Beskattning i fråga om persontransport genom crowdsourcing

Diarienummer
A107/200/2015
Giltighet
- 30.6.2018

Upphävd

Beskrivning av ärendet

Ett företag som förmedlar persontransporttjänster erbjuder också dessa tjänster i Finland. Företaget har gett ut en app till mobila enheter via vilken företaget förmedlar beställningen från beställaren av transport till den som tillhandahåller transporttjänsten. Genom företagets app har t.ex. privatpersoner börjat erbjuda transporttjänster med sina privatbilar som hör till hushållet.

I offentligheten har det diskuterats om lagligheten av denna verksamhet eftersom det för yrkesmässig persontransport krävs tillstånd i Finland. Enligt 4 § i mom. i lagen om taxitrafik (217/2007) krävs det taxitillstånd för yrkesmässig transport av personer.

Skatteförvaltningen har mottagit frågor om skattebehandlingen av dylik verksamhet.  Därför har Skatteförvaltningen samlat i detta ställningstagande svar på några av de viktigaste beskattningsfrågorna som gäller denna verksamhet.

Skatteförvaltningens har inte behörighet att ta ställning till om det i detta fall eller i något annat fall är fråga om yrkesmässig persontransportverksamhet för vilken förutsätts taxitillstånd eller om icke-yrkesmässig persontransportverksamhet. Nedan har tagits ställning till beskattningen i fråga om persontransport genom crowdsourcing med antagandet att denna verksamhet inte är yrkesmässig persontransportverksamhet som det krävs tillstånd för.

Ställningstagande

Beskattning av inkomst från icke-yrkesmässig persontransport genom crowdsourcing

Icke-yrkesmässig persontransportverksamhet som en fysisk person utövar är till sin natur typiskt så pass småskalig och tillfällig verksamhet att den i beskattningen inte kan betraktas som näringsverksamhet. Därför behandlas verksamheten i beskattningen enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1535/1992).

Enligt 29 § i inkomstskattelagen är skattepliktig inkomst, med de begränsningar som anges i den lagen, den skattskyldiges alla inkomster i pengar eller förmåner i pengars värde. Därför betraktas inkomst som en fysisk person fått från icke-yrkesmässig persontransportverksamhet som bedrivits utan taxitillstånd som skattepliktig inkomst.

Inkomst från icke-yrkesmässig persontransportverksamhet som en fysisk person utövar är inte inkomst som influtit av egendom, varför den inte anses vara kapitalinkomst som avses i 32 § i inkomstskattelagen utan förvärvsinkomst enligt 61 § i samma lag.

Avdrag från skattepliktig inkomst

Enligt 29 § 2 mom. i inkomstskattelagen har den skattskyldige rätt att från sin inkomst dra av utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande (naturliga avdrag). Med stöd av 31 § 4 mom. i inkomskattelagen får man i regel drav av i beskattningen endast utgifterna för förvärv av skattepliktig inkomst. I samma punkt nämns också att den skattskyldiges levnadskostnader inte är avdragbara utgifter.

Icke-yrkesmässig persontransportverksamhet bedrivs vanligen med tillgångar som hör till privathushållet. Utgifterna i förvärvsverksamheten får dras av endast till den del som de hänför sig till inkomstförvärvet. I icke-yrkesmässig persontransportverksamhet är kostnaderna som hänför sig till inkomstförvärvet huvudsakligen driftskostnader för bil vilka kan beräknas enligt de kilometerkostnader som fastställs för varje skatteår i Skatteförvaltningens harmoniseringsanvisningar.

Enligt harmoniseringsanvisningen för 2014 dras resekostnader för tillfällig arbetsresa av enligt faktiska kostnader. I brist på annan utredning är avdraget för användning av egen bil 0,25 €/km (Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2014) och för bruksförmånsbil 0,13 €/km (Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014).

