Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Inhyrarens anmälan om användning av hyrd utländsk arbetskraft (blankett 6146r), deklarationsanvisning

På blankettsidan hittar du blanketten och ytterligare information.

Den som hyr in arbetskraft kan vara ett företag eller en person. Inhyraren ska lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om det utländska företag från vilket inhyraren har hyrt utländsk arbetskraft för arbete som ska utföras i Finland. Uppgifterna lämnas på basis av den dag då den första av arbetstagarna började arbeta. Anmälan ska lämnas in före utgången av den kalendermånad som följer efter den dag då arbetet inleddes.

Lämna anmälan i följande situationer:

  • då ett internationellt avtal inte hindrar Finland från att ta ut skatt på arbetstagarens lön
  • då arbetstagaren kommer från en stat med vilken Finland inte har ingått skatteavtal.

Finland kan ta ut skatt på löner till hyrda arbetstagare som kommer från en skatteavtalsstat. Se en förteckning över skatteavtalsstaterna, detaljerade skatteanvisningar > Internationella situationer > Utländska hyrda arbetstagare och finsk beskattning.

Ange först om du lämnar en ny anmälan eller korrigerar tidigare inlämnade uppgifter. Med korrigeringar avses exempelvis att du anmäler ändring av uppdragsförhållandets sista dag eller det utländska arbetsgivarföretagets kontaktuppgifter.

A Inhyrare av arbetskraft

Ange uppgifter om företaget som har hyrt in arbetstagaren från den hyrda arbetstagarens utländska arbetsgivare.

B Företag eller företagare som har hyrt ut arbetstagaren

Ange uppgifter om företaget som har hyrt ut arbetstagaren. Om det utländska företaget inte har ett finskt FO-nummer eller en finsk personbeteckning, ange företagets beteckning i hemviststaten. Du kan ge antingen VAT (momsnummer), TIN (skatteregistreringsnummer), personbeteckning, organisationsnummer eller handelsregisternummer. Om ingen av de föregående finns att tillgå, ange annan beteckning.

Ge din uppskattning av dagen då uppdragsavtalet kommer att gå ut. Om uppgifterna ändras, anmäl ändringarna till Skatteförvaltningen före utgången av den kalendermånad som följer efter ändringen. Du ska anmäla om till exempel uppdragsavtalets sista dag ändras. Du behöver dock inte anmäla om verksamheten avbryts tillfälligt.

Uppdragsavtalet eller arbetet som det utländska företagets hyrda arbetstagare utför hos uppdragsgivaren anses ha upphört helt när inhyraren inte har haft hyrda arbetstagare från det utländska företaget under de senaste 6 månaderna.

C Företrädare i Finland för det företag eller den företagare som hyrt ut arbetstagaren

Ange uppgifter också om företagets företrädare som utsetts enligt 8 § i lagen om utstationerade arbetstagare (447/2016). Företrädaren kan vara en juridisk eller fysisk person. Företrädaren ansvarar för vissa av arbetsgivarens förpliktelser, exempelvis för försummelseavgift.

Blanketter finns på adressen skatt.fi/blanketter.
Närmare instruktioner: Skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Internationella situationer

Skicka blanketten till adressen
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2019