Begäran om omprövning av beslut om återbäring av källskatt (6168)

På denna blankett kan du begära omprövning av källskat.

Skicka omprövningsbegäran till:
Skatteförvaltningen
Omprövningsbegäranden
PB 650
00052 SKATT

Du kan även lämna omprövningsbegäran till vilken skattebyrå som helst eller till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor.

Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt, meddela då om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.  

Blankettanvisning

Firmateckningsrätt
Kryssa för punkten ”Genom fullmakt” om sökanden har bemyndigat ett ombud att underteckna begäran. Bifoga fullmakten. Kryssa för punkten ”Undertecknaren har firmateckningsrätt” om rätten att underteckna handlingar grundar sig på en firmateckningsrätt som införts i ett register som motsvarar handelsregistret. Ange i följande kolumn undertecknarens ställning.