6T Uppföljning av stöd till den tonnageskattskyldige (3069r)

Denna blankett är avsedd för tonnageskattskyldiga aktiebolag.

Blanketten ska bifogas till skattedeklarationen årligen.

Med hjälp av blanketten beräknar Skatteförvaltningen beloppet av det stöd som beviljats med stöd av tonnageskattelagen. Kalkylen görs enligt inkomstskattelagstiftningen på grundval av bolagets hela näringsverksamhet. Bolaget ska göra alla de avdrag som det kunde ha dragit av maximalt. Bolaget ska exempelvis göra maximiavskrivningar på fartyg som ingår i lösa anläggningstillgångar.

För bolagets näringsverksamhet som omfattas av inkomstbeskattningen ska bolaget fylla i blankett 6B med bilagor.

Blankett 6T ska lämnas in i pappersformat. Tonnageskattedeklarationer kan inte lämnas in elektroniskt.

Pappersdeklarationen ska skickas till adressen:
Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT