13 Selvitys osakaslainoista ja osinkojen ansio- ja pääomatulojaosta, täyttöohje

Ilmoita tällä lomakkeella tiedot osakaslainasta, jonka olet nostanut tai maksanut takaisin verovuoden aikana. Tarkista kuitenkin ensin, ovatko tiedot jo valmiina esitäytetyssä veroilmoituksessa. Jos veroilmoituksen tiedot osakaslainoista ovat oikein, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Osakaslaina on veronalaista pääomatuloasi, jos omistat yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 10 % lainan antaneen yhtiön osakkeista tai sinulla ja perheenjäsenilläsi on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.

Ilmoita tällä lomakkeella myös tiedot, joiden perusteella muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön osinko jaetaan ansiotuloksi ja pääomatuloksi. Ilmoita nämä tiedot eli täytä lomakkeen osa 4, jos

  • olet yrittäjäosakas (katso ohjeen kohta 4.5) ja käytössäsi on ollut osinkoa jakaneen yhtiön varoihin kuuluva asunto tai sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä
  • olet omistajayrittäjä (katso ohjeen kohta 4.4) ja sinulla on ollut osakaslainaa yhtiöltä.

Voit ilmoittaa tiedot joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Lomakkeen ja lisätietoa saat lomakesivulta. Palautusosoite on merkitty lomakkeen etusivulle.

Voit käyttää tätä lomaketta myös silloin, jos teet oikaisuvaatimuksen verotuksen päättymisen jälkeen. Täytä oikaisuvaatimus ja liitä mukaan tämä lomake. Myös oikaisuvaatimuksen voi tehdä OmaVerossa.

Jos korjaat aiemmin antamaasi tietoa tai haet verotuksen oikaisua, täytä lomakkeesta koko se osa (2, 3 tai 4), jonka jotakin tietoa korjaat.

Lue lisää:
Pääomatuloksi luettavasta osakaslainasta
Osingot listaamattomasta yhtiöstä


1 Henkilötiedot ja verovuosi

Täytä tähän nimesi ja henkilötunnuksesi. Ilmoita myös verovuosi eli se vuosi, jolta ilmoitat tietoja.

2 Verovuonna nostettu osakaslaina (verotetaan pääomatulona)

2.1 Osakeyhtiön nimi: Sen yhtiön nimi, josta olet saanut osakaslainan.

2.2 Y-tunnus: Yhtiön Y-tunnus.

2.3 Verovuoden aikana nostettu osakaslaina, jota ei ole maksettu takaisin 31.12. mennessä: Ilmoita ne osakaslainat, jotka olet nostanut yhtiöstä verovuoden aikana ja joita et ole maksanut takaisin viimeistään 31.12. samana vuonna. Voit ilmoittaa tällä lomakkeella vain yhdestä yhtiöstä nostamasi osakaslainan. Jos olet nostanut osakaslainaa useammasta eri yhtiöstä, täytä kunkin yhtiön antamista lainoista oma lomake.

3 Takaisin maksettu osakaslaina (vähennetään pääomatulojen tulonhankkimismenona)

3.1 Osakeyhtiön nimi: Sen yhtiön nimi, jonka antamaa osakaslainaa olet maksanut takaisin.

3.2 Y-tunnus: Yhtiön Y-tunnus.

3.3 Takaisinmaksetun osakaslainan määrä
Ilmoita verovuoden aikana takaisin maksamasi osakaslainat, jos ne on aiemmin luettu tuloksesi ja olet maksanut lainan tai osan siitä takaisin viimeistään viidentenä verovuotena lainan nostamisvuoden jälkeen. Merkitse vuosi, jolloin osakaslaina on verotettu pääomatulona. Ilmoita myös takaisinmaksetun osakaslainan euromäärä. Voit ilmoittaa tällä lomakkeella vain yhdestä yhtiöstä saamiesi osakaslainojen tiedot. Jos olet maksanut osakaslainaa takaisin useammalle eri yhtiölle, täytä useampi lomake.

Esimerkki: Olet nostanut osakaslainaa samasta yhtiöstä 2 000 euroa vuonna 2017 ja 1 000 euroa vuonna 2018. Osakaslainat on verotettu pääomatulonasi. Olet vuoden 2019 aikana maksanut kaikki osakaslainat takaisin. Merkitse kohdan ensimmäiseen sarakkeeseen vuosi 2017 ja 2 000,00 euroa sekä toiseen sarakkeeseen vuosi 2018 ja 1 000,00 euroa.

4 Osingon ansio- ja pääomatuloa koskevat tiedot

4.1 Yhtiön nimi: Osinkoa jakaneen yhtiön nimi.

4.2 Y-tunnus: Osinkoa jakaneen yhtiön Y-tunnus.

4.3 Osingonjako: Merkitse päivä, josta lähtien osinko on ollut nostettavissa (ppkkvvvv). Ilmoita myös, kuinka monta yhtiön osaketta olet omistanut sinä päivänä, jolloin päätös osingonjaosta on tehty. Merkitse osingon määrä bruttona eli älä vähennä summasta verovapaita osuuksia. Jos sama yhtiö on jakanut osinkoa useamman kerran verovuoden aikana, ilmoita saamiesi osinkojen kokonaismäärä ja se päivä, jolloin viimeisin osinko on ollut nostettavissa.

 4.4 Osakaslainan määrä yhtiön taseessa: Merkitse tähän, kuinka paljon yhtiöstä nostamaasi osakaslainaa on jäljellä yhtiön taseessa sen tilikauden lopussa, joka on päättynyt osingon nostettavissaolovuotta edeltävän vuoden aikana.

Esimerkki: Olet nostanut yhtiöstä 10 000 euroa osakaslainaa vuoden 2018 aikana. Yhtiön tilikausi päättyi 31.12.2018, ja koko laina oli silloin maksamatta takaisin. Yhtiö jakaa osinkoa vuonna 2019. Ilmoita tässä kohdassa jäljellä olevan lainan määrä 31.12.2018 eli 10 000 euroa.

Ilmoita osakaslaina tässä kohdassa vain, jos olet omistajayrittäjä. Se tarkoittaa, että omistat elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeista yksin tai yhdessä perheenjäsentesi kanssa vähintään 10 % tai teillä on vastaava osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Perheenjäseniä ovat puoliso ja alaikäiset lapset. Jokainen osakaslainaa saanut perheenjäsen antaa tarvittaessa oman ilmoituksen.

4.5 Osakkaan tai hänen perheensä käytössä olleen asunnon arvo yhtiön nettovarallisuuslaskennassa: Merkitse tähän kohtaan asunnon arvo sellaisena kuin se sisältyi yhtiön edellisen vuoden nettovarallisuuteen (asunnon kirjanpitoarvo tai sitä korkeampi verotusarvo).

Ilmoita asunnon arvo, jos olet käyttänyt yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa (osakasasuntoa) omana tai perheesi asuntona sen vuoden aikana, jona olet saanut osingon. Ilmoita asunnon arvo tässä kohdassa vain, jos olet yrittäjäosakas. Se tarkoittaa, että omistat yli 30 % yhtiön osakkeista tai sinulla on vastaava osuus äänimäärästä. Olet yrittäjäosakas myös silloin, jos omistusosuutesi tai äänimääräsi on yhdessä perheenjäsentesi kanssa yli 50 %.

Päivää ja allekirjoita lomake. Ilmoita myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa päivisin.