69 Ansökan om tonnageskattskyldighet (3093r)

Denna blankett är avsedd för de aktiebolag som ansöker om tonnageskattskyldighet.

Till ansökningsblanketten ska bolaget för fastställandet av förskottsskatt för tonnageskatt bifoga blankett 68. Till blanketten ska bolaget bifoga blankett 69A och blankett 69B, som ska lämnas in per fartyg. Även andra lösa anläggningstillgångar som avses i NärSkL 30 § som ska tonnagebeskattas ska deklareras med blankett 69B.

Blankett 69 ska lämnas in i pappersformat. Tonnageskattedeklarationer kan inte lämnas in elektroniskt.

Ansökan ska skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Koncernskattecentralen
PB 10, 00052 SKATT