Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Hushållsavdrag i beskattningen

Har getts
1.1.2024
Diarienummer
VH/6647/00.01.00/2023
Giltighet
1.1.2024 - Tills vidare
Bemyndigande
Lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 2 § 2 mom.
Ersätter anvisningen
VH/34/00.01.00/2022, 13.4.2022

Denna anvisning behandlar de allmänna förutsättningar för hushållsavdraget som tillämpas oberoende av naturen av det arbete som berättigar till avdraget. Arbeten som berättigar och inte berättigar till hushållsavdrag har räknats upp i tabellen Tabell om mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

Sedvanligt hushålls-, vård- och omsorgsarbete som berättigar till hushållsavdrag behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Hushållsavdrag för sedvanligt hushålls-, vård- och omsorgsarbete samt för fysioterapi och ergoterapi. Underhålls- och ombyggnadsarbete för bostad eller fritidsbostad behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning Hushållsavdrag för underhålls- och ombyggnadsarbete i bostad samt för arbete på basis av avstående från oljeuppvärmning.

Anvisningen har uppdaterats med anledning av ändringar av 127 a och f § i inkomstskattelagen (1535/1992, ISkL), vilka trädde i kraft 1.1.2024. Det höjda maximibeloppet på 3 500 euro i avdrag för hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete, som infördes 1.1.2022, fortsätter att gälla skatteåret 2024.

Från och med 1.1.2024 kan man för fysioterapi och ergoterapi som ges av en legitimerad fysioterapeut respektive legitimerad ergoterapeut i den skattskyldiges hem eller fritidsbostad få hushållsavdrag på samma sätt som för sedvanligt omsorgs- och vårdarbete. Detta arbete omfattas också av det höjda maximibeloppet på 3 500 euro under skatteåret 2024.

Avsnitt 2.4 i anvisningen har preciserats med anledning av lagändringar som hänför sig till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar. Kapitel 6 har kompletterats med en länk till energiunderstöd år 2023. Till anvisningen har dessutom fogats avsnitt 13.5 Gränssnitt för företags deklaration av hushållsavdrag.

Arbeten som berättigar och inte berättigar till hushållsavdrag har räknats upp i tabellen Tabell om mest frågade arbeten som berättigar till hushållsavdrag.

1 Allmänna principer för hushållsavdraget

Om en skattskyldig låter utföra arbete i sitt hem, kan hen dra av en del av kostnaderna för arbetet på skatten som hushållsavdrag. Trots benämningen hushållsavdrag är det inte fråga om ett hushållsspecifikt avdrag, utan ett individuellt avdrag. Därmed kan t.ex. båda makarna få avdrag, om deras kostnader som berättigar till hushållsavdrag är tillräckligt höga.

Avdragsgillt är normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt fysioterapi och ergoterapi och arbete som innebär underhåll och ombyggnad av den skattskyldiges bostad och fritidsbostad. Kravet på normalitet gäller såväl hushållsarbete som omsorgs- och vårdarbete. Med normalitet avses sådant arbete som normalt utförs till förmån för hemmet och dem som bor där.

Avdrag kan även fås för motsvarande arbeten som utförts i en bostad eller fritidsbostad som används av den skattskyldiges eller dennes makes eller bortgångna makes föräldrar, adoptivföräldrar och fosterföräldrar eller av dessa personers släktingar i rätt uppstigande led eller dessa personers make.

Arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som används av släktingar i nedstigande led berättigar inte till hushållsavdrag. Till exempel föräldrarna kan inte dra av reparationskostnaderna för sina barns bostad, om de inte samtidigt bor i bostaden i fråga.

Om ett hushåll anställer en arbetstagare, kan man dra av 15 % av den utbetalda lönen som hushållsavdrag. Men avdraget är 30 procent av lönebeloppet ifall den skattskyldige antingen låter utföra hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete under skatteåren 2022–2024 eller köper fysioterapi- eller ergoterapitjänster under skatteår 2024 eller avstår från oljeuppvärmning under skatteåren 2022–2027. Därtill kan lönebikostnaderna dras av i sin helhet i alla situationer. Lönebikostnaderna är arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, den obligatoriska arbetspensionsavgiften, olycksfallsförsäkringspremien, arbetslöshetsförsäkringspremien och grupplivförsäkringspremien.

Om arbetet utförs av ett företag eller en företagare som införts i förskottsuppbördsregistret eller ett allmännyttigt samfund, kan man dra av 40 % av arbetets andel, dvs. arbetsersättningen på fakturan. Men avdraget är 60 procent av den fakturerade arbetsandelen, dvs. av arbetsersättningen ifall den skattskyldige antingen låter utföra hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete under skatteåren 2022–2024 eller köper fysioterapi- och ergoterapitjänster under skatteår 2024 eller avstår från oljeuppvärmning under skatteåren 2022–2027. Med arbetsersättning avses en ersättning som betalats för utförande av arbete till en företagare, ett företag eller ett allmännyttigt samfund och som till sin karaktär inte är lön.

Avsikten med hushållsavdraget är att förbättra sysselsättningen genom att sporra hushåll att låta utomstående utföra sådana arbeten som de tidigare själva har utfört. Avsikten har ytterligare varit att främja självständigt underhåll av bostäder och att bekämpa den svarta ekonomin.

2 Hushållsavdrag beviljas endast fysiska personer

Hushållsavdrag beviljas endast fysiska personer. Därmed beviljas avdraget inte t.ex. aktiebolag, allmännyttiga samfund eller övriga juridiska personer eller sammanslutningar. Närings- och jordbruksidkares rätt till hushållsavdrag har behandlats nedan under punkt 5.

Ett dödsbo kan endast få avdraget i beskattningen för den avlidnes dödsår. Då beviljas hushållsavdraget om den avlidne har beställt och betalat för arbetet medan hen ännu var vid liv. Avdraget kan även beviljas, om personen före sin bortgång har gjort en bindande beställning av ett arbete som berättigar till hushållsavdraget och arbetet har påbörjats medan personen ännu var vid liv, men blev inte färdigt före personens död. I dessa fall kan avdraget beviljas även för året efter dödsåret.

2.1 Förskottsuppbördsregistrets betydelse

En av förutsättningarna för hushållsavdrag är att prestationen (arbetsersättningen) för avdragsgillt arbete betalats ut till en mottagare som införts i förskottsuppbördsregistret och idkar inkomstskattepliktig verksamhet (127 b § i inkomstskattelagen, ISkL). Med idkare av inkomstskattepliktig verksamhet avses här att prestationen som hushållet betalat beskattas i betalningsmottagarens inkomstbeskattning. Undantaget här är allmännyttiga samfund som utför sedvanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som är skattefritt i inkomstbeskattningen (se närmare under punkt 2.3 nedan). Betydelsen av förskottsuppbördsregistreringen av företag och företagare har redogjorts mer detaljerat nedan.

2.2 Företaget eller företagaren ska ha införts i förskottsuppbördsregistret

Hushållsavdrag förutsätter att det företag eller den företagare som utfört arbetet har införts i förskottsuppbördsregistret. Betalaren av arbetsersättningen ska därför kontrollera att den sammanslutning, det företag eller den företagare som utför arbetet har införts i förskottsuppbördsregistret. Om företaget eller företagaren vid tidpunkten för betalningen av prestationen inte finns i förskottsuppbördsregistret, ska betalaren även verkställa förskottsinnehållning på betalningen. Hur man kontrollerar att arbetsutföraren är införd i förskottsuppbördsregistret och hushållens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning på en utbetalad prestation behandlas närmare i Skatteförvaltningens anvisning När ett hushåll köper en tjänst från ett företag.

Den som låter utföra arbetet ska i praktiken kontrollera förskottsuppbördsregistreringen av företaget eller företagaren redan när avtalet ingås för att försäkra sig om sin rätt till hushållsavdrag. Det räcker om förskottsuppbördsregistreringen kontrolleras när avtalet ingås om uppdragsavtalet gäller t.ex. en renovering som pågår en viss tid eller annat arbete som pågår en viss tid under högst ett år.

Om arbetet baserar sig på ett uppdragsavtal på över ett år, ska betalaren kontrollera förskottsuppbördsregistreringen minst en gång om året för att förvissa sig om att företaget eller företagaren inte under avtalets giltighetstid avregistrerats från förskottsuppbördsregistret. Om till exempel avtalet har ingåtts 15.04.2021 ska införandet i förskottsuppbördsregistret kontrolleras följande gång senast 15.04.2022. Hushållsavdrag beviljas alltid om övriga förutsättningar för avdraget är uppfyllda för betalningar, om betalningsmottagaren varit införd i förskottsuppbördsregistret vid betalningstidpunkten.

Om det företag eller den företagare som mottar betalningen inte finns med i förskottsuppbördsregistret, beviljas hushållsavdrag överhuvudtaget inte på basis av en arbetsersättning som företaget eller företagaren fakturerat. När arbetsersättning utbetalas till ett företag eller en företagare som inte finns med i förskottsuppbördsregistret är det inte heller sådan lön som kan ge hushållsavdrag. Avdrag beviljas inte heller i de fall där den företagare eller det företag som mottagit betalningen har köpt arbetet som en underentreprenad av en företagare eller ett företag som införts i förskottsuppbördsregistret.

Det är betalarens skyldighet att kontrollera förskottsuppbördsregistreringen. Trots detta kan det företag som utfört arbetet bli skadeståndsskyldigt på basis av konsumentskyddslagen, om det inte informerat sin kund om att företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Högsta domstolen har i sitt beslut (HD 2008:91) ålagt ett renoveringsföretag att till sin kund betala 750 euro i skadestånd för det hushållsavdrag på 1 165 euro som kunden förlorat eftersom företaget inte hade informerat kunden om att det inte var infört i förskottsuppbördsregistret.

