Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Den osäkra världssituationen påverkade inte det insamlade skattebeloppet i början av året

Skatteförvaltningens meddelande, 7.7.2022

Skatteförvaltningen har samlat in 42 miljarder i skatt under det första halvåret 2022. Det insamlade skattebeloppet är 3,6 miljarder (+9,4 %) större än under det första halvåret i fjol. Antalet personer som får löneinkomster har blivit större vilket har haft en positiv inverkan på det skattebelopp som samlats in på personernas inkomster. I skatteintaget syns också att placerarna hade ett bra år 2021.

Under årets första halva har det betalats skatter både för 2021 och för 2022.

– Den positiva utvecklingen av skatteintäkterna under början av året beror framför allt på att det oavsett coronarestriktionerna ekonomiskt flöt bra i fjol och i början av i år, berättar överinspektör Matti Luokkanen på Skatteförvaltningen.

I det här skedet av året är det förskottsinnehållningarna på personernas löner och de inbetalade momserna som bäst förutspår skattepotten för hela det innevarande året. Journalister och andra intresserade har nu tillgång till siffrorna i anslutning till skatteintaget från januari till juni 2022 som öppet data på Skatteförvaltningens statistikdatabas.

I början av året har fler betalat förskottsinnehållning på löneinkomster än i fjol

Det har samlats in totalt 16,2 miljarder euro (+4,6 %) i förskottsinnehållningar på personernas löneinkomster och andra förvärvsinkomster i januari–juni. De generella höjningarna på löner är inte hela förklaringen till tillväxten av skattebeloppen som insamlats i form av förskottsinnehållningar under början av året.

– En mer betydande faktor är att förskottsinnehållningar samlats in av en större grupp människor, alltså det har funnits fler löntagare än i fjol, berättar Luokkanen.

Osäkerheten i världsekonomin syns inte i de momser och samfundsskatter som samlas in av företag

Skatteintaget för den första halvan av 2022 visar de momser som företag redovisat till Skatteförvaltningen på sin försäljning i november–april. Det totala momsbeloppet var 10,4 miljarder (+7,4 %) under det första halvåret 2022.

– Människor har köpt fler varor och tjänster i november–april än året innan. Det går visserligen inte att med hjälp av siffrorna dra några slutsatser av hur osäkerheten i världsekonomin och inflationen kommer att påverka momsintaget under slutet av året, säger Luokkanen.

Också av den inkomstskatt för samfund som företag betalar har det samlats in 26,5 procent mer än under början av året 2021. Det har samlats in totalt 4,5 miljarder euro i inkomstskatter för samfund i början av året.

– Ett år är en rimlig period i granskningen av de samfundsskatter som företag betalar. De skatter som samlas in av företag under slutet av året kan ännu ändra riktningen på utvecklingen.

Året 2021 var bra för placerarna och syns som en tillväxt av förskottsskatterna i år

Särskilt i jämförelse med det första halvåret i fjol syns det goda året 2021 för placerarna i skatteintaget i början av 2022. Det har betalats till och med 0,3 miljarder euro (+48,7 %) mer i tilläggsförskott än i början av 2021.

Också källskatten på begränsat skattskyldigas placeringar är 0,6 miljarder euro större under det första halvåret 2022 än 2021.

– I slutet av året i fjol delade en del börsbolag ut mycket dividend, vilket höjde källskatteintaget först i slutet av 2021. Nu har det redan delats ut mer dividender under början av året. I fråga om källskatteintaget kommer slutet av året att minska tillväxtsiffrorna, berättar Luokkanen.

Punktskatt på el, bränsle, alkohol och tobak har samlats in mer än under början av 2021, men sifforna är inte jämförbara

Det har samlats in totalt 3,8 miljarder euro (+7,5 %) i punktskatter under de första sex månaderna. Största delen av utvecklingen beror på att redovisningsdagarna för punktbeskattningen ändrades 2021. I januari-juni i år innehåller punktskatteintaget skatter för en månad mer än punktskatteintaget i början av 2021.

– Punktskatteintaget för 2021 är inte jämförbart, därför att det endast omfattar skatterna för 11 månader. Hur exempelvis det höjda priset på bensin påverkar punktskatteintaget framgår av statistiken först senare, säger Luokkanen.

Punktskatten är inte en procentuell andel av försäljningspriset, såsom momsen, utan ett fast belopp. Därför påverkar särskilt antalet sålda liter bränsle beloppet av den insamlade punktskatten.

Tidigare om temat:
Skatteintaget ökade klart under det andra coronaåret