Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Naturaförmånsvärdena för år 2024 har fastställts

Nyhet, 20.11.2023

Skatteförvaltningen har meddelat sitt årliga beslut om värdena på naturaförmånerna. I beslutet fastställs värden för de vanligaste naturaförmånerna, såsom bostads-, bil-, kost-och telefonförmåner. En naturaförmån från arbetsgivaren beskattas som arbetstagarens löneinkomst. Förmånens beskattningsvärde fastställs enligt naturaförmånsbeslutet.

Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2024

Kostförmåner kan fortfarande användas även till kostnader för transport av mat

Enligt beslutet kan kostförmånen också användas så att det i kostnaderna ingår kostnader för transporten av mat. Till den del motsvarar naturaförmånsbeslutet det beslut som meddelades för år 2023. Kostnaderna kan betalas exempelvis med lunchsedlar, lunchkort, mobilapplikationer eller andra motsvarande riktade betalningsmedel. Arbetsgivarens andel av måltids- och transportkostnaderna får dock vara högst 13,50 euro, som är kostförmånens maximibelopp. Om beloppet överskrids ska kostförmånen som arbetsgivaren gett (exempelvis i form av en lunchsedel eller ett eurobelopp som laddats in i ett betalningsmedel) värderas till det nominella värdet, alltså beskattningsvärdet är detsamma som det nominella värdet på förmånen.

Bilförmånsvärdena har ändrats i och med högre räntenivå och förtjänstnivåindex och lägre elpris

De schablonmässiga bilförmånsvärdena har ändrats i och med högre räntenivå så att den procentuella andelen av grundvärdet på bilförmånen i åldersgrupp A (bilar som tagits i bruk 2022–2024) stiger med 0,1.

I fråga om fri bilförmån läggs driftskostnader (bl.a. kostnader för bränsle) till grundvärdet. Från denna andel av kostnaderna för helt eldrivna bilar avdras 9 cent per kilometer år 2024 (8 cent per kilometer år 2023). Detta innebär att beloppet av driftskostnader minskar vid fri bilförmån i fråga om helt eldrivna bilar. Beloppet har inte ändrats för utsläppssnåla fordon.

Värdet på bilförmånen har stigit i fråga om en chaufför som arbetsgivaren anställt eftersom också förtjänstnivåindexet har stigit.

Telefonförmånen täcker också kostnader för teleförbindelser

I beslutet har det preciserats att mobiltelefonförmånen också anses inkludera teleförbindelsekostnader för en telefon.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2023