Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014

Har getts
2.1.2014
Diarienummer
A195/200/2013
Giltighet
Tills vidare


Skatteförvaltningen har med stöd av 73 § och 75 § 2 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), av dem 73 § 1 mom. och 75 § 2 mom. sådana de lyder i lag 504/2010 och 73 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1246/2013, beslutat:

1 §

Grunderna för och beloppen av resekostnadsersättningar som skall betraktas såsom skattefria vid beskattningen för år 2014 är de som nämns nedan i detta beslut.

2 §

Såsom resekostnader anses de utgifter skattskyldig haft för arbetsresa i Finland eller utomlands.

3 §

Med arbetsresa avses resa, som löntagare för utförande av till arbetet hörande uppgifter tillfälligt företar till särskild plats för arbetets utförande utanför den egentliga arbetsplatsen. Har löntagare på grund av arbetets art ingen egentlig arbetsplats, anses såsom arbetsresa resa som löntagare tillfälligt företar i arbetet från sin bostad till särskild plats för arbetets utförande.

Såsom arbetsresa betraktas en resa till arbetsstället också då:

  1. arbetsstället finns på ett annat ställe än egen arbetsgivares driftställe eller på ett driftställe för ett samfund som hör till samma intressesfär med arbetsgivaren i fråga;
  2. arbetet är tillfälligt på sätt som avses i 72a § i ISL;
  3. arbetsstället ligger på över 100 kilometers avstånd från den skattskyldiges bostad och
  4. den skattskyldige har på grund av resan som företagits till arbetsstället övernattat i tillfällig inkvartering som är nödig på grund av arbetsställets belägenhet.

Såsom arbetsresa anses inte löntagares resa mellan bostad och den egentliga arbetsplatsen och ej heller veckosluts- eller andra motsvarande resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället som gjorts under arbetskommendering.

Inom områden, där särskild plats för arbetets utförande till följd av arbetets för området kännetecknande kortvarighet ofta växlar, anses daglig resa mellan bostad och särskild plats för arbetets utförande utgöra resa som endast berättigar till resekostnadsersättning avsedd i 7, 8 och 9 §, om löntagaren inte har egentlig arbetsplats. Löntagare är likväl berättigad till måltidsersättning som avses i 14 §, om han inte har möjlighet att utnyttja av arbetsgivaren anordnad arbetsplatsmåltid på särskild plats för arbetets utförande eller i dess omedelbara närhet.

4 §

Om arbetstagaren företar en resa till en sekundär arbetsplats för att där utföra sina arbetsuppgifter och resan företas på annat sätt än vad som anges i 3 § 1 och 2 mom., berättigar denna resa endast till en sådan färdkostnadsersättning som avses i 7, 8 och 9 § samt till en sådan logiersättning som avses i 16 §. Som sekundär arbetsplats betraktas ett ordinarie verksamhetsställe för arbetsgivaren eller ett samfund som hör till samma intressesfär som arbetsgivaren, om det är beläget på en annan ort eller i en annan stat än den egentliga arbetsplats som skall betraktas som arbetstagarens primära arbetsplats.

Resor mellan den bostad som arbetstagaren är tvungen att använda sig av till följd av den sekundära arbetsplatsens belägenhet och den sekundära arbetsplatsen betraktas inte som resor som berättigar till ovan i 1 mom. nämnd färdkostnadsersättning.

5 §

Med egentlig arbetsplats avses plats där löntagaren arbetar stadigvarande. Har löntagare på grund av arbetets rörlighet ingen sådan plats där han stadigvarande arbetar, anses såsom egentlig arbetsplats den plats där han avhämtar arbetsorder, förvarar arbetsplagg, redskap och material vilka han använder i arbetet, eller annan i fråga om arbetets utförande motsvarande plats.

6 §

Med resedygn avses en tidsperiod om högst 24 timmar, som börjar då löntagaren beger sig på arbetsresa från sin arbetsplats eller sin bostad. Resedygnet slutar då löntagaren från sin arbetsresa återvänder till sin arbetsplats eller sin bostad.

