Arbetslöshetsförsäkring

En arbetsgivare ska betala en arbetslöshetsförsäkringspremie, om de sammanlagda löner som arbetsgivaren betalar till arbetstagarna överstiger 1 400 euro per kalenderår.

Premien betalas till Sysselsättningsfonden och utgörs av arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien ska inte anmälas till inkomstregistret.

Anmäl till inkomstregistret arbetslöshetsförsäkringspremien som du tagit ut för arbetstagarens lön

Anmäl arbetslöshetsförsäkringspremien som du tagit ut för arbetstagarens lön med inkomstslaget Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie (414).

Arbetsgivaren ska alltid innehålla arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen om arbetstagaren är skyldig att betala försäkringspremien.

Om de löner som betalats av arbetsgivaren understiger 1 400 euro, behöver arbetslöshetsförsäkringspremierna inte redovisas till Sysselsättningsfonden. Då behåller arbetsgivaren arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie, men arbetstagaren får ett avdrag för premien i beskattningen.

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie tas ut för lönerna till arbetstagare i åldern 18–64 år

En arbetslöshetsförsäkringspremie tas inte ut för en arbetstagares lön, om arbetstagaren är

  • under 18 år eller över 64 år
  • FöPL-försäkrad eller LFöPL-försäkrad företagare.

Skyldigheten att betala en arbetslöshetsförsäkringspremie granskas separat för varje anställningsförhållande eller tjänsteförhållande. Om en företagare eller en lantbruksföretagare vid sidan om företagsverksamheten har ett lönearbete i en annans tjänst, gäller skyldigheten att betala en arbetslöshetsförsäkringspremie för den lön som företagaren har fått för lönearbetet. 

Om du inte är skyldig att ta ut en arbetslöshetspremie för arbetstagarens lön, ska du i anmälan om löneuppgifter ange typen av undantagssituation för försäkring Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring). Kontrollera samtidigt om några andra försäkringar ska tecknas för arbetstagaren. Exempelvis åldersgränserna varierar för de olika socialförsäkringsavgifterna.

Delägare

Ange Delägare som tilläggsuppgifter om inkomsttagaren i anmälan om löneuppgifter, om inkomsttagaren är en sådan delägare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002). Företagets delägare betalar arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremie till ett lägre belopp än arbetstagarna.

Huruvida en person är delägare eller arbetstagare i ett företag påverkas av personens och hens familjemedlemmars ägarandel, röstetal eller annan beslutanderätt samt personens ställning i företaget eller samfundet.

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet och inte är i ledande ställning, betraktas inkomsttagaren som en delägare, om något av villkoren nedan uppfylls:

  • inkomsttagaren äger minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet
  • inkomsttagaren äger tillsammans med sina familjemedlemmar minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet.

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet i ledande ställning och inte är företagare, kan inkomsttagaren betraktas som en delägare, om ett av villkoren nedan uppfylls:

  • inkomsttagaren äger minst 15 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet
  • inkomsttagaren och hens familjemedlemmar äger tillsammans minst 30 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet.

Företagare är inte skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Därför betraktas FöPL- eller LFöPL-försäkrade företagare inte som delägare.

Läs mer om delägarskap på Sysselsättningsfondens webbplats

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023