Anvisningar för ifyllning av blankett 69

Blankett 69 fylls i vid ansökan om tonnageskattskyldighet.

Punkt A. Ansökan om tonnageskattskyldighet. Tonnageskatteperioden börjar från ingången av det skatteår som följer på året då ansökan lämnades in. Det är ändå möjligt att ansöka om tonnageskattskyldighet redan från början av skatteåret 2011 eller 2012 om förutsättningarna för att godkännas vid den tidpunkten har uppfyllts och bolaget kan utreda inkomsten som ska tonnagebeskattas och lämna in nödvändiga uppgifter för att övergå till tonnagebeskattning. Dessutom måste bolaget deklarera verksamheten som inkomstbeskattas i enlighet med de bestämmelser som gäller för inkomstbeskattningen. Ansökan som gäller skatteåren 2011 och 2012 måste lämnas inom tre månader från att lagen trätt i kraft. Bolag kan ansöka om tonnageskattskyldighet senast 31.12.2014.

Punkt B. Skattskyldighet i koncern. Bolag som hör till samma koncern som uppfyller förutsättningarna måste ansöka om tonnageskattskyldighet samtidigt och de måste ha samma räkenskapsperiod. Ett undantag utgör rederier som både har bolag som sköter persontrafik och varutransport. Då kan ifrågavarande bolag självständigt fatta beslut om de vill ansöka om tonnageskattskyldighet. En förutsättning är att dessa funktioner sköts i olika bolag under en separat ledning.

Om det finns mer än två sådana bolag som avses i 3§ i tonnageskattelagen ska dessa bolag anges i punkten Tilläggsuppgifter eller med en separat bilaga.

Punkt C. Tonnagebeskattade lösa anläggningstillgångar enligt 30§ i NärSkL (fartyg). Ange den sammanlagda återstående utgiftsresten i beskattningen i början av tonnagebeskattningsperioden för alla de fartyg som övergår till tonnagebeskattning. Anteckna också det sammanlagda gängse värdet för alla fartyg som övergår till tonnagebeskattning.

Punkt D. Tonnagebeskattade andra lösa anläggningstillgångar enligt 30§ i NärSkL. Ange den sammanlagda återstående utgiftsresten i beskattningen i början av tonnagebeskattningsperioden och dess gängse värde för andra lösa anläggningstillgångar som ingår i den tonnagebeskattade verksamheten. I punkten anges lösa anläggningstillgångar som enbart hänför sig till tonnagebeskattad verksamhet. Om lösa anläggningstillgångar delvis hör till tonnagebeskattad verksamhet och delvis till inkomstbeskattad verksamhet räknas sådana anläggningstillgångar till inkomstbeskattningen.

Punkt E. Fartyg som tagits i bruk det skatteår som föregår tonnageskatteperioden. Ange i den här punkten anskaffningspriset för det fartyg som ingår i den tonnagebeskattade verksamheten samt som avskrivning det belopp som motsvarar skillnaden mellan anskaffningspriset och det gängse pris som fastställts i början av tonnageskatteperioden. Ange fartygets gängse värde i punkten utgiftsrest. Fartyg som tagits i bruk under det senaste skatteåret före övergången till tonnagebeskattning räknas inte med då utgiftsrester och gängse värden i enlighet med punkt C beräknas. Om det finns mer än ett fartyg bör utredningen ges i punkten Tilläggsuppgifter eller med en separat bilaga.

Punkt F. Fartyg som tagits i bruk under de fem senaste skatteåren före tonnageskatteperioden. Om det har gjorts avskrivningar för dessa fartyg som ingår i den tonnagebeskattade verksamheten som överskrider den ekonomiska värdenedgången så att avskrivningarna i själva verket har dragits av från inkomst som bolaget eller koncernbolaget fått från annan än tonnagebeskattad verksamhet, bör detta belopp anges i den här punkten. I den här punkten anges inte fartyg som avses ovan i punkt E. Om det finns mer än ett fartyg bör utredningen ges i punkten Tilläggsuppgifter eller med en separat bilaga.