7 §

Med färdkostnadsersättning för arbetsresa avses ersättning för rese-, plats- och sovplatsbiljetter samt andra med dem jämförliga till det egentliga resandet hörande oundgängliga kostnader.

Såsom färdkostnadsersättning anses även ersättning för transporterande av arbetsredskap och andra sådana föremål, som löntagaren måste föra med sig.

8 §

Maximibeloppet för resekostnadsersättning som erläggs för arbetsresa som löntagaren företagit med annat fordon än det som han äger eller innehar, är samma som det som framgår ur verifikat eller annan tillförlitlig utredning som trafikidkare givit och som löntagaren visar att han betalt för sina resekostnader.

9 §

Maximibeloppen för färdkostnadsersättningar för arbetsresa som löntagaren företagit med fordon som han äger eller innehar är:

Fordon Ersättningens maximibelopp
bil

43 cent per kilometer, som höjs med

  • 7 cent per kilometer för transport av släpvagn kopplad till bilen
  • 11 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad husvagn
  • 21 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter transporterande av en till bilen kopplad raststuga eller motsvarande tung last
  • 3 cent per kilometer för transport i bilen av sådana maskiner eller andra föremål, vilka väger över 80 kilo eller är skrymmande
  • 3 cent per kilometer, om löntagaren till följd av åligganden i arbetet     transporterar hund i bilen
  • 9 cent per kilometer, när arbetets utförande förutsätter bilfärder längs skogsbilvägar eller på andra för annan trafik avstängda vägbyggnadsarbetsplatser,  för frågavarande kilometrars del
motorbåt, högst 50 hk 78 cent per kilometer
motorbåt, över 50 hk  113 cent per kilometer
snöskoter 106 cent per kilometer
terränghjuling 100 cent per kilometer
motorcykel 33 cent per kilometer
moped 17 cent per kilometer
annat fordon 10 cent per kilometer

Om i fordon som löntagare äger eller innehar reser även andra personer, vilkas befordran åligger arbetsgivaren, höjs de i 1 mom. avsedda ersättningarnas maximibelopp med 3 cent per kilometer för varje medföljande person.

Om löntagare, som har en i skatteförvaltningens beslut om beräkningsgrunder för naturaförmåner avsedd förmån att använda bil, använder sådan bil för arbetsresa och själv betalar bränslekostnaderna som förorsakas av resan, är maximibeloppet av bränslekostnaderna som skall ersättas honom 13 cent per kilometer.

10 §

Med dagtraktamente avses måttlig ersättning för de ökningar av måltids- och andra levnadskostnader som arbetsresan förorsakar den skattskyldige. Till dagtraktamente räknas inte ersättning för resande eller logi.

11 §

Erläggandet av dagtraktamente förutsätter, att den särskilda platsen för arbetets utförande ligger på längre än 15 kilometers avstånd antingen från löntagarens egentliga arbetsplats eller bostad, beroende på från vilketdera ställe resan företagits. Den särskilda platsen för arbetets utförande skall dessutom ligga på längre än 5 kilometers avstånd både från den egentliga arbetsplatsen och bostaden.

12 §

Beroende på arbetsresans varaktighet är maximibeloppen för dagtraktamente följande:

Arbetsresans varaktighet Dagtraktamentets maximibelopp
euro
över 6 timmar (partiellt dagtraktamente) 18
över 10 timmar (heldagtraktamente) 39
då resetiden överstiger det sista fulla resedygnet  
- med minst 2 timmar 18
- med mer än 6 timmar 39

Erhåller löntagaren under något resedygn fri eller i biljettpriset ingående kost, är maximibeloppet för dagtraktamente hälften av beloppen enligt 1 mom. Med fri kost avses i fråga om heldagtraktamente två och i fråga om partiellt dagtraktamente en fri måltid.

