Hur ska ålderspensionering anmälas till inkomstregistret?

När en arbetstagare pensionerar sig,  ska du ange med en anmälan om löneuppgifter

  • anställningsförhållandets start- och slutdatum
  • orsakskoden för anställningsförhållandets upphörande enligt inkomstregistrets koduppsättning : 6 Pensionering.

Om pensionsförsäkraren är Keva eller Finlands Bank, ange även uppgiften om pensionering enligt Kevas eller Finlands Banks koduppsättning. Ange även grunden för registreringen av anställningsförhållandet samt yrkesklass och övriga uppgifter om yrket.

Uppgiften förmedlas från inkomstregistret till arbetspensionsanstalten. 

Med anställningsförhållande avses arbetsförhållanden, tjänsteförhållanden och uppdragsförhållanden.

Anmäl ålderspensionering

Du kan anmäla uppgiften via gränssnittet direkt från löneadministrationssystemet eller i inkomstregistrets e-tjänst.

Anmäl ålderspensionering

Anmäl uppgifterna om anställningsförhållandet till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter. Uppgifterna om anställningsförhållandet ska lämnas tillsammans med inkomsttagarens frånvarouppgifter på samma sida.

1. Anmäl att en inkomsttagare står i Anställningsförhållande till betalaren.

Funktionen för e-tjänsten, i anställningsförhållande till betalaren.

2. Ange Typ av anställningsförhållande.

Välj Heltid, om arbetstagarens arbetstid utgörs av maximiarbetstiden för en heltidsanställd. I de flesta fallen har man kommit överens om maximiarbetstiden i kollektivavtalet. Om inte något kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet anses maximitiden för en heltidsanställd vara maximiarbetstiden enligt arbetstidslagen, det vill säga 40 timmar i veckan.

Välj Deltid, om arbetstagarens arbetstid är kortare än den maximiarbetstid som överenskommits antingen i det kollektivavtal som tillämpas inom branschen eller i arbetstidslagen.

Välj Uppgiften är inte tillgänglig, om uppgiften om heltids- eller deltidsanställning inte är tillgänglig.

3. Ange Anställningsförhållandets längd.

Välj Tills vidare, om slutdatumet för anställningsförhållandet inte har fastställts i arbetsavtalet eller handlingen om tjänsteutnämningen.

Välj Viss tid, om slutdatumet överenskommits i arbetsavtalet eller i handlingen om tjänsteutnämningen. Som anställningsförhållandets längd anmäls viss tid även i de fall där anställningsförhållandet har begränsats till att pågå tills en viss arbetsuppgift är utförd.

Du kan även anmäla den procentuella andelen av deltidsarbete, den ordinarie avtalade veckoarbetstiden och löneformen. Dessa är kompletterande uppgifter som det är frivilligt att anmäla.

4. Ange Anställningsförhållandets giltighet och orsaken till avslutande av anställningsförhållande.

Ange start- och slutdatum.

Välj först Inkomstregistrets koduppsättning som orsakskod för anställningsförhållandets upphörande. Välj orsakskod för anställningsförhållandets upphörande: 6 Pensionering.

Om pensionsförsäkraren är Keva eller Finlands Bank, ange även uppgiften om pensionering enligt Kevas eller Finlands Banks koduppsättning genom att välja Lägg till en orsakskod. Ange även grunden för registreringen av anställningsförhållandet samt yrkesklass och övriga uppgifter om yrket.

Funktionen för e-tjänsten, Pensionering.

Korrigera anställningsförhållandets slutdatum i anmälan

Om du har glömt att anmäla arbetstagarens ålderspensionering med anmälan om löneuppgifter, kan du lägga till uppgiften genom att korrigera den redan inlämnade anmälan.

Sök anmälan i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Inlämnade anmälningar. Använd t.ex. anmälningsreferensen som sökvillkor. Öppna anmälan och välj Korrigera.

Funktionen för e-tjänsten, Korrigera.

Anmäl sedan uppgifterna enligt anvisningarna ovan.