Icke-yrkesmässig persontransportverksamhet är i regel verksamhet i så pass liten skala att utgifterna från den inte kan dras av från övriga inkomster och förlust inte fastställas på grund av verksamheten. Icke-yrkesmässig persontransportverksamhet är inte näringsverksamhet, varför person som bedriver verksamheten inte har avdragsrätt utöver det vanliga enligt 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

Verkställande av förskottsinnehållning

I förskottsuppbörden är ersättningar för persontransporttjänster arbetsersättning enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996). Person som köper en icke-yrkesmässig persontransporttjänst ska därför ta ut förskottsinnehållning på den betalda ersättningen för transporttjänsten.

Icke-yrkesmässig persontransportverksamhet bedrivs inte i så stor skala att den kunde anses som sådan masstjänst för vilken man inte behöver verkställa förskottsinnehållning på ersättningarna.

På transporttjänst som en fysisk person har köpt kan man tillämpa 13 § i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996). Fysiska personer är inte skyldiga att verkställa förskottsinnehållning om betalningen inte årligen överstiger 1 500 euro till samma utövare av persontransporttjänst och den inte ansluter sig till betalarens näringsverksamhet eller annan förvärvsverksamhet hos betalaren. Detta leder till att man i flesta fall inte behöver verkställa förskottsinnehållning på ersättningen för icke-yrkesmässig persontransportverksamhet.

Icke-yrkesmässig persontransportverksamhet bedrivs vanligtvis i så liten skala att utövarna inte behöver antecknas i förskottsuppbördsregistret. Förskottsskatt fastställs dock för vinst från verksamheten.

Kostnadsersättningar

Resekostnadsersättningar som arbetsgivaren betalar till löntagaren är skattefria under förutsättningarna i 71 § inkomstskattelagen. Dylika kostnader kan exempelvis vara kostnader för resor.

Om förskottsinnehållningens storlek på resekostnadsersättningar som arbetsgivaren betalat finns bestämmelser i 15 § i förordningen om förskottsuppbörd. För betalning av ersättningar till löntagaren utan att verkställa förskottsinnehållning förutsätts att löntagaren framställer en utredning (reseräkning) till arbetsgivaren för betalning av ersättningar. Av reseräkningen ska framgå resans ändamål, destination, vid behov reserutten, resesättet, tidpunkten då resan börjat och avslutats samt, i fråga om utlandsresor, uppgifter om det land eller det område där resedygnet utomlands har slutat. Till reseräkningen ska bifogas verifikationer eller annan utredning enligt vilka arbetsgivaren betalar ersättning till löntagaren.

Arbetsgivaren ersätter löntagaren också för transporttjänst som köpts av person som bedriver icke-yrkesmässig persontransportverksamhet för arbetsresa om löntagaren framställer en reseräkning inklusive verifikationer eller utredning som motsvarar förutsättningarna i lagen.

Olaglig persontransportverksamhet och förverkande av vinning av brott

Den som bedriver yrkesmässig persontrafik utan taxitillstånd ska för olovligt bedrivande av taxitrafik dömas till böter eller fängelse i högst sex månader enligt 28 § 1 mom. i lagen om taxitrafik. I en sådan situation kan person som bedrivit verksamheten förlora de beskattade inkomsterna från verksamheten till staten som förverkande av vinning av brott.

I ett dylikt fall kan beskattningen av en person som bedrivit persontransportverksamhet på begäran rättas till förmån för personen inom tidsfristen i 64 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Då kan från personens beskattningsbara inkomst dras av det belopp som betalats till staten för förverkande av vinning av brott. På motsvarande sätt ska man av utgifterna som dragits av från inkomsterna stryka de utgifter som hänför sig till de förverkade inkomsterna i form av vinning av brott.

Momsbeskattning

Persontransport är för chaufförer momsbelagd verksamhet och den tillämpade skattesatsen är 10. Om gränsen för verksamhet i liten skala 8 500 euro (10 000 euro fr.o.m. 1.1.2016) överskrids under redovisningsperioden, ska den skattskyldige registrera sig i registret över momsskyldiga. Läs närmare: Momsbeskattning


Ledande skattesakkunnig Sami Varonen

Överinspektör Janne Myllymäki