Täyttöohje: Lomake 6164 + liitelomake 6167, Hakemus Suomen lähdeveron palauttamiseksi osinko-, korko- ja rojaltituloista (luonnollinen henkilö)

Yleistä

Jos olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen ja saat Suomesta osinko-, rojalti- tai korkotuloa, maksaja perii tulosta lähdeveron. Lähdevero on yleensä 30 %. Suomen ja asuinvaltiosi välisen verosopimuksen perusteella veroprosentti voi kuitenkin olla pienempi tai tulo on voitu vapauttaa verosta kokonaan. Korkotuloista ei yleensä tarvitse maksaa veroa Suomeen ollenkaan.

Jos olet saanut osinkoa ja siitä on peritty liikaa lähdeveroa, ota yhteyttä osingon maksajaan tai maksajan valtuuttamaan Suomessa toimivaan tilinhoitajayhteisöön eli pankkiin, joka on hoitanut suomalaisen yhtiön jakamien osinkojen maksamisen. Vain osingon maksaja voi oikaista verotusta jo maksuvuoden aikana.

Jos osingon maksaja oikaisee lähdeveroa maksuvuoden aikana, Verohallinto ei enää palauta samasta osinkoerästä perittyä lähdeveroa. Jos maksaja ei ole oikaissut lähdeveroa maksuvuonna, hae liikaa peritty lähdevero takaisin tällä lomakkeella (6164). Jos lähdeveroa on peritty liikaa useammasta kuin yhdestä osinkoerästä, täytä lisäksi liitelomake 6167.

Tee lähdeveron palautushakemus Verohallinnolle aina vasta maksuvuoden jälkeen. Jos haet lähdeveroa palautettavaksi jo maksuvuoden aikana, hakemuksesi käsitellään kokonaisuudessaan vasta maksuvuoden jälkeen. Maksuvuoden aikana Verohallinto toimittaa sinulle tiedoksiannon asiasta.

Voit hakea liikaa perittyä lähdeveroa palautettavaksi perimistä seuraavien kolmen kalenterivuoden aikana.

Jos liikaa perityn lähdeveron määrä on alle 5 euroa vuodessa, sitä ei palauteta. Palautuspäätöksessä käytetään valuuttana euroa.

Hakemukseen ei tarvitse liittää tositteita tulon maksamisesta ja lähdeveron perimisestä. Säilytä tositteet itselläsi. Verohallinto voi tarvittaessa pyytää kaikki tositteet nähtäväksi.

Lähetä hakemus osoitteeseen:
Verohallinto
PL 560
FI-00052 VERO
FINLAND

Lue lisää lähdeverosta:
Ulkomaille maksettavat osingot, korot ja rojaltit
Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja rojaltit

Tarkista Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen, korkojen ja rojaltien lähdeveroprosentit

Täyttöohjeet

1 Hakija

Täytä tähän kohtaan henkilö- ja yhteystietosi. Merkitse kohtiin 1.1. ja 1.2. etu- ja sukunimesi ilman arvonimiä tai siviilisäätyä. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, merkitse kohtaan 1.3 syntymäaikasi.

Täytä aina kohta 1.9, jossa kysytään ulkomainen verotunnisteesi (TIN eli Tax Identification Number).

Jos olet hakenut palautusta aikaisemmin, merkitse aiemman päätöksen rekisteröintitunnus kohtaan 1.12. On tärkeää, että täytät huolellisesti kaikki kohdat.

Jos haet palautusta yhdessä puolisosi kanssa, täytä kohtiin 1.1 ja 1.2 teidän kummankin etu- ja sukunimet ja kohtaan 1.3.henkilötunnukset tai syntymäajat. Täytä kummankin TIN-tunnukset kohtaan 1.9.

Ilmoita kohdassa 1.8 asuinvaltion maakoodi aina. Rajoitetusti verovelvollisen asuinvaltio ei voi olla Suomi (FI).

Tarkista standardin ISO 3166 mukainen maatunnus (www.iso.org).

Voit tarkistaa verosopimusmaiden maatunnukset myös luettelosta voimassa olevista verosopimuksista.

2 Hakemusta varten valtuutetun asiamiehen tiedot

Jos olet valtuuttanut asiamiehen allekirjoittamaan lomakkeen, täytä asiamiehen nimi ja yhteystiedot kohtiin 2.1.–2.11. Liitä mukaan valtakirja ja rastita lomakkeen kohta 2.12.

3 Tilinumero palautusta varten

Täytä tähän kohtaan tilitietosi mahdollisen palautuksen maksamista varten. Jos haet lähdeveron palautusta Euroopan unionin alueelta tai lähdeveron palautus maksetaan EU:n alueella sijaitsevalle välittäjäpankille, ilmoita pankkitilin IBAN-numero (kohta 3.1) sekä BIC- tai SWIFT-tunnus (kohta 3.2).

Jos haet lähdeveron palautusta EU:n ulkopuolelta eikä sinulla ole IBAN-numeroa ja BIC- tai SWIFT-tunnusta, ilmoita pankin nimi, osoitetiedot, valtio ja clearing-koodi.

Jos pankkisi käyttää omaa viitenumeroa maksun yksilöintiä varten, lisää se hakemuslomakkeen kohtaan 3.9.

4 Tuloa koskevat tiedot

Merkitse tähän, mistä tulosta lähdevero on peritty. Rastita vain yksi vaihtoehto. Jos haet lähdeveron palautusta useammasta tulotyypistä, täytä jokaisesta tulotyypistä oma lomake.

5–6 Korko-, rojalti- ja osinkotulot

Täytä tuloa ja siitä perittyä lähdeveroa koskevat yksityiskohtaiset tiedot. Merkitse tiedot aina euroina. Jos hakemus koskee useampaa kuin yhtä osingonmaksua, täytä ensimmäisen osinko-erän tiedot varsinaiselle lomakkeelle (lomake 6164) ja loput erät liitelomakkeelle (6167). Jos käytät liitelomaketta, merkitse rasti kohtaan 6.14.

Liitelomakkeen 6167 kohdissa 1.2–1.3 kysytään tilikausitietoja. Jätä kohdat tyhjäksi, sillä ne koskevat vain yrityksiä.

Jos kyseessä on hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettu osinko, merkitse kohtaan 6.15, minkä ulkomaalaisen välittäjäpankin tai -pankkien kautta osinko on maksettu.

Asuinvaltion veroviranomaisen todistus

Kun olet täyttänyt lomakkeen, pyydä asuinvaltiosi veroviranomaista täyttämään kohta "Certificate of Fiscal Residence". Kohdassa veroviranomainen vahvistaa, että olet asunut maassa silloin, kun olet saanut tulon, josta lähdevero on peritty. Veroviranomainen voi myös antaa erillisen asumistodistuksen. Jos veroviranomainen on täyttänyt tiedot tai asumistodistus on erillisenä liitteenä, merkitse rasti kohtaan ”Hakemuksen liitteenä on asuinvaltion veroviranomaisten antama kotipaikkatodistus”.

Muista aina myös allekirjoittaa lomake.