Tulorekisteri

Hallituksen esitys laiksi tulotietojärjestelmästä käsitellään eduskunnassa syysistuntokauden aikana. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen. Tulorekisterin olisi tarkoitus tulla tämän jälkeen käyttöön alkaen 2019. Näillä sivuilla kerromme tarkemmin, mistä tulorekisterissä on kyse. 

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 lähtien ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 lähtien. Tietojen ilmoittaminen on mahdollista rajapinnan kautta, käyttöliittymän kautta ja erityisestä syystä paperilla. Verohallintoon perustettava Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii vastuuviranomaisena. 

Tulorekisterin tietoja käyttävät 1.1.2019 lähtien Verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto (TVR) sekä työeläkelaitokset ja ETK. Vuonna 2020 tiedon käyttäjien määrä kasvaa ja mukaan tulevat mm. TEMin hallinnonala, Tilastokeskus, Koulutusrahasto, vahinkovakuuttajat, työttömyyskassat ja työsuojeluviranomainen. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä vain, jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaan sovellettavan lainsäädäntönsä perusteella.

Tulorekisterin sidosryhmäkartta

Mitä aikaisempia käytäntöjä tulorekisteriin ilmoittaminen korvaa?

Vuodesta 2019 lähtien tulorekisteri korvaa kaikissa tapauksissa työnantajien toimittamat yleisesti ja rajoitetusti verovelvollisille maksettujen palkkojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle. Tulorekisteri korvaa myös vuosi-ilmoitukset työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle (TVR). Oma-aloitteisten verojen veroilmoituksesta tulorekisteri korvaa työnantajasuorituksiin liittyvät veroilmoitukset Verohallinnolle ja veron tunnuksella 25 ilmoitettavat ennakonpidätykset osakeyhtiöltä, osuuskunnalta tai muulta yhteisöltä.

Vuodesta 2020 lähtien tulorekisteri korvaa tapaturmavakuuttamisen vuosi-ilmoituksen ja tämän lisäksi myös eläkkeisiin ja etuuksiin liittyviä vuosi-ilmoituksia Verohallinnolle: vuosi-ilmoitukset eläkkeistä ja etuuksista, takautuvista eläkkeistä, työttömien korvauspäivistä sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksetuista eläkkeistä ja muista etuuksista.

Ilmoittaja voi antaa tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja. Jos tiedot on annettu tulorekisteriin, niitä ei enää kysytä suorituksen maksajalta uudestaan. Jollei täydentäviä tietoja ole annettu, niitä voidaan joutua erikseen kysymään.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja hyödynnetään muun muassa etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten tekemässä valvonnassa sekä tilastoinnissa. Tulorekisterin täydentävät tiedot korvaavat myös aikaisemmin työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

Tulorekisterin tavoitteet

Tulorekisterin tavoitteena on mm.

  • vähentää työnantajien hallinnollista taakkaa sekä 
  • yksinkertaistaa erilaisia palkan maksamiseen liittyviä ilmoittamis- ja raportointivelvoitteita. 

Tällä hetkellä työnantajien on ilmoitettava tiedot maksamistaan palkoista monelle eri taholle erilaisissa teknisissä formaateissa ja epäyhtenäisessä aikataulussa. Jatkossa työnantaja ilmoittaa tiedot vain yhteen kertaan tulorekisteriin, josta tietoa tarvitsevat toimijat saavat tiedot. Tulorekisteri mahdollistaa siis palkanmaksuun liittyvien yleisimpien velvoitteiden hoitamisen yhdellä ilmoituksella.

Tulonsaajan näkökulma

Tulonsaajaa itseään koskevat palkkatiedot, eläketulojen tiedot sekä tiedot maksetuista etuuksista ovat jatkossa helposti saatavilla yhdestä paikasta reaaliaikaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun kautta ovat tarjolla kaikki tulorekisterissä olevat tulonsaajaa itseään koskevat tulotiedot. Tulorekisteri antaa ensimmäistä kertaa tulonsaajalle reaaliaikaisen kokonaiskuvan hänen palkka- ja etuustiedoistaan.

Työnantajan näkökulma

Tulorekisteri yksinkertaistaa työnantajan ilmoitusvelvollisuutta ja vähentää näin ollen yritysten hallinnollista taakkaa. Tavoitteena on korvata keskeisimmät kuukausi-ilmoitukset, vuosi-ilmoitukset ja erilaiset palkkaselvitykset ja -todistukset, joita työnantajat ovat nykyisin velvoitettuja antamaan. Jatkossa tiedot ilmoitetaan keskitettyyn tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu, ja tiedon välityksen määrä sekä manuaaliset työvaiheet vähenevät. Työntekijäkohtaiset kuukausiraportointivelvoitteet vähenevät, kun tarvittavat tiedot voi ilmoittaa yhdellä kertaa palkanmaksun yhteydessä.

Tiedon käyttäjän näkökulma

Tulorekisteri automatisoi tulorekisterin tiedon käyttäjien prosesseja. Se myös mahdollistaa reaaliaikaisen valvonnan sekä yksinkertaistaa asiointia muiden tiedon käyttäjien kanssa.

Tulorekisteri tarjoaa ajantasaisen tietovarannon palkka-, etuus- ja eläketiedoista tiedon käyttäjien omia päätöksentekoprosesseja varten. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, mihin ne ovat oikeutettuja ja mitä ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja. Tiedon käyttäjä saa tiedon tulorekisteristä, vain jos käyttäjällä on oikeus saada tiedot sen toimintaa sovellettavan lainsäädäntönsä perusteella. Tulorekisteristä saa ajantasaiset tulotiedot, mikä mahdollistaa tiedon käyttäjien omien prosessien kehittämisen. Tulonsaajan ei tarvitse esimerkiksi itse toimittaa tulotietoja viranomaisille hakemuksensa liitteenä.

Tulorekisterin yleisenä tavoitteena on lisäksi tukea harmaan talouden torjuntaa. Tulorekisterin avulla puutteet ilmoitusten antamisessa on mahdollista todeta hyvin pian palkanmaksun jälkeen.Tietoa KATRE-hankkeesta ja sen etenemisestä

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.5.2017