Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Hallintokantelu

Verohallinnon eri yksiköiden tai virkamiesten lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä tai toimenpiteestä voidaan tehdä kantelu Verohallinnolle. Kantelu voi kohdistua myös veroviranomaisen toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin.

Kahta vuotta vanhemmasta asiasta tehtyä hallintokantelua ei tutkita, ellei siihen ole erityistä syytä.

Kantelulla ei voi hakea muutosta verotuspäätökseen

Kantelu ei ole koskaan verotuspäätökseen kohdistuva muutoksenhakukeino. Verohallinto ei voi kanteluun johdosta annettavalla päätöksellä muuttaa tai kumota tehtyjä verotuspäätöksiä tai muita toimenpiteitä, vaan kantelussa tutkitaan jälkikäteen menettelyn oikeellisuus. Verohallinto voi kanteluratkaisussa huomauttaa mahdollisesta virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa antaa asiassa hallinnollista ohjausta.

Tarkemmat ohjeet verotuspäätösten muutostenhakuun ovat sivuilla

Kantelun tekeminen

Kantelu on vapaamuotoinen. Kantelijan tulee kuitenkin kirjelmässään kuvata kantelun kohteena oleva asia tai tapahtuma. Kirjoituksesta on käytävä ilmi, millä tavoin ja miksi kantelija pitää toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä epäasianmukaisena, virheellisenä tai lainvastaisena. Kantelun tekemiseen voit halutessasi käyttää oheista kantelulomaketta: Hallintokantelu (3250, pdf).

Verohallinnolle toimitettavasta kantelukirjelmästä tulee ilmetä kantelijan nimi ja osoite. Kantelukirjelmä toimitetaan allekirjoitettuna osoitteella: Verohallinto, PL 325, 00052 VERO.

Kantelukirjelmän voi toimittaa Verohallinnon kirjaamoon myös sähköpostilla. Käytä sähköpostin lähettämiseen Verohallinnon turvapostia, jotta henkilötiedot ja muut luottamukselliset tiedot kulkevat salatusti. Voit rekisteröidä sähköpostiosoitteesi turvapostin lähettämistä varten osoitteessa https://turvaviesti.vero.fi. Rekisteröinnin jälkeen saat sähköpostiisi ilmoituksen ja voit siirtyä viestin lähettämiseen sähköpostissa olevan linkin kautta. Valitse viestin vastaanottajaksi "Hallintokantelut". Viestiin voi lisätä myös liitteitä. Jos olet jo aiemmin rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, saat palvelusta ilmoituksen, jonka kautta voit tilata uuden linkin sähköpostin lähettämiseksi.

Turvaviestipalvelu ei ole tarkoitettu yleiseen neuvontaan. Jos tarvitset neuvontaa, ota yhteyttä Verohallinnon yleisiin palvelunumeroihin.

Verohallinto toimittaa hankkimiensa selvitysten jälkeen kantelijalle kantelukirjoituksen johdosta tehdyn ratkaisun.

Lisätietoa kantelusta löytyy syventävästä vero-ohjeesta Verotuksen yleiset menettelysäännökset (luku 9 Hallintokantelu).

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2023