Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisten tietojen sisältö

Tuloverotuksen julkisten tietojen sisältö on määritelty laissa. Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin, mitä henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät. Tarkoituksena on auttaa tietoja käyttävää ymmärtämään, mitä tiedoista voi päätellä henkilön tuloista ja varoista.

Yhteenveto

Mitä henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät?

 • Veronalaiset ansio- ja pääomatulot vähennysten jälkeen.
 • Tuloista määrätyt verot vähennysten jälkeen.
 • Henkilön vuoden aikana maksaman tuloveron ja kunnallisveron määrän.
 • Veronpalautuksen tai maksettavan jäännösveron määrän.

Mitä henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot eivät esimerkiksi sisällä?

 • Verottomia ansio- tai pääomatuloja.
 • Mistä ansio- tai pääomatulot koostuvat.
 • Tarkkaa palkkaa tai eläkettä.
 • Työnantajaa tai työpaikkojen määrää.
 • Työttömyyttä tai sen kestoa.
 • Mitä tai minkä suuruisia vähennyksiä on tehty.
 • Lahja-, perintö- tai varainsiirtoverotuksen tietoja.

Tuloverotuksen julkisten tietojen sisältö

Lain mukaan henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkiset tiedot sisältävät veronalaiset ansio- ja pääomatulot ja niistä määrätyt verot ja veronpalautuksen tai jäännösveron määrän.

OTE TULOVEROTUKSEN JULKISISTA TIEDOISTA
Verovuosi: XXXX
Maakunta: XXXX

Henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisten tietojen otteen sisältö
Nimi Syntymävuosi Valtionverotus verotettava:

a) ansiotulo

b) pääomatulo

Tulovero Kunnallisvero:

a) verotettava tulo

b) kunnallisvero

a) Verot ja maksut yhteensä

b) Ennakot yhteensä

a) Veronpalautus

b) Jäännösvero

xxx xxx a) xx,xx
b) xx,xx
xx,xx a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx
a) xx,xx
b) xx,xx

Valtionverotus ja kunnallisverotus

Ansiotuloja ovat mm. palkat, eläkkeet ja osa etuuksista. Ansiotulojen verotus jakautuu valtion tuloveroon ja asuinkunnan kunnallisveroprosentin perusteella laskettavaan kunnallisveroon. Valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa huomioidaan osin erilaisia vähennyksiä. Tämän vuoksi niiden verotettavat ansiotulot voivat erota toisistaan.

Pääomatuloja ovat mm. osakkeista saadut osingot, vuokratulot ja omaisuuden myynnistä saadut voitot. Pääomatuloista maksetaan vain valtion tuloveroa.

Ennakot

Palkasta tai eläkkeestä pidätettyä veroa kutsutaan ennakonpidätykseksi tai lyhyemmin ennakoksi. Samalla tavoin Suomesta saaduista osingoista tai talletusten koroista tehdään ennakonpidätys. Lisäksi pääomatuloja saavat voivat maksaa tulosta ennakkoveroa.
Ennakoiden määrä ei ole julkinen verotustieto verovuodesta 2023 alkaen.

Veronpalautus ja jäännösvero

Henkilön maksamat ennakot lasketaan yhteen, ja niitä verrataan verotuksen lopputuloksena saatuun maksettavan veron määrään. Jos ennakkoa on kertynyt enemmän kuin veroja tulisi maksaa, henkilö saa veronpalautusta, ja jos vähemmän, henkilölle määrätään maksettavaksi jäännösvero eli puhekielessä mätkyt.

Kaikki tulot eivät käy ilmi tuloverotuksen julkisista tiedoista

Verottomat ansio- tai pääomatulot eivät käy ilmi julkisista verotustiedoista. Verottomia ovat esimerkiksi toimeentulotuki, lapsilisät, lakkoavustus ja oman asunnon myynnistä tietyin ehdoin saatu myyntivoitto. Myös osa henkilön saamista osingoista on tietyin ehdoin verovapaata.

Henkilön julkisiin verotustietoihin eivät myöskään sisälly tiedot seuraavista veroista:

 • Lahjaverotus
 • Perintöverotus
 • Varainsiirtoverotus

Esimerkki perinnön vaikutuksesta tuloverotuksen julkisiin tietoihin

Assi perii äidiltään asunnon, jonka arvo on äidin kuolinhetkellä 200 000 euroa. Assille määrätään perintöveroa 21 700 euroa. Asunnon arvo tai perintöveron määrä eivät näy julkisissa tuloverotustiedoissa.

