Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen täyttöohje

Yhteenvetoilmoitus on annettava sähköisesti. Voit antaa tiedot paperilomakkeella vain erityisestä syystä, jos esimerkiksi sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. 

Anna ilmoitus OmaVerossa 

Ilmoituksen voi myös lähettää tiedostona Ilmoitin.fissä tai taloushallinnon ohjelmiston kautta, jos siitä on yhteys eli rajapinta Verohallintoon.

Katso ohjeet ilmoittamiseen

Lomakkeen täyttöohje

Täytä tiedot asiakaskohtaisesti.

Anna kaikki samalle ostajalle tehdyt eri kauppatapojen myynnit (tavaramyynnit, palvelumyynnit ja kolmikantakauppa) yhdellä erittelyrivillä. Asiakaskohtainen erittelyrivi vastaa siten yhtä asiakaskohtaista yhteenvetoilmoitusta.

Jos korjaat aiemmin ilmoittamiasi tietoja, anna korvaava erittely sille ostajalle, jonka tietoja korjaat. Oikein ilmoitettuja ostajakohtaisia erittelyrivejä ei tarvitse antaa uudestaan. Lisätietoa yhteenvetoilmoituksen korjaamisesta.

Y-tunnus
Yhteenvetoilmoituksen antajan Y-tunnus on aina ilmoitettava, jos sähköisessä lomakkeessa tai paperilomakkeessa on sille varattu kohta. Paperilomakkeella tieto ilmoitetaan väliviivan kanssa.

Kuukausi ja vuosi 
Ilmoita kuukausi numerona (1–12) ja vuosi nelinumeroisena lukuna. Katso tarkemmin miten tavaran ja palvelun EU-myynti kohdistetaan.

Maatunnus 
Ilmoita ostajan arvonlisäverotunnisteen maatunnus. Tarkista maatunnus

Ostajan arvonlisäverotunniste 
Merkitse ostajan ilmoittama arvonlisäverotunniste ilman maatunnusta. Tunniste kirjoitetaan ilman välimerkkejä. Arvonlisäveron tunnisteiden rakenne vaihtelee eri EU-maissa

Tavaramyynnit 
Laske yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt tavaroiden EU-myynnit.

EU-myyjä ilmoittaa asiakaskohtaisesti vastikkeiden yhteismäärän kaikista kuukauden aikana tehdyistä myynneistä. Vastike on myyjän ja ostajan sopima hinta, joka sisältää kaikki hinnanlisät. Vastikkeeseen luetaan myös ne tavaran toimittamisesta tai palvelun suorittamisesta aiheutuneet kustannukset, jotka myyjä on veloittanut ostajalta.

Myynnistä EU-maihin saa vähentää ilmoituskuukaudelle kohdistettavat ostajalle annetut alennukset yms. oikaisuerät. Jos myynti EU-maihin on oikaisuerän vuoksi negatiivinen, merkitse sen eteen miinusmerkki.

Tavaran myyntinä pidetään myös elinkeinonharjoittajan liikeomaisuuteen kuuluvan tavaran siirtoa Suomesta toiseen EU-maahan. Elinkeinonharjoittaja, joka siirtää tavaran toiseen EU-maahan, ilmoittaa

  1. ostetun tavaran ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan (ilman veron osuutta)
  2. itse maahantuodun tavaran arvonlisäverolain 9 luvussa tarkoitetun veron perusteen tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan
  3. itse valmistetun tavaran valmistamisesta aiheutuneet välittömät ja välilliset kustannukset.

Palvelumyynnit
Laske yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt palvelujen EU-myynnit.

Kolmikantakauppa
Laske yhteen samalle kauppakumppanille kalenterikuukauden aikana tehdyt myynnit, joissa ilmoittaja on ollut kolmikantakaupan toisena myyjänä.

Tavaroiden ja palvelujen myynnit yhteensä
Ilmoita tavaroiden ja palvelujen EU-myyntien yhteenlasketut arvot kauppatapakohtaisesti eriteltynä.

Lue myös: Brexitin vaikutukset verotukseen

Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2020