13 §

Maximibeloppen för dagtraktamente för arbetsresa utomlands är följande:

Land eller område Dagtraktamentets maximibelopp euro
Afghanistan 51
Albanien 51
Algeriet 66
Amerikas Förenta Stater   63
     New York, Los Angeles, Washington 69
Andorra 58
Angola 97
Antigua och Barbuda 71
Argentina 46
Armenien 47
Aruba 45
Australien   63
Azerbajdzjan 67
Azorerna 59
Bahamas 67
Bahrain 65
Bangladesh 48
Barbados 57
Belgien 61
Belize 39
Benin 44
Bermuda 64
Bhutan 34
Bolivia 34
Bosnien och Hercegovina   50
Botswana 38
Brasilien 64
Britannien 68
    London och Edinburgh 72
Brunei 38
Bulgarien 51
Burkina Faso 38
Burundi 39
Centralafrikanska republiken   40
Chile 51
Colombia 56
Cooköarna     62
Costa Rica 48
Curaçao 40
Cypern 61
Danmark 68
Demokratiska republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) 65
Djibouti 54
Dominica 47
Dominikanska republiken 51
Ecuador 48
Egypten 51
Elfenbenskusten 71
El Salvador   44
Eritrea 39
Estland 51
Etiopien 40
Fiji 43
Filippinerna 50
Frankrike 66
Färöarna 53
Förenade Arabemiraten 64
Gabon 71
Gambia 37
Georgien 47
Ghana 44
Grekland 60
Grenada 56
Grönland 53
Guadeloupe 50
Guatemala 44
Guinea 50
Guinea-Bissau 35
Guyana 36
Haiti 47
Honduras 41
Indien 43
Indonesien 42
Irak 56
Iran 41
Irland 66
Island 65
Israel 71
Italien 64
Jamaica 48
Japan 71
Jemen 54
Jordanien 69
Jungfruöarna (USA) 40
Kambodja 47
Kamerun 48
Kanada 66
Kanarieöarna 60
Kap Verde 42
Kazakstan 62
Kenya 52
Kina 64
    Hongkong 66
    Macao 62
Kirgizistan 46
Komorerna 44
Kongo (Kongo-Brazzaville) 49
Korea, Demokratiska folkrepubliken (Nordkorea) 65
Korea, Republiken (Sydkorea) 77
Kosovo 45
Kroatien 60
Kuba 50
Kuwait 62
Laos 41
Lesotho 34
Lettland 51
Libanon 63
Liberia 44
Libyen 53
Liechtenstein 69
Litauen 50
Luxemburg 64
Madagaskar  37
Madeira 58
Makedonien 51
Malawi 50
Malaysia 51
Maldiverna 50
Mali   41
Malta 62
Marocko 61
Marshallöarna 49
Martinique 52
Mauretanien 48
Mauritius 48
Mexiko 57
Mikronesien 45
Moçambique 47
Moldavien 45
Monaco 67
Mongoliet 42
Montenegro 53
Myanmar (Burma) 50
Namibia 36
Nederländerna 65
Nepal 35
Nicaragua 40
Niger 45
Nigeria 71
Norge 69
Nya Zeeland 60
Oman 57
Pakistan 35
Palau 55
Palestinska området 60
Panama 48
Papua Nya Guinea 57
Paraguay 34
Peru 53
Polen 56
Portugal 60
Puerto Rico 48
Qatar 60
Rwanda 36
Rumänien 55
Ryssland 56
    Moskva   70
    Petersburg   64
Saint Kitts ja Nevis 58
Saint Lucia 74
Saint Vincent och Grenadinerna 69
Salomonöarna 45
Samoa 46
San Marino 55
São Tomé och Príncipe 55
Saudiarabien 62
Schweiz   74
Senegal 49
Seychellerna 74
Serbien 57
Sierra Leone 44
Singapore 63
Slovakien 57
Slovenien 57
Somalia 50
Spanien 62
Sri Lanka 40
Sudan 59
Suriname 42
Swaziland 36
Sverige 66
Sydafrika 48
Sydsudan 54
Syrien 49
Tadzjikistan  46
Taiwan 55
Tanzania 41
Tchad 51
Thailand 56
Tjeckien  57
Togo 48
Tonga 42
Trinidad och Tobago 70
Tunisien 54
Turkiet 54
    Istanbul 56
Turkmenistan 58
Tyskland   61
    Berlin  61
Uganda 37
Ukraina 53
Ungern 56
Uruguay 48
Uzbekistan 48
Vanuatu 53
Venezuela 58
Vietnam 50
Vitryssland 50
Zambia 52
Zimbabwe 45
Österrike   62
Östtimor   44
Land, som inte nämnts särskilt 42

Dagtraktamente räknas enligt resedygn. Resedygnet är 24 timmar räknat från arbetsresans början eller från det föregående resedygnets slut.