2.3 Allmännyttiga samfund

Sedvanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete utfört av ett allmännyttigt samfund berättigar till hushållsavdrag även om samfundet inte har införts i förskottsuppbördsregistret och inte idkar inkomstskattepliktig verksamhet (ISkL 127 b §). Däremot berättigar inte underhålls- och ombyggnadsarbete i en bostad eller en fritidsbostad till avdrag om det allmännyttiga samfundet inte har införts i förskottsuppbördsregistret och det inte utför underhålls- och ombyggnadsarbetet som inkomstskattepliktig verksamhet.

Den som låter utföra arbetet kan inte med säkerhet ta reda på i Företags- och organisationsdatasystemet eller något annat offentligt register huruvida det allmännyttiga samfundet utför det arbete som beställts som inkomstskattepliktig verksamhet. På grund av skattesekretessen kan inte heller Skatteförvaltningen lämna ut sådana uppgifter till uppdragsgivaren. Om den skattskyldige tänker låta ett allmännyttigt samfund utföra underhålls- eller ombyggnadsarbete i bostaden, ska hen själv försäkra sig om hos samfundet i fråga huruvida det idkar inkomstskattepliktig verksamhet och om man kan erhålla hushållsavdrag.

Avdrag beviljas för underhålls- och ombyggnadsarbeten utförda av ett allmännyttigt samfund endast om man till yrkandet på avdrag bifogar arbetsutförarens utredning över att dess verksamhet är inkomstskattepliktig. Rätten till hushållsavdrag avgörs dock slutligen vid verkställandet av beskattningen.

2.4 Städer, kommuner och samkommuner samt välfärdsområden och välfärdssammanslutningar

Kommunerna har undantagsvis införts i förskottsuppbördsregistret trots att de inte är skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet som de bedriver inom sitt område (ISkL 21 § 4 mom.). Kommunen är dock skattskyldig för verksamhet som idkas utanför kommunen. För denna del kan hushållsavdrag erhållas om de övriga förutsättningarna för avdraget är uppfyllda.

Prestationer som betalats till kommuner och städer berättigar alltså i regel inte till avdrag. T.ex. arbetsprestationer av kommunala hembiträden, verkstäder och läroanstalter berättigar inte till avdrag. Hushållsavdrag medges inte heller för andra avgifter som betalats till kommunen, staden eller välfärdsområdet och välfärdssammanslutningen.

Arbeten utförda av aktörer som verkar i kommunens eller stadens regi berättigar inte heller till hushållsavdrag. Dessa aktörer fakturerar sitt arbete med kommunens eller stadens FO-nummer. I dessa fall kan avdrag inte beviljas, även om arbetet skulle ha utförts av ett allmännyttigt samfund. Detta beror på att en förutsättning för hushållsavdrag enligt motiveringarna till regeringens proposition (RP 144/2006), utöver förskottsuppbördsregistreringen, är att hushållsavdraget beviljas endast på sådana arbetsersättningar som beskattas i betalningsmottagarens inkomstbeskattning. Denna förutsättning uppfylls inte vid prestationer som betalts till kommuner och städer.

En samkommun är skattskyldig för näringsverksamhet som den bedriver inom sitt område (ISkL 21 § 4 mom.). För avdraget ska den skattskyldige ta reda på om samkommunen bedriver det arbete som den skattskyldige låter utföras som inkomstskattepliktig verksamhet. Den skattskyldige ska be om en utredning om detta av samkommunen. Om samkommunen idkar skattepliktig näringsverksamhet och är införd i förskottsuppbördsregistret ger utbetalningen således rätt till avdrag.

Om kommunen ordnar kommunala tjänster genom samkommunen, är avgifter som betalas till den inte avdragsgilla i likhet med betalningar till kommunen.

Exempel 1: Samkommunen i stället för kommunen tar ut klientavgifter enligt lagen om klientavgifter i social- och hälsovården (734/92). Hushållsavdrag beviljas inte för klientavgifterna.

Välfärdsområden och välfärdssammanslutningar är skattskyldiga endast för inkomst av näringsverksamhet och inkomst av fastigheter eller delar av fastigheter som använts för annat än allmänt eller allmännyttigt ändamål (ISkL 21 § 4 mom.). Som välfärdsområdets och välfärdssammanslutningens näringsverksamhet betraktas inte skötseln av dess lagstadgade uppgifter. För avdraget ska den skattskyldige ta reda på om välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen bedriver det arbete som den skattskyldige låter utföras som inkomstskattepliktig verksamhet. Den skattskyldige ska be om en utredning om detta antingen av välfärdsområdet, välfärdssammanslutningen eller Skatteförvaltningen. Om välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen bedriver skattepliktig näringsverksamhet och är införd i förskottsuppbördsregistret ger utbetalningen således rätt till avdrag

2.5 Legitimerad fysioterapi och ergoterapi samt tjänsteproducentens rätt att leverera tjänster

Hushållsavdrag beviljas endast för fysioterapi och ergoterapi som givits av en legitimerad fysioterapeut respektive legitimerad ergoterapeut. Tjänsten ska levereras av en legitimerad fysioterapeut eller legitimerad ergoterapeut enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Därför beviljas inget avdrag för fysioterapi och ergoterapi som ges av fysio- eller ergoterapeutstudenter. Den som beställer sådana tjänster kan på förhand kontrollera hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesrättigheter i den offentliga informationstjänsten i registren över yrkesutbildade personer inom social-, hälso- och sjukvården.

Utöver det ovan nämnda ska tjänsteproducenten att ha rätt att producera fysioterapi- eller ergoterapitjänster i enlighet med lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023). Lagen trädde i kraft 1.1.2024. Enligt 5 § i nämnda lag får socialservice och hälso- och sjukvårdstjänster endast produceras av sådana tjänsteproducenter som finns i det i 11 § avsedda, av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården förvaltade riksomfattande registret över tjänsteproducenter (Soteri) och vars tjänsteenhet finns i registret i enlighet med 21 §. Enligt 55 § förblir ett tillstånd som beviljats eller en anmälan som registrerats för privat socialservice eller privat hälso- och sjukvård enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag i kraft.

Det nya registret (Soteri) är ett gemensamt register för Valvira och regionförvaltningsverken och till det sammanställs bland annat grundläggande uppgifter om privata tjänsteproducenter och tjänster inom social- och hälsovården. Valvira och regionförvaltningsverken överför uppgifterna i de gällande tillstånden och registrerade anmälningarna från det nuvarande registret Valveri till Soteri. Av uppgifterna i Soteri skapas en offentlig elektronisk informationstjänst som tillgodoser bland annat medborgarnas informationsbehov. Informationstjänsten ska enligt planerna lanseras i början av 2024, varefter kunderna kan använda tjänsten för att kontrollera tjänsteproducenternas rätt att producera fysioterapi- eller ergoterapitjänster.

Innan den ovan nämnda informationstjänsten blir tillgänglig kan kunderna kontrollera tjänsteproducenten rätt att producera fysioterapi- och ergoterapitjänster till exempel hos företaget självt. Institutet för hälsa och välfärds Sote-organisationsregister har också en offentlig webbtjänst där man kan kontrollera om en tjänsteproducent, en självständigt yrkesutövare eller ett driftställe har registrerad verksamhet enligt Valveri.

3 Avdrag beviljas endast för arbetets andel

Hushållsavdrag beviljas endast för kostnaderna för avdragsgillt arbete. Avdraget beviljas t.ex. inte för övriga arbetskostnader eller apparatur, tillbehör, material, ingredienser, resekostnader eller transportkostnader som ingår i fakturan.

I praktiken betyder detta att man i fakturan ska ange antalet timmar av avdragsgillt arbete och priset eller ett entreprenadpris för det arbete som berättigar till avdrag. Dessutom ska man på fakturan specificera övriga arbeten och poster som inte berättigar till avdrag, såsom priset för apparatur, tillbehör, material, ingredienser, rese- och transportkostnader samt den kostnad som debiterats för restid.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande HFD 2009:73 har en skattskyldig emellertid rätt till hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats för leverans av en jordvärmeanläggning, då arbetsersättningen omfattade lönekostnader, leverantörens fasta och rörliga kostnader samt kostnader för den apparatur som användes vid borrningen. Med stöd av detta avgörande kan man alltså erhålla hushållsavdrag för arbetsersättning som även inkluderar en maskinandel.

Det företag som utfört arbetet ska själv bedöma arbetets andel, eftersom det är företaget som har den bästa sakkunskapen och de bästa förutsättningarna för detta. Priset på det avdragsgilla arbete som angetts på fakturan ska emellertid motsvara de verkliga arbetskostnaderna. Arbetskostnader som berättigar till avdrag får inte ökas artificiellt genom fakturaposter som inte berättigar till hushållsavdraget. Företaget ska för de poster som inte omfattas av avdraget fakturera det faktiska pris som det i allmänhet fakturerar sina kunder. Man ska alltså ange det riktiga priset för t.ex. apparatur och tillbehör på fakturan.

4 Avdrag beviljas endast för arbete som utförts i bostad eller fritidsbostad

Avdragsgillt arbete är sådant som har utförts i en bostad eller fritidsbostad som används av den avdragsyrkande skattskyldiges eller dennes makes eller bortgångna makes föräldrar, adoptivföräldrar eller fosterföräldrar eller av dessa personers släktingar i rätt uppstigande led eller dessa personers make (ISkL 127 a §).

Arbete i en bostad som används av släktingar i nedstigande led är dock inte avdragsgillt. T.ex. föräldrarna kan inte dra av reparationskostnaderna för sina barns bostad, om de inte samtidigt bor i bostaden i fråga.

Typen av bostad (egnahemshus, fristående hus, parhus, radhus eller flervåningshus) eller besittning har inte någon betydelse för beviljandet av avdrag. Bostaden kan vara en ägar- eller hyresbostad. Boendet kan även basera sig på boende- eller besittningsrätt som förbehållits vid överlåtelse av bostaden. Exempel på detta är att föräldrar ger bostaden till sina barn som gåva, men behåller boendeätten till den.

