Anmälan av sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret

Sjukförsäkringsavgiften består av arbetstagarens sjukförsäkringsavgift och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift bestäms utgående från de löner som omfattas av sjukförsäkringsavgiften och som betalats till inkomsttagarna. Arbetsgivaren anmäler totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och de avdrag som ska göras på det till inkomstregistret en gång i månaden med arbetsgivarens separata anmälanLäs mer om arbetsgivarens separata anmälan

Företagare: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift bestäms utgående från den lön som betalas ut till företagaren. Sjukförsäkringsavgiften anmäls till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan. I anmälan om löneuppgifter får sjukförsäkringsavgiftsskyldigheten inte upphävas med uppgiften Undantagssituation för försäkring.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas emellertid inte för den lön som betalas ut till en företagare, om företagaren enligt företagares eller lantbruksföretagares pensionslag inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring till exempel på grund av låga inkomster eller företagares ålder.

Hushåll: Om ett hushåll under ett kalenderår betalar en inkomsttagare högst 1 500 euro i lön, behöver det inte betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift eller lämna in arbetsgivarens separata anmälan. 

Löner som befriats från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift behöver inte betalas, om inkomsttagaren

  • inte omfattas av Finlands socialskydd
  • är under 16 eller över 67 år
  • är en företagare som inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring.

I dessa fall ska man till inkomstregistret anmäla Typ av undantagssituation för försäkring. Uppgiften anmäls i inkomstregistrets e-tjänst under punkten Undantagssituationer för försäkring.

Arbetsgivaren saknar försäkringsskyldighet

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas för löner som betalats ut till arbetstagare som är 16–67 år gamla. Om inkomsttagaren är yngre eller äldre än detta eller om företagaren inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring, ska man till inkomstregistret anmäla Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Inkomsttagaren omfattas inte av socialskyddet i Finland

Om inkomsttagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, ska inte någon sjukförsäkringsavgift tas ut eller arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas för de inkomster som betalats ut till inkomsttagaren. T.ex. en inkomsttagare som arbetar i Finland omfattas inte av socialskyddet i Finland, om man på basis av EU:s socialskyddsförordning tillämpar något annat lands lagstiftning på inkomsttagaren och hen har ett A1-intyg. I dessa fall ska man till inkomstregistret anmäla uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring: Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Läs mer om undantagssituationer för försäkring och internationella situationer

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift ingår i förskottsinnehållningen. Arbetsgivaren tar alltså inte ut någon sjukförsäkringsavgift från arbetstagarens lön och anmäler inte någon sjukförsäkringsavgift till inkomstregistret.

Arbetsgivaren ska emellertid ta ut en sjukförsäkringsavgift, om den löneinkomst som betalas till en begränsat skattskyldig arbetstagare är källskattepliktig och arbetstagaren är försäkrad i Finland. I dessa fall ska arbetsgivaren anmäla till inkomstregistret den sjukförsäkringsavgift som hen tagit ut med inkomstslaget Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift (412)Läs mer om internationella situationer.

Företagare: Skatteförvaltningen beräknar den försäkrades sjukförsäkringspremie på basis av den LFöPL- och FöPL-arbetsinkomst som försäkringsbolaget bekräftat.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2021