Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Punktskatt på läskedrycker

Giltighet
- 30.6.2021

Anvisningen har upphävts. Anvisningen motsvarar inte längre den ändrade lagstiftningen.

Uppbörden av punktskatt på sötsaker och glass har upphört 31.12.2016. Den allmänna tiden för ändringssökande och efterbeskattning är dock tre år. Återbäringsansökningar ska också lämnas inom tre år från att grunden för återbäringen har uppstått. Begäran om omprövning eller återbäringsansökan ska skickas för punktbeskattning till Skatteförvaltningen.

Punktskatt på läskedrycker har tagits ut redan länge. Från och med år 2017 omfattas inte längre icke-smaksatta växtbaserade drycker samt isbitar av skatten. Beskattningen av läskedrycker grundar sig på de tulltariffnummer som har använts inom tullbeskattningen. Skatten grundar sig på lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010).

Obs! Skattebeloppen som anges i denna anvisning är sådana som är i kraft 1.1.2017 och de kan ändras i samband med lagändringar. Skatteförvaltningen meddelar om eventuella ändringar men det är på kundens ansvar att kontrollera att gällande skattebelopp används vid deklarering.

Punktskattepliktiga produkter

Skattebelagda produkter är de produkter som har listats i punktskattetabellen som finns som bilaga till lagen. Produkterna som nämns i tabellen är drycker som kan avnjutas som sådana (till exempel läskedrycker, mineralvatten samt frukt-, bär- och grönsakssaft), produkter i flytande form som är lämpliga för användning vid tillverkning av läskedrycker (till exempel saftkoncentrat), dryckesingredienser i fast form, cider med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent samt öl med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent.

Punktskatten på läskedrycker har två nivåer. Skattenivån för läskedrycker som innehåller mer än 0,5 procent socker är högre än skattenivån för s.k. sockerfria läskedrycker som innehåller högst 0,5 procent socker.

Lagen tillämpas inte på vissa produkter med tulltariffnummer 2106 eller 2202, t.ex. livsmedel för speciella medicinska ändamål, modersmjölksersättning, tillskottsnäring, barnmat, bantningspreparat, kosttillskott och läkemedel, om de uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen som hänför sig till dessa. De livsmedel för särskilda ändamål som till sammansättningen inte uppfyller ovan nämnda krav omfattas av punktskatten på läskedrycker. De skattepliktiga tulltariffnumren omfattar i regel andra livsmedel för särskilda ändamål, olika energi- och sportdrycker, dryckesingredienser samt energigel.

Fr.o.m. ingången av år 2017 omfattar skatten inte längre sådana till tulltariffnummer 2202 hörande icke-smaksatta växtbaserade drycker som ersätter mjölk. För att dessa produkter ska vara skattefria får deras sockerhalt vara högst 4,8 gram per 100 milliliter dryck. Produkter som innehåller mera socker än 4,8 gram per 100 milliliter eller är smaksatta, omfattas fortfarande av skatten. Med smaksättning avses att till exempel kakao, smakämnen eller frukter har tillsatts i drycken. Att lägga till socker, andra sötningsmedel eller salt räknas inte som smaksättning.

Lagen tillämpas på vatten enligt tulltariffnummer 2201 endast om det har förpackats i minutförsäljningsförpackningar med en volym på högst fem liter.

Skatten ska betalas enligt punktskattetabellen. Skatten fastställs enligt den mängd dryck som tillverkas eller importeras.

Skatt på dryckesförpackningar

Skatt på dryckesförpackningar tas ut på förpackningar för drycker enligt grupp 22 i tulltariffen som är avsedda att drickas. Skattepliktiga är till exempel alla förpackningar för vatten, läskedrycker, saftdrycker, kaffe- och tedrycker, sportdrycker samt andra alkoholfria drycker (lagen om accis på vissa dryckesförpackningar 1037/2004). Skatten på dryckesförpackningar är 51 cent per liter förpackad produkt. Skatt tas ut på alla produkter som inte hör till ett pantbaserat fungerande retursystem.

Det är endast förpackningar som har framställts av vätskekartong som är fria från punktskatt. Till följd av detta tas i allmänhet ingen skatt ut på exempelvis förpackningar för saftdrycker. Punktskatt tas inte heller ut på detaljhandelsförpackningar med en volym på mer än 5 liter. Skattefria är även förpackningar som fylls med dryck precis före försäljningen och vilkas innehåll är avsett att drickas omedelbart efter inköpet. Sådana förpackningar är bl.a. engångsmuggar av papp och plast.

Småproducenter

Småproducenter av läskedrycker, vilkas läskedrycksproduktion är högst 70 000 liter per kalenderår, är befriade från punktskatt. Med mängden avses färdig, utspädd dryck. Om produktionen överskrider 70 000 liter tas punktskatt ut på hela produktionsmängden.

En småproducent ska på begäran visa upp för skattemyndigheten en tillförlitlig utredning av produktionsmängden samt av sin oberoende ställning i förhållande till andra producenter inom samma bransch. Skattefriheten gäller även de småföretag som är verksamma i utlandet. Då är det importören av sötsakerna eller läskedryckerna som har utredningsskyldigheten som gäller tillverkare.

Skattefrihet för småproducenter är ett så kallat statligt stöd. Inom ramen för de minimis-förordningen är det undantagsvis möjligt att till ett företag betala högst 200 000 euro i stöd under tre skatteår. I denna summa ska man beakta den sammanlagda finansieringen i form av de minimis-stöd från alla olika myndigheter under ifrågavarande period. Det exakta beloppet de minimis-stöd ska kunna beräknas vid tidpunkten för beviljandet av stödet. Stödet ska alltså vara "transparent".

På grund av detta måste småproducenter, för att befrias från skatt, anmäla sig till Skatteförvaltningen och lämna uppgifter om sådana andra stöd av mindre betydelse som producenten har fått under de två föregående skatteåren och under pågående skatteår. Anmälningsblanketten finns under blanketterna för punktbeskattning på Skatteförvaltningens webbplats. Skatteförvaltningen fattar ett skriftligt beslut angående stödet till småproducenter.

Förhandsavgörande om punktbeskattningen

Om det är oklart huruvida en produkt är skattepliktig kan man hos Skatteförvaltningen ansöka om ett förhandsavgörande om beskattningen. Ett förhandsavgörande kan inte ges till en sökande som inte själv betalar punktskatten. Således kan ett förhandsavgörande inte ges till exempel till en slutanvändare som köpt den skattepliktiga produkten och eventuellt ansöker om återbetalning av skatten. Något förhandsavgörande ges inte heller om Skatteförvaltningen redan tidigare har tagit ställning till ärendet i samband med beskattningen.

Man kan ansöka om förhandsavgörande med en fritt formulerad ansökan. Det ärende i vilket man söker förhandsavgörande ska specificeras tillräckligt tydligt. Till ansökan ska man bifoga tillräckliga utredningar om produkten och dess egenskaper samt vid behov ett prov för laboratorieundersökningar. För förhandsavgörandet tas en avgift ut enligt finansministeriets förordning.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av nästa kalendermånad efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl.

  • Förhandsavgörande inom punktbeskattningen

Verkställande av beskattningen

Den skattskyldige

Bestämmelser om verkställandet av punktbeskattningen av läskedrycker finns i punktskattelagen. Punktskatt tas ut på lika grunder både på produkter som importeras och på produkter som tillverkas i Finland. Skyldig att betala punktskatt är var och en som i kommersiellt syfte tillverkar eller importerar punktskattepliktiga produkter. Skattskyldiga är också de till vilka skattepliktiga produkter som tillverkats i Finland har levererats, om de inte har använts för skattefritt ändamål. Skattskyldiga enligt punktskattelagen är godkända upplagshavare, registrerade mottagare, skatterepresentanter och andra skattskyldiga.

En godkänd upplagshavare kan tillverka, förädla, lagra, ta emot och avsända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande. Då sker verksamheten i ett skatteupplag, och punktskatten betalas först senare då produkterna frisläpps från lagret för konsumtion. Att verka som godkänd upplagshavare förutsätter tillstånd av Skatteförvaltningen. Tillverkare av punktskattepliktiga produkter ska alltid fungera som godkända upplagshavare. Förutom tillverkare godkänns även tillförlitliga partiaffärer som bedriver regelbunden affärsverksamhet med punktskattepliktiga produkter som godkända upplagshavare.

