skattepliktig inkomst räknas inte sådan värdestegring som gjorts på grund av att biologista nyttigheter (t.ex. skog) har värderats till det gängse värdet. Ange en sådan icke-realiserad värdestegring i denna punkt.

Avdrag för avsättningar

Avsättningar som grundar sig på en sådan utgift som är avdragbar i beskattningen och som realiserats under skatteåret. I sådana fall är det fråga om en avsättning som under tidigare år dragits av som kostnad i bokföringen men som ännu inte kunnat dras av i beskattningen.

Ange i denna punkt också om en avsättning återkallas. I sådana fall är det fråga om en avsättning som har räknats som intäkt i bokföringen i år och som under tidigare år dragits av i bokföringen men inte i beskattningen.

Övriga rättelseposter

Vinstandelar från sammanslutningar (NärSkL 6 § 1 mom. 4 punkten)

Vinstandelar från inhemska och utländska sammanslutningar värderade till de belopp som tagits upp i bokföringen.

Vinstandelarna utgör skattefri inkomst.

Skattepliktig inkomst för delägaren är däremot dennes andel av sammanslutningens resultat för skatteåret. Resultatet räknas ut på basis av sammanslutningens skattedeklaration Inkomstandelar från inhemska sammanslutningar (ISkL 16 §) och Inkomstandelar från utländska sammanslutningar (ISkL 16 a §).

Förluster från ett utländskt dotterbolag (koncernavdrag) –utred i en fritt formulerad bilaga

Koncernavdrag enligt lagen om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Ett moderbolag i vars beskattning koncernavdraget kan göras ska vara inhemskt, grundat i enlighet med finska lagar och ett i Finland registrerat bolag eller andelslag. Moderbolaget kan dock inte vara en inlåningsbank, ett kreditinstitut eller en försäkrings- eller pensionsanstalt enligt näringsskattelagen.

Mera information om hur koncernavdrag ska deklareras i skattedeklarationen finns i deklarationsanvisningen för skattedeklaration 6B i punkten ”Förluster i ett utländskt dotterbolag (koncernavdrag)".

På våren 2021 publicerar Skatteförvaltningen en detaljerad anvisning om koncernavdraget.

Övriga avdrag

Alla övriga avdrag från den beskattningsbara inkomsten som inte har en egen punkt på blanketten. Avdragen ska specificeras i en separat bilaga.

Här anges även också det eventuella positiva resultatet från den personliga förvärvskällan eller jordbrukets förvärvskälla.

Avdrag sammanlagt

Räkna ut i den här punkten beloppet av förluster och avdrag.

Beskattningsbart resultat eller förlust som ska fastställas

Resultatet av samfundets näringsverksamhet. Räkna ut resultatet så här: räkenskapsperiodens vinst + det sammanlagda beloppet av tillägg – det sammanlagda beloppet av avdrag.

Poster som inte beaktas vid fastställande av förlust.
Sådana poster är koncernbidrag och, bostadshusreservering och donationer (ISkL 57 §).

Förlusten av näringsverksamheten. Ett negativt resultat uppstår vanligtvis så att avdragenär större än tilläggen. Om till bolagets kostnader hör donationer (ISkL 57 §), koncernbidrag eller ökning av bostadshusreservering, dra av deras belopp från förlustbeloppet, eftersom dessa poster inte beaktas vid fastställandet av förlust