Jos Assi vuokraa asunnon, hänelle kertyvät vuokratulot ovat osa pääomatuloja, jotka ovat julkisia tuloverotustietoja. Samoin, jos Assi myöhemmin myy asunnon, hänelle mahdollisesti syntyvä myyntivoitto on pääomatuloa.

Julkisissa tiedoissa huomioitu tuloista tehdyt vähennykset

Tuloverotuksen julkisten tietojen luvut ovat verotuksen lopputulos verotuksen päättymishetken mukaisena. Verotuksen julkiset tiedot sisältävät verotettavan ansio- ja pääomatulon, ja niissä on huomioitu sekä Verohallinnon viran puolesta tekemät että henkilön itsensä ilmoittamat ja Verohallinnon hyväksymät vähennykset.

Tämä tarkoittaa, että tuloverotuksen julkisten tietojen luvuista ei voi suoraan päätellä esim. henkilön palkkaa tietystä työstä tai hänen saamiensa osinkotulojen määrää. Maksettavan veron määrää vähentävät puolestaan mm. kotitalousvähennys ja opintolainavähennys, joiden määrät eivät myöskään käy ilmi verotuksen julkisista tiedoista.

Esimerkki tilanteesta, jossa henkilöllä ei näy tuloverotuksen julkisissa tiedoissa tuloja eikä veroja

Maija saa eläkettä alle 12 000 euroa vuodessa eikä hänellä ole muita tuloja. Eläkkeistä tehtävien vähennysten vuoksi hänelle ei jää valtion verotuksessa eikä kunnallisverotuksessa verotettavaa tuloa. Hänellä lukee julkisissa verotustiedoissa kaikkien lukujen kohdalla 0,00 euroa.


Esimerkki ansiotuloista tehtävistä vähennyksistä, kun henkilö on palkkatyössä

Daniel ansaitsee vuoden aikana bruttona 35 000 euroa palkkaa. Daniel kuuluu ammattiliittoon ja työttömyyskassaan. Hän tekee pääosin etätöitä, joten hän ilmoittaa tulonhankkimismenona täyden työhuonevähennyksen 920 euroa, mutta ei muita vähennyksiä.

Esimerkki ansiotuloista tehtävistä vähennyksistä, kun henkilö on palkkatyössä
Danielin verotuspäätöksessä olevia tietoja Euroa
Palkat, palkkiot ja korvaukset 35 000,00
Verotuksessa tehtävät vähennykset/valtion- ja kunnallisverotuksessa  
Ammattiliiton ja työttömyyskassan jäsenmaksut 350,00
Tulonhankkimismenot 920,00
Työeläkemaksut 2 502,50
Työttömyysvakuutusmaksut 525,00
Sairausvakuutuksen päivärahamaksu 413,00
Verotuksessa tehtävät vähennykset/vain kunnallisverotuksessa  
Ansiotulovähennys 2 682,15
Tuloverotuksen julkiset tiedot  
Valtionverotuksessa verotettava ansiotulo 30 289,50
Kunnallisverotuksen verotettava tulo  27 607,35


Esimerkki ansiotuloista tehtävistä vähennyksistä, kun henkilön elämäntilanne vaihtelee

Janne on opiskellut saaden opintorahaa, ja hän valmistuu keväällä eläintenhoitajaksi. Hän saa kesätyön kaupan alalta. Syksyn alussa hän on kolme kuukautta työttömänä, mutta saa loppuvuodesta töitä omalta alaltaan. Opintoraha ja työmarkkinatuki ovat etuuksia. Tuloverotuksen julkisista tiedoista ei voi päätellä, ovatko Jannen tulot palkkatyöstä, etuuksia vai näiden yhdistelmä. Julkisista verotustiedoista ei myöskään näe, montako työsuhdetta Jannella on ollut tai onko hän opiskellut tai ollut työttömänä.

Esimerkki ansiotuloista tehtävistä vähennyksistä, kun henkilön elämäntilanne vaihtelee
Jannen verotuspäätöksessä olevia tietoja Euroa
Palkat, palkkiot ja korvaukset 13 500,00
Etuudet 3 843,03
Verotuksessa tehtävät vähennykset/valtion- ja kunnallisverotuksessa  
Tulonhankkimismenot 750,00
Työeläkemaksut 965,25
Työttömyysvakuutusmaksut 202,50
Verotuksessa tehtävät vähennykset/vain kunnallisverotuksessa  
Ansiotulovähennys  3 453,31
Perusvähennys 2 258,25
Tuloverotuksen julkiset tiedot  
Valtionverotuksessa verotettava ansiotulo 15 425,28
Kunnallisverotuksen verotettava tulo  9 713,72

 
Esimerkki ansiotuloista tehtävistä vähennyksistä, kun henkilö on eläkkeellä

Eläkkeellä oleva Siiri saa vuodessa bruttona 18 000 euroa eläkettä. Hän ei ilmoita verotuksessa mitään vähennyksiä.

Esimerkki ansiotuloista tehtävistä vähennyksistä, kun henkilö on eläkkeellä
Siirin verotuspäätöksessä olevia tietoja Euroa
Eläkkeet 18 000,00
Verotuksessa tehtävät vähennykset/valtion- ja kunnallisverotuksessa  
Eläketulovähennys 9 209,40
Verotuksessa tehtävät vähennykset/vain kunnallisverotuksessa  
Eläketulovähennys 5 406,60
Perusvähennys 2 146,39
Tuloverotuksen julkiset tiedot  
Valtionverotuksessa verotettava ansiotulo 8 790,60
Kunnallisverotuksen verotettava tulo 10 447,01


Esimerkki pääomatuloista tehtävistä vähennyksistä

Elisa omistaa listattujen yhtiöiden osakkeita, joista hän saa osinkotuloa 25 000 euroa. Listattujen yhtiöiden osinkojen veronalainen osuus on 85 % eli Elisan tapauksessa 21 250 euroa.

Elisa myy verovuoden aikana pitkään omistamansa metsäkiinteistön, mistä hänelle aiheutuu myyntitappiota 20 000 euroa. Lisäksi hän ilmoittaa vähennyksiksi arvopapereiden ja -osuuksien hoito- ja säilytysmenoja 500 euroa.

Esimerkki pääomatuloista tehtävistä vähennyksistä
Elisan verotuspäätöksessä olevia tietoja Euroa
Osinkojen veronalainen pääomatulo-osuus  21 250,00
Verotuksessa tehtävät vähennykset  
Muun omaisuuden luovutustappiot 20 000,00
Arvopapereiden ja -osuuksien hoito- ja säilytysmenot 500,00
 
Tuloverotuksen julkiset tiedot
 
Pääomatulo 750,00


Esimerkki erilaisten vähennysten vaikutuksesta samapalkkaisten henkilöiden verotukseen ja verotuksen julkisiin tietoihin

Risto ja Tarja asuvat samassa kunnassa ja ansaitsevat kumpikin 40 000 euroa palkkaa vuodessa. Kummallakaan ei ole pääomatuloja. Kummankin veroprosentti on 18,5.

Risto asuu kaukana työpaikasta, joten hän kulkee työmatkat autolla, kun taas Tarja asuu työpaikan vieressä. Risto kuuluu ammattiliittoon ja työttömyyskassaan, hän on ostanut vuoden aikana työvälineitä ja lisäksi maksanut vapaaehtoista eläkevakuutusta. Tarja ei ilmoita mitään vähennyksiä.

Koska Ristolla on paljon erilaisia vähennyksiä, hänen tulonsa näyttävät pienemmiltä kuin Tarjan, vaikka todellisuudessa heillä on sama palkka.

Esimerkki erilaisten vähennysten vaikutuksesta samapalkkaisten henkilöiden verotukseen ja verotuksen julkisiin tietoihin
  Risto, euroa Tarja, euroa
Bruttotulot (eivät julkista tietoa) 40 000,00 40 000,00
Tuloverotuksen julkiset tiedot    
Valtionverotuksessa verotettava ansiotulo 31 968,00 35 318,00
Valtionverotuksessa verotettava pääomatulo 0,00 0,00
Tulovero 1 141,73 1 719,61
Kunnallisverotuksen verotettava tulo 29 383,50 32 884,25
Kunnallisvero 5 950,16 6 659,06
Verot ja maksut yhteensä 5 649,46 7 380,45
Ennakot yhteensä 7 400,00 7 400,00
Veronpalautus 1 750,54 19,55
Jäännösvero  0,00  0,00

 

Minkä ajankohdan tietoja tuloverotuksen julkiset tiedot ovat?

Tuloverotuksen julkiset tiedot ovat verotuksen päättymishetken mukaisia. Jos verotukseen tulee myöhemmin muutoksia esimerkiksi muutoksenhaun tai oikaisun johdosta, muutokset eivät tällä hetkellä ole julkisia.

Kunkin henkilön verotus päättyy yksilöllisesti. Suurimmalla osalla verotus päättyy kesäkuussa. Kaikkien verotus päättyy kuitenkin viimeistään verovuotta seuraavan vuoden lokakuun loppuun mennessä. Tätä kutsutaan säännönmukaiseksi verotukseksi.

Esimerkki verotukseen tulevien muutosten vaikutuksista tuloverotuksen julkisiin tietoihin ennen verovuotta 2022

Kalle ei ole muistanut ilmoittaa verovuoden 2021 vuokratulojensa vähennyksiin vuokra-asunnossa tehtyä remonttia, joka maksoi 5 000 euroa. Kallen ilmoittamat bruttovuokratulot ovat olleet 13 000 euroa ja vastike- ja muut kulut 6 000 euroa, joten hänen verotuspäätöksellään pääomatulojen määrä on 7 000 euroa. Hänellä ei ole muita pääomatuloja tai vähennyksiä, joten sama luku on myös tuloverotuksen julkisissa tiedoissa verovuodelta 2021.

Kalle tekee myöhemmin oikaisuvaatimuksen, jonka Verohallinto hyväksyy. Oikaistulla päätöksellä pääomatulojen määrä on 2 000 euroa, mutta tämä luku ei päivity verotuksen julkisiin tietoihin, vaan niissä Kallen pääomatuloina on verovuodelta 2021 edelleen 7 000 euroa.

Myös henkilöasiakkaan tuloverotuksen julkisissa tiedoissa näkyvä nimi määräytyy henkilön verotuksen päättymisajankohdan mukaan.

Esimerkki nimen vaihtamisen näkymisestä verotuksen julkisissa tiedoissa

Matti Mainion verotus päättyy kesäkuussa. Hän menee naimisiin heinäkuussa, ja hänen sukunimensä vaihtuu Muonioksi. Koska Matin verotus päättyi ennen sukunimen vaihtumista, hän löytyy tuloverotuksen julkisista tiedoista nimellä Mainio Matti.

Kunnallisveroa laskettaessa henkilön verotuskunta määräytyy sen mukaan, missä kunnassa henkilö asui verovuotta edeltävän vuoden viimeisenä päivänä. Tämän vuoksi myös tuloverotuksen julkisten tietojen maakunta määräytyy saman ajankohdan mukaan.

Verotukseen tehdyt muutokset tulossa julkisiksi

Verovuodesta 2022 alkaen myös verotuksen päättymisen jälkeen verotukseen tehdyt muutokset tulevat julkisiksi. Muutosverotuksen tiedot ovat julkisia samassa laajuudessa kuin säännönmukaisen verotuksen tiedot, joten ne eivät sisällä tietoja esim. muutosten syistä.

Verovuoden 2022 muutosverotuksen tiedot julkaistaan 01.09.2024. Jatkossa muutosverotuksen tiedot julkaistaan muutoksen tekemistä seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Muutosverotuksen tietoja ei kuitenkaan julkaista ennen kuin saman verovuoden säännönmukaisen verotukset tiedot ovat tulleet julkisiksi. Muutosverotuksen tiedot julkaistaan verotoimistojen asiakaspäätteillä.

Verovuotta 2022 aikaisempien vuosien verotukseen tehdyt muutokset eivät tule jatkossakaan julkisiksi.

Esimerkki verotukseen tulevien muutosten vaikutuksista verotuksen julkisiin tietoihin verovuodesta 2022 alkaen

Jos aiempi esimerkki Kallen verotukseen tehdystä oikaisusta olisi tapahtunut verovuonna 2022, 01.09.2024 alkaen julkisissa verotustiedoissa Kallen säännönmukaisen verotuksen tietona on edelleen 7 000 euroa ja uutena muutosverotuksen tietona julkaistaan 2 000 euroa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.10.2023