En registrerad mottagare har tillstånd att i sin affärsverksamhet ta emot punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande. Registrerade mottagare får alltså inte tillverka, lagra eller sända produkter vidare under ett uppskovsförfarande, utan importörer som är registrerade mottagare betalar alltid skatterna per skatteperiod (kalendermånad) för de produkter som de tagit emot. Att verka som registrerad mottagare förutsätter också tillstånd av Skatteförvaltningen.

Som skatterepresentant vid distansförsäljning avses en person som en distansförsäljare i en annan medlemsstat utsett och för vilken skattemyndigheten beviljat rätt att på försäljarens vägnar betala punktskatt för produkter som tagits emot här.

Med distansförsäljning avses försäljning där produkter säljs till en privatperson i en annan medlemsstat så att produkterna avsänds eller transporteras av försäljaren eller för dennas räkning. Sådan försäljning är till exempel postförsäljning och internetförsäljning.

En annan skattskyldig är en person som inte har något tillstånd eller någon registrering som beviljats av Skatteförvaltningen vad gäller punktbeskattning. En oregistrerad skattskyldig är till exempel en distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant, en person som beställt exempelvis sötsaker via en näthandel och själv ordnat transporten av produkterna till Finland eller vem som helst som innehar obeskattade produkter. Andra skattskyldiga är också importörer som sporadiskt importerar skattepliktiga produkter till Finland från ett annat EU-land.

Ansökan om tillstånd

Man ansöker om tillstånd med en blankett som fås på Skatteförvaltningens webbplats samt på kontoren. Till ansökan ska man bifoga de behövliga bilagor och tilläggsutredningar som nämns i anvisningarna. Ansökan ska skickas till Skatteförvaltningen. För tillstånden tas en avgift ut enligt finansministeriets förordning.

Skattedeklaration och betalning av skatt

Godkända upplagshavare påförs skatt för de produkter som frisläppts för konsumtion från skatteupplaget under varje skatteperiod (kalendermånad). Också registrerade mottagare och skatterepresentanter påförs skatt för de produkter som tagits emot varje kalendermånad. Godkända upplagshavare, registrerade mottagare och skatterepresentanter ska lämna in en skattedeklaration med en blankett för varje skatteperiod, senast den 18:e dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. Skatten ska betalas senast den 27:e dagen.

Andra skattskyldiga påförs skatt per varje mottaget produktparti. Sådana sporadiskt skattskyldiga ska lämna in skattedeklarationen inom fyra vardagar efter att produkterna har tagits emot och betala skatten senast inom 10 vardagar från att produkterna har tagits emot. Deklarationstiden på fyra vardagar tillämpas inte, om man vid en granskning eller på något annat sätt upptäcker att produkterna har importerats eller tagits emot i strid med punktskattelagens bestämmelser om beskattning och övervakning.

Tullagstiftningen tillämpas om en oregistrerad skattskyldig, som samtidigt är en kontantkund som avses i tullagen (1466/1994), importerar produkter till Finland från ett område utanför EU. För en sådan kontantkund tas punktskatt ut redan i samband med förtullningen och på beskattningsförfarandet tillämpas även i övrigt bestämmelserna och föreskrifterna om Tullen.

Skattefrihet

Skattefria är de läskedrycker som används för tillverkning av sötsaker, glass och läskedrycker eller för industriell livsmedelstillverkning.

Skattefria är dessutom läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987) eller tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994).

Skattefria är också läskedrycker som används för tillverkning av livsmedel för särskilda näringsändamål som inte omfattas av tillämpningsområdet för ifrågavarande lag.

Under vissa förutsättningar är även produkter som levereras för konsumtion i en annan medlemsstat skattefria. Ytterligare information:

Ytterligare information

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Att beställa varor från utlandet – anvisning för företag och samfund

Deklarationsblanketter för punktbeskattning

Blanketter för ansökan om att bli godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare

Ansökan om återbäring av punktskatt

Punktskatterådgivning, tfn 029 497 155 (9–16.15)

Sidan har senast uppdaterats 1.7.2021