Framtiden för momsrapporteringen

Momsrapporteringen utvecklas under de närmaste åren. Genom förnyelsen strävas det efter att säkra rätt skatteintag samt konkurrens på lika villkor för företagen i och med att bekämpningen av grå ekonomi effektiveras. Samtidigt vill vi också underlätta verksamheten för kunden genom att genomföra förnyelsen så att den administrativa bördan inte växer.

Reformen av momsdeklarationen

Skatteförvaltningen har planerat reformen av momsdeklarationen i samarbete med kunder och intressentgrupper. Avsikten var att den nya momsdeklarationen skulle tas i bruk 2022 men på grund av den rådande coronavirussituationen och det ekonomiska läget har vi beslutat att senarelägga införandet. Det finns ännu inte ett beslut om en ny tidsplan.

Reformen av datainnehållet i momsdeklarationen är nödvändig för att Skatteförvaltningen ska få en noggrannare helhetsbild än nu av kundens momspliktiga affärsverksamhet. En betydande del av momsriskerna anknyter till sådana special- och undantagssituationer som den nuvarande deklarationen inte ger uppgifter om. Dessutom är ett av problemen med den nuvarande deklarationen att alla inte alltid kan deklarera uppgifterna rätt. I och med den nya deklarationen kunde Skatteförvaltningen således, utöver att rikta övervakningen noggrannare och mer i realtid, också rikta handledning till de kunder som behöver det.

Övergången till faktura- och kvittospecifik rapportering

Inom ramen för utvecklingen av momsrapporteringen har utretts om införandet av en faktura- och verifikationsspecifik rapportering är möjlig i framtiden. Med hjälp av heltäckande faktura- och kvittodata kunde Skatteförvaltningen skapa en förhandsifylld momsdeklaration för kunden vilket särskilt skulle gagna de mindre aktörerna. Utredningen jämte förslag har lämnats till finansministeriet och det eventuella införandet övergår till Finansministeriets prövning. 

Nyheter

Materialet från kundevenemangen

Framtiden för momsrapporteringen: små och medelstora företag samt bokföringsbyråer (24.10.2019)

Framtiden för momsrapporteringen: Koncernskattecentralens kundföretag (24.10.2019)

Nyhetsbrev 

I nyhetsbrev får du information om aktuella frågor och kommande ändringar.