69A Tonnageskattedeklaration - Uppgifterna om bolaget (3089r)

Denna blankett är avsedd för de aktiebolag som ansöker om tonnageskattskyldighet och för tonnageskattskyldiga aktiebolag och den ska användas som bilaga till deklarationsblankett 68.

Blanketten ska lämnas in också när det sker väsentliga ändringar i de omständigheter som påverkar förutsättningarna för tonnageskattskyldighetens giltighet.

Blankett 69A ska lämnas in i pappersformat. Tonnageskattedeklarationer kan inte lämnas in elektroniskt.

Returnera blanketten till adressen som har angetts på blanketten.

Nyckelord: