Ansökan om återbäring - utländska näringsidkare, ifyllninganvisningar

Med denna blankett ansöker en näringsidkare som är etablerad utanför EU om återbäring av mervärdesskatt. Ansökningsblanketten ska fyllas i på finska, svenska eller engelska.

Alla punkter i ansökan ska fyllas i. Om man inte använder ett ombud för ansökan behöver man inte fylla i punkt 4 (Ombud). Blanketten ska fyllas i antingen maskinellt eller med tydlig handstil.

Minimibeloppet för moms som återbärs är 50 euro när ansökan gäller ett helt kalenderår eller dess sista månader. Det minsta beloppet som återbärs i övrigt är 400 euro.

1. Sökande

Den sökande ska uppge sitt officiella namn och kontaktuppgifter samt momsnummer eller skatteregisternummer som registermyndigheten i hemlandet har gett. Numret ska framgå av det ursprungliga intyget som bifogats ansökan.

Om den sökande inte har ett momsnummer eller skatteregisternummer till exempel  på grund av myndigheternas praxis i hemlandet, ska den sökande ange handelsregisternumret i punkten ”Annan identifikation”. I detta fall ska sökanden bifoga ett handelsregisterutdrag i original till ansökan.

I de följande ansökningarna måste sökanden alltid använda samma registernummer.

2. Ansökningsperiod

Ansökan ska gälla för en period på minst tre månader i följd. Månaderna i ansökningsperioden ska ingå i ett  kalenderår.  När ansökan avser slutet av året, det vill säga perioden 1.11.-31.12., kan ansökningsperioden vara kortare än tre månader.

3. Sökandens affärsverksamhet

Verksamhetens art (TOL 2008)
Sökanden ska ange verksamhetens art med en fyrsiffrig branschkod (TOL 2008). Vid behov kan den sökande använda två olika koder. Det finns mera information om denna näringsgrensindelning på Statistikcentralens webbplats (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index_sv.html). Där finns de huvudgrupperna till branscherna (A-X) och deras lägre nivåer närmare specificerade.

Exempel: Den sökandes huvudsakliga bransch är vägtransport/godstrafik, som tillhör huvudgruppen H Transport och magasinering (49-53). Den fyrsiffriga branschkoden är 4941 och den hittas på Statistikcentralens sida under ”Hela klassificeringen" (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/koko_luokitus_sv.html).

Intyg över affärsverksamhet utfärdat av skattemyndigheten i den sökandes hemland
Den sökande ska bifoga ett intyg av skattemyndigheten i hemlandet som intygar vilken affärsverksamhet den sökande haft under ansökningsperioden. Intyget är giltigt ett år från och med den dag det utfärdats.

Den sökande ska kryssa för om intyget har bifogats denna ansökan eller skickats till Skatteförvaltningen redan med en tidigare ansökan.

4. Ombud

Har den sökande ett ombud ska ombudet uppge sitt officiella namn och kontaktuppgifter samt momsnummer eller skatteregisternummer som registermyndigheten i hemlandet har gett. Har ombudet inget momsnummer eller skatteregisternummer till exempel på grund av myndigheternas praxis i hemlandet, ska ombudet ange sitt handelsregisternummer i punkten ”Annan identifikation”.

Fullmakt
Den ursprungliga fullmakten som sökanden gett åt ombudet ska bifogas ansökan. I Skatteförvaltningens anvisning finns en mall för fullmakten (skatt.fi > detaljerade skatteanvisningar > Momsbeskattning >Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU, punkt 5.3).

Den sökande ska kryssa för om fullmakten har bifogats denna ansökan eller om fullmakten skickats till Skatteförvaltningen redan med en tidigare ansökan.

5. Uppgifter om återbäringens mottagare

Mottagarens bankuppgifter i en EU-medlemsstat
Skatteförvaltningen betalar in den moms som ska återbäras på ett bankkonto som ska finnas i Finland eller i en annan EU-medlemsstat. Den sökande ska ange bankkontots IBAN-nummer och bankens BIC-kod.

Återbäringen tas emot av
Den sökande ska kryssa för om denne själv tar emot återbäringen eller om den går till ombudet eller någon annan.

6. Närmare uppgifter

6.1 Användningsändamålet för varor och tjänster som anskaffats.
6.2: Genom att kryssa för väljer den sökande ett eller två av de tre alternativen.

7. Specifikation av varor och tjänster för vilka momsen ansöks som återbäring

Exempelrad:

Specifikation av varor och tjänster för vilka momsen ansöks som återbäring

Fakturans eller importdokumentets ordningsnummer
Den sökande ska numrera raderna i specifikationen. Om ansökan omfattar flera fakturaspecifikationer än vad som ryms på en sida ska den sökande skriva ut den ifyllda blanketten och fortsätta specifikationen av fakturorna genom att använda igen blankettens sida nummer två. Den sökande får endast använda den autentiska blanketten och dess specifikationssida (till exempel en Excel-tabell godtas ej).

Kod som anger varans eller tjänstens art samt beskrivning av varans eller tjänstens art
Den sökande ska ange de köpta varornas och tjänsternas art med koder. Koderna finns i Skatteförvaltningens anvisning (skatt.fi > detaljerade skatteanvisningar > Momsbeskattning > Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU).  För varje faktura kan man använda två olika koder. Koden ska anges med både huvud- och underkod (formatet x.y eller x.y.z).

Andel som berättigar till avdrag i %
Den sökande ska ange om varan eller tjänsten har skaffats till ett ändamål som berättigar till avdrag, helt (100 %) eller endast delvis. Den sökande ska ange den avdragsgilla andelen i procent separat för varje faktura och importdokument. Denna andel ska även anges i euro i kolumnen "Momsbelopp som ansöks som återbäring”. 

Sammanlagt momsbelopp som ansökan om återbäring gäller
Den sökande ska räkna ut det totala beloppet av moms som ansöks som återbäring för alla specifikationssidor och ange summan i denna punkt.

Antalet fakturaspecifikationer i ansökan
I denna punkt ska den sökande ange antalet fakturor som specificerats.

Underskrift av den sökande eller ombud
Ansökan kan endast undertecknas av en person som har rätt att teckna firma för den sökande (eller ombudet).

Skicka ansökan
Den sista dagen för att lämna in ansökan är 30.6. Ansökan ska göras och skickas inom ett halvt år räknat från utgången av det kalenderår som ansökningsperioden gäller.

Ansökan ska skickas till adressen:

SKATTEFÖRVALTNINGEN
PB 560
00052 VERO, Finland
(Mottagning av handlingar: Skatteförvaltningens registratorskontor, Vääksyvägen 4 A, 00510 Helsingfors)

Mera information
I Skatteförvaltningens anvisning finns ytterligare information om villkor och förutsättningar för återbäringen ( skatt.fi > detaljerade skatteanvisningar > Momsbeskattning > Återbäring av mervärdesskatt till en näringsidkare som är etablerad utanför EU).  Frågor om återbäring till utlänningar besvaras även på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 015.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken