Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Anvisning för ifyllningen: Blankett 6164r + bilageblankett 6167r, Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst (fysisk person)

Allmänt

Om du är begränsat skattskyldig i Finland och får dividender, räntor och royaltyer från Finland tar betalaren ut källskatt på inkomsten. Källskatten är i allmänhet 30 %. Beroende på bestämmelserna i skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat kan skatteprocenten också vara mindre eller inkomsten kan vara helt befriad från skatt. I allmänhet behöver du inte betala skatt till Finland på ränteinkomster.

Om du har fått dividend och utbetalaren har tagit ut för stor källskatt på den ska du kontakta utbetalaren av dividender eller det kontoförande institut, dvs. den bank i Finland som fått fullmakt av betalaren och som har betalat ut de dividender som ett finländskt bolag har delat ut. Endast dividendutbetalaren kan rätta beskattningen redan under utbetalningsåret.

Om dividendutbetalaren rättar källskatten under utbetalningsåret återbär Skatteförvaltningen inte längre källskatt som tagits ut för samma dividendpost. Om utbetalaren inte har rättat källskatten under utbetalningsåret kan du ansöka om återbäring på den uttagna källskatten med den här blanketten (6164r). Om det tagits ut för mycket källskatt på fler än en dividendpost ska du dessutom fylla i bilageblankett 6167r.

Lämna din ansökan om återbäring av källskatt till Skatteförvaltningen alltid först efter utbetalningsåret. Om du ansöker om återbäring av källskatt redan under utbetalningsåret handläggs din ansökan i sin helhet först efter utbetalningsåret. Under utbetalningsåret skickar Skatteförvaltningen en delgivning om detta till dig.

Du kan ansöka om återbäring av källskatt som tagits ut till för stort belopp under de tre följande kalenderåren efter året då skatten tagits ut.

Någon källskatteåterbäring betalas inte ut om beloppet som ska återbäras är mindre än 5 euro per år. Myntenheten för återbäringsbeslutet är euro.

Du behöver inte bifoga verifikationer om att inkomsten har betalats eller källskatt tagits ut. Spara alla verifikationer. Skatteförvaltningen kan vid behov be dig lägga fram alla verifikationer.

Skicka ansökan till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

Läs mer om källskatt:
Dividender, räntor och royaltyer som ska betalas till utlandet
Dividender, räntor och royaltyer till begränsat skattskyldiga

Kontrollera källskatteprocenterna för dividender, räntor och royaltyer som betalas från Finland till utlandet

Ifyllningsanvisningar

1 Sökande

Fyll i dina person- och kontaktuppgifter här. Ange i punkterna 1.1 och 1.2 dina för- och efternamn utan titlar eller civilstånd. Om du inte har en finsk personbeteckning ska du ange din födelsetid i punkt 1.3.

Fyll alltid i punkt 1.9 där du ombeds ange ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN, dvs. Tax Identification Number).

Om du har ansökt om återbäring tidigare ska du ange det tidigare återbäringsbeslutets registreringsnummer i punkt 1.12. Det är viktigt att du omsorgsfullt fyller i alla punkter.

Om du ansöker om återbäring tillsammans med din make eller maka ska du i punkterna 1.1 och 1.2 fylla i för- och efternamn för er båda och i punkt 1.3 era personbeteckningar eller födelsetider. Ange TIN-numren för båda i punkt 1.9.

Ange landskoden för hemviststat i punkt 1.8. Hemviststagen för en begränsat skattskyldig kan inte vara Finland (FI)

Kontrollera landskoder enligt ISO 3166. (www.iso.org)

Du kan också kontrollera landskoderna för skatteavtalsstater i förteckningen över gällande skatteavtal.

2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

Om du har gett fullmakt åt ett ombud för att underteckna blanketten ska du fylla i ombudets namn och kontaktuppgifter i punkterna 2.1-2.11. Bifoga fullmakten och kryssa för punkt 2.12 på blanketten.

3 Kontonummer för återbäringen

Ange i den här punkten dina kontouppgifter för betalning av en eventuell återbäring. Om du ansöker om återbäring av källskatt från inom Europeiska unionen eller återbäringen betalas till en förmedlarbank som finns inom EU ska du ange bankkontots IBAN-nummer (punkt 3.1) samt BIC- eller SWIFT-kod (punkt 3.2).

Om du ansöker om återbäring av källskatt från utanför EU och du inte har ett IBAN-nummer eller en BIC- eller SWIFT-kod ska du ange bankens namn, adressuppgifter, stat och clearing-kod.

Om din bank använder ett eget referensnummer för att individualisera betalningen ska du ange detta nummer i punkt 3.9.

4 Uppgifter om inkomsten

Ange här vilken inkomst källskatten har tagits ut på. Kryssa bara för ett alternativ. Om du ansöker om återbäring av källskatt för flera typer av inkomst ska du fylla i en egen blankett för varje inkomsttyp.

5–6 Ränte-, royalty- och dividendinkomster

Fyll i de detaljerade uppgifterna för inkomsten och källskatten som tagits ut på den. Ange alltid beloppen i euro. Om ansökan gäller mer än en dividendutbetalning ska du fylla i den första dividendpostens uppgifter på den egentliga blanketten (blankett 6164r) och de övriga posterna på bilageblanketten (6167r). Kryssa för punkten 6.14 om du använder bilageblankett.

Uppgifter om räkenskapsperioden begärs i punkterna 1.2–1.3 på bilageblankett 6167r. Lämna punkterna tomma, de gäller bara företag.

Om det handlar om en dividend som utbetalats för en förvaltarregistrerad aktie ska du i punkt 6.15 ange via vilken utländsk förmedlarbank eller via vilka utländska förmedlarbanker dividenden har utbetalats.

Intyg från skattemyndigheten i hemviststaten

När du har fyllt i blanketten ska du be skattemyndigheten i din hemviststat fylla i punkten "Certificate of Fiscal Residence". Genom att fylla i denna punkt intygar skattemyndigheten att du varit bosatt i landet i fråga då du tog emot den inkomst på vilken källskatten togs ut. Skattemyndigheten kan också ge dig ett separat hemvistintyg. Om skattemyndigheten har fyllt i uppgifterna eller om intyget om hemvist finns som en separat bilaga ska du kryssa för punkten ”Ett av skattemyndigheten i hemviststaten utfärdat intyg över skatterättslig hemvist har bifogats denna ansökan”.

Kom också alltid ihåg att underteckna blanketten.