Slutlön

Med slutlön avses lön som betalas vid anställningsförhållandets upphörande. Slutlönen kan innehålla t.ex. övertidsersättning, semesterpenning, semesterersättningar, ersättningar för outtagen arbetstidsförkortningsledighet samt andra motsvarande prestationer. I slutlönen ingår även förvärvsinkomster som betalas ut efter att anställningsförhållandet upphört, t.ex. resultatpremier.

Anmäl slutlönen till inkomstregistret med samma anmälan om löneuppgifter med vilken du anmäler uppgiften om arbetstagarens anställningsförhållandes upphörande om beloppet för slutlönen redan är känt. Om slutlönen betalas till arbetstagaren i flera rater ska uppgifterna om anställningsförhållandets upphörande anmälas med varje anmälan om utbetalning av slutlön.

Anmäl slutlönen med det inkomstslag som motsvarar inkomsten, t.ex. Tidlön (201).

Slutlönen omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Ange därför inte typ av undantagssituation för försäkring i anmälan om löneuppgifter. Om slutlönen emellertid innehåller rater som inte avser inkomst som omfattas av arbetspensionsförsäkringsavgiften, ska anmälas genom att man för inkomstslaget lämnar försäkringsuppgiften ”Underställd arbetspensionsförsäkringsavgift: Nej”.

Om beloppet av slutlönen inte är känt

Du kan anmäla till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter uppgiften om att en arbetstagare pensioneras, även om beloppet av arbetstagarens slutlön inte ännu är känt. Anmäl uppgifterna om anställningsförhållandets upphörande, men lämna punkten Prestationer som betalats till inkomsttagaren tom.

När beloppet av slutlönen blir känt, anmäl slutlönen till inkomstregistret med en ny anmälan om löneuppgifter. Anmäl i samband med slutlönen även uppgiften om ålderspensioneringen, dvs. start- och slutdatum för anställningsförhållandet.

Om arbetstagaren fortsätter arbeta vid sidan av ålderspensionen

Arbetstagaren kan fortsätta arbeta efter det att hen uppnått åldern för ålderspension. Arbete som utförts vid sidan av ålderspensionen anmäls till inkomstregistret på samma sätt som annat arbete.

Arbetstagaren brukar i regel också försäkras (bortsett en företagare som pensionerar sig och vars FöPL-försäkring upphör, om hen inte tecknar en frivillig försäkring).

Arbetstagaren fortsätter arbeta efter att den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten uppnåtts

Arbetstagaren kan fortsätta arbeta även efter att hen uppnått den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten (68–70 år). Arbetstagaren försäkras inte om den övre åldersgränsen för försäkringsskyldigheten har uppnåtts.

Om arbetstagaren på grund av sin ålder inte omfattas av arbetspensionsförsäkringen eller hens inkomst understiger den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring, ska man på anmälan om löneuppgifter ange Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring) som typ av undantagssituation för försäkring.

I dessa fall behöver man inte anmäla uppgifter om arbetspensionsförsäkringen, såsom arbetspensionsanstaltens bolagskod eller pensionsarrangemangsnummer.

Exempel på anmälningar

Exempel 1: En arbetstagare pensionerar sig. Anställningsförhållandet upphör 30.4.2022. Slutlönen betalas till arbetstagaren under samma dag.

På den sista anmälan om löneuppgifter i april anmäler man följande:

  • anställningsförhållandets start- och slutdatum (30.4.2022)
  • orsakskoden för anställningsförhållandets upphörande: 6 Pensionering.

Exempel 2: En arbetstagare pensionerar sig. Anställningsförhållandet upphör 30.4.2022. Efter det att anställningsförhållandet upphört betalar man 3.5.2022 lön till arbetstagaren för löneutbetalningsperioden 10.4–23.4.2022. Dessutom betalar man lön 17.5.2022 för löneutbetalningsperioden 24.4–6.5.2022.

För att de löner som betalats till arbetstagaren ska beaktas i den ålderspension som beviljas till hen, ska man anmäla följande på båda anmälningar om löneuppgifter:

  • anställningsförhållandets start- och slutdatum (30.4.2022)
  • orsakskoden för anställningsförhållandets upphörande: 6 Pensionering.
Sidan har senast uppdaterats 21.12.2022