Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Blankettanvisning: Blankett 6164r + bilageblankett 6167r, Ansökan om återbäring av finsk källskatt på dividend-, ränte- och royaltyinkomst (fysisk person)

Om du är begränsat skattskyldig i Finland och får dividender, räntor eller royaltyer från Finland, ska betalaren ta ut källskatt på inkomsten. Källskatten är i regel 30 %. Beroende på bestämmelserna i skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat kan skattesatsen dock vara lägre eller inkomsten kan i sin helhet vara befriad från skatt. På dessa ränteinkomster behöver man i allmänhet inte betala skatt i Finland.

Om du har fått dividendinkomst och källskatt tagits ut till ett för högt belopp ska du kontakta utbetalaren eller det kontoförande institutet, dvs. den bank i Finland som fått fullmakt av betalaren och som har betalat ut dividenderna som ett finländskt bolag har delat ut. Den enda som kan rätta beskattningen redan under utbetalningsåret är utbetalaren av dividenden.

Om dividendutbetalaren rättar källskatten under utbetalningsåret återbär Skatteförvaltningen inte längre källskatt som tagits ut för samma dividendpost. Om utbetalaren inte har rättat källskatten under betalningsåret kan du med blankett 6164r ansöka om återbäring av den källskatt som tagits ut till ett för stort belopp. Om för mycket källskatt tagits ut på fler än en dividendpost, ska du dessutom fylla i bilageblankett 6167r. Vid behov kan du fylla i flera bilageblanketter.

Lämna din ansökan om återbäring av källskatt till Skatteförvaltningen alltid först efter utbetalningsåret. Om du ansöker om återbäring av källskatt redan under utbetalningsåret handläggs din ansökan i sin helhet först efter utbetalningsåret. Under utbetalningsåret skickar Skatteförvaltningen en delgivning om detta till dig.

Återbäring av källskatt som tagits ut till ett för stort belopp kan sökas under de tre kalenderåren efter betalningsåret.

Du kan också ansöka om återbäring av källskatt elektroniskt. En begränsat skattskyldig fysisk person eller ett ombud som sköter ärendet för hens räkning kan lämna en enskild ansökan i MinSkatt. Efter identifieringen ska du i MinSkatt välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Skatteförvaltningen tar via tjänsten Ilmoitin.fi också emot massansökningar, dvs. sådana ansökningar från flera sökande som skickas in med samma XML-fil. Du kan använda denna blankettanvisning också när du lämnar en elektronisk ansökan. 

Läs mer om hur du skickar elektroniska ansökningar om återbäring av källskatte.

Någon källskatteåterbäring betalas inte om beloppet som ska återbäras är mindre än 10 euro per år. Valutan i återbäringsbeslut är euro.

Verifikationer om att inkomsten har betalats eller att källskatten har tagits ut behöver inte bifogas till ansökan. Spara alla verifikationer. Skatteförvaltningen kan vid behov be dig lägga fram alla verifikationer. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Skicka ansökan till adressen
Skatteförvaltningen
PB 560
FI-00052 SKATT
FINLAND

Läs mer om källskatt:

Så här fyller du i blankett 6164r

De obligatoriska punkterna som du måste fylla i har markerats på blankett 6164r. Det är viktigt att du fyller i blanketten omsorgsfullt. Lämna blankt i de punkter där du inte har uppgifter att ge. Av de följande kapitlen framgår hur du ska fylla i blanketten.

1 Sökande

1.1–1.2 Efternamn och förnamn

Ange dina officiella för- och efternamn utan titlar, förkortningar eller civilstånd. Om du ansöker om återbäring tillsammans med din make eller maka, fyll i bådas namn och avskilj namnen med ett komma.

1.3 Skatteregistreringsnummer (TIN)

Ange här ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN, dvs. Tax Identification Number). Om du ansöker om återbäring tillsammans med din make eller maka, fyll i bådas skatteregistreringsnummer och avskilj dem med ett komma. Ytterligare information får du från den lokala skattemyndigheten.

1.4 Finsk personbeteckning eller födelsetid

Fyll i din finska personbeteckning. Om du inte har en finsk personbeteckning ska du ange ditt födelsedatum i formen dd.mm.åååå. Om du ansöker om återbäring tillsammans med din make eller maka, fyll i bådas finska personbeteckningar eller födelsedatum och avskilj dem med ett komma.

1.5 Hemviststat

Ange din hemviststat, dvs. staten där du bor stadigvarande och där du betalar skatt på dina globala inkomster.

1.6–1.8 Adress

Fyll i dina adressuppgifter i respektive fält.

1.9–1.10 Tidigare återbäringar

 Om du tidigare ansökt om återbäring av källskatt hos Skatteförvaltningen ska du kryssa för ”Ja” i punkt 1.9. Om du svarar "Ja” ska du i punkt 1.10 ange det tidigare beslutets beslutsnummer.

1.11 Telefonnummer

Ange ditt telefonnummer i internationellt format.

2 Uppgifter om inkomsten

Ange här vilken typ av inkomst din ansökan om återbäring av källskatt gäller. Kryssa bara för ett alternativ. Om du ansöker om återbäring av källskatt för flera inkomsttyper, ska du fylla i en separat ansökan för varje inkomsttyp.

3 Dividendinkomster

Fyll i dividendinkomstens uppgifter. Om du ansöker om återbäring av källskatt på ränte- eller royaltyinkomst, ska du lämna blankt i punkterna 3.1–3.17.

3.1 Grunden för dividendinkomst

Kryssa för det alternativet enligt vilket du har mottagit dividendinkomst. Om du inte vet grunden för ditt aktieinnehav, ska du kontakta ditt kontoförande institut, dvs. din bank.

3.2–3.6 Uppgifter om fonden eller sammanslutningen

Fyll i dessa punkter endast om du har mottagit dividendinkomsten via en fond eller sammanslutning. Om dividenden grundar sig på ett fondinnehav eller en aktie som du äger via en sammanslutning, ska du fylla i fondens eller sammanslutningens uppgifter.

3.7 Betalarens namn

Fyll i dividendbetalarbolagets officiella namn.

3.8 Betalarens ISIN-kod (International Securities Identification Number)

Fyll i dividendbetalarbolagets ISIN-kod. Om du inte vet ISIN-koden eller inte hittar den exempelvis på betalningsverifikationen, ska du kontakta det kontoförande institutet.

3.9 Är betalaren ett offentligt noterat bolag?

Ett bolag är offentligt noterat om någon av dess aktieserier är offentligt noterad och handeln sker på en reglerad marknad som övervakas av en myndighet. Kryssa för punkt 3.9 i enlighet med om betalaren är ett offentligt noterat eller ett onoterat bolag då dividenden betalades ut.

3.10–3.15 Uppgifter om dividendposten och återbäringen

Fyll i följande punkter dividendpostens uppgifter. Ange dividenderna i euro.

Fyll i punkt 3.10 datumet då det finska bolaget betalade ut dividenden. Observera att datumet kan vara något annat än datumet då dividendinkomsten betalades på ditt konto. 

Ange i punkt 3.11 antalet aktier och i punkterna 3.12–3.14 dividendens bruttobelopp, beloppet av skatt som ursprungligen tagits ut samt det skattebelopp som du ansöker i återbäring. Om en del av den uttagna skatten redan har återbetalats till dig ska du emellertid i punkt 3.13 ange totalbeloppet av skatt som tagits ut.

Om du ansöker om återbäring av källskatt på flera än en dividendpost, ska du kryssa för punkt 3.15 och fylla i de övriga dividendposterna på bilageblankett 6167r. Den dividendpost du antecknat på den egentliga blanketten (blankett 6164r) ska inte anges på nytt på bilageblankett 6167r. Du kan fylla i så många bilageblanketter som behövs.

3.16 Förmedlarbank

Uppge här alla banker som förmedlat dividenden till dig. Om du inte vet förmedlarbankerna, ska du kontakta ditt kontoförande institut för att utreda det.

3.17 På vilka grunder ansöker du om återbäring?

Ange grunden för din ansökan. Om du ansöker om återbäring på basis av skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat, ska du kryssa för punkten ”Med stöd av ett skatteavtal". Om din ansökan inte grundar sig på ett skatteavtal ska du kryssa för punkten "Annan grund” och ange grunden för din ansökan.

4 Ränte- eller royaltyinkomst

Fyll i räntans eller royaltyinkomstens uppgifter. Om du ansöker om återbäring av källskatt på dividendinkomst, ska du lämna blankt i punkterna 4.1–4.6.

4.1 Betalarens namn

Fyll i namnet på ränte- eller royaltyinkomstens betalare. Använd alltid det officiella finska namnet. Gör inga tillägg eller andra egna anteckningar i namnet.

4.2–4.5 Uppgifter om inkomsten

Fyll i följande punkter uppgifter om dividendinkomsten.

4.6 På vilka grunder ansöker du om återbäring?

Ange grunden för din ansökan. Om din ansökan grundar sig på skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat, ska du kryssa för punkten ”Med stöd av ett skatteavtal". Om din ansökan inte grundar sig på ett skatteavtal ska du kryssa för punkten "Annan grund” och ange grunden för din ansökan.

5 Kontonummer för återbäringen

5.1 Kontonummer

Fyll i ditt kontonummer i IBAN-format. Om du inte har kontonummer i IBAN-format kan du också ange kontonumret i något annat internationellt format.

5.2 BIC eller SWIFT

Fyll i bankens BIC- eller SWIFT-kod.

5.3 Kontoinnehavarens namn

Fyll i kontoinnehavarens namn.

5.4–5.10 Bankens eller kreditinstitutets namn

Fyll i dessa fält om du ansöker om återbäring av källskatt från ett land utanför EU och du inte har ett IBAN-kontonummer. Ange bankens namn, adressuppgifter, stat och clearing-kod. Om din bank använder ett eget referensnummer för att individualisera betalningen ska du ange detta nummer i punkt 5.9.

6 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

Om du vill att Skatteförvaltningen skickar beslutet och eventuella utredningsbegäranden till ombudet ska du här ange ombudets uppgifter.

Fyll i ombudets namn och identifieringskod i hemviststaten samt kontaktuppgifter i punkterna 6.1–6.8. Bifoga en fullmakt och kryssa för punkt 6.9 på blanketten. Om du inte har ett ombud ska du lämna blankt i punkterna.

Om sökanden representeras av fler än ett ombud, ska du i den här punkten ange uppgifterna för det ombud till vars adress du vill att beslut och utredningsbegäranden ska skickas, även om ett annat ombud undertecknar ansökan

Annat att observera

Hemvistintyg

När du har fyllt i blanketten ska du be skattemyndigheten i din hemviststat att fylla i punkten "Certificate of Fiscal Residence". Genom att fylla i denna punkt intygar skattemyndigheten att du varit bosatt i landet i fråga då du tog emot den inkomst på vilken källskatten togs ut. Du kan också be skattemyndigheten ett separat hemvistintyg. Om du skickar skattemyndighetens hemvistintyg som en separat bilaga ska du kryssa för punkten ”Ett av skattemyndigheten i hemviststaten utfärdat intyg över skatterättslig hemvist har bifogats denna ansökan”.

Intyg och underskrift

Läs punkterna omsorgsfullt innan du undertecknar blanketten. Kryssa för de punkter som gäller dig.

Kom ihåg att datera och underteckna blanketten. Om du ansöker om återbäring tillsammans med din make/maka ska även maken/makan underteckna blanketten. Alternativt kan din maka eller make ge fullmakt till dig att underteckna blanketten. Bifoga i så fall fullmakten.

Så här fyller du i bilageblankett 6167r

Om du ansöker om återbäring av källskatt som tagits ut på flera än en dividendpost, ska du fylla i bilageblankett 6167r. Du kan fylla i så många bilageblanketter som behövs.

1 Sökande

1.1 Efter- och förnamn

Fyll i ditt officiella efter- och förnamn. Avskilj namnen med ett kommatecken.

1.2 Skatteregistreringsnummer i hemviststaten

Fyll i ditt skatteregistreringsnummer (TIN). Om du ansöker om återbäring tillsammans med din make eller maka, fyll i bådas skatteregistreringsnummer och avskilj dem med ett komma. Närmare instruktioner hittar du i anvisningen för blankett 6164r i punkten ”1.3 Skatteregistreringsnummer”.

1.3–1.4 Räkenskapsperiod

Lämna punkterna tomma, de gäller bara företag.

 2 Specifikation av dividendposter

Fyll i uppgifterna om dividendposten. Varje dividendpost ska ha en egen punkt. Mer instruktioner hittar du i anvisningen för blankett 6164r i punkterna 3.7, 3.8 och 3.9–3.14.

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023