Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Begäran om omprövning av arvs- eller gåvobeskattning, anvisningar

På blankettsidan hittar du blanketten och ytterligare information.

I Den skattskyldige

 • Anteckna här uppgifterna om den skattskyldige.
 • Uppge telefonnumret i internationellt format (t.ex. +358 50123 4567).
 • Du kan begära om omprövning av arvs- eller gåvobeskattningen om du är skattskyldig, dvs. har mottagit ett arv eller en gåva.
 • Ifall begäran om omprövning görs via ett ombud eller övrig person som den skattskyldige befullmäktigat, ska du här anteckna den skattskyldiges uppgifter. Du ska till omprövningsbegäran bifoga en fullmakt och kontaktuppgifter för ombud eller annan befullmäktigad part.
 • Om den skattskyldige inte har en finsk personbeteckning ska du istället fylla i hens födelsedatum i formatet dd.mm.åååå.

II Vad gäller omprövningsbegäran?

 • Ange med ett kryss om du söker ändring av arvsbeskattningen eller gåvobeskattningen.
 • Uppge numret på det beskattningsbeslut som du söker ändring i.

III Arvlåtare eller gåvogivare

 • Om du begär om omprövning av arvsbeskattningen ska du anteckna arvlåtarens uppgifter och dödsdatum.
 • Om du begär om omprövning av gåvobeskattningen ska du anteckna gåvogivarens uppgifter och datumet då du mottagit gåvan.
 • Om arvlåtaren eller gåvogivaren saknar finsk personbeteckning ska du istället uppge födelsedatum i formatet dd.mm.åååå.
 • Om du mottagit gåvor från flera gåvogivare behandlas varje gåva var för sig. Lämna in en separat begäran om omprövning för var gåva du vill ompröva.

IV Begäran

 • Kryssa för vad du begär om.
 • Om du begär om verkställighetsförbud eller om avbrytning av indrivning av skatten kan indrivningsåtgärderna för skatten stoppas för den tid som omprövningsbegäran behandlas. Om omprövningsbegäran avslås delvis eller helt kommer det dock från och med den ursprungliga förfallodagen att till den obetalda skatten ackumuleras förseningsränta och eventuellt skattetillägg.
 • Om du begär att värdet av fastigheten eller lägenheten omprövas ska du kryssa för om din begäran grundar sig på den faktiska köpesumman eller på annat värde.<0}
  • Om du begär om omprövning av fastighetens värde ska du ange fastighetsbeteckningen (t.ex. 106-323-0012-0004), namnet på fastigheten och det värde som du begär att fastigheten ska rättas till.
  • Om du begär att värdet av lägenheten omprövas ska du ange bostadsaktiebolagets uppgifter och det värde som du begär att lägenheten ska rättas till.
 • Om du begär att värdet av företagsförmögenheten omprövas ska du ange företagets uppgifter och det värde som du begär att företagsförmögenheten ska rättas till.
 • Om du begär att värdet av gårdsbruksenheten omprövas ska du ange det värde som du begär att enheten ska rättas till. Specificera egendomen i punkt V ("Motivering av omprövningsbegäran")
 • Om du begär om omprövning av de fakturor eller kostnader som beaktas som avdrag i arvsbeskattningen, ska du fylla i det sammanlagda beloppet för fakturorna eller kostnaderna som inte beaktats tidigare. I arvsbeskattningen kan man som avdrag beakta skulder som anknyter till arvlåtarens livstid samt kostnader som bouppteckningsförrättningen och begravningen förorsakat.

 • Om du inte hittar ett lämpligt alternativ ska du kryssa för punkten ”Övrigt skäl” och under den skriva din preciserade begäran.

V Motivering av omprövningsbegäran

 • Skriv här motiveringen för din begäran om omprövning.

Datum och underskrift

 • Kom ihåg att underteckna din omprövningsbegäran. Om sökanden är minderårig ska omprövningsbegäran undertecknas av hens vårdnadshavare eller annan intressebevakare.
 • Om du genom samma omprövningsbegäran begär om rättelse också för en annan skatteskyldigs vägnar ska du bifoga en fullmakt av hen. I övriga fall ska varje skattskyldig separat göra en egen omprövningsbegäran.

Bilagor

 • Om din begäran om omprövning baserar sig på ett dokument som du inte redan tidigare lämnat in till Skatteförvaltningen ska du bifoga en kopia av dokumentet till din omprövningsbegäran. Sådana dokument kan till exempel vara:
  • kopia av köpebrevet
  • kopia av eventuella utlåtanden om värdet på tillgångarna
  • kopia av ett beskattningsbeslut som du fått av skattemyndighet i en annan stat
 • Kopior av ett finskt beskattningsbeslut, girokvitton, bouppteckningsinstrument o.d. behöver inte bifogas.
Sidan har senast uppdaterats 15.6.2020