Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om betalda stipendier, blankettanvisning 2023

Understödets utbetalare ska lämna uppgifter om de understöd och stipendier som utbetalats till fysiska personer till Skatteförvaltningen. Understöd ska anmälas om betalningarna till samma person är minst 1 000 euro om året.

Anmäl i denna årsanmälan endast sådana understöd och stipendier som beviljats för studier, vetenskaplig verksamhet eller konstutövning och som kan vara skattefri inkomst för mottagaren. Dessa understöd definieras i detalj i inkomstskattelagen (82 §). Sådana prestationer som betalats för andra ändamål och som betalats med namnet understöd eller stipendium utgör i allmänhet skattepliktig förvärvsinkomst till hela beloppet, oavsett vem som har beviljat dem. Dessa prestationer anges inte i denna årsanmälan.

Anmäl i denna årsanmälan också hederspris för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet.

Understödsmottagaren kan dela ut understöd vidare till mottagare (t.ex. personer eller arbetsgrupper) som den ursprungliga beviljaren av understödet har nämnt. Om medel används för att anställa annan personal är den andel inte understöd utan skattepliktig löneinkomst. Löneutbetalaren ska anmäla sådana betalningar till inkomstregistret.

Läs mer om beskattning av understöd

Sista inlämningsdagen för årsanmälan

Årsanmälan ska lämnas senast den 31 januari året efter det år då prestationen betalades. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, ska årsanmälan vara framme hos Skatteförvaltningen senast följande vardag. Lämna uppgifterna elektroniskt på en webblankett eller i filformat (postbeskrivning VSAPURAE). Om mottagaren av understödet är begränsat skattskyldig ska du lämna uppgifterna med en webblankett via Skatteförvaltningens e-tjänst eller i filformat via Ilmoitin.fi (postbeskrivning VSRMUERI). Alternativt kan du fylla i årsanmälningsblankett 7809r och ange D1 som prestationsslag.

Vem ska lämna årsanmälan om understöd?

Årsanmälan ska lämnas av den som beviljar och betalar understödet. Årsanmälan ska lämnas om understöd som fysiska personer beviljats, även om understödet till exempel betalats på ett forskningsinstituts konto. Det saknar alltså betydelse på vilket konto understödet betalas.

I vissa fall betalas understödet på ett forskningsinstituts konto, även om det beviljats enskilda forskare eller andra mottagare. Då ska endast den organisation som beviljat understödet lämna årsanmälan. Ett forskningsinstitut är inte understödets betalare, även om det förmedlar understödet till enskilda mottagare. Forskningsinstitutet är endast en förmedlare av understöd eller en kontoförvaltare och ska i en sådan situation inte lämna årsanmälan.

Detaljerade anvisningar

Uppgifter om betalaren 

Ange betalarens namn, FO-nummer och betalningsår. Betalaren av understödet är den part som beviljar och betalar understödet.

Ange också om betalaren är ett offentligt samfund (t.ex. staten eller en kommun). Notera att till exempel privatekonomiska föreningar och stiftelser samt universitet och högskolor inte är offentliga samfund.

Ange vem som vid behov kan ge ytterligare information om årsanmälan (kontaktpersonens namn och telefonnummer).

Uppgifter om mottagaren

Ange prestationsmottagarens för- och efternamn samt personbeteckning. Med mottagare av understöd avses den person som understödet beviljats.

Om mottagaren av understödet är begränsat skattskyldig ska du lämna uppgifterna med en webblankett via Skatteförvaltningens e-tjänst eller i filformat via Ilmoitin.fi (postbeskrivning VSRMUERI). Alternativt kan du fylla i årsanmälningsblankett 7809r och ange D1 som prestationsslag.

Prestationsslag

Ange ”återbetalning/återindrivning av understöd” som prestationsslag om mottagaren av understödet har återbetalat understöd för tidigare år eller om understödet eller en del av det har återindrivits.

Använd inte detta prestationsslag om den återkrävda andelen har dragits av från ett understöd som betalats ut under samma år. Ange endast beloppet av understöd, från vilket den återindrivna andelen avdragits.

Understöd

Ange beloppet av understöd som betalats. Understöd ska anges i årsanmälan för betalningsåret.

Betalningsdag

Ange alltid betalningsdagen. Betalningar av samma understöd till en och samma mottagare på olika dagar anmäls i första hand som en årlig totalsumma. Som betalningsdag anges då årets sista dag. Vid behov kan du också lämna uppgifterna per betalningsdag, dvs. lämna en egen specifikation av varje betalningsdag.

Om olika understöd betalas samma dag till samma mottagare, ska betalningarna specificeras med hjälp av uppgifter i fältet Understödets identifierare.

Understödets slag

Projektstipendium

Ett sådant projekt- eller kostnadsstipendium som beviljats för ett visst projekt, arbete eller forskningsprojekt.

Underhållsstipendium/arbetsstipendium

Avsett för finansiering av levnadskostnader samt för att trygga och förbättra arbetsförutsättningarna. Till exempel studie- eller biblioteksstipendium.

Hederspris

Hederspris beviljas i efterhand, medan stipendier och andra understöd i allmänhet beviljas på förhand. En förutsättning för hederspris är att det beviljats för vetenskaplig, konstnärlig eller allmännyttig verksamhet. Skattepliktiga pris relaterade till olika slags tävlingar, lotterier eller evenemang är inte hederspris i denna bemärkelse. Anmäl dem till inkomstregistret i anmälan om löneuppgifter enligt inkomstregistrets anvisningar

Träningsstipendium till en toppidrottare

Undervisningsministeriet använder detta slag av understöd för skattefria träningsstipendier som betalas av statsmedel till toppidrottare som ministeriet utsett (ISkL 82 § 1 mom. 4 punkten). Andra understöd och stipendier som har beviljats för idrott utgör alltid skattepliktig förvärvsinkomst för mottagaren oavsett vem som har tilldelat dessa. Anmäl inte dem i denna årsanmälan. Anmäl understöd och stipendier som anses som arvode för idrottare till inkomstregistret i anmälan om löneuppgifter enligt anvisningarna för inkomstregistret.

Annat

Välj i första hand något av alternativen ovan som slag av understöd. Använd alternativet Annan endast i undantagsfall (t.ex. stipendier för studieframgång).

Grunden för beviljande av understöd

För studier

Understöd eller stipendium som beviljats för studier, till exempel för utbytesstudier eller studieframgång.

För vetenskaplig forskning eller erkänsla för vetenskaplig forskning

Understöd, stipendium eller hederspris som beviljats för vetenskaplig verksamhet, till exempel underhållsstipendium för avhandling.

För konstnärlig verksamhet eller erkänsla för konstnärlig verksamhet

Understöd, stipendium eller hederspris som beviljats för konstnärlig verksamhet, till exempel underhållsstipendium för konstutställning.

Erkänsla för allmännyttig verksamhet

Hederspris som erhållits för allmännyttig verksamhet, till exempel hederspris för exemplariskt agerande.

För att täcka kostnader

Ange För att täcka kostnader som orsak till understödet alltid när ett projektstipendium helt och hållet är avsett för att täcka kostnader för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet.

Annat

Välj som orsak till understödets beviljande i första hand något av alternativen ovan. Använd alternativet Annan endast i undantagsfall (t.ex. biblioteksunderstöd eller träningsstipendium för toppidrottare).

Understödet kan sökas allmänt

Ange om vem som helst har kunnat söka stipendiet.

Arbetsförhållande

Ange om det finns ett arbetsförhållande mellan betalaren och mottagaren av understödet.

Om understödet beviljas av mottagarens arbetsgivare och är ersättning för utfört arbete, är det i allmänhet fråga om lön även om ersättningen betalas som ”understöd”. Lön anmäls inte i årsanmälan utan ska anmälas i anmälan om löneuppgifter enligt anvisningarna för inkomstregistret.

Arbetsgrupp

Ange om understödet har beviljats en arbetsgrupp. Till exempel om understödet har beviljats för vissa forskningsändamål och flera medlemmar i en forskningsgrupp deltar i forskningen är det fråga om understöd som en forskningsgrupp beviljats. Ange understödet för varje gruppmedlem i en separat specifikation i årsanmälan.

Om understödet har beviljats en arbetsgrupp och det inte finns information om hur det fördelats inom arbetsgruppen, ska du som mottagare ange sökanden av understödet eller arbetsgruppens ansvariga person. Nämn också att understödet har beviljats en arbetsgrupp. En person som angetts som mottagare av understödet (t.ex. arbetsgruppens ansvariga person) ska vid behov korrigera sin förhandsifyllda skattedeklaration, om hela understödet inte är tillgängligt för hen.

Understödets identifierare

Ange diarienummer eller en annan motsvarande intern beteckning som betalaren av understödet använder och enligt vilket betalaren vid behov kan kontrollera utbetalningsuppgifter och andra uppgifter i sitt arkiv eller datalager.

Stipendiets användningsändamål

Ge en fritt formulerad utredning om understödets användningsändamål.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

Om en årsanmälan rättas ersätter den nyaste anmälan alltid den föregående. Endast en anmälan med samma identifieringsuppgifter kan gälla för samma mottagare av understöd. Om det finns ett fel i identifikationsuppgifterna ska den felaktiga specifikationen raderas och en ny specifikation lämnas med de korrekta identifikationsuppgifterna.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • postkod (endast om årsanmälan lämnas in som fil)
 • betalningsår
 • kod för prestationsslag
 • utbetalarens FO-nummer
 • mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
 • mottagarens namn (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
 • stipendiets eller understödets betalningsdag
 • understödets slag
 • grunden för beviljande av understödet
 • understödets identifierare (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
 • uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan (endast om anmälan lämnas i filformat).

Ta del av den detaljerade korrigeringsanvisningen: Korrigering av årsanmälningar

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2023