Ansökan om återbäring av moms, sökande som är etablerad utanför EU (blankett 9550r), blankettanvisning

Ansökan om återbäring av moms, sökande som är etablerad utanför EU (blankett 9550r), blankettanvisning

Med denna blankett kan du ansöka om återbäring av moms från Finland om du är en näringsidkare som är etablerad utanför EU. Fyll i blanketten på finska, svenska eller engelska antingen maskinskrivet eller med tydlig handstil.

Fyll i alla punkter på blanketten. Om du inte anlitar ombud för ansökan behöver du inte fylla i punkt 5 Ombud.

Blanketten får du på blankettsidan.

Detaljerade anvisningar

1 Sökande

Ange sökandens officiella namn och kontaktuppgifter samt momsnummer eller skattenummer som registermyndigheten i hemlandet har gett. Numret ska framgå av intyget som du bifogar till ansökan. Om den sökande inte har momsnummer eller annat skattenummer t.ex. på grund av hemlandets myndighetspraxis, ange sökandens handelsregisternummer. Då ska du bifoga ett handelsregisterutdrag i original till ansökan.

Välj typ av beteckning genom att kryssa för ett alternativ. Kryssa för Annan beteckning om du anger ett handelsregisternummer. Fyll i beteckningen i fältet Sökandens beteckning högst uppe på varje sida.

I de kommande ansökningarna ska du använda samma registreringsnummer och typ av beteckning.

Fyll i omsorgsfullt alla adressuppgifter så att alla beslut och eventuella begäranden om tilläggsutredning som skickas per post kommer fram.

2 Ansökningsperiod

En ansökningsperiod ska vara minst tre hela efterföljande månader. Dessutom ska månaderna infalla under samma kalenderår. Du kan ansöka om återbäring också för en kortare period om det är fråga om slutet av kalenderåret, dvs. om ansökningsperioden är till exempel 1.11–31.12. eller 1.12–31.12.

Ansökningsperioden ska alltid bestå av hela kalendermånader. Ange ansökningsperioden i formen ddmmåååå−ddmmåååå, till exempel 01012019–31032019.

3 Momsbelopp som återbäringsansökan gäller

Beräkna det momsbelopp som du ansöker om i återbäring. Ange beloppet i den här punkten.

När ansökan gäller ett helt kalenderår eller ansökningsperioden går ut 31.12 är minimibeloppet för moms som återbärs 50 euro. Annars är det minsta beloppet som återbärs 400 euro.

4 Sökandens affärsverksamhet i hemlandet

Verksamhetens art (TOL 2008)

Ange affärsverksamhetens art med en fyrsiffrig TOL 2008-näringsgrenkod. Läs mer om näringsgrensindelningen på Statistikcentralens webbplats.

Exempel: Sökandens huvudsakliga bransch är ”vägtransport, godstrafik”, som hör till huvudklass H Transport och magasinering (49–53). Den fyrsiffriga näringsgrenskoden är 4941.

Intyg över affärsverksamhet utfärdat av skattemyndigheten i sökandens hemland

Bifoga till ansökan ett intyg från skattemyndigheten eller någon annan myndighet i hemlandet som intygar hurdan affärsverksamhet sökanden har bedrivit under ansökningsperioden. Intyget får inte vara äldre än ett år.

Kryssa för huruvida intyget följer som bilaga till den här ansökan eller om det redan tidigare har skickats till Skatteförvaltningen. Ange också när intyget har utfärdats.

5 Ombud

Fyll i den här delen endast om du är sökandens ombud.

Ange ditt officiella namn samt kontaktuppgifter och momsnummer eller skatteregisternummer från registermyndigheten i hemlandet. Om du inte har något momsnummer eller annat skatteregisternummer t.ex. på grund av myndighetspraxis i hemlandet, ska du ange ditt handelsregisternummer. Välj typ av beteckning genom att kryssa för ett alternativ. Kryssa för Annan beteckning om du anger ett handelsregisternummer.

Fyll i omsorgsfullt alla adressuppgifter så att alla beslut och eventuella utredningsbegäranden som skickas per post kommer fram.

Fullmakt

Bifoga till ansökan den fullmakt som sökanden gett dig. Se fullmaktsmallen i anvisningen Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU, (kapitel 5.4).

Kryssa för om du har bifogat fullmakten till denna ansökan eller om du redan har skickat fullmakten till Skatteförvaltningen som bilaga till en tidigare ansökan.

6 Betalningsuppgifter för återbäring

Mottagarens bankuppgifter i en EU-medlemsstat

Vi betalar momsen som ska återbäras på ett finskt bankkonto eller ett konto i ett annat EU-land. Ange kontonumret i IBAN-format och bankens BIC-kod.

