Etuustietojen korjaaminen tulorekisterissä

Tulorekisteriin korjataan virheet, jotka kohdistuvat 1.1.2021 ja sen jälkeen maksettuihin eläke- ja etuustuloihin.

Ennen vuotta 2021 maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella ja niihin liittyvät ennakonpidätykset ja lähdeverot oma-aloitteisten verojen veroilmoituksella. Näiden tietojen korjaukset ilmoitetaan Verohallinnolle. Poikkeuksena on 1.1.2021 tai sen jälkeen tehty takaisinperintä tai regressi, joka ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2021.

Maksajan on korjattava virheellinen tai puutteellinen ilmoitus heti

Etuuden maksajan on korjattava tulorekisteriin ilmoittamissaan etuustiedoissa olevat virheet heti, kun virhe on huomattu.

Jos etuuden saaja huomaa tiedoissaan virheen, hänen pitää pyytää suorituksen maksajaa korjaamaan virheen. Tulorekisteriviranomainen tai tulonsaaja ei voi korjata tietoja tulorekisteriin.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voi ylläpitää ja korjata niin kauan, kuin niitä tulorekisterissä säilytetään. Tietoja säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien.

Tiedot korjataan yleensä korvaavalla ilmoituksella

Eläke- ja etuustiedoissa olevat virheet korjataan yleensä antamalla korvaava ilmoitus. Tietyissä tilanteissa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja annettava sen jälkeen uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Kaikki virheelliset tiedot on korjattava

Kaikki ilmoituksella virheellisinä annetut tiedot on korjattava ja puuttuneet tiedot lisättävä. Jos virheitä ei korjata, tiedon käyttäjien päätökset perustuvat virheelliseen tai puutteelliseen tietoon. Tämä voi johtaa esimerkiksi etuuden takaisinperintään sen saajalta.

Ilmoituksessa oleva virhe voi liittyä joko ilmoittamiseen tai maksamiseen.

Ilmoittamisen virhe tarkoittaa, että tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärin. Ilmoitukseen on tullut esimerkiksi näppäilyvirhe, tai tulo on ilmoitettu väärällä tulolajilla.

Ilmoittamisen virheet korjataan yleensä korvaavalla ilmoituksella. Korjaamiskertojen määrää ei ole rajoitettu.

Maksamisen virheessä on kyse siitä, että ilmoitus on annettu maksettuun tuloon nähden oikein, mutta tulo on maksettu väärän suuruisena. 

Etuuden maksaminen perustuu päätökseen. Maksettu määrä on oikea, jos se vastaa etuuspäätöksen tietoja. Etuuden määrä voi muuttua, jos etuuspäätöstä oikaistaan tai tarkistetaan ja tulonsaajalle annetaan uusi päätös.

Jos tulonsaajalle maksetaan lisää etuutta samalle ajalle annetun uuden etuuspäätöksen perusteella, etuuden maksaja ilmoittaa lisää maksamansa osuuden tulorekisteriin uudella ilmoituksella viimeistään 5. kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

Jos tulonsaajalle maksettava määrä pienenee samalle ajalle annetun uuden päätöksen perusteella, etuuden maksaja ilmoittaa liikaa maksamansa osuuden tulorekisteriin perusteettomana etuna. Perusteettomasta edusta pitää ilmoittaa viimeistään kuukauden kuluessa perusteetonta etua koskevan päätöksen tekemisestä.

Etuus on maksettu väärälle tilille

Jos etuus on maksettu väärälle tilille sen vuoksi, että tulonsaaja on ilmoittanut väärän tilinumeron, maksajan ei tarvitse korjata tietoa tulorekisteriin. Jos kyse on maksajan virheestä, tieto on korjattava.

Sijaissaajalle maksetussa suorituksessa on virhe

Jos sijaissaajalle on maksettu liian suuri osuus etuudesta, sijaissaaja maksaa liikaa saamansa osuuden takaisin etuuden maksajalle. Vain etuuden saajalle myöhemmin maksettava osuus ilmoitetaan tulorekisteriin. Sijaissaajan ja etuuden maksajan välistä rahansiirtoa ei ilmoiteta.

Ennakonpidätyksen oikaiseminen

Joissakin tilanteissa ennakonpidätys toimitetaan kaavamaisen prosentin mukaan, jos tulonsaaja ei ole toimittanut maksajalle verokorttia. Liikaa pidätetty ennakonpidätys voidaan palauttaa tulonsaajalle, jos etuuden maksajalle toimitetaan kyseistä tuloa varten sen maksuhetkellä voimassa ollut verokortti. 

Tulonsaajalle takaisin maksettu ennakonpidätys ilmoitetaan tulorekisteriin omalla etuustietoilmoituksellaan, kun liikapidätys on maksettu tulonsaajan tilille. Liikapidätys ilmoitetaan tulorekisteriin negatiivisena lukuna.

Liikapidätys on palautettava etuuden saajalle saman kalenterivuoden aikana. Sitä ei voi oikaista enää seuraavana vuonna ilmoittamalla negatiivista ennakonpidätystä. Jos liikapidätystä ei ehditä maksaa takaisin ajallaan, ei sitä voida enää palauttaa etuuden saajalle vaan koko ennakonpidätyksen määrä luetaan etuuden saajan hyväksi maksuvuoden verotuksessa.

Etuustiedot voi korjata teknisen rajapinnan tai sähköisen asiointipalvelun kautta

Tietojen korjaamisen kannalta ei ole merkitystä, millä tavalla alkuperäinen ilmoitus on annettu. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voi korjata sähköisessä asiointipalvelussa verkkolomakkeella ja latauspalvelun kautta annettuja ilmoituksia voi korjata teknisen rajapinnan kautta.

Infograafi, jossa on kuvattu miten etuustietoja korjataan tulorekisterissä.