Maximibeloppet för dagtraktamente fastställs enligt det land eller område där resedygnet utomlands slutar. Slutar resedygnet ombord på fartyg eller flygplan, fastställs dagtraktamentet enligt det land eller område, varifrån fartyget eller flygplanet senast avgått eller i fråga om avgång från Finland, där det först anländer.

Vid återresa till Finland har löntagaren rätt till hälften av det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet, om den till arbetsresan använda tiden överskrider med mer än två timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån.

Överskrider den till arbetsresan använda tiden med mer än tio timmar det sista fulla resedygnet som utgått på sista utländska territorium eller ombord på fartyg eller flygplan som avgått därifrån, har löntagaren rätt till det utlandsdagtraktamente som betalats för det senaste resedygnet. Maximibeloppet för dagtraktamente vilket betalas för resedygn eller del därav, som börjat efter ankomsten till hemlandet, fastställs enligt 12 §.

Löntagaren är berättigad till dagtraktamente som fastställts för vederbörande land, om utlandsarbetsresa varat minst 10 timmar. Ifall den totala tid, som använts till arbetsresan är under 10 timmar erläggs dagtraktamente i enlighet med stadgandena om resor i hemlandet och till motsvarande belopp.

Har löntagaren under något resedygn erhållit kostnadsfri eller i biljettpriset eller i hotellrummets grundpris ingående kost, utbetalas dagtraktamente nedsatt med 50 procent. Med fri kost avses i fråga om utrikesdagtraktamente två fria måltider.

Då arbetsresa företas utanför finskt territorium så, att arbetet för i Finland befintlig arbetsgivares räkning utförs under exceptionella förhållanden och löntagaren återvänder till finskt territorium till natten, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan enligt 12 §, är maximibeloppet för ersättning som erläggs för arbetsresan med avvikelse från 1 mom. 18 euro.

14 §

Erläggandet av måltidsersättning förutsätter att dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan och att löntagaren inte till följd av arbetets art har möjlighet att under sin måltidsrast inta sin måltid på sitt vanliga måltidsställe. Måltidsersättningens maximibelopp är 9,75 euro.

Måste löntagaren under arbetsresan inta måltider två gånger utanför sitt vanliga måltidsställe, och dagtraktamente inte erläggs för arbetsresan är måltidsersättningens maximibelopp 19,50 euro.

15 §

Maximibeloppet för logiersättning, som erläggs för arbetsresa utöver dagtraktamente, är det belopp, som av härbärgeringsrörelse utfärdat verifikat eller annan tillförlitlig utredning utvisar.

16 §

Maximibeloppet för logiersättning på grund av resa som företas till en sekundär arbetsplats uppgår till det belopp som utvisas av det av förplägningsrörelsen erhållna kvittot eller till ett belopp som kan anses vara skäligt på basis av tillbudsstående tillförlitlig utredning.

17 §

Erläggandet av nattresepenning förutsätter, att av till dagtraktamente berättigande resedygn minst 4 timmar infaller under tiden mellan kl. 21.00–07.00 och att arbetsgivaren inte ordnar kostnadsfritt logi för löntagaren och inte heller erlägger logiersättning eller ersättning för sovplats. Nattresepenningens maximibelopp är 12 euro.

18 §

Vad ovan bestämts om ersättning av resekostnader, tillämpas även på ersättningar som i lag stadgats såsom skattefria och som betalas till skattskyldiga som får sjöarbetsinkomst.

19 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2014. Detta beslut tillämpas på arbetsresa eller en del därav som företas under år 2014.

Helsingfors den 2 januari 2014

Vid förhinder för generaldirektören
Strategidirektör Arto Pirinen

Ledande sakkunnig Kari Aaltonen

Bilaga: Utlandsdagtraktamenten/definiton av områden (pdf)Sidan har senast uppdaterats 2.1.2014