68 Kalkyl över inkomst som tonnagebeskattas (3088r)

Denna blankett är avsedd för tonnageskattskyldiga aktiebolag.

Blanketten utgör huvuddeklarationsblanketten för de tonnageskattskyldiga. Den används även som ansökan om förskottsskatt för tonnageskatt och som ändringsanmälan.

Till deklarationsblanketten ska bolaget bifoga blankett 69A och blankett 69B, som ska lämnas in per fartyg. Även andra lösa anläggningstillgångar som avses i NärSkL 30 § som ska tonnagebeskattas ska deklareras med blankett 69B. Om bolaget har verksamhet som ska inkomstbeskattas, ska det lämna in blankett 6B jämte bilagorna. Bolaget ska dessutom lämna in blankett 6B jämte bilagorna om hela sin verksamhet. Bolaget ska räkna ut resultatet av verksamheten i enlighet med bestämmelserna i NärSkL genom att räkna ihop resultatet av den verksamhet som ska tonnagebeskattas med resultatet av näringsverksamheten. Avskrivningarna ska göras på detta sammanlagda resultat genom maximiavskrivningar enligt NärSkL.

Blankett 68 ska lämnas in i pappersformat. Tonnageskattedeklarationer kan inte lämnas in elektroniskt.

Skattedeklarationen ska skickas till adressen:

Skatteförvaltningen
Koncernskattecentralen
PB 10, 00052 SKATT

Nyckelord: