Anmälan av uppgifter om arbetsolycksfallsförsäkring till inkomstregistret

En arbetsgivare ska teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare, om följande villkor uppfylls:

  • arbetstagarna står i ett arbets- och tjänsteförhållande till arbetsgivaren
  • arbetsgivaren betalar ut inkomst som är underställd arbetsolycksfallsförsäkrings-premien
  • under kalenderåret betalar arbetsgivaren över 1 300 euro i lön till sina arbetstagare (2019).

Försäkringen ska tecknas innan anställningsförhållandet inleds, dvs. försäkringen ska vara i kraft då arbetstagaren inleder sitt arbete.

Arbetsolycksfallsförsäkringen har inga åldersgränser eller någon inkomstgräns för enskilda arbetstagare.

Läs mer om skyldigheten att teckna en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (tvk.fi)

Premierna för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen anmäls inte till inkomstregistret

Försäkringspremier betalas enligt arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets faktura och anmäls inte till inkomstregistret. Om inkomsten som ska anmälas är underställd arbetsolycksfallsförsäkringen, ska uppgifterna om försäkringen emellertid anmälas till inkomstregistret, dvs. arbetstagarens yrkesklass och i vissa fall även arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringens försäkringsnummer.

Anmäl yrkeskategorin till inkomstregistret

Yrkeskategorin ska anmälas till inkomstregistret, om

  • arbetstagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad eller det är fråga om ett anställningsförhål-lande som försäkrats enligt OffPL eller SjPL eller ett anställningshållande hos Finlands Bank
  • arbetstagaren erhåller inkomst som är underställd arbetsolycksfallsförsäkringspremien.

Ange alltid yrkeskategori enligt Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) (www.stat.fi) som används i inkomstregistret. Inkomstregistret använder femsiffriga koder för yrkeskategorier.

I inkomstregistret används koduppsättningen Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) som avviker från Statistikcentralens officiella koduppsättning Yrkesklassificering 2010.

Om en arbetstagare utför arbete i fler än en yrkeskategori, ange yrkeskategorin för det arbete som arbetstagaren utför mest. Om en arbetstagare arbetar i samma grad i olika uppgifter, anmäl någon av yrkeskategorierna.

Så här hittar du rätt Statistikcentralens yrkesklass:

  1. Sök yrke och yrkesklass med hjälp av Statistikcentralens klassificeringsexpert (www.stat.fi). Välj klassificeringen: Yrkesklassificeringen 2010.
  2. Kontrollera att koden och namnet på yrkeskategorin motsvarar den koduppsättning som används i inkomstregistret. Inkomstregistret använder koduppsättningen Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10)(www.stat.fi).

Vid behov får du stöd och anvisningar för val av kod för yrkeskategori av din egen olycksfallsförsäkrare.

Olycksfallsförsäkringsbolagens kontaktuppgifter (www.tvk.fi)

Flera olika yrkeskategorier och beteckningar kan anmälas för en inkomsttagare med en anmälan om löneuppgifter. För varje koduppsättning kan dock endast ett värde anges.

Arbetsgivare som inte är skyldiga att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring

Om arbetsgivaren inte är skyldig att teckna en arbetsolycksfallsförsäkring för sina arbetstagare, ange typ av undantagssituation för försäkring Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring). Kontrollera dock om det finns någon annan försäkringsskyldighet.

Läs mer om undantagssituationer för försäkring.

Ange bolagskoden och försäkringsnumret om arbetsgivaren har tecknat fler än en arbetsolycksfallsförsäkring

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets bolagskod och försäkringsnumret för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen är obligatoriska uppgifter om arbetsgivaren försäkrat sina arbetstagare med fler än en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.

Bolagskoden för ett finländskt försäkringsbolag är bolagets FO-nummer. Om arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget inte har ett finländskt kundnummer, ange bolagets utländska identifierare.

Försäkringsnumret finns t.ex. i försäkringsbrevet för arbetsolycksfallsförsäkringen.

Anmälan om löneuppgifter för 2019 ska lämnas till försäkringsbolaget endast i undantagsfall

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen får löneuppgifterna från inkomstregistret från och med 1.1.2020. Löneuppgifterna för 2019 behöver inte separat anmälas till arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen, eftersom de hämtar uppgifterna från inkomstregistret.

Undantag till detta utgörs av situationer där arbetsolycksfallsförsäkringen upphör helt eller flyttas till ett annat försäkringsbolag under 2019. I dessa fall ska lönerna ännu under 2019 anmälas till försäkringsbolaget enligt det gamla sättet.