Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Årsanmälan om överskott från andelslag, anvisning 2021

Andelslag ska lämna en årsanmälan om det delar ut överskott. Överskott kan vara exempelvis vinstutdelning som ett andelslag betalat i form av ränta på andelskapitalet.

Årsanmälan ska lämnas också om medel som andelslaget delar ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet då medlen beskattas som överskott (s.k. FFEK-överskott).

 • Medel som ett offentligt noterat andelslag delar ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet är ett offentligt noterat andelslag anmäls alltid med årsanmälan om överskott från andelslag (FFEK-överskott).
 • Utdelningar av medel som andra än offentligt noterade andelslag delar ut från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som överskott ska anmälas med årsanmälan om överskott från andelslag (FFEK-överskott).
  • Kapitalåterbetalningar som beskattas som överlåtelse från fonden för fritt eget kapital ska anmälas med Årsanmälan om återbetalningar av kapital (VSPAOPAL, webblankett eller pappersblankett 7816r).

Lämna årsanmälan i filformat (postbeskrivningarna VSOKERIE ja VSOKVYHT), på webblanketter eller på pappersblankett 7816r. Årsanmälan ska lämnas elektroniskt om den gäller fem eller flera inkomsttagare.

I årsanmälan om överskott från andelslag anmäls också

 • vinstandelar och räntor som en inhemsk sparbank betalat på grundfondsandelar och placeringar i tillskottsfonder
 • ränta på garantikapital som ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening betalat.

Anmäl dividendersättningar med Årsanmälan om dividendersättningar (7847r).

Överskott som grundar sig på arbetsinsats ska anmälas till inkomstregistret. Samma anvisningar som gäller arbetsinsatsdividender tillämpas också på överskott som grundar sig på en arbetsinsats. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividend och överskott som baserar sig på arbetsinsatsen.

Om mottagaren av överskottet är begränsat skattskyldig ska du lämna mottagarspecifikationerna med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSROSERI, blankett 7809r). Använd emellertid årsanmälan om överskott från andelslag om mottagaren av överskottet är ett utländskt samfund och överskottet anknyter till samfundets fasta driftställe i Finland.

Om överskottet har delats ut på tillgångar på konton för långsiktigt sparande ska du ange de utdelade överskottens sammanlagda belopp.

 • Specifikationsuppgifter lämnas inte om mottagaren av överskottet är allmänt skattskyldig.
 • Om mottagaren av överskottet är begränsat skattskyldig ska du ange specifikationsuppgifterna med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSROSERI eller blankett 7809r).

När ska årsanmälan lämnas in?

Lämna årsanmälan för det skatteår då mottagaren har kunnat lyfta överskottet, även om hen inte har lyft det då. Årsanmälan om överskott som har kunnat lyftas under år 2021 ska lämnas senast 31.1.2022.

Om andelslaget som delar ut överskott får veta om mottagaren av överskottet först efter det år då överskottet har kunnat lyftas, ska du lämna årsanmälan först för det år då mottagaren har lyft överskottet. Då ska du emellertid kontrollera att samma överskott inte anges i årsanmälan två gånger.

Hur lämnas uppgifterna?

Lämna separata årsanmälningar med både specifikationer och sammandrag för varje beslut om utdelning av överskott. Om genom samma beslut delar ut såväl överskott som FFEK-överskott ska du lämna två separata årsanmälningar.

Om överskott betalas så att flera kontoförvaltare förmedlar dem, kan varje kontoförvaltare lämna separata specifikationsuppgifter om de förmedlade överskotten.

Sammandragsuppgifterna för årsanmälan får emellertid lämnas bara en gång. Andelslaget som delar ut överskott har ansvaret för att lämna sammandragsuppgifterna.

Detaljerad anvisning

Sammandragsuppgifter

Namn och adress för andelslaget som delar ut överskott (2)

Om FO-numret börjar med ett eller flera noll ska du anteckna också dem.

Betalningsår (3)

Lämna årsanmälan om de överskott som mottagaren har kunnat lyfta, även om hen ännu inte gjort det. Ange som betalningsår det kalenderår under vilket mottagaren har kunnat lyfta överskottet.

Om mottagaren av överskottet inte varit känd under det år då mottagaren har kunnat lyfta överskottet, ange som betalningsår det kalenderår under vilket mottagaren har lyft överskottet.

Skatteår för vilket överskottet delats ut (7) / Räkenskapsperiod för vilken överskottet delats ut (8)

Lämna en separat årsanmälan för varje skatteår, på separata blanketter. Om andelslagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret, ange i punkt 7 (Skatteåret för vilket överskottet delats ut) det år då räkenskapsperioden har gått ut.

Anmäl alla överskott utdelade för den räkenskapsperiod och det skatteår som senast gått ut före dagen för beslutet om att dela ut överskott.

Exempel: Ett andelslags räkenskapsperiod motsvarar kalenderåret 2020 och bokslutet har fastställts vid bolagsstämman den 15 april 2021. Andelslaget har beslutat dela ut överskott enligt följande:

 • 15.4.2021 har delats ut överskott för räkenskapsperioden 2020 (bokslutet för 2020 har fastställts och revisionen förrättats).
 • 31.1.2021 har delats ut överskott för räkenskapsperioden 2019 (bokslutet för 2020 har fastställts och revisionen förrättats).
 • 30.6.2021 har delats ut överskott för räkenskapsperioden 2021 utifrån ett mellanbokslut. 

I beskattningen anses att alla dessa överskott har delats ut för skatteåret 2020.

Prestationsslag (9)

Ange på webblanketten om prestationen utgör överskott eller FFEK-överskott. Varje prestationsslag har en egen sifferkod i postbeskrivningen.

Typ av andelslag på den dag då beslutet om utdelning av överskott fattades (10)

Ange vad för slags andelslag utdelaren är:

 • (J) ett offentligt noterat andelslag
 • (M) annat andelslag med minst 500 medlemmar
 • (S) annat andelslag som har under 500 medlemmar.

Datumet då beslutet fattades om utdelning av överskott (11) / Dagen fr.o.m. vilken det varit möjligt att lyfta överskottet (12)

Ange datumen i formatet ddmmåååå. Varje beslut om utdelning av överskott ska anges i en separat årsanmälan.

Lämna en enda årsanmälan även om överskottet kan lyftas i fler än en rat under samma kalenderår. Som datum då överskottet har kunnat lyftas är då den dag då mottagaren har kunnat lyfta den första raten av överskottet.

Det sammanlagda beloppet av överskott som beslutats dela ut för skatteåret (20)

Ange det sammanlagda beloppet av överskott som ska delas ut enligt beslutet i punkt 11. Till beloppet ska räknas också de överskott som har delats ut på medel på konton för långsiktigt sparande.

Det sammanlagda beloppet på förskottsinnehållning som verkställts på överskotten (21)

Ange det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts under kalenderåret på de överskott som du angett i punkt 20.

Det sammanlagda beloppet på överskott som inte lyfts före kalenderårets utgång (22)

Ange beloppet av överskott som beslutats dela ut enligt beslutet om utdelning av överskott i punkt 11 men som ännu inte har lyfts. Fyll i punkten endast om

 • överskotten enligt utdelningsbeslutet kan lyftas under något annat kalenderår
 • du anger sådana olyfta överskott vars mottagare inte var kända under det år då överskottet har kunnat lyftas.

Det sammanlagda beloppet av de överskott om vilka specifikationsuppgifter har angetts i årsanmälan för ett tidigare år (Det sammanlagda beloppet på överskott för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår) (23)

Ange det sammanlagda beloppet endast om samma överskott som delats ut för skatteåret i fråga har anmälts delvis under flera kalenderår. Räkna ihop överskott som under tidigare kalenderår delats ut till både allmänt skattskyldiga och begränsat skattskyldiga.

Det sammanlagda beloppet på överskott som delats ut till begränsat skattskyldiga (24) och det sammanlagda beloppet på källskatt som tagits ut på överskott till begränsat skattskyldiga (25)

Ange i punkt 24 det sammanlagda beloppet på överskott som delats ut till begränsat skattskyldiga. Ange i punkt 25 det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på dessa överskott. Om du har rättat uppgifterna, lämna uppgifterna enligt läget efter rättelserna.

Räkna med också sådana överskott som anknyter till begränsat skattskyldigas medel på konton för långsiktigt sparande.

Lämna specifikationsuppgifterna om överskotten i begränsat skattskyldigas årsanmälan.

Det sammanlagda beloppet på överskott som delats ut på medel på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (26)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana överskott som har delats ut för medel på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande. Specifikationsuppgifter lämnas inte.

Mottagarspecifikationer om överskottstagaren

Överskottstagarens namn (31)

Ange mottagarens fullständiga namn.

Överskottstagarens FO-nummer eller personbeteckning (32)

Ange FO-nummer eller personbeteckning i fullständig form.

Överskott (brutto) (34)

Ange det sammanlagda beloppet av sådana överskott som mottagaren får lyfta enligt beslutet i punkt 11. Ange överskottets bruttobelopp, dvs. utan att dra av förskottsinnehållningen.

Förskottsinnehållning som verkställts på överskottet (35)

Andelslag ska verkställa förskottsinnehållning på överskott som de delar ut till fysiska personer eller dödsbon. Förskottsinnehållningen ska verkställas även för sådana utdelningar av medel ur en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och som beskattas som överskott (FFEK-överskott).

 • Förskottsinnehållningen på överskott som offentligt noterade andelslag delar ut är 25,5 %.
 • Förskottsinnehållningen på överskott som andra än offentligt noterade andelslag delar ut är 7,5 % om det sammanlagda beloppet av de överskott mottagaren fått från samma andelslag uppgår till högst 5 000 euro under skatteåret. Förskottsinnehållningen på den överskridande delen är 25,5 %. Ett andelslag som delar ut överskott ska följa upp om överskotten som det delar ut till samma mottagare överskrider gränsen på 5 000 euro.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt ovan nämnda skattesatser om mottagaren inte visar upp ett ändringsskattekort som har beräknats för överskott.

Även om mottagaren är en fysisk person eller ett dödsbo verkställs inte förskottsinnehållning för överskottsåterbäringar som andelslaget kan dra av. Förskottsinnehållning verkställs inte heller om överskottet är högst 20 euro.

FöPL- eller LFöPL-försäkrad (37)

Kryssa för ”Ja” om mottagaren är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för utdelarandelslagets verksamhet vid den tidpunkt då överskottet står att lyfta.

Belopp som av andelslagets andelar och aktier upptagits i det egna kapitalet (40)

Om andelslaget inte är offentligt noterat och det hade under 500 medlemmar vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår överkottsbeslutet, ska du ange beloppet av mottagarens alla sådana andelar och aktier i andelslaget som hade bokförts bland andelslagets eget kapital vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår överskottsbeslutet.

Uppgiften lämnas inte om

 • andelslaget får dra av överskottet
 • överskottstagaren är ett samfund eller en samfälld förmån.

Avdragbart för andelslaget (41)

Om andelslaget inte är offentligt noterat och det återbetalar överskott till en närings- eller jordbruksidkare, är överskottet under vissa förutsättningar avdragbart (18 § 4 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet).

Kryssa för denna punkt om överskottsåterbäringen är avdragbar. I postbeskrivningen har uppgiften en sifferkod.

Mottagaren av överskottet ska få en verifikation

Skatteförvaltningen har inte fastställt någon blankett som utgör verifikation till överskottstagaren. Av verifikationen ska dock framgå åtminstone följande uppgifter:

 • överskottstagarens namn och personbeteckning eller FO-nummer
 • räkenskapsperiod för vilken överskottet delats ut
 • namn och FO-nummer på det bolag som utdelar överskott
 • överskottsbelopp
 • beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

En ny anmälan med samma identifikationsuppgifter ersätter alltid den tidigare anmälan. Samma mottagare kan ha en enda anmälan med samma identifikationsuppgifter. Om någon av identifikationsuppgifterna är fel måste du nollställa uppgiften och lämna en ny uppgift.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

 • postkod (endast om årsanmälan lämnas in som fil)
 • prestationsslag
 • betalningsår
 • FO-numret för andelslaget som delar ut överskott
 • skatteår för vilket överskottet delats ut
 • datumet då beslutet fattades om utdelning av överskott
 • dagen fr.o.m. vilken det har varit möjligt att lyfta överskottet
 • överskottstagarens FO-nummer eller personbeteckning och namn
 • kontoförvaltarens FO-nummer. 

Läs mer om korrigering av årsanmälningsuppgifter i anvisningen Korrigering av årsanmälningar.

Sidan har senast uppdaterats 20.1.2022