Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst, anvisning 2023

Med årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst anmäls skattepliktiga strejkunderstöd, prestationer som grundar sig på ett långsiktigt sparavtal samt återbetalningar av lagstadgade pensionsförsäkringspremier. Årsanmälan lämnas endast om sådana prestationer som betalats till fysiska personer eller dödsbon.

Med denna årsanmälan anmäls även sådana prestationer till begränsat skattskyldiga som grundar sig på ett avtal om långtidssparande (prestationsslag F, Q1, Q2, V3 och V4).

Tidsfrist för årsanmälan

Årsanmälan ska lämnas före utgången av januari (31.1) året efter att prestationen har betalats. Om den utsatta dagen infaller på en lördag eller en helgdag flyttas den utsatta dagen för anmälan till följande vardag.

Specifikationsuppgifter

Prestationstagare

Ange prestationstagarens fullständiga finländska personbeteckning. Årsanmälan om övriga prestationer som utgör förvärvs- eller kapitalinkomst kan inte lämnas med prestationsmottagarens FO-nummer. Om mottagaren inte har en finsk personbeteckning ska för hen anges namnet och en konstgjord beteckning (ddmmåå-UUUU).

Prestationsslag

Mottagaruppgifterna ska lämnas per prestationsslag så att varje prestationsslag anges i en separat specifikation. I varje specifikation ska anges prestationsslagets kod, till exempel M då du lämnar uppgifter om utbetalda skattepliktiga strejkunderstöd.I specifikationen ska anges det sammanlagda beloppet av prestationer som betalats till mottagaren för hela året.

F Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som beskattas som förvärvsinkomst.

M Skattepliktigt strejkunderstöd. Med detta prestationsslag anges endast den skattepliktiga andelen av strejkunderstödet. Den skattefria andelen anges inte.

Q1 Årlig prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och som utgör kapitalinkomst.

Q2 De besparingar av avtal om långtidssparande som betalats till följd av att spararen eller någon annan som är berättigad till besparingarna har avlidit. Prestation ska anges för dödsårets årsanmälan.

V3 Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och beskattas som kapitalinkomst förhöjd med 20 procent.

V4 Prestation som grundar sig på ett avtal om långtidssparande och beskattas som kapitalinkomst förhöjd med 50 procent.

Med prestationsslagen V3-V4 anges alltid pensions- eller prestationsbeloppet utan förhöjning.

Z Aring;terbetalning av lagstadgad pensionsförsäkringspremie. Med prestationsslag lämnas endast återbetalningar av sådana lagstadgade pensionsförsäkringspremier som inte anmäls till inkomstregistret, såsom återbetalningar av FöPL- och LFöPL-försäkringspremier.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

Läs mer om korrigering av årsanmälningsuppgifter i anvisningen Korrigering av årsanmälningar.

När du korrigerar en årsanmälan ersätter den nya anmälan alltid den tidigare. Samma mottagare kan ha en enda anmälan med samma identifikationsuppgifter. Om det finns ett fel i identifikationsuppgifterna ska den felaktiga specifikationen raderas och en ny specifikation lämnas med de korrekta identifikationsuppgifterna.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är följande:

  • Postkod (endast om årsanmälan lämnas i filformat)
  • Betalningsår
  • Utbetalarens FO-nummer
  • Prestationsslag
  • Mottagarens personbeteckning
  • Mottagarens namn (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
  • Uppgift som identifierar den programvara som producerat anmälan (endast om anmälan lämnas i filformat)
Sidan har senast uppdaterats 8.3.2023