Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Delägarlån och deras återbetalningar som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för en fysisk person, blankettanvisning 2021

Den här anvisningen gäller anmälningar i filformat (VSOSLAIE), webblanketten och blanketten 7851r.

Lämnande och korrigering av årsanmälan

Lämna årsanmälan senast 24.2.2022. Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen ”Korrigering av årsanmälningarna”.

Delägarlångivaren

Om du lämnar uppgifterna elektroniskt ange FO-nummer för det aktiebolag som beviljat delägarlånet. Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett ange namn och FO-nummer för det aktiebolag som beviljat delägarlånet, uppgiftslämnarens namn och telefonnummer samt inlämningsdagen för årsanmälan.

Också penninglån från ett utländskt bolag är skattepliktig kapitalinkomst om kraven i 53 a § i i inkomstskattelagen uppfylls. Om delägarlån som räknas som inkomst återbetalas senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes har den skattskyldige rätt till avdrag från kapitalinkomster.

Delägarlån som beviljats 2021 (ISkL 53 a §)

Prestationsslaget för uppgifter som du lämnar in elektroniskt är Beviljat delägarlån (1).

Ett aktiebolag ska anmäla i en årsanmälan de penninglån som delägaren eller hens familjemedlemmar erhållit från aktiebolaget under tiden 1.1–31.12.2021 och som har varit obetalda 31.12.2021. Som familjemedlemmar räknas delägarens make eller maka och minderåriga barn. Om lån har lyfts under flera år anmäler man inte lånens sammanlagda saldo, utan endast beloppet av ett sådant nytt lån som lyfts under 2021.

Penninglånen ska anmälas om delägaren, hens familjemedlemmar eller dessa tillsammans äger minst 10 % av aktierna direkt eller indirekt vid årets utgång. Penninglånen ska likaså anmälas om de innehar en motsvarande andel av det röstetal som samtliga aktier i bolaget medför.

Indirekt andel av aktierna eller röstetalet beräknas proportionellt. Om familjen t.ex. äger 50 % av aktierna i bolaget A och bolaget A för sin del 20 % av aktierna i bolaget B, anses familjen äga indirekt 10 % av bolaget B (50 % x 20 %).

Låntagaren behöver inte äga några aktier alls i bolaget om familjemedlemmarnas ägarandel eller andel av röstetalet är minst 10 %.

Lånet utgör skattepliktig kapitalinkomst för delägaren eller familjemedlemmen. Som kapitalinkomst beskattas endast lyfta lån. Delägarlån som ska beskattas som kapitalinkomst uppstår således inte endast på basis av att det finns ett lånebeslut.

Delägarlåntagarens personbeteckning och namn

Ange endast sådana delägarlån som beviljats fysiska personer. Låntagaren kan vara delägare i aktiebolaget, delägarens make eller maka eller ett minderårigt barn.

Delägarlånets belopp

Ange per låntagare det sammanlagda beloppet av lån som lyfts under 2021 och som ännu 31.12.2021 är obetalda. Om man redan före årets utgång hunnit amortera ett lån man lyft i början av året behöver det ursprungliga lånebeloppet inte anmälas, utan man ska anmäla endast det belopp som inte återbetalats på årets sista dag.

Om samma person har lyft delägarlån flera gånger under årets lopp ska du räkna ihop dessa belopp och anmäla för en person endast ett nytt lyft delägarlån för år 2021. Detta belopp är summan av delägarlån som lyfts under år 2021 och som inte ännu har återbetalats på årets sista dag. Summan beskattas som kapitalinkomst för personen.

Om delägarlånet betalas i utländsk valuta, ska beloppet räknas om i euro och anmälas enligt Europeiska centralbankens valutakurs som gällde vid betalningstidpunkten.

Delägarlån som återbetalats under år 2021 (ISkL 54 c §)

Prestationsslaget för uppgifter som du lämnar in elektroniskt är Återbetalat delägarlån (2).

Låntagaren har rätt att som utgift för inkomstens förvärvande från sina kapitalinkomster dra av det belopp som han återbetalat av ett delägarlån som räknas som inkomst, förutsatt att återbetalningen har skett senast det femte skatteåret efter det år då lånet lyftes. T.ex. ett lån som har räknats som inkomst vid beskattningen för 2016 får dras av senast 2021. Dödsbon beviljas inte avdrag efter dödsåret.

Det återbetalda beloppet kan dras av även om låntagaren, hens familjemedlemmar eller dessa tillsammans inte längre under återbetalningsåret har en ägarandel eller röstetal på 10 % i långivarbolaget. Avdraget förutsätter enbart att lånet tidigare beskattats som låntagarens kapitalinkomst.

När du anmäler delägarlån som återbetalats år 2021 ange under vilket år du lyft lånet. Avdragbara är endast sådana återbetalningar av delägarlån som har lyfts under 2016–2020 och beskattats som kapitalinkomst. I brist på annan redogörelse anser man att amorteringarna gäller det äldsta lånet. När man återbetalar ett delägarlån som lyfts före 2016 behöver lånet inte anges i årsanmälan eftersom det inte berättigar till avdrag i beskattningen.

Namnet och personbeteckningen för delägarlånets återbetalare

Om återbetalaren är en fysisk person, ange återbetalarens personbeteckning och namn.

Återbetalningens belopp

Ange skilt för varje återbetalare det belopp som återbetalats 1.1–31.12.2021 och räknats som kapitalinkomst i beskattningen åren 2016–2020. Ange dessutom det år under vilken återbetalningsbeloppet har räknats som kapitalinkomst (2016–2020).

Sidan har senast uppdaterats 15.2.2021