Anmälan av uppgifter om arbetspensionsförsäkring till inkomstregistret

Till inkomstregistret anmäls uppgifter som hänför sig till pensionsförsäkring samt arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Ange inkomsttagarens pensionsförsäkring

Till inkomstregistret anmäls uppgift om den pensionslag enligt vilken inkomsttagaren har försäkrats. Denna uppgift fastställer vilka andra uppgifter om pensionsförsäkringen som ska anmälas till inkomstregistret.

Alternativen är:

 • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
 • Lantbruksföretagares pensionsförsäkring (LFöPL)
 • Företagarens pensionsförsäkring (FöPL)

En inkomsttagare kan ha endast en giltig arbetspensionsförsäkring. Uppgiften ska anges om man på anmälan anmäler inkomst som utgör grund för arbetspensionsförsäkringen.

Om man inte behöver teckna någon pensionsförsäkring för inkomsttagaren, ska punkten Uppgift om arbetspensionsförsäkring lämnas tom.

Om prestationen betalas till en företagare som saknar försäkringsskyldighet enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare, ska uppgiften Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet anges vid punkten Tilläggsuppgift om inkomsttagaren för prestationer som betalas ut efter 1.1.2020.

En ställföreträdande betalare ska inte ange inkomsttagarens pensionsförsäkring, pensionsanstaltens bolagskod eller pensionsarrangemangnummer, utan dessa anmäls av den egentliga arbetsgivaren. Om ställföreträdande betalaren emellertid tagit ut arbetstagarens pensionsförsäkringsavgift från lönen som hen betalat till arbetstagaren, ska ställföreträdande betalaren anmäla det till inkomstregistret.

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring väljs, om inkomsttagaren är försäkrad på basis av någon av följande:

 • lagen om pension för arbetstagare (ArPL)
 • pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL)
 • lagen om sjömanspensioner
 • lagen om ortodoxa kyrkan
 • pensionsbestämmelsen enligt lagen om Finlands Bank
 • pensionsbestämmelsen enligt Ålands landskapslag.

Om inkomsttagaren är försäkrad enligt arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, ska betalaren anmäla bolagskoden för den arbetspensionsanstalt där hen har försäkrat sina arbetstagare. Betalaren ska även ange pensionsarrangemangsnumret. Pensionsarrangemangsnummer är numret på arbetsgivarens försäkring enligt vilket de uppgifter som anmälts till inkomstregistret förmedlas till rätt pensionsanstalt.

Avdelnings- och pensionsgruppsuppgifter som hänför sig till arbetspensionsförsäkring ska inte anmälas till inkomstregistret.

Anmäl arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift till inkomstregistret

Arbetsgivaren betalar arbetspensionsanstalten ett totalbelopp som inkluderar arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift och arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Endast arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift som tagits ut av inkomsttagaren ska anmälas till inkomstregistret. Beloppet anmälas med inkomstslaget 413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare.

Arbetsgivarens arbetspensionsförsäkringsavgift anmäls inte till inkomstregistret. Arbetspensionsanstalten beräknar arbetsgivarens avgift på basis av de inkomster som anmälts till inkomstregistret.

Det finns ett förvalt värde för varje inkomstslag enligt vilket socialförsäkringsavgifterna betalas. Om inkomsten betalas enligt det förvalda värdet, behöver arbetsgivaren inte ta ställning till socialförsäkringsavgifterna på sin anmälan. Om inkomsten betalas i en situation som avviker sig från det förvalda, ska arbetsgivaren ange den separata uppgiften Typ av försäkringsuppgift för inkomstslaget.

Om inkomsttagaren inte behöver försäkras t.ex. p.g.a. ålder, ska detta anmälas under punkten Uppgift om pensionsförsäkring. I dessa fall behöver man inte ange Typ av försäkringsuppgift separat för varje inkomstslag.

Välj arbetspensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL), om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare. Grunden för lantbruksföretagarnas pensionsförsäkringsavgift utgörs av LFöPL-arbetsinkomst enligt vilken lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skapar pensionsförsäkringsavgifter. LFöPL-arbetsinkomst ska inte anmälas till inkomstregistret, men lön som betalas till en lantbruksföretagare ska anmälas.