Återbäringens mottagare

Kryssa för om återbäringens mottagare är sökanden själv, ett ombud eller någon annan.

Uppgifter om återbäringens mottagare, om mottagaren är någon annan än sökanden eller dennes ombud

Om återbäringens mottagare är någon annan än sökanden eller dennes ombud, ange mottagarens officiella namn och kontaktuppgifter.

7 Övriga uppgifter

Ange här för vilket ändamål du har skaffat de varor och tjänster i Finland för vilka du ansöker om momsåterbäring. Kryssa för ett alternativ och ange hurdan verksamhet sökanden har bedrivit i Finland under ansökningsperioden.

8 Specifikation av fakturor och importdokument

Specificera i tabellen de fakturor och importdokument för vilka du ansöker om återbäring av moms. Du kan bifoga till ansökan flera specifikationssidor (sidan 3) om du har flera fakturor och importdokument än vad som ryms på en sida. Kom ihåg att fylla i beteckningen i fältet Sökandens beteckning, exempelvis momsnumret, högst uppe på varje sida.

Du får endast använda originalblankett och dess specifikationssida. (Till exempel en Excel-lista godkänns inte.) Redigera inte blanketten.

Så här fyller du i specifikationstabellen:

Ordningsnummer

Numrera varje rad i specifikationen av fakturor och importdokument.

Fakturans eller importdokumentets nummer

Ange fakturans eller importdokumentets nummer såsom det står i fakturan eller dokumentet.

Fakturans eller importdokumentets datum

Ange fakturans eller importdokumentets datum i formatet ddmmåååå, till exempel 15082019.

Kod för varans eller tjänstens art

Ange den köpta varans och tjänstens art med en kod. Du hittar koderna i anvisningen Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU, (kapitel 7). Du kan använda två olika koder för varje faktura. Ange koden i formatet x.y eller x.y.z.

Pris exklusive moms

Ange anskaffningens pris utan moms.

Momsbelopp

Ange beloppet av moms som ingår i fakturan.

Momsbelopp som ansöks i återbäring

Ange fakturans momsbelopp för vilket du ansöker om återbäring.

Exempel: En hotellräkning innehåller 9,20 euro i moms för inkvarteringen och 0,60 euro i moms för frukosten. En hotellfrukost anses i Finland utgöra privat bruk och momsen för den är inte avdragbar. Du ansöker om återbäring endast för inkvarteringen, eftersom du inte är berättigad till avdrag för frukosten. Du kan ansöka om återbäring av moms för 9,20 euro.

Andel som berättigar till avdrag i procent

Om varan eller tjänsten inte i sin helhet (till 100 %) har skaffats för bruk som berättigar till avdrag, dvs. du bedriver till exempel sådan verksamhet för vilken du har endast en partiell avdragsrätt, ska du ange den procentuella andelen för avdragsberättigande bruk här. Fyll i den avdragsgilla andelen i procent och ange vilka räkningar andelen gäller.

Exempel: Företaget säljer både momspliktiga konsulttjänster och momsfria hälsovårdstjänster. En av dina anställda har varit på arbetsresa i Finland. Under resan har hen deltagit i både skattepliktig verksamhet (konsulttjänst) och förhandlingar som hänför sig till den momsfria verksamheten (hälsovård). Kostnaderna som uppstått under resan (till exempel kostnaderna för hotell och taxi) fördelas mellan verksamheten som berättigar till avdrag och den icke avdragsgilla verksamheten. Specificera varje räkning på samma sätt.

Sammanlagt momsbelopp som ansöks i återbäring

Räkna ihop momsbelopp som du ansöker om i återbäring. Ange här det sammanlagda totalbeloppet från samtliga specifikationssidor. Om du har flera specifikationssidor, fyll i summan på den sista sidan.

Antalet fakturaspecifikationer i ansökan

Ange det sammanlagda antalet fakturor och importdokument.

Sökandens eller ombudets underskrift

Ansökan kan endast undertecknas av en person som har rätt eller fullmakt att teckna firma för den sökande.

Att skicka ansökan

Ansökan ska lämnas inom ett halvt år räknat från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller. Ansökningen ska således vara framme 30.6. Om 30.6. infaller på en lördag, söndag eller en annan helgdag ska ansökan vara framme följande vardag.

Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Ytterligare information

Ytterligare information om förutsättningarna för återbäring av mervärdesskatt får du i anvisningen Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU. Vi svarar på frågor om mervärdesskatt också på servicenumret 029 497 009.