Den skattskyldige eller dennes släktingar kan ha ytterligare en bostad vid sidan av den egentliga bostaden eller den egentliga fritidsbostaden (t.ex. en andrabostad eller stadsbostad). Enbart det att man äger bostaden berättigar inte till avdrag. För att hushållsavdrag ska kunna beviljas förutsätts att den skattskyldige, dennes make eller släkting som uppfyller villkoren för avdraget använder bostaden som sin permanenta bostad, s.k. andrabostad eller fritidsbostad. Om personen vårdas permanent på en institution, anses personen fortfarande använda sin tidigare bostad och om hans eller hennes lösöre finns där.

Arbete som utförs någon annanstans än i bostaden är inte avdragsgillt. T.ex. festarrangemang eller matlagning någon annanstans än i bostaden eller klädvård berättigar inte till avdraget. Enligt högsta förvaltningsdomstolens avgörande HFD 2001:52 betraktades tvättservice som utförts på en annan plats än hemma hos den skattskyldige inte som sedvanligt hushållsarbete till sin natur.

4.1 Bostad och fritidsbostad

Till den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad tillhör även bostadens gårdsområde samt på detta område belägna byggnader och konstruktioner som tjänar boendet, t.ex. fristående bastu, förråd, garage och vedbod.

Med gårdsområde avses i allmänhet tomten. På glesbygden kan gårdsområdet anses vara ett område som omger byggnaden och vars storlek är högst 10 000 kvadratmeter. Detta område framgår oftast bäst av storleken på byggområdet runt bostaden. En enskild väg utanför gårdsområdet hör inte till bostaden.

4.2 Sammanslutnings eller dödsbos bostad

Om bostaden förvaltas som en sammanslutning eller om den tillhör ett dödsbo, får de fysiska personer som är delägare i sammanslutningen eller dödsboet dra av kostnaderna för underhålls- och ombyggnadsarbete i bostaden om de bor i denna bostad och själv betalar kostnaderna ur sina egna tillgångar. Även en delägare som bor som en hyresgäst i en bostad som ägs av en sammanslutning eller ett dödsbo kan beviljas avdrag. I dessa fall kan man även få avdrag för hushålls- och omsorgs-/vårdarbete.

Exempel 2: Dödsboet äger en bostad. Dödsboet har tre delägare, varav två använder bostaden som sin permanenta bostad. Delägarna låter utföra reparationsarbeten som berättigar till hushållsavdrag i bostaden. Den tredje delägaren använder inte bostaden, men tar del i kostnaderna i proportion till sin andel i dödsboet. De två delägare som använder bostaden har rätt till hushållsavdrag. Den tredje delägaren får inte hushållsavdrag eftersom hen inte använder bostaden.

4.3 Fritidsbostad i gemensamt bruk

En fritidsbostad kan ibland användas gemensamt av flera hushåll eller privatpersoner. Om det framläggs en utredning över det gemensamma bruket, får alla de personer som använt bostaden och tagit del i de avdragsgilla kostnaderna hushållsavdraget. En fritidsbostad kan ägas av ett dödsbo. Hushållsavdrag beviljas i proportion till den andel av kostnaderna respektive delägare stått för.

4.4 Bostad i servicehus och vårdhem

I servicehus och vårdhem utförs arbete med karaktär av hushållsarbete samt omsorgs- och vårdarbete delvis i rum som den boenden förfogar över och delvis i gemensamma utrymmen. Hushållsavdrag kan beviljas till den del avdragsgillt normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete utförs i de utrymmen som den boende förfogar över privat.

5 Avdrag beviljas inte för eget arbete

Enligt 127 a § i inkomstskattelagen beviljas hushållsavdrag inte för arbete som den skattskyldige själv har utfört, och inte heller för arbete som har utförts av en person som bor i samma hushåll som den avdragsyrkande skattskyldige.

Avdrag beviljas t.ex. inte för de löner som den skattskyldige betalar till sin make, sambo eller hemmaboende barn. Enligt regeringens proposition (RP 144/2006) beviljas avdraget inte heller för arbetsprestationer köpta från ett företag som ägs av den skattskyldige själv eller av en person som bor i samma hushåll, om den som utför arbetet är den skattskyldige själv eller en person som bor i samma hushåll. Hushållsavdrag beviljas alltså inte, om personer som bor i samma hushåll utför arbete i en bostad eller fritidsbostad som är i deras eget bruk till förmån för sig själva.

Alla som bor i samma bostad hör dock inte nödvändigtvis till samma hushåll. T.ex. en person som behöver regelbundet hushålls- eller omsorgsarbete kan hyra ut en del av sin bostad till en hemvårdare utanför familjen eller till en omsorgsleverantör eller erbjuder denne en bostad som naturaförmån. I dessa fall anses dessa personer inte bo i samma hushåll trots att de bor i samma bostad.

En näringsidkare (rörelseidkare eller yrkesutövare) kan inte beviljas hushållsavdrag för arbete som har anknytning till näringsverksamheten eller till renoveringen av byggnader som används vid näringsverksamheten. Avdrag kan inte heller beviljas för näringsidkarens eget arbete.

Närings- eller jordbruksidkare kan i princip låta en av sina anställda utföra arbete som berättigar till hushållsavdrag, om personen inte bor i samma hushåll. I dessa fall måste näringsidkaren intäktsföra ett privatuttag som motsvarar arbetsprestationen och betala eventuell mervärdesskatt. Näringsidkaren beviljas inte hushållsavdrag för sådant arbete, eftersom intäktsföring av privatuttag inte utgör en grund för hushållsavdrag enligt ISkL 127 b §.

Däremot kan närings- eller jordbruksidkaren ha rätt till hushållsavdrag på den lön som hen betalat till sin anställda för arbete som berättigar till avdrag.

En jordbruksidkare beviljas inte avdrag för arbete som förknippas med jord- och skogsbruk, såsom boskapsskötsel, odling eller reparationer av jordbruksbyggnader. Om reparationerna emellertid utförs på jordbruksidkarens bostadsbyggnad, kan reparationsarbetena berättiga till avdrag. Avdrag beviljas emellertid inte till den del som bostaden används t.ex. för gårdsturism.

6 Hur stöd påverkar avdraget

Enligt 127 a § 3 mom. i inkomstskattelagen Hushållsavdrag beviljas inte, om man direkt för samma arbetsprestation har erhållit stöd för närståendevård, servicesedel som beviljats av kommunen för social- och hälsovård, stöd som avses i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn eller lönesubvention enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Med ordet direkt hänvisas i bestämmelsen inte till tidpunkten då man fått stödet utan till det stöd som beviljas för arbetet i fråga.

Avdrag beviljas inte heller med anledning av arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av en bostad, om reparationsunderstöd för reparation av bostaden har beviljats av statens eller något annat offentligt samfunds medel. (Statsrådet utfärdat förordningar om energiunderstöd för bostadshus åren 2020-2023 (1341/2019 och 1095/2022) Energiunderstöd enligt förordningarna förhindrar beviljandet av hushållsavdrag. Också det stöd som Ålands lagting har beviljat för att minska utsläpp av växthusgaser förhindrar hushållsavdraget om ägaren av bostadsfastigheten byter ut uppvärmningssystemet eller delar av det till ett system med mindre utsläpp.

Stöd och servicesedlar förhindrar avdraget endast om de beviljats för de arbeten för vilka man yrkar på avdrag. Stöd och servicesedlar förhindrar avdraget helt även om de inte täcker alla kostnader för ett och samma arbete. T.ex. om priset för tjänsten är 100 euro och den servicesedel som den skattskyldige erhållit täcker 40 euro av priset, får den skattskyldige inte något hushållsavdrag för de 60 euro som hen själv betalar.

Stöd eller bidrag som betalats till en part som yrkar på hushållsavdrag förhindrar beviljandet av hushållsavdrag. Om det är möjligt och man hinner återkalla det beviljade stödet eller bidraget på ett giltigt sätt innan det utbetalats, kan hushållsavdraget beviljas på basis av arbetskostnaderna för arbetet i fråga.

Stödet måste även komma hushållet direkt till del för att förhindra beviljande av hushållsavdrag. Stödet kommer hushållet direkt till del när det betalas till den skattskyldige som yrkar hushållsavdrag eller till dennes familjemedlem. Barn kan t.ex. inte få hushållsavdrag på tjänster som köpts till deras föräldrar eller mor- eller farföräldrar, om föräldrarna eller mor- eller farföräldrarna själva har fått ovannämnda stöd för samma arbete.

Stödet utgör inget hinder för hushållsavdraget om stödet inte betalas till ett hushåll, utan till det företag, den företagare eller det allmännyttiga samfund (t.ex. en allmännyttig förening eller ett arbetsandelslag) som utfört arbetet.

Stöd som erhållits för hushålls-, vård- och omsorgsarbete har behandlats närmare i Skatteförvaltningens anvisning Hushållsavdrag för sedvanligt hushålls-, vård- och omsorgsarbete.  Stöd som erhållits för underhålls- och ombyggnadsarbete i bostaden och fritidsbostaden behandlas närmare i anvisningen Hushållsavdrag för underhålls- och ombyggnadsarbete för bostad.

7 Avdragsgrundande arbetskostnader

Beloppet av de arbetskostnader som berättigar till hushållsavdrag beror på om hushållet anställer en arbetstagare i ett arbetsförhållande eller om hushållet köper arbetet av ett företag eller en företagare som finns med i förskottsuppbördsregistret eller av ett allmännyttigt samfund.

Arbete som erhållits som en naturaförmån berättigar inte till avdrag även om arbetet till sin natur skulle vara sådant att det berättigar till hushållsavdrag (CSN 35/1999). Se närmare avsnitt 1.2 Icke-avdragbart hushållsarbete i anvisningen Hushållsavdrag för sedvanligt hushålls-, vård- och omsorgsarbete samt för fysioterapi och ergoterapi.

