69B Tonnageskattedeklaration - De fartygsspecifika uppgifterna (3090r)

Denna blankett är avsedd för de aktiebolag som ansöker om tonnageskattskyldighet och för tonnageskattskyldiga aktiebolag och den ska användas som bilaga till deklarationsblankett 68. Bolaget ska lämna in en egen blankett om varje fartyg. Även andra lösa anläggningstillgångar som avses i NärSkL 30 § som ska tonnagebeskattas ska deklareras med denna blankett.

Blankett 69B ska lämnas in i pappersformat. Tonnageskattedeklarationer kan inte lämnas in elektroniskt.

Returnera blanketten till adressen som har angetts på blanketten.

Nyckelord: