Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Inkomstdeklaration för påförande av källskatt (blankett 6220r), blankettanvisning

Allmänna deklarationsanvisningar

På blankett 6220r kan du för källbeskattningen deklarera sådana inkomster från Finland för vilka betalaren inte har kunnat ta ut källskatt även om inkomsten är källskattepliktig. Du kan lämna deklarationen antingen som privatperson eller för samfund (aktiebolag). Om betalaren borde ha tagit ut källskatt på prestationen men har inte gjort det, ska du meddela om det genom att ringa numret 029 497 003 (internationell inkomstbeskattning).

Du får blanketten 6220r på blankettbeskrivningssidan. Returnera blanketten till adressen som har angetts på första sidan av blanketten.

Om du är begränsat skattskyldig i Finland måste den som betalat inkomsten i regel ta ut källskatt på den inkomst som du har fått från Finland (3 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst). Betalaren tar ut skatten samtidigt som inkomsten betalas.

I vissa fall måste du dock själv deklarera inkomsten till Skatteförvaltningen och betala källskatten. Den som betalar inkomsten (t.ex. en arbetsgivare) tar inte nödvändigtvis ut källskatt till exempel om inkomsten inte är pengar utan exempelvis optioner eller förmåner eller om dividender har betalats ut i annan form än pengar, exempelvis aktier. Deklarera sådana inkomster själv. Du får Skatteförvaltningens beslut om källskatt och anvisningar för betalning på basis av din deklaration. Om källskatten och räntorna sammanlagt är under 10 euro per år, tar Skatteförvaltningen inte ut källskatten.

Läs mer om beskattningen av dividender som betalas ut i annan form än pengar.

Källskattesatsen grundar sig på källskattelagen. Skatteavtalet mellan Finland och inkomsttagarens hemviststat kan dock leda till att skatteprocenten minskar eller att ingen skatt behöver betalas på inkomsten.

Läs mer om dividender, räntor och royalties till begränsat skattskyldiga.

Deklarationen för en privatperson ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du ser den utsatta dagen på skattedeklarationen. Om du inte har fått skattedeklarationen ska du ändå deklarera uppgifterna till Skatteförvaltningen och kontrollera den sista inlämningsdagen för deklarationen i Skatteförvaltningens beslut. Observera att tidtabellen för samfund är annorlunda och den utsatta dagen också varierar från person till person (se närmare 4 § och 11 § i beslutet).

Exempel 1: En begränsat skattskyldig privatperson har fått källskattepliktiga inkomster för skatteåret 2023. Personen måste deklarera inkomsterna för källbeskattningen senast på den utsatta dagen för sin förhandsifyllda skattedeklaration. Om personen inte har fått en förhandsifylld skattedeklaration ska hen deklarera inkomsterna senast 21.5.2024.

Exempel 2: Ett begränsat skattskyldigt samfund har fått källskattepliktiga inkomster för skatteåret 2023. Samfundets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Samfundet ska deklarera inkomsterna senast 30.4.2024.

Observera dock att du kan bli tvungen att betala nedsatt dröjsmålsränta om du inte har betalat tillräckligt stor källskatt under året då inkomsterna har betalats. Du undviker den nedsatta dröjsmålsräntan om du deklarerar inkomsterna redan före skattedeklarationens utsatta dag, senast under januari månad året efter betalningsåret. Inkomsterna för skatteåret 2023 ska med andra ord deklareras senast 31.1.2024. Observera dock att räkenskapsperioden kan inverka på hur den nedsatta dröjsmålsräntan beräknas för samfund, läs mer i anvisningen Nedsatt dröjsmålsränta betalas på kvarskatt och tilläggsförskott.

Oberoende av skattedeklarationens utsatta dag kan inkomsterna dock alltid ännu deklareras inom tre år efter utgången av det år då skatten borde ha tagits ut. Detta kan dock medföra att du måste betala förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Så här fyller du i blanketten

Markera om du lämnar deklarationen som privatperson (fysisk person) eller för ett samfunds räkning.

Fyll i punkterna på blanketten beroende på om du lämnar deklarationen för en fysisk person eller för ett samfund.

1 Uppgiftslämnare

Fyll i dina person- och kontaktuppgifter. Om du deklarerar för ett samfund ska du fylla i samfundets uppgifter, inklusive kontaktuppgifterna. Det är viktigt att du fyller i alla punkter omsorgsfullt.

Om du deklarerar som privatperson ska du anteckna ditt efternamn i punkt 1.1 och ditt förnamn i punkt 1.2. Ange inte titlar eller civilstånd. Om du inte har en finsk personbeteckning (punkt 1.3) ska du i punkt 1.4 ange din födelsetid. Ange i punkt 1.11 ditt utländska skatteregistreringsnummer (TIN, dvs. Tax Identification Number) som din hemviststat utfärdat.

Om lämnar en deklaration för ett samfund ska du ange samfundets namn i punkt 1.1. Du kan i så fall lämna punkterna 1.2–1.4 tomma. Ange i punkt 1.11 samfundets utländska skatteregistreringsnummer (TIN, dvs. Tax Identification Number) som samfundets hemviststat utfärdat..

Anteckna hemviststaten i punkt 1.9 och landskoden för din hemviststat i punkt 1.10. Observera att hemviststaten för en begränsat skattskyldig inte kan vara Finland (FI). Du hittar landskoderna på följande sidor:

Ange i punkt 1.12 om inkomsten du har fått är s.k. nyckelpersonsinkomst. Om du lämnar deklarationen för ett samfund ska du lämna punkten tom.

2 Uppgifter om det befullmäktigade ombudet

Om du är ett befullmäktigat ombud och gör en begäran för en annan person eller ett samfund ska du ange dina uppgifter i punkterna 2.1–2.9. Bifoga fullmakten och markera punkt 2.10.

3 Uppgifter om inkomsten

Ange i punkt 3.1 vilken typ av inkomst du deklarerar. Markera bara ett alternativ. Om du vill deklarera olika typer av inkomster ska du fylla i en egen blankett för varje inkomst.

Ange i punkt 3.2 betalarens namn och i punkt 3.3 betalarens FO-nummer. Ange detaljerade uppgifter om inkomsten och skatter som tagits ut på den i punkterna 3.4–3.7. I punkt 3.8 kan du vid behov skriva tilläggsuppgifter om inkomsten.

Om inkomster har betalats under flera olika dagar ska du ange den första betalningsdagen i punkt 3.4 och de övriga betalningsdagarna i punkt 3.8.

Datera och underteckna blanketten.

Om du lämnar deklarationen för ett samfund ska du till ansökan bifoga en verifikation om betald inkomst.

Kvitton och andra verifikationer om att inkomsten har betalats eller att skatten har tagits ut behöver inte bifogas till en privatpersons deklaration. Spara alla verifikationer. Vi ber om ytterligare information om det behövs.

Sidan har senast uppdaterats 22.11.2022