7.1 Arbetsersättning till företag eller företagare

Den skattskyldige får dra av 40 procent av den momspliktiga arbetsersättning som betalats för arbete som berättigar till hushållsavdrag till ett företag eller en företagare som införts i förskottsuppbördsregistret. Men avdraget är 60 procent av arbetsersättningen ifall man antingen låter utföra hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete under skatteåren 2022–2024 eller köper fysio- eller ergoterapitjänster under skatteåret 2024 eller avstår från oljeuppvärmning under skatteåren 2022–2027.

Enligt högsta förvaltningsdomstolens årsboksavgörande HFD 2009:73 hade en skattskyldig rätt till hushållsavdrag för arbetsersättning som betalts för leverans av en jordvärmeanläggning, då arbetsersättningen omfattade lönekostnader, leverantörens fasta och rörliga kostnader samt kostnader för apparatur som användes vid borrningen. Med stöd av detta avgörande kan man alltså erhålla hushållsavdrag för arbetsersättning som även inkluderar en maskinandel.

Avdrag beviljas inte för varor och resekostnader (t.ex. kilometerersättningar och dagtraktamenten). Hushållsavdrag beviljas inte heller för ersättning som debiteras för restid, eftersom det inte är fråga om arbete som utförts i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad.

7.2 Hushållsarbete utfört av allmännyttiga samfund

Ersättningar som betalats till allmännyttiga samfund för sedvanligt hushållsarbete eller omsorgs- och vårdarbete berättigar till avdrag även om samfundet inte har införts i förskottsuppbördsregistret och inte idkar inkomstskattepliktig verksamhet. Även i dessa fall får den skattskyldige dra av 40 % av den momspliktiga arbetsersättning som hen betalat.

Däremot berättigar inte arbetskostnader som betalats till allmännyttiga samfund för underhålls- eller ombyggnadsarbete av bostad eller fritidsbostad, om det allmännyttiga samfundet inte är infört i förskottsuppbördsregistret och inte idkar inkomstskattepliktig verksamhet i fråga om detta arbete.

7.3 Förmedlat arbete

Förmedlingsavgifter som betalats till förmedlare av arbetsprestationer berättigar inte till hushållsavdrag, eftersom förmedlingsavgiften inte utgör ersättning för sedvanligt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete eller underhålls- och ombyggnadsarbete i en bostad eller fritidsbostad. Förmedlingen av arbetsprestationen sker inte heller hemma eller i fritidsbostaden.

För arbetsersättningen till förmedlaren kan man endast få hushållsavdrag om den skattskyldige ingår avtal om utförande av ett arbete med en förmedlare som införts i förskottsuppbördsregistret och förmedlaren låter ett annat företag utföra arbetet som en underentreprenad. Förutsättningarna för avdraget är att:

  • avtalet uttryckligen ingås mellan hushållet och förmedlaren
  • förmedlaren är ansvarig för arbetsresultatet gentemot hushållet
  • hushållet betalar ersättning för arbetet till förmedlaren och
  • även det företaget eller den företagare som utför arbetet som en underentreprenad har införts i förskottsuppbördsregistret.

På fakturan ska förmedlaren specificera vilken del av betalningen som utgör förmedlingsavgiften och vilken del som är ersättning för arbete som utförts i den skattskyldiges bostad eller fritidsbostad. Förmedlingsavgiften ger inte rätt till hushållsavdrag. Ersättning som betalats till förmedlaren får inte heller dras av när den skattskyldige ingått avtal om arbetet med det utförande företaget och en separat förmedlingsavgift betalats till förmedlaren.

Exempel 3: Ett företag som är infört i förskottsuppbördsregistret förmedlar städtjänster. Den skattskyldige ingår avtal om städtjänster med förmedlarföretaget. Förmedlaren fakturerar totalt 1 200 euro, varav förmedlingsavgiften utgör 1 200 euro och städarbetet 1 000 euro. Hushållsavdrag kan beviljas för städarbetets andel, dvs. på 1 000 euro. Förmedlingsavgiften, 200 euro, är inte avdragbar.

Exempel 4: Den skattskyldige får kontakt med en förskottsuppbördsregistrad byggfirma genom ett förmedlingsföretag och ingår avtal med byggfirman. Förmedlingsavgiften betalas till förmedlaren. Den skattskyldige får inget hushållsavdrag för förmedlingsavgiften. Hushållsavdrag kan beviljas för arbetets andel enligt avtalet med byggfirman.

Om den skattskyldige anställer en arbetstagare via förmedlaren, kan hushållsavdrag beviljas för det arbete som arbetstagaren utfört om de allmänna förutsättningarna för avdraget är uppfyllda. Då måste den skattskyldige betala alla lönebikostnader eftersom det är fråga om ett arbetsförhållande (se 7.4 nedan).

7.4 Lön och lönebikostnader

Med lön avses varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande. Arbetstagaren kan vara allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland. Allmänt skattskyldig är en person som är fast bosatt i Finland. Begränsat skattskyldig är en person som vistas i Finland oavbrutet under högst sex månader.

Hushållsavdraget är 15 % av lönen. Men avdraget är 30 procent av lönebeloppet ifall den skattskyldige antingen låter utföra hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete under skatteåren 2022–2024 eller köper fysioterapi- eller ergoterapitjänster under skatteår 2024 eller avstår från oljeuppvärmning under skatteåren 2022–2027.

Till den avdragsgrundande lönen räknas utöver penninglön till arbetstagaren även bl.a. naturaförmåner och andra förmåner till arbetstagaren. Lönebikostnader som hushållet betalar och som anknyter till lönen kan dras av. Lönebikostnader är arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter, obligatoriska arbetspensionsavgifter, olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremier och grupplivförsäkringspremier. Till avdraget berättigar alltså inte löntagares andel av arbetspensionsavgiften och arbetslöshetsförsäkringspremien eftersom dessa ska betalas av arbetstagaren. Serviceavgifter för löneutbetalningar kan inte dras av.

Hushållsavdrag beviljas inte för skattefria ersättningar för arbetstagarens arbetsresor, såsom dagtraktamenten, kilometerersättningar, måltidsersättningar eller nattresepenningar. Ersättningar som betalats till arbetstagaren för direkta kostnader som åsamkats honom eller henne på grund av arbetet, t.ex. utgifter för arbetsredskap, berättigar inte heller till avdrag.

Hushållsavdrag kan också beviljas för lön till en au pair som kommit från utlandet till Finland samt för eventuella lönebikostnader. Fickpengar som en au pair får av hushållet utgör också skattepliktig löneinkomst. I lön till au pair ingår även naturaförmåner och andra förmåner (t.ex. helpension, telefonförmån och bussbiljetter).

Arbetsgivarskyldigheter som hänför sig till lön som betalas av hushåll behandlas i Skatteförvaltningens anvisningar När ett hushåll anställer en arbetstagare och Hushållen som uppdragsgivare

7.5 Lön utomlands

Hushållsavdrag kan även beviljas på grundval av utbetald lön då arbetet utförts i en bostad eller fritidsbostad utomlands, om de övriga förutsättningarna för hushållsavdraget uppfylls.

Lönebikostnader som betalats utomlands och som motsvarar arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter, obligatoriska arbetspensionsavgifter, olycksfallsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremier och grupplivförsäkringspremier i Finland kan dras av. Lönebikostnader får dras av oberoende av beloppet.

7.6 Arbetsersättning till begränsat skattskyldiga företag eller företagare för arbete som utförts i Finland

Enligt ISkL 127 b § 2 punkten är en av förutsättningarna för hushållsavdrag att ersättningen för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag betalats till en företagare eller ett företag som införts i förskottsuppbördsregistret. Om arbetsersättningen betalas till ett begränsat skattskyldigt utländskt företag eller en begränsat skattskyldig företagare, kan hushållsavdrag på basis av arbetsersättning endast erhållas om företaget eller företagaren i fråga har införts i Finlands förskottsuppbördsregister.

Enligt 25 § i lagen om förskottsuppbörd (FörskUL) kan en begränsat skattskyldig, trots att hen saknar ett fast driftställe i Finland, införas i Finlands förskottsuppbördsregister om hen har hemvist i en stat med vilken Finland har ingått ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning.

Hushållsavdrag beviljas inte för arbetsersättning som betalats till ett utländskt företag för arbete utfört i Finland, om det utländska företaget inte har införts i förskottsuppbördsregistret i Finland (HFD 2012:132).

Ett krav för att kunna göra hushållsavdrag för fysioterapi- och ergoterapitjänster som ett utländskt företag utför i Finland är att företaget ska ha antecknats i förskottsuppbördsregistret samt

  1. att arbetet utförs av en i Finland legitimerad fysioterapeut eller ergoterapeut, och,
  2. att tjänsteleverantören har rätt att producera fysioterapi- eller ergoterapitjänster i enlighet med lagen om tillsynen över social- och hälsovården.

7.7 Arbetsersättning för arbete som utförts inom EES

Hushållsavdrag beviljas också då arbetet har utförts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) än Finland. Avdrag beviljas för arbetsersättning som betalats till en företagare, ett företag eller ett allmännyttigt samfund för arbete som berättigar till avdraget. Yrkande på avdrag i beskattningen behandlas närmare nedan under punkt 13.5.

7.8 Hushåll i arbetsgivarring

Flera hushåll kan gemensamt anställa en gemensam städare, barnvakt eller annan arbetstagare. I sådana situationer är det ofta en person som sköter verkställandet och inbetalningen av förskottsinnehållningen och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Skatteförvaltningens konto samt de övriga arbetsgivarskyldigheterna. Ansvarspersonen använder i regel sin egen personbeteckning vid dessa ärenden.

Varje hushåll som deltar i arbetsgivarringen beviljas avdrag enligt deras proportionella andel av arbetstagarens lön. En arbetsgivarring kan även beviljas ett FO-nummer. Ringen fungerar då på samma sätt som en solidariskt ansvarig arbetsgivare.

Arbetsgivarskyldigheter som hänför sig till lön som betalas av hushåll behandlas i Skatteförvaltningens anvisningar När ett hushåll anställer en arbetstagare och Hushållen som uppdragsgivare.

7.9 Faktureringstjänstföretag och motsvarande tjänsteleverantörer

Faktureringsföretag har olika verksamhetsmodeller. Därför ska de olika tjänsteleverantörernas verksamhet och hushållens rätt till hushållsavdrag bedömas från fall till fall. Anlitande av en tjänsteleverantör och fakturering via denne eller i dennes namn är i sig inget hinder för hushållsavdrag.

Vanligtvis kommer faktureringsföretaget och arbetsutföraren överens om att faktureringsföretaget betalar (förmedlar) den ersättning som kunden betalat till arbetsutföraren som lön. Arbetsutföraren och faktureringsföretaget kan också komma överens om att faktureringsföretaget förmedlar den ersättning som kunden betalat till arbetsutföraren som arbetsersättning.

Avdraget beviljas om de allmänna förutsättningarna för hushållsavdraget uppfylls. Arbetet ska vara sådant som berättigar till hushållsavdrag och den tjänsteleverantör som betalar ut lönen samt den arbetsutförare som erhåller arbetsersättning ska vara införda i förskottsuppbördsregistret. Avdrag beviljas endast för arbetets andel enligt fakturan. Avdrag kan inte erhållas för andra kostnader, t.ex. tjänsteleverantörens arvode eller arbetsutförarens resekostnadsersättningar.

Närmare information om faktureringstjänstföretag finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattningsfrågor som gäller faktureringstjänstföretag och deras användare.

8 Avdragets maximibelopp och avdragsår

8.1 Avdragets maximibelopp

Hushållsavdragets maximibelopp beror på arbetet man låtit utföra och under vilket år kostnaderna som utgör grunden för hushållsavdraget har uppstått:

  • Avdragets maximibelopp under åren 2022–2027 är 2 250 euro per år enbart för de avdragsgilla kostnaderna för arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad.
  • Avdragets höjda maximibelopp under åren 2022–2024 av kostnaderna för sedvanligt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete, kostnaderna för fysioterapi och ergoterapi år 2024 samt för arbetskostnaderna för avstående från oljeuppvärmning är 3 500 euro (för fysioterapi och ergoterapi gäller detta endast skatteåret 2024 och de kan dras av från och med 1.1.2024). I det höjda maximibeloppet på 3 500 euro kan ingå ett avdrag på högst 2 250 euro för kostnader för annat avdragsgillt arbete (underhåll och ombyggnad av bostad) som berättigar till hushållsavdrag.
  • Under skatteåren 2025–2027 är avdragets höjda maximibelopp 3 500 euro för arbetskostnaderna för avstående från oljeuppvärmning. I det höjda maximibeloppet på 3 500 kan ingå ett avdrag på högst 2 250 euro för kostnader för annat avdragsgillt arbete (sedvanligt hushållsarbete, omsorgsarbete och vårdarbete, fysioterapi och ergoterapi samt underhåll och ombyggnad av bostad) som berättigar till hushållsavdrag.

Vid beräkningen av hushållsavdraget drar man först av det avdrag som beviljas på basis av andra arbeten än arbeten som omfattas av det höjda maximibeloppet. Avdragsordningen har betydelse ifall det belopp som inte dragits av kan dras av i beskattningen av den skattskyldiges maka eller make. På grund av avdragsordningen kan makarna dra maximal nytta av hushållsavdraget.

Självrisken är 100 euro per person och år. Avdragets maximibelopp och självrisk är samma oberoende av vilket arbete det är fråga om, om tjänsten köps av ett företag eller en företagare eller om en arbetstagare anställs.

Självrisken beräknas på det avdragbara beloppet. Om arbetets andel för avstående från oljeuppvärmning på den faktura som betalats till ett företag är till exempel 4 000 euro, är det avdragbara beloppet före självrisken 2 400 euro (4 000 euro x 60 %). Från detta belopp drar man av självrisken på 100 euro, varvid hushållsavdraget blir 2 300 euro.

På grund av självriskandelen beviljas avdraget på basis av kostnaderna för underhålls- och ombyggnadsarbeten i bostaden (hushållsavdraget högst 2 250 euro) först då andelen av arbete som berättigar till avdraget och som betalats till ett företag eller en företagare överskrider 250 euro (250 euro x 40 % = självrisken på 100 euro). Fullt hushållsavdrag på 2 250 euro beviljas om arbetskostnaderna som betalats till ett företag eller en företagare som införts i förskottsuppbördsregistret uppgår till 5 875 euro (5 875 x 40 % - 100 = 2 250 euro).

På motsvarande sätt måste den lön som betalats i ett arbetsförhållande uppgå till ca 333,33 euro (333,33 euro x 15 % (avdragbar andel av lönen) + 333,33 euro x 15 % (uppskattade lönebikostnader) = självrisken på 100 euro) innan avdraget kan beviljas. Om arbetet utförs av en anställd person och lönebikostnaderna är 15 %, beviljas fullt avdrag på 2 250 euro om lönen är ca 7 833,33 euro (15 % x 7 833,33 + 15 % x 7 833,33 - 100 = 2 250,00 euro).

Avdraget kan beviljas på basis av kostnaderna för de arbeten som omfattas av det höjda avdraget (hushållsavdragets maximibelopp på 3 500) då andelen av det arbete som berättigar till avdrag som betalats till företaget eller företagaren överstiger 166,67 euro (166,67 euro x 60 % = en självrisk på 100 euro). Hushållsavdragets maximibelopp på 3 500 euro beviljas om den arbetsersättning som betalats till ett företag eller en företagare som införts i förskottsuppbördsregistret uppgår till 6 000 euro (6 000 x 60 % - 100 = 3 500 euro).

På motsvarande sätt måste den lön som betalats i ett anställningsförhållande uppgå till cirka 166,67 euro (166,67 euro x 30 % (avdragbar andel av lönen) + 166,67 euro x 30 % (uppskattade lönebikostnader) = självrisken på 100 euro) innan avdraget kan beviljas. Om arbetet utförs av en anställd person och lönebikostnaderna är 30 %, beviljas maximiavdraget på 3 500 euro om lönen är cirka 7 833,33 euro (30 % x 6 000 + 30 % x 6 000 - 100 = 3 500,00 euro).

Exempel 5: Den skattskyldige låter år 2023 utföra ombyggnadsarbeten i bostaden. Arbetets andel av ombyggnadsarbetena är 10 000 euro. Hen byter också oljeuppvärmningen till ett annat uppvärmningssystem. Arbetets andel av ändringen av uppvärmningssystemet är 5 000 euro. Kostnaderna som berättigar till hushållsavdrag för ombyggnadsarbeten i bostaden uppgår till 3 900 euro (= 10 000 euro x 40 % - 100 euro). Beloppet överskrider avdragets maximibelopp på 2 250 euro som kan beviljas för dessa arbeten, varför den skattskyldige beviljas ett avdrag på 2 250 euro för ombyggnadsarbetena. Kostnaderna som berättigar till hushållsavdrag för avstående från oljeuppvärmning är 3 000 euro (= 5 000 euro x 60 %). Eftersom avdraget på 2 250 beviljas på basis av kostnaderna för ombyggnadsarbete kan det på basis av kostnaderna för avstående från oljeuppvärmning beviljas ännu 1 250 euro i hushållsavdrag (= 3 500 euro - 2 250 euro). Den skattskyldige får således sammanlagt 3 500 euro i hushållsavdrag (= 2 250 euro + 1 250 euro).

8.2 Avdragsår

Hushållsavdraget och självrisken är kalenderårsvisa. Om arbetet redan har utförts, beviljas avdraget under det år som lönen, lönebikostnaderna eller arbetsersättningen har betalats ut. Om lönen och lönebikostnaderna för utfört arbete betalas under ett annat år (t.ex. lönen för arbete som utförts i december betalas i januari), kan avdraget göras först under betalningsåret. Förskottsbetalningar behandlas nedan under punkt 8.3.

Om tidsschemat för betalningen av prestationer som berättigar till avdrag ändras på ett konstgjort sätt endast för att man ska beviljas hushållsavdrag under flera på varandra följande år, kan skattemyndigheten ingripa i detta med stöd av bestämmelsen om kringgående av skatt (Lagen om beskattningsförfarande 28 §). Exempel på sådana arrangemang är att man väsentligt avviker från de normala betalningsvillkoren för den som utför arbetet så att man kan fördela de arbetskostnader som berättigar till hushållsavdraget mellan olika kalenderår. Då ska man i beskattningen gå till väga enligt den riktiga formen, och avdraget beviljas endast för ett år.

Exempel 6: Ett företag inom trädgårdsbranschen beviljar normalt 14 dagars betalningstid för sina fakturor för utfört arbete. Den skattskyldige hade i början av 2023 ingått ett avtal med trädgårdsföretaget om att omarbeta trädgården. Arbetet har avtalsenligt utförts under våren 2023. Arbetet faktureras avtalsenligt i två rater. I avtalet konstateras att den andel av arbetet som överstiger det belopp som berättigar till hushållsavdraget faktureras först i januari 2024.

Den skattskyldige har betalat den första fakturan på 4 200 euro i maj 2023. I beskattningen för 2023 beviljas den skattskyldige och maken fullt hushållsavdrag på basis av arbetets andel, hälften till vardera maken. Den andra fakturan på 2 800 euro är daterad 31.12.2023, och dess förfallodag är 14.1.2024. Den skattskyldige betalar fakturan på förfallodagen. Hushållsavdrag medges inte på basis av den faktura som betalats under 2024.

8.3 Finansierings- och avbetalningsavtal, presentkort och förskottsbetalningar

Man kan köpa arbete som ger rätt till hushållsavdrag av ett företag i samband med köp av t.ex. köks- eller badrumsinredning. Om man betalar för arbetet med avbetalningar, är betalningsåret av betalningsraten enligt avbetalningsavtalet avgörande för avdragsåret för arbetskostnaderna.

Genom att ingå ett finansieringsavtal kan finansieringen av utrustningen och installationsarbetet överföras till ett finansbolag. Finansieringsavtal kan jämställas med upplåning. Då anses avdragsåret för arbetskostnaderna vara det år då finansieringsavtalet har ingåtts. Om arbetet dock inleds först året efter slutandet av finansieringsavtalet beviljas avdraget för det år då arbetet utförts. Eftersom hushållsavdrag endast kan beviljas för arbetets andel ska finansieringsavtalet specificera denna andel.

Exempel 7: En skattskyldig ingår ett finansieringsavtal på 1 000 euro med en entreprenör 2023. Arbeten som berättigar till hushållsavdrag inleds först i mars 2024. Eftersom arbetet inleds först 2024 beviljas hushållsavdraget i beskattningen för 2024.

Om den skattskyldige fått ett presentkort i gåva och betalar kostnader för arbete som berättigar till hushållsavdrag med kortet, kan hen få avdraget först när hen betalar för arbetet. Den skattskyldige får alltså inte hushållsavdrag redan i samband med presentkortet. I dessa fall bestäms avdragsåret på samma sätt som vid situationer med finansieringsavtal.

Om den skattskyldige betalar avdragsgilla kostnader i förskott är utgångspunkten att betalningsåret också är avdragsåret. Om arbetet dock inleds först året efter betalningen av förskottet beviljas avdraget för det år då arbetet har inletts. Om en förskottsprestation av någon anledning återbetalas, kan man inte få hushållsavdrag för den återbetalda delen.

Exempel 8: En skattskyldig betalar 1 000 euro i oktober 2023 som delbetalning av ett renoveringsarbete. Arbetet inleds först 2024. Den skattskyldige får hushållsavdraget i beskattningen för skatteåret 2024.

9 Skatteavdrag

Hushållsavdraget görs i första hand från inkomstskatten till staten. Avdraget görs från skatten på förvärvs- och kapitalinkomsten i samma förhållande som skatter skulle påföras. Det avdrag som görs från skatten på förvärvsinkomsten görs efter att alla övriga avdrag gjorts och före underskottsgottgörelsen.

Om avdragsbeloppet överstiger beloppet av inkomstskatten till staten, dras den överstigande delen av från kommunalskatten, sjukförsäkringens sjukvårdspremie och kyrkoskatten enligt förhållandet mellan dessa skatter. Avdraget kan inte göras från sjukförsäkringens dagpenningspremie.

Om den skattskyldiges skatter inte räcker till för att göra hushållsavdraget eller om avdraget inte av någon annan anledning kan göras, får kostnaderna inte dras av i beskattningen för kommande år.

10 Hushållsavdrag för makar och sambor, barn samt delägare i sammanslutningar

10.1 Allmänt om avdrag för kostnader

Enligt inkomstskattelagen får en skattskyldig beviljas hushållsavdrag endast på grundval av betalda löner (inklusive lönebikostnader) till utföraren av arbete som berättigar till avdraget och på grundval av de arbetskostnader som betalats till en arbetsutförare som införts i förskottsuppbördsregistret (ISkL 127a § och 127b §). Utgångspunkten är således att den skattskyldige som yrkar på avdrag själv ska ha betalat de arbetskostnader som utgör grunden för avdraget direkt till den som utfört arbetet.

I praktiken agerar man ofta så att till exempel den ena maken eller en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo betalar arbetskostnaderna från eget konto till utföraren av arbetet och samlar in den andel av pengarna som behövs för betalningen av maken eller de andra delägarna antingen i förväg eller efterhand. I följande punkter behandlas betalningen av kostnader och avdragsrätten mer i detalj i dessa situationer.

10.2 Makarnas rätt till avdrag

Enligt 7 § i inkomstskattelagen avses med makar personer som har ingått äktenskap med varandra före skatteårets utgång. Bestämmelserna om makar i inkomstskattelagen tillämpas också på personer som oavbrutet levt i äktenskapsliknande förhållanden i samma hushåll under skatteåret utan att ingå äktenskap, vilka tidigare varit gifta eller vilka har eller haft ett gemensamt barn. Bestämmelserna om makar tillämpas också på personer som lever i registrerat partnerskap.

Hushållsavdragets maximibelopp är personligt. Båda makarna kan få dra av maximibeloppet, om båda två har tillräckligt stora avdragbara kostnader. När det gäller makar saknar det betydelse vilkendera maken som betalat de avdragsgilla kostnaderna. Avdraget beviljas till den del som den avdragbara delen av kostnaderna hos vardera maken överstiger självrisken 100 euro.

Enligt 127 c § i inkomstskattelagen beviljas makar hushållsavdrag på det sätt som de har yrkat innan beskattningen för det skatteår som avdraget gäller har slutförts. Avdraget får inte överföras från den ena maken till den andra efter det att beskattningen har slutförts. Om båda makarna yrkar avdrag på basis av samma kostnader, beviljas avdraget i första hand den make vars inkomstskatt till staten är störst efter gjorda skatteavdrag.

Om skatten för den make som yrkat avdrag inte räcker till för att göra avdraget eller om det avdragsbelopp som yrkats överstiger den övre gräns som bestäms i lagen, drar Skattemyndigheten av den icke avdragna delen från den andra makens skatt. Avdraget görs på samma sätt som om maken själv hade yrkat på avdrag. Enligt motiveringen i regeringens proposition (RP 140/2000) är syftet att avdraget inte i något fall ska bli mindre än om den andra maken skulle ha yrkat avdrag.

Exempel 9: Makarna A och B yrkar båda två på hushållsavdrag för ombyggnadsarbeten i bostaden. Båda två har lämnat en utredning om de kostnader som utgör grunden för avdraget. I A:s beskattning är de avdragbara kostnaderna 3 100 euro (8 000 euro x 40 % - 100 euro) och i B:s beskattning 2 700 euro (7 000 euro x 40 % - 100 euro). A:s skatt är 20 000 euro och B:s skatt 15 000 euro. A och B får båda två ett avdrag på 2 250 euro.

Exempel 10: Makarna C och D yrkar båda två på hushållsavdrag på basis av arbetskostnaderna för avstående från oljeuppvärmning. Båda två har 15 000 euro i skatt. I C:s beskattning är de avdragbara kostnaderna 3 800 euro (= 6 500 euro x 60 % - 100 euro) och i D:s beskattning 1 100 euro (2 000 euro x 60 % - 100 euro). C beviljas maximiavdraget på 3 500 euro. Eftersom maximibeloppet överskrids, drar Skatteförvaltningen av det överstigande beloppet på 300 euro (= 3 800 euro – 3 500 euro) i D:s beskattning på tjänstens vägnar. Därmed blir det avdrag som D fått sammanlagt 1 400 euro (= 1 100 euro + 300 euro).

Exempel 11: Makan G har 10 000 euro i skatt. Maken E som inte har någon skatt överhuvudtaget har yrkat på hushållsavdrag och angett 700 euro (= 2 000 euro x 40 % - 100 euro) i avdragbara kostnader på basis av underhållsarbete i bostaden. G har lämnat en utredning om avdragbara kostnader på 1 300 euro (= 3 500 euro x 40 % - 100 euro). Det belopp som inte kunde dras av i E:s beskattning, 700 euro, dras av från G:s skatt. G får dra av totalt 2 000 euro.

Exempel 12: Makarna H och J har sammanlagt 4 000 euro i kostnader som berättigar till hushållsavdrag på basis av omsorgsarbete. De vill att avdraget fördelas jämnt mellan dem. Avdraget för vardera maken blir 1 100 euro (= 2 000 euro x 60 % - 100 euro) eftersom självrisken dras av hos båda makarna. Om avdraget endast hade yrkats av den ena maken på basis av kostnader på 4 000 euro, skulle det totala avdraget blivit 2 300 euro, eftersom självriskbeloppet skulle ha beräknats endast en gång.

Exempel 13: Makarna K och L låter år 2024 utföra ombyggnadsarbeten i bostaden. Arbetets andel av ombyggnadsarbetena är 10 000 euro. De låter också ersätta oljeuppvärmningssystemet med ett annat uppvärmningssystem. Arbetets andel av ändringen av uppvärmningssystemet är 5 000 euro. K yrkar på hushållsavdrag i sin egen beskattning som maka med större inkomster. Kostnaderna som berättigar till hushållsavdrag för ombyggnadsarbeten i bostaden uppgår till 3 900 euro (= 10 000 euro x 40 % - 100 euro). Beloppet överskrider maximiavdraget på 2 250 euro som beviljas för dessa arbeten, varför K beviljas ett avdrag på 2 250 euro för ombyggnadsarbeten. Den överskridande delen på 1 650 euro (= 3 900 euro - 2 250 euro) dras av i make L:s beskattning.

Kostnaderna som berättigar till hushållsavdrag för avstående från oljeuppvärmning är 3 000 euro (= 5 000 euro x 60 %). Eftersom K beviljas 2 250 i avdrag på basis av kostnaderna för ombyggnadsarbete, kan K ännu få hushållsavdrag på basis av kostnaderna för avstående från oljeuppvärmning till ett belopp av 1 250 euro (= 3 500 - 2 250 euro). Det överskridande beloppet på 1 750 euro (= 3 000 euro - 1 250 euro) i hushållsavdrag på basis av kostnader för avstående från oljeuppvärmning överförs till make L och dras av i dennes beskattning. K beviljas sammanlagt 3 500 euro i hushållsavdrag (= 2 250 euro + 1 250 euro). Maken L får sammanlagt 3 300 euro i hushållsavdrag (= 1 650 euro + 1 750 euro - 100 euro).

Bestämmelserna om makar tillämpas inte på makar som i syfte att avsluta samlivet bott separerade under hela skatteåret eller flyttat isär permanent under skatteåret. Dessutom är bestämmelserna endast tillämpliga om båda makarna är allmänt skattskyldiga i Finland.

10.3 Sambos och barns rätt till avdrag

En sambo kan få hushållsavdrag även om hen inte har någon äganderätt till den bostad eller fritidsbostad som hen använder. En sambo kan beviljas avdraget om hen har låtit utföra arbeten som berättigar till hushållsavdrag i den bostad som hen använder.

Möjligheten att överföra avdraget till den andra sambon (se punkt 10.2 ovan) gäller emellertid endast personer som betraktas som makar vid beskattningen. Som makar vid beskattningen betraktas även sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft ett gemensamt barn.

Ett barn som bor hemma kan också vara berättigat till avdraget förutsatt att barnet har inkomster med vilka hen har tagit del i de avdragsgilla kostnaderna. För att avdraget kan beviljas ska det barn som yrkar på avdrag kunna bevisa att hen själv har betalat kostnader som berättigar till avdrag. För tydlighetens skull rekommenderas att fakturan är försedd med namnen på alla betalare eller att varje betalare får en egen faktura på sin andel, om det finns flera betalare.

Hushållsavdrag kan inte beviljas på basis av att den egna andelen av arbetskostnaderna betalas indirekt till exempel genom att betala andra boenderelaterade kostnader som någon annan är skyldig att betala (t.ex. en del av bostadsvederlaget) eller genom att utföra arbetsprestationer för någon annan.

Exempel 14: Sambo A äger bostadslägenheten som samborna använder. Samborna har kommit överens om att A och B delar på betalningen av bostadens skötselvederlag. Samborna beställer en mindre reparation i bostaden, och kostnaderna för den betalas av A till företaget som utför arbetet. A och B har avtalat om finansieringen av reparationen så att B kvittar sin andel av den genom att betala A:s andel av skötselvederlaget under sex månader. Sambo B kan inte beviljas hushållsavdrag för reparationskostnader som betalats indirekt på detta sätt.

10.4 Avdragsrätt för delägare i sammanslutning eller dödsbo

En delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo kan på basis av arbetskostnaderna beviljas hushållsavdrag för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som sammanslutningen disponerar över eller som hör till dödsboet. Avdrag beviljas på basis av kostnaderna för det arbete som utförts i bostaden endast till en delägare som bor i bostaden i fråga.

Avdrag kan endast beviljas då delägaren betalar kostnaderna med sina egna medel. T.ex. en delägare i ett dödsbo kan inte beviljas avdrag för arbetskostnader som betalats ur dödsboets tillgångar. För tydlighetens skull rekommenderas att fakturan är försedd med namnen på alla betalare eller att varje betalare får en egen faktura på sin andel, om det finns flera betalare.

Avdrag kan inte beviljas med motiveringen att den delägare i sammanslutningen eller dödsboet som använder bostaden betalar sin andel av arbetskostnaderna t.ex. indirekt genom att till de övriga delägarna betala andra boenderelaterade kostnader som de andra delägarna är skyldiga att betala (t.ex. en del av bostadens vederlag eller utgifter för fastighetsunderhåll) eller genom att utföra arbetsprestationer för andra.

Hushållsavdrag kan inte heller beviljas på basis av att man senare, till exempel först när sammanslutningen upplöses eller dödsboet skiftas, kvittar arbetskostnader som berättigar till avdraget mot en andel som hör till en annan delägare.

Exempel 15: Arbete på gården till en fritidsfastighet som används av dödsboets delägare har betalats från dödsboets konto till företaget som utfört arbetet. Dödsboets delägare A har inte deltagit i betalningen av arbetskostnaderna genom att överföra sin andel till dödsboets konto. A:s andel av dessa kostnader beaktades först vid arvskiftet genom att avdra den från A:s andel av arvet. A har inte rätt till hushållsavdrag på grundval av kvittningen av kostnaderna i samband med arvskiftet.

11 Hur ersättning från försäkringsbolag påverkar avdraget

Den skattskyldige kan ha mottagit ersättning från ett försäkringsbolag för arbete som ligger till grund för yrkande på hushållsavdrag. Typiska fall torde vara försäkringsersättningar för reparationsarbete efter en vattenskada, eldsvåda eller annan motsvarande skada.

Enligt bestämmelsen om hushållsavdrag i ISkL 127 b § kan den skattskyldige dra av kostnader som hen själv har betalat. Därmed beviljas hushållsavdrag inte för den andel som försäkringsbolaget har ersatt (se även HFD 2008:55).

12 Hur avdraget påverkar anskaffningsutgiften för tillgångar och kostnaderna för inkomstens förvärvande

12.1 Hushållsavdrag och bestämning av anskaffningsutgiften för bostad

Hushållsavdraget är ett särskilt avdrag som inte påverkar fastställandet av anskaffningsutgiften för tillgångar.

Den skattskyldige kan ha fått hushållsavdrag för underhåll och ombyggnad av en bostad eller fritidsbostad som denne använder och äger. Om överlåtelsen av en sådan bostad inte är skattefri, får den skattskyldige från överlåtelsepriset dra av utgifter som räknas till anskaffningsutgiften för bostaden. Till anskaffningsutgiften räknas i regel utgifterna för underhålls- och ombyggnadsarbeten i bostaden, även om hushållsavdrag redan beviljats på basis av samma utgifter.

Den skattskyldige kan ha fått hushållsavdrag även för underhålls- och ombyggnadsarbeten i en bostad eller fritidsbostad som dennes släktingar enligt definitionen i ISkL 127 a § 5 mom. använder och äger. Dylika underhålls- och ombyggnadsarbeten kan inte dras av vid beräkningen av överlåtelsevinsten.

12.2 Kostnader som dras av från hyresintäkter

Den skattskyldige kan inte få hushållsavdrag för underhålls- och ombyggnadsarbeten i en investeringsbostad som hen äger eftersom det inte är fråga om en bostad i eget bruk. En hyresvärd får dra av kostnader för reparationer i bostaden som kostnader för hyresinkomsternas förvärvande, om uthyrningsverksamheten kan betraktas som förvärvsverksamhet. Uthyrning betraktas inte som förvärvsverksamhet om bostaden hyrs ut till en nära släkting mot enbart bolagsvederlaget.

Bostaden kan ha hyrts ut mot gängse hyra till en sådan släkting, i vars bostad kostnader för utförda arbeten även annars berättigar till hushållsavdrag. Kostnaderna för reparationer i bostaden kan i dessa fall dras av även från hyresintäkten trots hushållsavdraget.

Om bostaden både är i eget bruk och uthyrd ska kostnaderna för underhålls- och ombyggnadsarbeten fördelas mellan eget bruk och uthyrning. Hushållsavdrag kan beviljas för den andel som avser eget bruk, men inte för uthyrningens andel. Avdrag för kostnader som avser uthyrningen kan yrkas från hyresinkomsterna. Den andel av kostnaderna som avser eget bruk får inte dras av från hyresintäkterna även om hushållsavdragets maximibelopp skulle överskridas.

Exempel 16: Ett rum i en bostadslägenhet är uthyrt i andra hand. De övriga delarna av bostaden är i eget bruk. Om golvmaterialet i hela bostaden byts ut, hänförs det uthyrda rummets andel av kostnaderna till hyresintäkterna. För denna del kan hushållsavdrag inte beviljas. Hushållsavdrag kan beviljas för de kostnader som avser den del av bostaden som är i eget bruk.

Om golvmaterialet hade bytts ut endast i det uthyrda rummet i exemplet ovan, skulle hushållsavdrag inte beviljas eftersom utrymmet inte är i eget bruk.

Exempel 17: Under året hyrs en andelslägenhet sporadiskt ut så att den står tom under en del av tiden och är i eget bruk under en viss period. Om lägenheten t.ex. är uthyrd 4 veckor, tom 40 veckor och i eget bruk 8 veckor, kan en 4/52-del av eventuella reparationskostnader dras av från hyresinkomsterna. Den andel som hänför sig till eget bruk anses utgöra 48/52-del av kostnaderna. För dessa kan hushållsavdrag beviljas, om övriga förutsättningar för avdraget är uppfyllda. Om lägenheten följande år är uthyrd 6 veckor, tom 34 veckor och i eget bruk 12 veckor, kan hushållsavdrag för reparationskostnader beviljas för andelen som hänför sig till eget bruk, 46/52-del, om övriga förutsättningar för avdraget är uppfyllda.

Om ägaren låter årsreparationer utföras i en bostad som hyrs ut innan bostaden tas i eget bruk, bör man från fall till fall avgöra om ändringen av användningssyftet inverkar på beviljandet av hushållsavdrag. Årsreparationskostnader kan dras av från hyresinkomsterna till den del reparationerna beror på uthyrningen. Om den skattskyldige drar av årsreparationskostnader som utgifter som hänför sig till den avslutade uthyrningsverksamheten, är det inte möjligt att få hushållsavdrag på basis av dessa.

Den skattskyldige kan få hushållsavdrag endast på basis av kostnader för arbete som utförts i en lägenhet han eller hon använder. I regeringens proposition om hushållsavdrag (RP 140/2000) konstateras att "den skattskyldige borde använda bostaden för eget bruk. Arbeten i den skattskyldiges övriga ägarbostäder som i allmänhet ger kapitalinkomster är inte hushållsarbete och berättigar inte till avdrag."

Lägenheten har inte på det sätt som avses i regeringens proposition använts av den skattskyldige under hyrestiden, varför man inte kan på basis av årsreparationskostnader som hänförts till lägenheten dessutom få hushållsavdrag. Närmare information om kostnader som kan dras av från hyresintäkter finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av hyresinkomster.

I den mån som den skattskyldige inte avdrar årsreparationsutgifterna som utgifter för uthyrningsverksamheten kan den skattskyldige beviljas hushållsavdrag för de ingående arbetskostnaderna.

Kostnader för grundläggande renovering av bostaden efter uthyrning kan ge rätt till hushållsavdrag i sin helhet, om övriga förutsättningar för avdraget är uppfyllda.

Vid ombyggnad som föregår uthyrning av en lägenhet som tidigare varit i eget bruk anses alla ombyggnadskostnader hänföra sig till bruket som hyreslägenhet, och därmed kan hushållsavdrag inte beviljas för dessa kostnader. Däremot kan årsreparationskostnader i sådana situationer behandlas på samma sätt som när en bostad efter att ha varit uthyrd tas i eget bruk.

12.3 Kostnader för förvärvande av kapitalinkomster

Hushållsavdrag kan t.ex. beviljas för kostnader vid fällning av ett träd på egnahemshusets gårdsområde. Om den skattskyldige som låtit fälla trädet säljer virket, får hen även dra av fällningskostnaderna som kostnader för inkomstens förvärvande av kapitalinkomster från försäljningen.

13 Yrkande på hushållsavdrag i beskattningen

Den skattskyldige ska yrka på hushållsavdrag på MinSkatt eller med en separat blankett för hushållsavdrag (14A, 14B eller 14C). Avdraget görs vid verkställandet av den slutliga beskattningen för skatteåret.

Information om deklaration av hushållsavdraget vid beskattningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Så här deklarerar du hushållsavdraget.

13.1 Hur hushållsavdraget beaktas vid förskottsuppbörd

Hushållsavdraget kan beaktas redan vid förskottsuppbörden, om den skattskyldige yrkar på det. Hushållsavdraget beaktas i förskottsinnehållningssatsen eller i förskottsskattebeloppet om arbetet har utförts och den lön eller arbetsersättning som berättigar till avdrag redan har betalats. Även arbete som utförts inom EES beaktas i förskottsuppbörden om förutsättningarna för avdraget uppfylls.

Om arbetet grundar sig på ett avtal som gäller tills vidare, t.ex. ett långvarigt städavtal, kan hushållsavdraget vid förskottsuppbörden beaktas för hela året redan i början av året även om en del av arbetet och betalningarna sker senare under året.

Förtroendeskydd uppstår inte i beskattningen på basis av ändring av förskottsinnehållningsprocenten som den skattskyldiga begärt. Skyddet ges endast i svårtolkade och oklara ärenden där personen handlat enligt den praxis eller de anvisningar som skattemyndigheten tillämpar. Ändring av förskottsinnehållningsprocenten på grundval av hushållsavdrag är inte ett ställningstagande som skulle binda skattemyndigheten vid den slutliga beskattningen (HFD 2012:21).

Även om kostnader som berättigar till hushållsavdrag skulle ha beaktats redan vid förskottsuppbörden, ska den som yrkar på avdrag ändå deklarera på sin skattedeklaration det slutliga, faktiska beloppet av arbetskostnaderna under året.

13.2 Yrkande på hushållsavdrag på skattedeklarationen

Den skattskyldige ska yrka på hushållsavdrag separat på MinSkatt eller med en separat blankett för hushållsavdrag (14A, 14B eller 14C), om avdraget inte har antecknats till sitt riktiga belopp på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Ett preliminärt belopp av hushållsavdraget kan ha antecknats på skattedeklarationen, om den skattskyldige har anmält ändring av antingen grunderna för förskottsskatten eller förskottsinnehållningsprocenten som hänför sig till hushållsavdraget eller uppgifter om hushållsavdrag genom tjänsten Palkka.fi (se 13.4 nedan för närmare information om tjänsten).

Den skattskyldige ska kontrollera sin skattedeklaration och korrigera de faktiska arbetskostnader som berättigar till hushållsavdrag, om beloppet inte motsvarar det preliminära belopp som antecknats på skattedeklarationen. Verifikationer ska inte bifogas skattedeklarationen, utan de skickas till skattebyrån endast på begäran. Den skattskyldige ska spara verifikationerna under 6 år efter betalningsåret.

13.3 Yrkande på hushållsavdrag efter slutförd beskattning

Om den skattskyldige inte har yrkat på hushållsavdrag i sin beskattning innan beskattningen för skatteåret slutförts eller om yrkandet inte har godkänts i beskattningen, kan hen ansöka om ändring i sin beskattning.

Exempel 18: Den skattskyldige har låtit utföra en renovering och betalat fakturan 2023, men glömt att yrka på hushållsavdrag på sin skattedeklaration för 2023. Eftersom den skattskyldige kan framställa ett rättelseyrkande inom tre år från utgången av det år då beskattningen av den skattskyldige slutfördes, kan hen framställa ett rättelseyrkande före utgången av 2026.

Rättelseyrkanden som avser tidigare skatteår kan framställas inom tre år räknat från början av året efter att beskattningen har slutförts. Information om sökande av ändring i beskattningen finns i Skatteförvaltningens anvisning Sökande av ändring i inkomstbeskattningen.

Om makar har yrkat på hushållsavdrag redan innan beskattningen har slutförts, kan de emellertid inte längre söka ändring i sin beskattning om begäran om omprövning endast skulle ändra den inbördes fördelningen av de hushållsavdrag som beviljats till dem. Detta beror på att hushållsavdrag enligt 127 c § 2 mom. första meningen beviljas makar på det sätt som de har yrkat innan beskattningen slutförts för det skatteår som avdraget gäller.

Exempel 19: Makarna har låtit utföra en takrenovering i sitt gamla egnahemshus och betalat 4 000 euro för arbetet till en förskottsuppbördsregistrerad företagare. Makarna har i en förhandsifylld skattedeklaration för 2023 yrkat på att hushållsavdraget ska fördelas jämt mellan dem. Det året hade makarna inga andra utgifter som berättigade till hushållsavdrag. I beskattningen för 2023 beviljades de delat hushållsavdrag i enlighet med sitt yrkande. Därmed fick vardera maken 700 euro (4 000/2 * 40 % - 100 euro) i hushållsavdrag.

Först efter att den ordinarie beskattningen för 2023 har slutförts upptäcker makarna att de båda haft en självriskandel på 100 euro. Makarna beslutar att begära omprövning för beskattningen för 2023. I sin begäran kräver en av makarna hushållsavdrag på basis av hela arbetskostnaden på 4 000 euro. Eftersom makarna har yrkat på jämn fördelning av arbetskostnaderna som grund för deras hushållsavdrag i beskattningen för 2023 och beskattningen för 2023 redan har slutförts, godkänns deras rättelseyrkande inte.

13.4 Hushållsavdrag med hjälp av tjänsten Palkka.fi

Palkka.fi är en avgiftsfri löneberäkningstjänst som är avsedd för hushåll och andra mindre arbetsgivare. Med hjälp av tjänsten kan hushållet räkna ut arbetstagarens lön jämte lönebikostnaderna och sköta sina arbetsgivarskyldigheter med undantag av olycksfalls- och grupplivförsäkring.

Via Palkka.fi-tjänsten kan man även anmäla uppgifter som gäller hushållsavdrag till Skatteförvaltningen. Ett hushållsavdrag som anmälts via Palkka.fi-tjänsten överförs automatiskt till skattedeklarationen för året i fråga. Ett hushåll kan via tjänsten anmäla uppgifter om hushållsavdrag som gäller löner som hushållet betalat. Ytterligare information om tjänsten finns på palkka.fi. Arbetsersättningar anmäls i MinSkatt.

13.5 Gränssnitt för företags deklaration av hushållsavdrag

Företag som har utfört hushållsarbeten eller renoveringar kan på kundens vägnar deklarera arbetsersättningar som berättigar till hushållsavdrag till Skatteförvaltningen via ett nytt gränssnitt. Uppgifterna överförs till avdragets mottagare i MinSkatt.

Användning av Skatteförvaltningens gränssnitt kan kräva ändringar i företagets ekonomiförvaltningsprogram. Företaget bör gärna höra sig för hos sin bokföringsbyrå eller leverantören av sitt ekonomiförvaltningsprogram om möjligheten att använda gränssnittet.

13.6 Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats för arbete som utförts utomlands

Hushållsavdrag kan även beviljas då arbete som berättigar till avdraget har utförts i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och ersättningen inte utgör lön. Avdrag kan beviljas om ersättningen har betalats till en företagare, ett företag eller ett allmännyttigt samfund för arbete som berättigar till avdrag. Då ska den skattskyldige bevisa att prestationsmottagaren inte har försummelser som avses i 26 § i lagen om förskottsuppbörd. Sådana försummelser är väsentliga försummelser av betalningar, anmälningar och bokföring som hänför sig till beskattningen.

Utredningar kan lämnas med Skatteförvaltningens blankett 14C. En utredning kan även vara ett annat motsvarande intyg som utfärdats av skattemyndigheten i en EES-stat. Den skattskyldige kan även bevisa att förutsättningarna för avdraget finns genom att visa att mottagaren av arbetsersättningen är i ifrågavarande stat införd i ett register som motsvarar förskottsuppbördsregistret i Finland. Register i andra stater anses motsvara förskottsuppbördsregistret i Finland, om kriterierna för införandet i och avförandet ur registret på det stora hela är de samma som i Finland.

För fysioterapi och ergoterapi som ges av en fysioterapeut och ergoterapeut i en annan EEA-stat än Finland krävs utöver ovan nämnda förfarande som motsvarar förskottsuppbördsregistret även att de fysioterapeuter och ergoterapeuter som levererar tjänsten är legitimerade i sina verksamhetsländer och att tjänsteproducenten i denna stat har beviljats rätt att producera fysioterapi- och ergoterapitjänster som motsvarar den rätt som i Finland avses i lagen om tillsynen över social- och hälsovården. Den utredning som behövs kan fogas som bilaga till den förhandsifyllda skattedeklarationen.  

För avdrag för lön som betalats utomlands se kapitel 7.5 ovan.


ledande skattesakkunnig Tero Määttä                                          

överinspektör Petri Manninen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024