Om du anmäler lön som betalats för en lantbruksföretagare eller hens familjemedlemmar, ska man på varje anmälan om löneuppgifter även ange LFöPL-försäkring som uppgift om arbetspensionsförsäkring. Utan denna uppgift kan sjukförsäkrings- och pensionsförsäkringsavgifterna av misstag påföras två gånger.

Om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL), ska pensionsarrangemangnummer inte anmälas.

Lön som betalats för lantbruksföretagare:

 • Lönen anmäls normalt till inkomstregistret med inkomstslag (t.ex. Tidlön).
 • Som uppgift om pensionsförsäkring anmäls LFöPL.
 • Därtill ska man anmäla Typ av undantagssituation för försäkring:
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Obs! Typ av undantagssituation för försäkring ska inte anmälas för sjukförsäkringen.

Välj arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL), om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare. Grunden för företagarnas pensionsförsäkringsavgift utgörs av FöPL-arbetsinkomst enligt vilken pensionsanstalten beräknar pensionsförsäkringsavgifterna. FöPL-arbetsinkomst ska inte anmälas till inkomstregistret, men lön som betalas till en företagare ska anmälas.

Om du anmäler lön till en företagare eller hens familjemedlemmar, ska man på varje anmälan om löneuppgifter även ange FöPL-försäkring som uppgift om arbetspensionsförsäkring. Utan denna uppgift kan sjukförsäkrings- och pensionsförsäkringsavgifterna av misstag påföras två gånger.

Om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (FöPL), ska pensionsarrangemangnummer inte anmälas.

Lön som betalas för företagare:

 • Lönen anmäls normalt till inkomstregistret med inkomstslag (t.ex. Tidlön).
 • Som uppgift om pensionsförsäkring anmäls FöPL.
 • Därtill ska man anmäla Typ av undantagssituation för försäkring:
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
  • Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Obs! Typ av undantagssituation för försäkring ska inte anmälas för sjukförsäkringen

Om inkomsttagaren inte omfattas av Finlands socialskydd eller betalaren av någon annan anledning inte är skyldig att försäkra inkomsttagaren, ska detta anmälas till inkomstregistret.

Man behöver inte teckna en pensionsförsäkring för arbetstagaren, om:

 • inkomsttagaren inte står i ett anställningsförhållande
 • lönen som betalats till arbetstagaren per månad är under den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring (65,26 euro/mån. år 2023),
 • arbetstagaren har inte fyllt 17 år eller har fyllt 68 år,
 • arbetstagaren omfattas inte av Finlands socialskydd.

Om någon pensionsförsäkring inte behöver tecknas för arbetstagaren, lämna punkten Uppgift om arbetspensionsförsäkring tom och ange som typ av undantagssituation för försäkring Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring). Kontrollera samtidigt om några andra försäkringar ska tecknas för arbetstagaren. T.ex. åldersgränserna varierar för de olika socialförsäkringsavgifterna.

Typ av undantagssituation för försäkring gäller alltid hela anmälan, varför man inte behöver ta ställning till försäkringsavgifterna vid anmälan av inkomster.

Uppgiften Ingen försäkringsskyldighet anmäls i inkomstregistrets e-tjänst under punkten Undantagssituationer för försäkring.

Läs mer: Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande

Arbetsgivarens separata anmälan och uppgifter om pensionsförsäkring

Uppgifterna om pensionsförsäkring ska anges på arbetsgivarens separata anmälan då man har angett uppgiften Ingen lönebetalning på anmälan. Uppgiften Ingen lönebetalning anges endast av regelbundna arbetsgivare, dvs. arbetsgivare som har införts i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister.

Frivillig arbetspensionsförsäkring i Finland

En finländsk arbetsgivare kan teckna en frivillig arbetspensionsförsäkring till en arbetstagare som arbetar utomlands även om arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd eller arbetsgivaren inte är skyldig att försäkra arbetstagaren. Med en frivillig arbetspensionsförsäkring kan man inte försäkra arbetstagare som arbetar i Finland.

Till inkomstregistret anmäls uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring). Som uppgift om arbetspensionsförsäkring anges Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring samt arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnummer.

Sidan har senast uppdaterats 10.2.2020